Dexamethason Apotex 0,5 mg, tabletten

Illustratie van Dexamethason Apotex 0,5 mg, tabletten
Stof(fen) Dexamethason
Toelating Nederland
Producent Apotex
Verdovend Nee
ATC-Code H02AB02
Farmacologische groep Corticosteroïden voor systemisch gebruik, gewoon

Vergunninghouder

Apotex

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Dexamethason behoort tot de groep van de bijnierschorshormonen met een ontstekingsremmende werking (corticosteroïden). Het werkt ontstekingsremmend en vermindert overgevoeligheidsreacties en afweerreacties.

Gebruiken

 • bij bepaalde reumatische aandoeningen
 • bij bepaalde longaandoeningen zoals CARA
 • bij bepaalde afwijkingen van het bloed
 • bij bepaalde maag- en darmaandoeningen (bijvoorbeeld colitis ulcerosa, ziekte van Crohn)
 • bij een bepaalde aandoening waarbij de nieren minder goed werken (nefrotisch syndroom)
 • bij bepaalde hormonale afwijkingen, zoals een aangeboren vergroting van de bijnier
 • bij bepaalde vormen van kanker
 • bij bepaalde aandoeningen van het zenuwstelsel, bijvoorbeeld bij multiple sclerose of bij vochtophoping in de hersenen als gevolg van uitzaaiingen van kanker in de hersenen

RVG21768=56079/21769=56080/PIL/20120301/version 2012_03/NV/FP

 • bij bepaalde oogaandoeningen
 • bij bepaalde ernstige huidaandoeningen
 • bij het testen van de werking van de bijnierschors
 • bij heftige overgevoeligheidsreacties
 • om de afweerreacties bij orgaantransplantaties te onderdrukken
 • ter voorkoming van misselijkheid en braken bij de behandeling van kanker met bepaalde geneesmiddelen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Dexamethason Apotex niet

 • wanneer u overgevoelig bent voor dexamethason of voor andere bestanddelen van de tablet
 • wanneer u last heeft van een acute virusinfectie en/of schimmelinfectie
 • wanneer u last heeft van een tropische worminfectie
 • wanneer u lijdt aan maag- en/of darmzweren
 • wanneer u ingeënt moet worden of pas bent ingeënt met een levend-virus vaccin. Vertel uw arts dat u Dexamethason Apotex gebruikt als u ingeënt moet worden.

Wees extra voorzichtig met Dexamethason Apotex

 • wanneer u last heeft van tuberculose, infecties, onvoldoende hartwerking, maagdarmzweren (ook als deze al genezen zijn), psychische stoornissen (ook als deze al genezen zijn), hoge bloeddruk, suikerziekte, verminderde werking van de nieren, verhoogde oogboldruk, staar, bijwerkingen bij gebruik van soortgelijke stoffen, botontkalking (osteoporose), darmafwijkingen of een bepaalde vorm van spierzwakte (myastenia gravis). Wanneer uw klachten toenemen tijdens het gebruik van deze tabletten, moet u contact opnemen met de arts
 • wanneer u lijdt aan een algemene schimmelinfectie, omdat deze door het gebruik van dexamethason kan verergeren. Dexamethason Apotex mag in dit geval alleen worden gebruikt als het nodig is om de reactie op een bepaald middel tegen schimmels (amfotericine B) te onderdrukken
 • wanneer u pas geleden een hartinfarct hebt gehad
 • wanneer u geopereerd wordt, een ongeval krijgt of een lichamelijk zware periode doormaakt. In deze gevallen kan een tijdelijke verhoging van de dosering noodzakelijk zijn
 • wanneer u gevaccineerd moet worden; vaccinaties kunnen minder effectief zijn. In sommige gevallen mogen bepaalde vaccins niet worden toegediend als u dexamethason gebruikt. Vertel uw arts daarom dat u Dexamethason Apotex gebruikt als u ingeënt moet worden
 • wanneer uw schildklier minder goed werkt (hypothyreodie) of wanneer u lijdt aan een bepaalde aandoening van de lever (cirrose). In deze gevallen kan de werking van Dexamethason Apotex versterkt zijn
 • bijnierschorshormonen zoals dexamethason kunnen de beweeglijkheid van zaadcellen van sommige mannen verminderen. Ook kan het aantal zaadcellen verminderen of juist toenemen
 • wanneer u een infectie heeft. De verschijnselen van infecties kunnen onderdrukt worden, terwijl er tijdens het gebruik van dexamethason ook nieuwe infecties kunnen ontstaan. Raadpleeg uw arts indien u denkt dat u mogelijk een infectie heeft

RVG21768=56079/21769=56080/PIL/20120301/version 2012_03/NV/FP

 • wanneer u hersenmalaria heeft, omdat Dexamethason Apotex de symptomen van ziekte kan verergeren
 • wanneer u lijdt aan een infectie met bepaalde parasieten (amoebiasis of strongyloidasis), of in het verleden een dergelijke infectie heeft gehad. Dexamethason kan de ziekte verergeren of weer laten terugkomen. Overleg met uw arts als u denkt dat u mogelijk een dergelijke infectie heeft
 • bij langdurig gebruik van dit middel, omdat Dexamethason Apotex in dat geval staar (cataract) of verhoogde oogboldruk (glaucoom) kan veroorzaken, waarbij mogelijk de oogzenuw kan beschadigen. Ook kan Dexamethason Apotex bij langdurig gebruik het ontstaan van ooginfecties door schimmels en virussen bevorderen. Raadpleeg uw arts indien u last krijgt van uw ogen of minder goed ziet
 • wanneer u Dexamethason Apotex langdurig moet gebruiken, de arts zal waarschijnlijk ook regelmatig uw bloed, urine, gewicht en bloeddruk controleren. Ook kunnen er longfoto´s worden gemaakt
 • wanneer u lijdt aan een bepaalde infectie van de ogen (herpes simplex oculi), omdat er in dit geval kans is op beschadiging van het hoornvlies van het oog. Waarschijnlijk zal de arts uw ogen in dit geval regelmatig controleren
 • bij gebruik van dit middel door kinderen, omdat bij hen de groei kan worden geremd. De groei en ontwikkeling van zuigelingen en kinderen zal daarom meestal nauwkeurig worden gevolgd door de arts. Om remming van de groei te voorkomen is het bij kinderen nog belangrijker dan bij volwassenen om, in overleg met de arts, te proberen of het mogelijk is om de dag een dosering te geven
 • wanneer u in contact komt met mensen die lijden aan waterpokken of mazelen en deze ziekten niet in het verleden hebt gehad. Deze ziekten kunnen veel ernstiger verlopen en soms zelfs dodelijk zijn bij personen bij wie de afweer verminderd is door het gebruik van bijnierschorshormonen zoals dexamethason. Wanneer u geen mazelen en/of waterpokken hebt gehad, moet u voorkomen dat u in contact komt met mensen die er aan lijden. Als u toch denkt in contact geweest te zijn met mensen die deze ziekten hebben, waarschuw dan zo snel mogelijk uw arts. Deze kan u behandelen met medicijnen, zodat het risico dat u ziek wordt, wordt verminderd.
 • bij te vroeg geboren baby´s kan een vroege behandeling met een startdosering van 25 mg/kg dexamethason tweemaal per dag (binnen 96 uur) leiden tot bijwerkingen bij het kind, zoals bijvoorbeeld hersenbeschadiging op vroege leeftijd (cerebral palsy).

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Over het gebruik van werkzame stof tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. In dierproeven is dit geneesmiddel schadelijk gebleken. Bijnierschorshormonen passeren de placenta en kunnen de werking van de bijnieren van het kind verminderen. Daarom moeten pasgeborenen waarvan de moeder tijdens de zwangerschap dexamethason heeft gebruikt na de geboorte zorgvuldig worden gecontroleerd.

Tijdens de zwangerschap dit middel alleen gebruiken na overleg met uw arts. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

RVG21768=56079/21769=56080/PIL/20120301/version 2012_03/NV/FP

Borstvoeding

Dexamethason kan terecht komen in de moedermelk en kan bijwerkingen bij het kind veroorzaken (bijvoorbeeld verminderde groei en een verminderde werking van de bijnieren). Het geven van borstvoeding tijdens het gebruik van Dexamethason Apotex wordt daarom ontraden

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit product op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen.

Het gebruik van Dexamethason Apotex kan echter soms spierzwakte of stemmingsveranderingen (opgewektheid en neerslachtigheid) tot gevolg hebben (zie “Mogelijke bijwerkingen”). Als u last heeft van deze bijwerkingen, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Dexamethason Apotex

Dit geneesmiddel bevat lactose. Hierdoor is dit product niet geschikt voor gebruik bij patiënten met bepaalde stofwisselingsziekten (zogenaamde lactase insufficiëntie, galactosemie, en glucose/galactose malabsorptie syndroom).

Dit product bevat tarwezetmeel. Dit kan schadelijk zijn bij patiënten met een overgevoeligheid voor gluten (coeliakie).

Gebruik van Dexamethason Apotex in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

 • stoffen die mogelijk als bijwerking maagzweren kunnen veroorzaken (bijvoorbeeld de zogenaamde prostaglandineremmers, zoals ibuprofen, naproxen en diclofenac); dexamethason kan de bijwerkingen op de maag van deze middelen versterken
 • acetylsalicylzuur en verwante middelen; dexamethason zou in sommige gevallen de bloedverdunnende werking van acetylsalicylzuur kunnen versterken
 • fenytoïne en fenobarbital (middelen tegen epilepsie); de afbraak van dexamethason kan door deze stoffen versneld worden
 • efedrine (een middel dat gebruikt wordt bij benauwdheid); de afbraak van dexamethason kan door deze stof versneld worden
 • rifampicine (een middel tegen infecties, zoals bijvoorbeeld tuberculose of lepra); de afbraak van dexamethason kan door deze stof versneld worden

RVG21768=56079/21769=56080/PIL/20120301/version 2012_03/NV/FP

 • antistollingsmiddelen zoals bijvoorbeeld acenocoumarol en fenprocoumon; dexamethason kan de werking van deze middelen veranderen. In de meeste gevallen werd de werking van deze stoffen verminderd, maar er zijn ook enkele gevallen gemeld waarbij de werking van deze middelen werd versterkt
 • bloedsuikerverlagende tabletten, zoals bijvoorbeeld metformine, tolbutamide, glibenclamide en gliclazide; dexamethason kan de werking van deze middelen verminderen
 • plastabletten, zoals bijvoorbeeld hydrochloorthiazide, chloortalidon, furosemide; wanneer deze middelen samen met dexamethason worden gebruikt kan de hoeveelheid kalium in het bloed verminderen (hypokaliëmie). In ernstige vorm is dit te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u deze of andere (genees)middelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering en wijze van gebruik

Dosering

De dosering hangt af van het ziektebeeld en de ernst ervan. De gebruikelijke begindosering is, indien uw arts niet anders voorschrijft, 0,75 tot 15 mg per dag. In het algemeen is de onderhoudsdosering 1 tot 2 mg per dag, in ernstige gevallen kan 8 mg per dag of soms meer worden voorgeschreven. Deze dosering wordt aangehouden of eventueel verhoogd tot er voldoende effect is bereikt.

Wanneer de symptomen onderdrukt zijn, zal de dosering verlaagd kunnen worden tot een zo laag mogelijke onderhoudsdosering. Ook zal vaak worden geprobeerd om het aantal doseringen per dag te verminderen, tot bijvoorbeeld een enkele dosering in de ochtend of om de dag 1 dosering ( 48 uur). Het gebruik nooit plotseling staken, maar in overleg met de arts langzaam afbouwen.

Bij het testen van de werking van de bijnierschors worden doseringen van 0,5-2 mg per keer gebruikt.

Als u merkt dat Dexamethason Apotex te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

Neem de tablet in door deze met voldoende vloeistof (bijv. water) door te slikken. Bij hoge doseringen kan men dexamethason innemen tijdens de maaltijden en eventueel, aangevuld met een maagzuurbindend middel, tussen de maaltijden om maagdarmbezwaren te voorkomen.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Dexamethason Apotex heeft ingenomen

Wanneer u teveel van Dexamethason Apotex heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Dexamethason Apotex in te nemen

RVG21768=56079/21769=56080/PIL/20120301/version 2012_03/NV/FP

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Dexamethason Apotex om zo de vergeten dosis in te halen. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Dexamethason Apotex wordt gestopt Wanneer u zonder advies van uw arts plotseling stopt met het gebruik van Dexamethason Apotex kunnen de verschijnselen die voor het begin van de behandeling bestonden weer optreden. Ook kunnen complicaties sneller ontstaan en heeft het regelsysteem van de hormonen van de bijnier minder de gelegenheid zich te herstellen. Dit geldt voornamelijk bij een langdurige therapie. Het gebruik moet langzaam worden afgebouwd om de “lui geworden” bijnier de kans te geven zelf weer hormonen te gaan maken. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Dexamethason Apotex bijwerkingen veroorzaken.

Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Afweersysteem

Verlaging van de weerstand. Hierdoor is er een grotere kans op het krijgen van infecties en kunnen al bestaande infecties verergeren. Infecties die u in het verleden hebt gehad en waar u nu geen last meer van hebt, zoals bijvoorbeeld tuberculose of infecties met bepaalde parasieten (amoebiasis en strongyloidiasis), kunnen weer opvlammen. Tekenen van infecties kunnen worden onderdrukt. Indien u vermoedt dat u een infectie heeft of dat een oude infectie weer is verergerd raadpleeg dan uw arts. Overgevoeligheid, benauwdheid.

Bloed

Een vermeerdering van het aantal rode bloedcellen (erythrocytose) of een vermeerdering van het aantal witte bloedcellen in het bloed (granulocytose), een vermindering van de hoeveelheid van bepaalde witte bloedcellen (lymfopenie) of een vermindering van de hoeveelheid rode bloedcellen (eosinopenie).

Hormoonhuishouding

Groeiremming bij kinderen, menstruatiestoornissen, verminderde werking van de bijnier; hierdoor kan het zo zijn dat uw lichaam minder goed op stresssituaties (bijvoorbeeld een operatie, een ongeluk of een infectie) kan reageren. Vertel uw arts daarom in zulke situaties dat u dexamethason gebruikt. Ontstaan of verergeren van suikerziekte (diabetes), verhoogde behoefte aan insuline of bloedsuikerverlagende tabletten, ontstaan van het zgn. Cushing-syndroom (veranderde vetverdeling, vollemaansgezicht, hormonale afwijkingen).

Zenuwstelsel

Stemmingsveranderingen (bijvoorbeeld angst of euforie), ernstige neerslachtigheid (depressie), ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose), verhoging van de druk in de hersenen, verschijnselen die hierbij optreden zijn hoofdpijn en minder goed kunnen zien. Dit kan vooral voorkomen bij kinderen tijdens of kort nadat de behandeling snel is gestopt.

RVG21768=56079/21769=56080/PIL/20120301/version 2012_03/NV/FP

Toevallen/stuipen (convulsies), duizeligheid (vertigo), hoofdpijn, slapeloosheid.

Ogen

Oogafwijkingen, zoals bijvoorbeeld verhoogde oogboldruk, staar (glaucoom) of uitpuilende ogen (exophthalmus).

Hart

Beschadiging van de hartspier bij patiënten die kortgeleden een hartinfarct hebben gehad (zie ook “Wees extra voorzichtig met Dexamethason Apotex”), verminderde werking van de hartspier bij zuigelingen met een laag geboortegewicht, onvoldoende hartwerking (decompensatio cordis) bij daarvoor gevoelige patiënten.

Bloedvaten

Verhoogde bloeddruk (hypertensie), verstopping van een ader of slagader door een afgebroken stuk van een bloedstolsel (trombo-embolie).

Maag- en darmstelsel

Maagzweren, ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis), opgezette buik, ontstekingen van de slokdarm (ulceratieve oesofagitis), misselijkheid.

Huid

Dunne huid, met grote kans op blauwe plekken, roodheid van de huid van het gezicht (erytheem), (jeugd)puistjes (acne), overmatige beharing (hirsutisme), trage genezing van wonden, versterkte transpiratie, huiduitslag, galbulten, onderdrukking van huidreacties bij huidtests, allergische reactie; roodheid en jeuk van de huid, plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem).

Spieren en botten

Spierzwakte en verschrompeling van de spieren (spieratrofie), botontkalking (osteoporose), eventueel botbreuken, afsterven van het bot (aseptische botnecrose), vooral van de kop van het dijbeen, scheuren van pezen

Overig

Verandering van de vetverdeling op het lichaam (dikker worden van het gezicht (vollemaansgezicht), vetophoping in de nek), versterkt door toename van de eetlust, vasthouden van vocht en zout, vermindering van de hoeveelheid kalium in het bloed, in ernstige gevallen te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid, hik.

Na langdurig gebruik kan het staken van dexamethason aanleiding geven tot het ontstaan van koorts, spier- en gewrichtspijn en malaise.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Dexamethason Apotex buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

RVG21768=56079/21769=56080/PIL/20120301/version 2012_03/NV/FP

Droog en bij kamertemperatuur (15-25 C) bewaren in de goed gesloten verpakking.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Dexamethason Apotex niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of "exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • Het werkzame bestanddeel is dexamethason, respectievelijk 0,5 mg en 1,5 mg per tablet.
 • Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn cellulose, natriumzetmeelglycollaat, magnesiumstearaat, lactose, tarwezetmeel, voorverstijfseld zetmeel.

De tabletten zijn verpakt in potten van 30 en 250 stuks.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Apotex Europe BV Darwinweg 20 2333 CR Leiden

Fabrikant

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company

Trancsics Mihály u. 82, 2100 Gödöllö

Hongarije

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company

Pallagi út.13, 4042 Debrecen

Hongarije

Apotex Nederland BV

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

RVG21768=56079/21769=56080/PIL/20120301/version 2012_03/NV/FP

Deze bijsluiter is goedgekeurd in april 2012.

RVG21768=56079/21769=56080/PIL/20120301/version 2012_03/NV/FP

Advertentie

Stof(fen) Dexamethason
Toelating Nederland
Producent Apotex
Verdovend Nee
ATC-Code H02AB02
Farmacologische groep Corticosteroïden voor systemisch gebruik, gewoon

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.