Clozapine CF 200 mg, tabletten

ATC-Code
N05AH02
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Centrafarm
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Nervensystem
Therapeutische groep Psycholeptika
Farmacologische groep Antipsychotika
Chemische groep Diazepine, oxazepine, thiazepine und oxepine
Stof Clozapin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Centrafarm

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Clozapine CF behoort tot een groep geneesmiddelen die antipsychotica genoemd wordt (geneesmiddelen die gebruikt worden om bepaalde geestesziekten te behandelen, zoals psychosen).

Clozapine CF wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met schizofrenie bij wie andere geneesmiddelen niet gewerkt hebben. Schizofrenie is een geestesziekte waarbij stoornissen in denken, emotionele reacties en gedrag voorkomen. U dient dit geneesmiddel alleen te gebruiken nadat u ten minste twee andere antipsychotica heeft geprobeerd voor de behandeling van schizofrenie, waaronder één van de nieuwe atypische antipsychotica, en deze niet werkten of ernstige bijwerkingen veroorzaakten die niet behandeld konden worden.

Clozapine CF wordt ook gebruikt voor de behandeling van ernstige stoornissen van de gedachten, emoties en gedrag van mensen met de ziekte van Parkinson bij wie andere geneesmiddelen niet gewerkt hebben.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • als u niet in staat bent om regelmatig bloedonderzoek te ondergaan.
 • als u weet dat u in het verleden een te kort aan witte bloedcellen heeft gehad (bijv. leukopenie of agranulocytose), met name als dit door geneesmiddelen werd veroorzaakt, met uitzondering van een te kort aan witte bloedcellen veroorzaakt door chemotherapie.
 • als u een stoornis van het beenmerg heeft of heeft gehad.
 • als u een geneesmiddel gebruikt met een nadelig effect op de werking van het beenmerg.
 • als u een geneesmiddel gebruikt dat het aantal witte bloedcellen in uw bloed vermindert.
 • als u in het verleden moest stoppen met het gebruik van Clozapine CF vanwege ernstige bijwerkingen (bijv. agranulocytose of hartproblemen).
 • als u epilepsie (vallende ziekte) heeft die onvoldoende onder controle is.
 • als u een acute geestesziekte heeft die wordt veroorzaakt door alcohol of drugs (bijv. narcotica).
 • als u myocarditis (een ontsteking van de hartspier) heeft.
 • als u een andere ernstige hartziekte heeft.
 • als u een ernstige nierziekte heeft.
 • als u symptomen heeft van actieve leverziekte, zoals geelzucht (gele verkleuring van de huid en de ogen, misselijkheid en verminderde eetlust).
 • als u een andere ernstige leverziekte heeft.
 • als u lijdt aan verminderd bewustzijn en ernstige slaperigheid.
 • als u lijdt aan circulatoire collaps (een plotselinge afname van de bloedsomloop), die kan voorkomen als gevolg van een ernstige shockreactie.
 • als u paralytische ileus heeft (uw darm functioneert niet goed en u heeft last van ernstige verstopping).
 • als u behandeld wordt of behandeld bent geweest met depotinjecties van antipsychotica met een langdurige werking.

Als één of meerdere van deze gevallen op u van toepassing is, informeer dan uw arts en neem Clozapine CF niet in.

Clozapine CF mag niet toegediend worden aan iemand die bewusteloos of in coma is.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

De veiligheidsmaatregelen in deze rubriek zijn zeer belangrijk. U moet zich hier aan houden om het risico op ernstige levensbedreigende bijwerkingen te verminderen.

Voordat u start met de behandeling met Clozapine CF, vertel uw arts als u lijdt of ooit heeft geleden aan:

 • bloedstolsels of een familiegeschiedenis van bloedstolsels, omdat geneesmiddelen zoals Clozapine CF in verband worden gebracht met de vorming van bloedstolsels.
 • glaucoom (hoge oogboldruk; groene staar).
 • diabetes (suikerziekte). Een (soms behoorlijk) verhoogde bloedsuikerwaarde is voorgekomen bij patiënten met of zonder een voorgeschiedenis van diabetes (zie rubriek 4).
 • prostaatproblemen of moeite met plassen.
 • een hart-, nier- of leveraandoening
 • langdurige obstipatie (verstopping) of als u geneesmiddelen gebruikt die verstopping veroorzaken (zoals anticholinergica).
 • galactose-intolerantie, Lapp-lactasedeficiëntie of glucose-galactose malabsorptie.
 • gecontroleerde epilepsie.
 • aandoeningen van de dikke darm.
 • vertel uw arts als u ooit geopereerd bent geweest aan uw buik.
 • een hartaandoening of familiegeschiedenis van afwijkende geleiding in het hart genaamd “verlenging van het QT-interval”.
 • een risico voor het krijgen van een beroerte, bijvoorbeeld als u een hoge bloeddruk heeft, cardiovasculaire problemen of problemen met een bloedvat in de hersenen.

Vertel uw arts onmiddellijk, voordat u de volgende Clozapine CF tablet inneemt:

 • als u tekenen krijgt van een verkoudheid, koorts, griepachtige verschijnselen, keelpijn of een andere infectie. U zult met spoed een bloedonderzoek moeten ondergaan om te kijken of uw symptomen gerelateerd zijn aan uw geneesmiddel.
 • als uw lichaamstemperatuur onverwacht snel stijgt en uw spieren verstijven, wat kan leiden tot verminderd bewustzijn (maligne neurolepticasyndroom), omdat u mogelijk een ernstige bijwerking ervaart die onmiddellijk moet worden behandeld.
 • als u een snelle, onregelmatige hartslag heeft, zelfs tijdens rust, hartkloppingen, problemen met ademhalen, pijn op de borst en onverklaarbare vermoeidheid. Uw arts zal uw hart moeten onderzoeken en indien nodig zal u meteen doorverwezen worden naar een cardioloog.
 • als u zich misselijk voelt, moet overgeven en/of een verminderde eetlust heeft. Uw arts zal uw lever moeten onderzoeken.
 • als u ernstig verstopt bent. Uw arts zal u hiervoor moeten behandelen om complicaties te voorkomen.

Medische controles en bloedonderzoeken

Voordat u start met het gebruik van Clozapine CF, zal uw arts vragen stellen over uw medische voorgeschiedenis en een bloedonderzoek uitvoeren om vast te stellen dat het aantal witte bloedcellen normaal is. Het is belangrijk dat dit onderzocht wordt, omdat uw lichaam witte bloedcellen nodig heeft om infecties tegen te gaan.

Zorg ervoor dat uw bloed zowel vóór, tijdens en na de behandeling met Clozapine CF regelmatig onderzocht wordt.

 • Uw arts zal u precies vertellen wanneer en waar de onderzoeken zullen plaatsvinden. Clozapine CF mag uitsluitend gebruikt worden als uw bloedwaarden normaal zijn.
 • Clozapine CF kan een ernstige afname veroorzaken van het aantal witte bloedcellen in uw bloed (agranulocytose). Het regelmatig uitvoeren van bloedonderzoek is de enige manier voor uw arts om te zien of u risico loopt op het ontwikkelen van agranulocytose.
 • Tijdens de eerste 18 weken van de behandeling zal wekelijks een bloedonderzoek moeten worden uitgevoerd, vervolgens minstens éénmaal per maand.
 • Als het aantal witte bloedcellen verminderd is, zal u onmiddellijk moeten stoppen met de Clozapine CF-behandeling. Hierna zal het aantal witte bloedcellen gewoonlijk herstellen.
 • U zult nog 4 weken lang bloedonderzoeken moeten ondergaan na het stoppen met de Clozapine CF-behandeling.

Uw arts zal u ook lichamelijk onderzoeken voordat u start met de behandeling met Clozapine CF. Uw arts kan een hartfilm (ECG) maken, maar alleen als dit nodig is in uw geval, of als u bepaalde zorgen heeft.

Als u met Clozapine CF een licht gevoel in uw hoofd krijgt, duizelig wordt of een flauwte krijgt, moet u voorzichtig zijn bij het opstaan uit een zittende of liggende positie.

Als u een operatie moet ondergaan of als u om een bepaalde reden lange tijd niet in staat bent om te lopen, vertel uw arts dat u Clozapine CF gebruikt. Dit kan het risico verhogen op trombose (een bloedstolsel in een ader).

Kinderen en adolescenten tot 16 jaar

Als u onder de 16 bent, moet u Clozapine CF niet gebruiken, omdat er niet voldoende informatie beschikbaar is over het gebruik in die leeftijdsgroep.

Ouderen

Ouderen kunnen meer risico lopen op de volgende bijwerkingen tijdens behandeling met Clozapine CF: flauwvallen of een licht gevoel in het hoofd na verandering van positie, duizeligheid, versnelde hartslag, moeite met plassen en verstopping.

Vertel uw arts of apotheker als u aan een aandoening lijdt, genaamd dementie.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Clozapine CF nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Het kan zijn dat de dosering van uw geneesmiddelen aangepast moet worden of dat u andere geneesmiddelen moet gebruiken.

U moet Clozapine CF niet innemen samen met geneesmiddelen die de beenmergfunctie onderdrukken en/of de aanmaak van witte bloedcellen verminderen, zoals:

 • carbamazepine, een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij epilepsie.
 • bepaalde antibiotica: chlooramfenicol, sulfonamiden, waaronder cotrimoxazol.
 • bepaalde pijnstillers: pyrazolon analgetica, waaronder fenylbutazon.
 • penicillinamine, een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van reumatische gewrichtsontsteking.
 • cytotoxica, geneesmiddelen toegepast als chemotherapie.
 • langwerkende depotinjecties van geneesmiddelen tegen psychose.

Deze geneesmiddelen verhogen het risico dat u agranulocytose (een gebrek aan witte bloedcellen) ontwikkelt.

Het innemen van Clozapine CF kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden, of zij kunnen de werking van Clozapine CF beïnvloeden. Vertel uw arts als u één of meer van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • geneesmiddelen voor de behandeling van (ernstige) neerslachtigheid (depressie), zoals lithium, fluvoxamine, tricyclische antidepressiva, MAO-remmers, citalopram, paroxetine, fluoxetine en sertraline.
 • andere antipsychotica voor de behandeling van geestesziektes.
 • benzodiazepines en andere geneesmiddelen voor de behandeling van angst of slaapstoornissen.
 • narcotica en andere geneesmiddelen die uw ademhaling kunnen beïnvloeden.
 • geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie, waaronder fenytoïne en valproïnezuur.
 • geneesmiddelen voor de behandeling van een hoge of lage bloeddruk, waaronder adrenaline en noradrenaline.
 • warfarine, een geneesmiddel voor de behandeling van bloedstolsels.
 • antihistamines, geneesmiddelen die gebruikt worden bij verkoudheid of allergieën zoals hooikoorts.
 • anticholinergica, die gebruikt worden om maagkrampen, spasmes en reisziekte te verlichten.
 • geneesmiddelen voor de behandeling van de ziekte van Parkinson.
 • digoxine, een geneesmiddel voor de behandeling van hartaandoeningen.
 • geneesmiddelen voor de behandeling van een versnelde of onregelmatige hartslag.
 • sommige geneesmiddelen voor de behandeling van maagzweren, waaronder omeprazol of cimetidine.
 • sommige antibiotica, waaronder erytromycine en rifampicine.
 • sommige geneesmiddelen voor de behandeling van schimmelinfecties (waaronder ketoconazol) of virusinfecties (waaronder proteaseremmers, voor de behandeling van hiv-infecties).
 • atropine, een geneesmiddel dat gebruikt kan worden in bepaalde oogdruppels of producten voor hoest en verkoudheid.
 • adrenaline, een geneesmiddel dat gebruikt wordt in noodsituaties.

Deze lijst is niet volledig. Uw arts en apotheker hebben meer informatie over geneesmiddelen waarmee voorzichtigheid vereist is of die niet gebruikt mogen worden samen met Clozapine CF. Zij zullen weten of de geneesmiddelen die u gebruikt horen bij de genoemde groepen geneesmiddelen. Bespreek dit met hen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Gebruik geen alcohol tijdens de behandeling met Clozapine CF.

Vertel uw arts als u rookt en hoe vaak u iets drinkt waar cafeïne in zit (koffie, thee, cola). Plotselinge veranderingen in uw rookgedrag of in het drinken van cafeïne houdende substanties kunnen ook het effect van Clozapine CF beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Uw arts zal met u de voordelen en de mogelijke nadelen van het gebruik van Clozapine CF tijdens de zwangerschap bespreken. Neem direct contact op met uw arts als u zwanger bent geworden gedurende de behandeling met Clozapine CF.

De volgende symptomen kunnen optreden bij pasgeboren baby’s van moeders die Clozapine CF in het laatste trimester (laatste drie maanden van hun zwangerschap) hebben gebruikt: trillen, stijve en/of zwakke spieren, slaperigheid, opwinding, ademhalingsproblemen en problemen met voeden. Als uw baby last krijgt van een van deze symptomen, neem dan contact op met uw arts.

Sommige vrouwen die geneesmiddelen gebruiken voor de behandeling van geestesziektes worden onregelmatig of niet ongesteld. Als dit bij u het geval is, kunt u weer ongesteld worden als uw geneesmiddel vervangen wordt door Clozapine CF. Dit betekent dat u een effectief anticonceptiemiddel moet gebruiken.

U moet geen borstvoeding geven gedurende de behandeling met Clozapine CF. Clozapine, het werkzame bestanddeel van Clozapine CF, kan overgaan in de moedermelk en kan van invloed zijn op uw baby.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Clozapine CF kan vermoeidheid, slaperigheid en toevallen (epileptische aanvallen) veroorzaken, vooral aan het begin van de behandeling. Bestuur geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines als u last heeft van deze symptomen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Clozapine CF mg bevat lactosemonohydraat. Indien uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Het is belangrijk dat u uw dosis niet verandert en dat u niet stopt met het innemen van Clozapine CF zonder overleg met uw arts. Blijf de tabletten gebruiken zolang uw arts dat voorschrijft. Als u op leeftijd bent, kan uw arts starten met een lagere dosering, die langzaam aan verhoogd wordt, omdat u

een verhoogde kans op bijwerkingen kan hebben (zie rubriek 2 “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn”).

Behandeling van schizofrenie

De gebruikelijke begindosering is één- of tweemaal 12,5 mg (een halve tablet van 25 mg) op de eerste dag, gevolgd door één- of tweemaal tabletten van 25 mg op de tweede dag. Neem de tablet in met water. Als u dit goed verdraagt, zal uw arts de dosering langzaam verhogen gedurende de volgende 2 tot 3 weken met stappen van 25 tot 50 mg tot een dosis van maximaal 300 mg per dag. Indien nodig, kan de dagelijkse dosering daarna verhoogd worden met stappen van 50 tot 100 mg tweemaal per week of, bij voorkeur éénmaal per week.

De effectieve dagelijkse dosis ligt meestal tussen 200 mg en 450 mg, gegeven in een aantal verdeelde doses. Sommige mensen zullen een hogere dosis nodig hebben. De maximale toegestane dagelijkse dosis is 900 mg. Het aantal bijwerkingen (met name toevallen) kan toenemen bij doses hoger dan 450 mg per dag. U moet altijd de laagste effectieve dosis gebruiken. De meeste mensen nemen een deel van hun dosis in de ochtend en een deel in de avond. Uw arts zal u precies vertellen hoe u uw dagelijkse dosis moet verdelen. Als uw dagelijkse dosis 200 mg is, mag u dit ’s avonds als een enkele dosis innemen. Nadat u Clozapine CF een tijdje heeft gebruikt met een goed resultaat, kan uw arts een lagere dosis proberen. U zult Clozapine CF voor een periode van ten minste 6 maanden moeten innemen.

Behandeling van ernstige geestesstoornissen bij patiënten met de ziekte van Parkinson

De gebruikelijke begindosering is 12,5 mg (een halve tablet van 25 mg), ’s avonds toegediend. Neem de tablet in met water. Daarna zal uw arts de dosering langzaam verhogen met stappen van 12,5 mg, met een maximum van twee stappen per week, tot een maximale dosis van 50 mg aan het eind van de tweede week. Verhoging van de dosis moet stopgezet of uitgesteld worden als u het gevoel heeft dat u flauw gaat vallen, of licht in uw hoofd of verward bent. Om zulke symptomen te voorkomen zal uw bloeddruk gemeten worden tijdens de eerste weken van de behandeling.

De effectieve dagelijkse dosering is meestal tussen 25 mg en 37,5 mg, ’s avonds toegediend als een enkele dosis. Doseringen van meer dan 50 mg per dag zijn alleen toegestaan in uitzonderlijke gevallen. De maximale dosering is 100 mg per dag. U moet altijd de laagste effectieve dosis gebruiken.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u vermoedt dat u te veel Clozapine CF tabletten heeft ingenomen, of als iemand anders uw tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een arts of bel voor onmiddellijke medische hulp.

De symptomen van een overdosis zijn:

slaperigheid, moeheid, gebrek aan energie, bewusteloosheid, coma, verwardheid, hallucinaties, opwinding, onverstaanbare taal, stijve ledematen, trillende handen, toevallen (stuipen), verhoogde speekselproductie, verwijding van de pupillen, wazig zicht, lage bloeddruk, instorting, snelle of onregelmatige hartslag, verminderde ademhaling of kortademigheid.

Bent vergeten dit middel in te nemen?

Als u per ongeluk vergeet een tablet in te nemen, neem deze dan alsnog zo gauw u eraan denkt. Als het al bijna tijd wordt voor de volgende dosis, dan moet u de vergeten tablet(ten) niet meer innemen. U neemt dan de volgende tablet op het gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem contact op met uw arts als u gedurende meer dan 48 uur geen Clozapine CF heeft ingenomen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

U mag niet stoppen met het gebruik van Clozapine CF zonder te overleggen met uw arts, omdat u last kunt krijgen van ontwenningsverschijnselen, waaronder zweten, hoofdpijn, misselijkheid, braken en diarree. Uw oorspronkelijke symptomen kunnen terugkeren. Als u moet stoppen met de behandeling, wordt aanbevolen om de dosering langzaam af te bouwen met stappen van 12,5 mg gedurende één tot twee weken. Uw arts zal u adviseren hoe u uw dagelijkse dosis moet afbouwen. Als u plotseling moet stoppen met de Clozapine CF-behandeling zal u gecontroleerd moeten worden door uw arts. Als uw arts beslist om opnieuw te starten met de Clozapine CF-behandeling en uw laatste dosis was langer dan twee dagen geleden, zal een startdosis van 12,5 mg toegediend worden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn en moeten onmiddellijk behandeld worden: Vertel uw arts meteen, voordat u weer een Clozapine CF tablet inneemt:

 • als u tekenen krijgt van een verkoudheid, koorts, griepachtige verschijnselen, keelpijn of een andere infectie. U zult met spoed een bloedonderzoek moeten ondergaan om te kijken of uw symptomen gerelateerd zijn aan uw geneesmiddel.
 • als uw lichaamstemperatuur onverwacht snel stijgt en uw spieren verstijven, wat kan leiden tot verminderd bewustzijn (maligne neurolepticasyndroom), omdat u mogelijk een ernstige bijwerking ervaart die onmiddellijk moet worden behandeld.
 • als u een snelle, onregelmatige hartslag heeft, zelfs tijdens rust, hartkloppingen, problemen met ademhalen, pijn op de borst en onverklaarbare vermoeidheid. Uw arts zal uw hart moeten onderzoeken en indien nodig zal u meteen worden doorverwezen naar een cardioloog.
 • als u zich misselijk voelt, moet overgeven en/of een verminderde eetlust heeft. Uw arts zal uw lever moeten onderzoeken.
 • als u ernstig verstopt bent. Uw arts zal u hiervoor moeten behandelen om complicaties te voorkomen.
 • als u verschijnselen krijgt van een luchtwegontsteking of longontsteking, zoals koorts, hoesten, moeilijk ademhalen, piepend ademhalen.
 • als u verschijnselen krijgt van bloedstolsels in de bloedvaten, in het bijzonder in de benen (verschijnselen omvatten zwelling, pijn en roodheid van het been), welke zich door de bloedvaten kunnen verplaatsen naar de longen, waar zij pijn op de borst en moeilijkheden met ademhaling kunnen veroorzaken.

Alle mogelijke bijwerkingen staan vermeld volgens frequentie van voorkomen:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten):

Slaperigheid, duizeligheid, versnelde hartslag, verstopping (constipatie), verhoogde speekselproductie.

Vaak (bij hoogstens 1 op de 10 patiënten):

Tekort aan witte bloedcellen (leukopenie), teveel aan witte bloedcellen (leukocytose), een hoog aantal van een bepaald type witte bloedcel (eosinofilie), gewichtstoename, wazig zicht, hoofdpijn, trillen, stijfheid, onrust, toevallen, stuipen, onwillekeurige bewegingen, abnormale bewegingen, verhoogde bloeddruk, flauwte of een licht gevoel in het hoofd na een verandering van positie, plotseling intredende bewusteloosheid, misselijkheid, braken, gebrek aan eetlust, droge mond, kleine

afwijkingen in leverfunctietesten, het niet kunnen ophouden van urine, moeite met plassen, vermoeidheid, koorts, meer zweten, verhoogde lichaamstemperatuur, spraakstoornissen (bijv. onduidelijk spreken).

Soms (bij hoogstens 1 op de 100 patiënten):

Gebrek aan witte bloedcellen (agranulocytose), maligne neurolepticasyndroom (aandoening met hoge koorts, verminderd bewustzijn en spierstijfheid), spraakstoornissen (bijv. stotteren).

Zelden (bij hoogstens 1 op de 1.000 patiënten):

Tekort aan rode bloedcellen (bloedarmoede), rusteloosheid, opwinding, verwardheid, delirium, circulatoire collaps (plotselinge afname van de bloedsomloop), onregelmatige hartslag, ontsteking van de hartspier (myocarditis) of de vliezen rond de hartspier (pericarditis), ophoping van vloeistof rondom het hart (pericardiale effusie), moeite met slikken (bijv. inademing van ingenomen voedsel), luchtwegontsteking en longontsteking, hoge bloed suikerspiegels, suikerziekte (diabetes mellitus), bloedstolsel in de longen (trombo-embolie), leverontsteking (hepatitis), leveraandoening die gele verkleuring van de huid/donkere urine/jeuk veroorzaakt, ontsteking van de alvleesklier gepaard gaande met heftige pijn in de bovenbuik, verhoogde bloedspiegels van het enzym creatinefosfokinase.

Zeer zelden (bij hoogstens 1 op de 10.000 patiënten):

Verhoogd aantal bloedplaatjes met een verhoogd risico op de vorming van bloedpropjes, tekort aan bloedplaatjes, onwillekeurige bewegingen van de mond/tong en ledematen, obsederende gedachten en dwangmatig gedrag (obsessieve compulsieve symptomen), huidreacties, zwelling voor het oor (vergroting van speekselklieren), moeite met ademhalen, complicaties als gevolg van ongecontroleerde suikergehaltes in het bloed (bijv. coma of ketoacidose), zeer hoge bloedspiegels van triglyceriden of cholesterol, stoornissen van de hartspier (cardiomyopathie), hartstilstand (myocardinfarct), ernstige verstopping gepaard gaande met buikpijn en krampen veroorzaakt door darmobstructie (paralytische ileus), gezwollen buik, buikpijn, ernstige leverbeschadiging (fulminante levernecrose), ontsteking van de nieren, aanhoudende pijnlijke erectietoestand van de penis, plotseling onverklaarbaar overlijden.

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

Bloedstolsels in de bloedvaten.

Bij ouderen met dementie is een kleine toename in het aantal mensen dat overlijdt, wanneer zij behandeld worden met antipsychotica in vergelijking met hen, die niet behandeld worden met antipsychotica.

Krijg u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidssdatum. Die is te vinden op de blisterverpakking (doordrukstrip), de doos en de tablettencontainer na “EXP” of “Niet te gebruiken na”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. De HDPE fles is na openen 3 maanden houdbaar.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is clozapine.

25 mg tablet: elke tablet bevat 25 mg clozapine.

100 mg tablet: elke tablet bevat 100 mg clozapine.

De andere stoffen in dit middel zijn: lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460), povidon K30 (E1201), natriumzetmeelglycolaat (type A), magnesiumstearaat (E470b).

Hoe ziet Clozapine CF er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Clozapine CF 25 mg tabletten zijn gele, ronde, platte tabletten met een schuine rand en met aan één zijde de inscriptie “25” en een breukgleuf. De tabletten hebben een diameter van 6,3 mm en dikte van 2,5 mm.

Clozapine CF 100 mg tabletten zijn gele, ronde, platte tabletten met een schuine rand en met aan één zijde de inscriptie “100” en een breukgleuf. De tabletten hebben een diameter van 10.0 mm en een dikte van 4.2 mm.

Clozapine CF tabletten zijn verkrijgbaar in witte HDPE fles met kindveilige PP sluiting met 50, 100, 200, 250 en 500 tabletten en in transparante PVC/PVDC-Aluminium blisterverpakking met 15, 30, 50 en 90 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder Centrafarm B.V. Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur Nederland

Fabrikant

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Duitsland

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

In het register ingeschreven onder:

RVG 106835 Clozapine CF 25 mg, tabletten

RVG 106836 Clozapine CF 100 mg, tabletten

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2013.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.