Clopidogrel Accord 75 mg filmomhulde tabletten

ATC-Code
B01AC04
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Accord Healthcare
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Blut und blutbildende organe
Therapeutische groep Antithrombotische mittel
Farmacologische groep Antithrombotische mittel
Chemische groep Thrombozytenaggregationshemmer, exkl. heparin
Stof Clopidogrel

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Accord Healthcare

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Clopidogrel Accord behoort tot een groep van geneesmiddelen die bloedplaatjesaggregatieremmers wordt genoemd. Bloedplaatjes zijn zeer kleine bloedbestanddelen, kleiner dan rode of witte bloedcellen, die samenklonteren tijdens de bloedstolling. Door deze samenklontering te voorkomen, verminderen bloedplaatjesaggregatieremmende geneesmiddelen de kans op vorming van bloedstolsels (een proces dat trombose wordt genoemd).

Clopidogrel Accord wordt ingenomen om de vorming van bloedstolsels (trombi) in de verkalkte bloedvaten (slagaders) te voorkomen, een proces dat bekend staat als atherothrombose, dat kan leiden tot atherotrombotische complicaties (zoals beroerte, hartaanval of overlijden).

U hebt Clopidogrel Accord voorgeschreven gekregen om de vorming van bloedstolsels te helpen voorkomen en om het risico van deze ernstige complicaties te verminderen, omdat:

 • U een aandoening hebt waarbij de slagaders verharden (ook bekend als atherosclerose) en
 • U een hartaanval of een beroerte hebt gehad, of een aandoening hebt die bekend staat als perifere arteriële aandoening.
 • U een ernstig type pijn op de borst hebt gehad, bekend als "instabiele angina" of een "myocardinfarct" (hartaanval). Voor de behandeling van deze aandoening heeft uw arts misschien een stent geplaatst in de verstopte of vernauwde slagader om de effectieve bloeddoorstroming te herstellen. Uw arts zal u eveneens acetylsalicylzuur (een stof die in veel geneesmiddelen aanwezig is om pijn te verlichten, koorts te verlagen en om bloedstolling te voorkomen) voorschrijven.
 • U een onregelmatige hartslag hebt, een aandoening heeft die ‘atriumfibrilleren’ wordt genoemd, en u geen geneesmiddelen kunt innemen die bekend staan als ‘orale anticoagulantia’ (vitamine K-antagonisten); deze geneesmiddelen voorkomen dat zich nieuwe stolsels vormen in uw bloed en dat bestaande bloedstolsels kunnen groeien. U moet ervan op de hoogte zijn dat 'orale anticoagulantia' doeltreffender zijn dan acetylsalicylzuur of het gecombineerde gebruik van Clopidogrel Accord en acetylsalicylzuur voor deze aandoening. Uw arts zou u Clopidogrel Accord plus acetylsalicylzuur hebben moeten voorschrijven als u geen ‘orale anticoagulantia’ kunt innemen en u geen risico loopt op ernstige bloedingen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • Als u een medische aandoening hebt die momenteel een bloeding veroorzaakt zoals een maagzweer of een bloeding in de hersenen.
 • Als u aan een ernstige leveraandoening lijdt.

Als u denkt dat één van deze situaties op u van toepassing is, of in alle gevallen van twijfel, moet u uw arts raadplegen voordat u dit middel inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Als een van de hieronder vermelde situaties op u van toepassing is, moet u dit aan uw arts vertellen voordat u dit middel inneemt:

 • Als u een risico op bloedingen hebt zoals:
 • een medische aandoening waarbij er een risico is op inwendige bloedingen (zoal een maagzweer)
 • een bloedziekte die kan leiden tot inwendige bloedingen (bloedingen in weefsels, organen of gewrichten in uw lichaam)
 • een recente ernstige verwonding
 • een recente chirurgische ingreep (inclusief een tandheelkundige)
 • een geplande chirurgische ingreep (inclusief een tandheelkundige) binnen de komende zeven dagen
 • Als u in de afgelopen zeven dagen een bloedklonter in uw hersenslagader heeft gehad (ischemische aanval)
 • Als u een nier- of leveraandoening hebt

Terwijl u dit middel gebruikt:

 • dient u uw arts te vertellen of er een operatie (inclusief een tandheelkundige) gepland wordt.
 • dient u uw arts ook onmiddellijk te vertellen indien u een medische aandoening krijgt (ook bekend als trombotische trombocytopenische purpura of TTP) met koorts en kneuzing onder de huid die als rode gestippelde punten tot uiting kan komen, met of zonder onverklaarde extreme vermoeidheid, verwarring, vergeling van de huid of ogen (geelzucht) (zie rubriek 4 ‘MOGELIJKE BIJWERKINGEN’).
 • als u zich snijdt of verwondt, kan de bloeding langer duren dan gewoonlijk. Dit heeft te maken met de werking van het geneesmiddel aangezien het bloedklontervorming verhindert. Bij kleine snijwondjes en verwondingen, zoals door snijden of bij het scheren, is dit niet van belang. Als u echter enige twijfel hebt omtrent uw bloeding, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts (zie rubriek 4 ‘MOGELIJKE BIJWERKINGEN’).
 • Uw arts kan bloedonderzoek aanvragen.

Dit middel is niet bestemd voor gebruik door kinderen of jongeren tot 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast dit middel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Sommige andere geneesmiddelen kunnen het gebruik van dit middel beïnvloeden of vice versa.

U dient in het bijzonder uw arts in te lichten als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt:

 • orale anticoagulantia, geneesmiddelen gebruikt om de bloedstolling te remmen,
 • niet-steroïdale ontstekingsremmende geneesmiddelen, gewoonlijk gebruikt voor de behandeling van pijn en/of ontstekingen van spieren of gewrichten,
 • heparine of een ander geneesmiddel om de bloedstolling te remmen,
 • omeprazol, esomeprazol of cimetidine, geneesmiddelen om maagklachten te behandelen,
 • fluconazol, voriconazol, ciprofloxacine of chlooramfenicol, geneesmiddelen die gebruikt worden om bacteriële infecties en schimmelinfecties te behandelen,
 • fluoxetine, fluvoxamine of moclobemide, geneesmiddelen om een depressie te behandelen,
 • carbamazepine of oxcarbazepine, geneesmiddelen gebruikt om bepaalde vormen van epilepsie te behandelen,
 • ticlopidine, een ander geneesmiddel om de bloedstolling te remmen.

Als u ernstige pijn op de borst ervaren heeft (instabiele angina of een hartaanval), kan uw arts u dit middel voorschrijven in combinatie met acetylsalicylzuur, een stof die in veel geneesmiddelen voorkomt en gebruikt wordt om pijn te verlichten en koorts te verlagen. Incidenteel gebruik van acetylsalicylzuur (niet meer dan 1000 mg per 24 uur) zou over het algemeen geen problemen mogen opleveren, maar langdurig gebruik in andere omstandigheden dient met uw arts te worden besproken.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Dit middel kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Het verdient de voorkeur om dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap niet te gebruiken.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Als u zwanger wordt terwijl u dit middel gebruikt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts, omdat clopidogrel niet wordt aanbevolen als u zwanger bent.

U mag geen borstvoeding geven terwijl u dit geneesmiddel gebruikt.

Als u borstvoeding geeft of van plan bent om borstvoeding te geven, dient u met uw arts te praten voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is onwaarschijnlijk dat uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te gebruiken door dit middel wordt beïnvloed.

Clopidogrel Accord bevat lactose en gehydrogeneerde ricinusolie

Dit middel bevat lactose. Als uw arts u verteld heeft dat u overgevoelig bent voor bepaalde suikers (bv. lactose), dient u contact op te nemen met uw arts voor u dit medicijn inneemt.

Dit middel bevat ook gehydrogeneerde ricinusolie, die maagklachten of diarree kan veroorzaken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Als u ernstige pijn op de borst (instabiele angina pectoris of hartaanval) ervaren hebt, kan uw arts u eenmalig 300 mg van dit middel (4 tabletten van 75 mg) voorschrijven bij het begin van de

behandeling. Vervolgens is de gebruikelijke dosering één tablet van dit middel per dag, oraal in te nemen, met of zonder voedsel en elke dag op hetzelfde tijdstip.

U moet dit middel net zo lang innemen als u arts u voorschrijft.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Neem contact op met uw arts of ga naar de EHBO-afdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis gezien het verhoogde risico op bloedingen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u vergeet een dosis van dit middel in te nemen, maar dit binnen 12 uur na uw gebruikelijke tijdstip van inname merkt, neem uw tablet dan meteen in en neem uw volgende tablet op het gebruikelijke tijdstip in.

Als het langer dan 12 uur geleden is, neem dan gewoon de volgende enkele dosis in op het voor u gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met de behandeling tenzij uw arts dat zegt. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u de behandeling beëindigt.

Hebt u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De frequentie van de mogelijke bijwerkingen die hieronder zijn beschreven is gedefinieerd met gebruikmaking van de volgende conventie:

 • Zeer vaak( komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)
 • Vaak (komt voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)
 • Soms (komt voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)
 • Zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers) Zeer zelden (kom voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

Neem onmiddellijk contact op met uw arts in de volgende gevallen:

 • Koorts, tekenen van infectie of ernstige vermoeidheid. Deze symptomen zijn mogelijk te wijten aan een zeldzaam voorkomende vermindering van bepaalde bloedcellen.
 • Tekenen van leverproblemen zoals geelverkleuring van de huid en/of de ogen (geelzucht), al dan niet gepaard gaand met bloedingen die voorkomen onder de huid als rode gestippelde punten en/of verwardheid (zie ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?’).
 • Zwelling in de mond of huidaandoeningen zoals uitslag en jeuk, blaarvorming op de huid. Dit kunnen tekenen zijn van een allergische reactie.

De meest voorkomende bijwerkingen die met dit middel worden gemeld zijn bloedingen. De bloedingen kunnen voorkomen als bloedingen in de maag of darmen, blauwe plekken, hematomen (ongewone onderhuidse bloedingen of kneuzingen), neusbloedingen, bloed in de urine. In een klein aantal gevallen werden ook bloedingen in het oog, het hoofd, de longen of de gewrichten gemeld.

Als u gedurende langere tijd bloedt tijdens het gebruik van dit middel:

Als u zich snijdt of verwondt, kan de bloeding langer duren dan gewoonlijk. Dit heeft te maken met de werking van het geneesmiddel aangezien het bloedklontervorming verhindert. Bij kleine snijwondjes en verwondingen, zoals door snijden of bij het scheren, is dit niet van belang. Als u

echter enige twijfel hebt omtrent uw bloeding, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts (zie rubriek 2 ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?’).

Andere bijwerkingen die bij dit middel werden gemeld, zijn:

Bijwerkingen die vaak voorkomen: Diarree, buikpijn, indigestie of brandend maagzuur.

Bijwerkingen die soms voorkomen: Hoofdpijn, maagzweer, braken, misselijkheid, obstipatie, overdreven gasvorming in de maag of de darmen, huiduitslag, jeuk, duizeligheid, gevoel van tinteling en verdoofd gevoel.

Bijwerkingen die zelden voorkomen: Draaierigheid.

Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen: Geelzucht; ernstige buikpijn met of zonder rugpijn; koorts, ademhalingsmoeilijkheden soms samen met hoest; algemene allergische reacties; zwelling in de mond; blaarvorming op de huid; huidallergie; ontsteking van de mond (stomatitis); bloeddrukdaling; verwardheid; hallucinaties; gewrichtspijn; spierpijn; veranderingen in de smaak.

Bovendien kan uw arts veranderingen in uw bloed- of urinetesten waarnemen.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterstrip blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat er zichtbare tekenen van bederf zijn.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6 INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is clopidogrel. Elke tablet bevat 75 mg clopidogrel (als waterstofsulfaat)

De andere stoffen in dit middel zijn:

Kern van de tablet:

lactose-anhydraat, laag-gesubstitueerd hydroxypropylcellulose, hydroxypropylcellulose, microkristallijne cellulose, geydrogeneerde ricinusolie, colloïdaal watervrij siliciumdioxide.

Filmcoating:

triacetine (E1518), rood ijzeroxide (E172), hypromellose (E464), titaandioxide (E171), lactosemonohydraat

Hoe ziet Clopidogrel Accord eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Clopidogrel Accord 75 mg filmomhulde tabletten zijn roze, ronde, biconvexe tabletten, aan beide kanten onbedrukt.

Clopidogrel Accord 75 mg filmomhulde tabletten zijn verpakt in Aluminium/Aluminium blisterstrips, die in een doosje zijn verpakt.

Het doosje bevat 7, 14, 28, 30, 50, 84, 90 en 100 tabletten in blisterstrips à 7, 10, 14 of 15 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Accord Healthcare B.V.

De Waterman 15A,

4891TL Rijsbergen

Nederland

Fabrikant:

Accord Healthcare Limited,

Sage House,

319 Pinner Road, North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF

Verenigd Koninkrijk

Of

Cemelog BRS Ltd,

2040 Budaörs, Vasút u. 13. Hongarije

Dit geneesmideel is geregistreerd onder:

RVG 112752

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Land Voorgestelde naam
BG Clopidogrel Accord 75 mg Film-coated Tablets
CZ Clopidogrel Accord 75mg potahované tablety
DK Clopidogrel Accord 75 mg filmovertrukne tabletter,
EE Clopidogrel Accord
FI Clopidogrel Accord 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen / filmdragerade
tabletter
HU Clopidogrel Accord 75 mg filmtabletta
PL Clopidogrel Accord
LV Clopidogrel Accord 75 mg apvalkotās tabletes
LT Clopidogrel Accord 75 mg plėvele dengtos tabletės
RO Clopidogrel Accord 75mg comprimate filmate
SK Clopidogrel Accord 75mg filmom obalené tablety
UK Clopidogrel 75 mg Film-coated Tablets
AT Clopidogrel Accord 75 mg Filmtabletten
CY Clopidogrel Accord 75 mg film-coated tablets
DE Clopidogrel Accord 75 mg Filmtabletten
FR Clopidogrel Accord 75 mg comprimé pelliculé sécable
IE Clopidogrel 75 mg Film-coated Tablets
MT Clopidogrel Accord 75 mg film-coated tablets
NL Clopidogrel Accord 75 mg filmomhulde tabletten
NO Clopidogrel Accord
SE Clopidogrel Accord 75 mg filmdragerade tabletter

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2013.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.