Dexa-POS, oogdruppels 1 mg/ml

Illustratie van Dexa-POS, oogdruppels 1 mg/ml
Stof(fen) Dexamethason
Toelating Nederland
Producent Ursapharm Arzneimittel
Verdovend Nee
ATC-Code S01BA01
Farmacologische groep Anti-inflammatoire middelen

Vergunninghouder

Ursapharm Arzneimittel

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dexa-POS werkt tegen ontstekingen en allergieën in het oog.

Dexa-POS oogdruppels bevat dexamethason-21-diwaterstoffosfaat, dat behoort tot de groep van de corticosteroïden, stoffen die bepaalde ontstekingsverschijnselen onderdrukken.

Dexa-POS oogdruppels wordt gebruikt bij:

 • bepaalde ontstekingen van het voorste oogdeel, zoals ontstekingen van hoornvlies, bindvlies, vaatvlies en bindweefsel.
 • ernstige overgevoeligheidsreacties van het bindvlies die niet reageren op een standaardbehandeling.

Spoel het oog met steriel water als u teveel product in uw oog hebt gedruppeld en langdurig last hebt van prikkeling. Wanneer u te veel van Dexa-POS heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Edition 10/2011

1.3.1 SPC, labelling and package leaflet

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Overleg altijd met uw arts, indien u overweegt om te stoppen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • In geval van ooginfecties die van bacteriële aard kunnen zijn (zoals acute etterige bacteriële infecties), schimmelaandoeningen, virusaandoeningen (bijv. Herpes simplex, vaccinia, varicella zoster infecties), of infecties met bepaalde parasieten (amoebiasis),
 • In geval van tuberculose,
 • In geval van beschadiging van het hoornvlies, zoals doorboring, zweervorming of een wonde,
 • In geval van verhoogde oogboldruk veroorzaakt door glucocorticosteroïden (deze behoren tot de groep van de corticosteroïden).
 • U mag geen contactlenzen dragen tijdens de behandeling met Dexa-POS. Verwijder de contactlenzen vooraleer de oogdruppels te gebruiken.

Edition 10/2011

1.3.1 SPC, labelling and package leaflet

 • Bij kinderen moet een onafgebroken, langdurige behandeling vermeden worden.
 • Indien u een ernstige allergische oogbindvliesontsteking heeft die niet reageert op een standaardbehandeling, mag u Dexa-POS slechts voor een korte periode gebruiken.
 • Een meer frequente controle door uw oogarts is aanbevolen indien u een ooginfectie heeft. Gebruik Dexa-POS enkel als de infectie onder controle is door een behandeling.
 • Tijdens de behandeling met Dexa-POS is er een verhoogd risico op opportunistische ooginfecties. De symptomen van deze ooginfecties kunnen door het gebruik van Dexa-POS gemaskeerd worden of verergeren.
 • Als u in het verleden een herpesziekte heeft gehad, mag u Dexa-POS enkel gebruiken in combinatie met een anti-herpesbehandeling.
 • Dexa-POS bevat fosfaten die kunnen leiden tot een verkalking van het hoornvlies. Bij de eerste symptomen van een mogelijke verkalking van het hoornvlies moet het gebruik van Dexa-POS stopgezet worden en moet er overgeschakeld worden op een fosfaatvrij preparaat.
 • Indien u een zweer op het hoornvlies heeft. Gebruik Dexa-POS niet, tenzij wanneer de ontsteking de hoofdoorzaak is van een vertraging in het genezingsproces. Regelmatig onderzoek door uw oogarts is nodig.
 • Het gebruik van Dexa-POS houdt een verhoogd risico op verdunning en perforatie van het hoornvlies in.
 • Indien u last heeft van een verhoogde oogboldruk. Indien u in het verleden door een plaatselijke behandeling met steroïden een toegenomen oogdruk heeft gekregen, bestaat het risico om een toegenomen oogdruk te ontwikkelen als u behandeld wordt met Dexa-POS.
 • Indien u last heeft van een chronische oogziekte genaamd glaucoom.
 • Bij gebruik van toenemende hoeveelheden Dexa-POS kan er zich mogelijk katarakt ontwikkelen.
 • Een zeer strikte oftalmologische opvolging is altijd nodig tijdens het gebruik van Dexa-POS, in het bijzonder voor kinderen en ouderen.
 • Indien u lijdt aan suikerziekte. Er is een verhoogd risico op ontwikkeling van katarakt. Breng uw oogarts hiervan op de hoogte.
 • Indien u een rood oog hebt waarvoor geen diagnose is gesteld, mag u geen Dexa-POS gebruiken.

Gebruikt u naast Dexa-POS nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

 • Als u gelijktijdig andere oogdruppels gebruikt, moet u 15 minuten te wachten tussen elke het gebruik van verschillende oogdruppels.
 • Gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die de pupillen verwijden (atropine, anticholinergica en mydriatica) kunnen aanleiding geven tot verhoging van de oogboldruk.
 • Oppervlakkige neerslag van calciumfosfaat in het steunweefsel van het hoornvlies zijn mogelijk bij het gelijktijdig lokaal gebruik van corticosteroïden en bètablokkers.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar betreffende het gebruik van Dexa-POS tijdens de zwangerschap. Het gebruik van Dexa-POS tijdens de zwangerschap wordt daarom uit voorzorg afgeraden.

Edition 10/2011

1.3.1 SPC, labelling and package leaflet

Het is niet bekend of dit geneesmiddel wordt uitgescheiden in de moedermelk. Dexa-POS moet met voorzichtigheid gebruikt worden als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dexa-POS oogdruppels kunnen mogelijk zorgen voor een tijdelijk troebel zicht of andere gezichtsstoornissen die een invloed hebben op het vermogen om te rijden of machines te bedienen. Als dit het geval is, moet u wachten tot uw zicht weer helder is voor u rijdt of machines bedient.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dexa-POS bevat het conserveermiddel benzalkoniumchloride. Benzalkoniumchloride kan oogirritatie veroorzaken. Voorkom contact met zachte contactlenzen. Verwijder contactlenzen vóór het toedienen en wacht tenminste 15 minuten met terugplaatsen. Kan zachte contactlenzen doen verkleuren.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

De gebruikelijke dosis is 1 druppel 4 tot 6 maal daags in het aangetaste oog druppelen. In ernstige gevallen kan worden begonnen met ieder uur 1 druppel. Vervolgens kan, wanneer een gunstig resultaat wordt vastgesteld, worden afgebouwd tot één druppel om de 4 uur. Geleidelijk afbouwen wordt aanbevolen om een terugkeer van de aandoening te voorkomen.

Bij ouderen is geen doseringsaanpassing nodig.

Wijze van toediening

Door tijdens of direct na toediening de traanbuis even dicht te drukken wordt de kans op bijwerkingen elders in het lichaam verminderd. Zo wordt voorkomen dat de druppeloplossing snel afvloeit naar de neus- en keelholte.

Draai het beschermkapje los, draai het flesje ondersteboven, hou het hoofd licht achterovergebogen en druk in het flesje zodat het benodigde aantal druppels in de ruimte tussen het oog en het onderste ooglid terecht komt. Sluit na gebruik het flesje zorgvuldig. Vermijd contact tussen het uiteinde van het flesje en het oog of de huid.

Behandelingsduur

De duur van de behandeling mag niet langer zijn dan 14 dagen.

In geval u bemerkt dat Dexa-POS te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Gebruik bij kinderen

Bij kinderen moet een onafgebroken, langdurige behandeling vermeden worden.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Dexa-POS bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Oogaandoeningen:

 • Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 patiënten):
  • verhoogde oogboldruk (na een behandeling gedurende 2 weken).
 • Vaak (minder dan 1 op de 10 patiënten maar meer dan 1 op de 100 patiënten):
  • ongemak, irritatie, brandend gevoel, prikkelend gevoel, jeuk en wazig zicht na toediening. Dit zijn doorgaans voorbijgaande en lichte symptomen.
 • Soms (minder dan 1 op 100 patiënten maar meer dan 1 op 1.000 patiënten):
  • allergische en overgevoeligheidsreacties voor één of meer bestanddelen van het product,
  • vertraagde wondheling,
  • vertroebeling van de ooglens (cataract),
  • infecties,
  • glaucoom.
 • Zeer zelden (minder dan 1 op de 10.000 patiënten):
  • oogbindvliesontsteking (conjunctivitis),
  • pupilverwijding (mydriasis),
  • vochtophoping in het aangezicht (aangezichtsoedeem),
  • hangende oogleden (ptosis),
  • ontsteking van de iris (uveïtis),
  • verkalking van het hoornvlies (corneale calcificaties),
  • hoornvliesontsteking (kristallijne keratopathie),
  • veranderingen in dikte van het hoornvlies,
  • vochtophoping in het hoornvlies (hoornvliesoedeem),
  • zweervorming op het hoornvlies,
  • doorboring van het hoornvlies (cornea perforatie).

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:

 • Soms (minder dan 1 op de 100 patiënten maar meer dan 1 op de 1.000 patiënten): – onderdrukking van de bijnierfunctie bij veelvuldig gebruik.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Edition 10/2011

1.3.1 SPC, labelling and package leaflet

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25° C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. Bewaar in de oorspronkelijke verpakking.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en op de kartonnen verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Na openen van het fles niet langer dan 1 maand gebruiken.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is dexamethason-21-diwaterstoffosfaat, dinatriumzout 1 mg/ml.

De andere stoffen in dit middel zijn benzalkoniumchloride (conserveermiddel), natriumedetaat (E386), polysorbaat 80(E433), natriumdiwaterstoffosfaat-dihydraat(E339), natriumwaterstoffosfaat- dihydraat (E339), natriumchloride en water voor injecties.

Dexa-POS zijn heldere, kleurloze oogdruppels, verpakt in een plastic fles van 10 ml met druppelaar en schroefdop. Een fles bevat een oplossing van 10 ml.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

URSAPHARM Benelux B.V., Steenovenweg 5, 5708 HN Helmond, Nederland

Tel.: +31-(0)492-472 473, Fax: +31-(0)492-472 673, e-mail: info@ursapharm.nl

Fabrikant:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße, 66129 Saarbrücken

In het register ingeschreven onder RVG 22679

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2011.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG: www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Edition 10/2011

Advertentie

Stof(fen) Dexamethason
Toelating Nederland
Producent Ursapharm Arzneimittel
Verdovend Nee
ATC-Code S01BA01
Farmacologische groep Anti-inflammatoire middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.