Oradexon Organon, tabletten 1,5 mg

Illustratie van Oradexon Organon, tabletten 1,5 mg
Stof(fen) Dexamethason
Toelating Nederland
Producent N.V. Organon
Verdovend Nee
ATC-Code H02AB02
Farmacologische groep Corticosteroïden voor systemisch gebruik, gewoon

Vergunninghouder

N.V. Organon

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Dexa-POS, oogdruppels 1 mg/ml Dexamethason Ursapharm Arzneimittel
Axium-Opto 1mg/ml oogdruppels, oplossing in verpakking voor eenmalig gebruik Dexamethason Uni-Pharma Kleon Tsetis Pharmaceutical Laboratories S.A 14th km National Road 1 GR-145 64 KIFISSIA (GRIEKENLAND)
Dexamethason 4 PCH, tabletten 4 mg Dexamethason Pharmachemie
Dexamethason 0,5 PCH, tabletten 0,5 mg Dexamethason Pharmachemie
Dexamethason Apotex 1,5 mg, tabletten Dexamethason Apotex

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Dexamethason behoort tot de groep van de bijnierschorshormonen met een ontstekingsremmende werking (glucocorticoïden). Het werkt ontstekingsremmend en vermindert overgevoeligheidsreacties en afweerreacties.

Waarvoor wordt Oradexon Organon gebruikt?

 • Bij bepaalde reumatische aandoeningen;
 • Bij bepaalde longaandoeningen zoals astma;
 • Bij bepaalde maag- en darmaandoeningen bijvoorbeeld colitis ulcerosa;
 • Bij bepaalde afwijkingen van het bloed;

LEI2010/PL//Oradexon

BIJSLUITER 2 Oradexon
RA 3180 NL P1B (REF 1.0)   tabletten 0,5 mg en 1,5 mg
 • Bij bepaalde nieraandoeningen (nefrotisch syndroom);
 • Bij bepaalde hormonale aandoeningen zoals een aangeboren vergroting van de bijnier;
 • Bij bepaalde vormen van kanker;
 • Bij bepaalde aandoeningen van het zenuwstelsel zoals multiple sclerose;
 • Bij bepaalde oogaandoeningen;
 • Bij bepaalde ernstige huidaandoeningen;
 • Bij heftige overgevoeligheidsreacties;
 • Om afweerreacties na orgaantransplantaties te onderdrukken;
 • Bij het testen van de bijnierschors;
 • Bij bepaalde vormen van hersenvliesontsteking;
 • Ter voorkoming van misselijkheid en braken bij behandeling van kanker met bepaalde geneesmiddelen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Oradexon Organon niet

 • Als u maag- of darmzweren hebt;
 • Als u een acute virusinfectie of schimmelinfectie hebt;
 • Als u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van Oradexon Organon;
 • Als u een worminfectie hebt;
 • Als u ingeënt moet worden of pas bent ingeënt met een levend-virusvaccin.

Wees extra voorzichtig met Oradexon Organon

 • Oradexon kan bepaalde verschijnselen van een infectie onderdrukken en nieuwe infecties kunnen tijdens de toepassing ervan optreden.
 • Tijdens een behandeling met Oradexon mag u, onder bepaalde omstandigheden, niet worden ingeënt. Uw arts zal bepalen of dit voor u geldt. Blootstelling aan waterpokken en mazelen dient, indien u hiertegen niet bent ingeënt en de ziektes nog niet hebt doorgemaakt, te worden voorkomen. Mocht u toch zijn blootgesteld, neem dan direct contact op met uw arts.

LEI2010/PL/Oradexon

BIJSLUITER 3 Oradexon
RA 3180 NL P1B (REF 1.0)   tabletten 0,5 mg en 1,5 mg
 • Wanneer u één van de volgende aandoeningen heeft of heeft gehad; u moet uw arts hierover vantevoren inlichten omdat extra controle nodig kan zijn:
  • botontkalking (osteoporose);
  • hoge bloeddruk of hartfalen;
  • bepaalde psychische stoornissen;
  • suikerziekte (diabetes);
  • een verleden van tuberculose;
  • verhoogde oogboldruk (glaucoom);
  • spierziekte veroorzaakt door glucocorticoïden;
  • gestoorde leverfunctie;
  • gestoorde nierfunctie;
  • epilepsie;
  • maag- of darmzweer;
  • recente hartaanval;
  • virusinfectie van het oog (herpes simplex oculi);
  • verminderde schildklierfunctie (hypothyreoïdie);
  • een aanwezige of latente infectie van de dunne of dikke darm met parasieten (amoebiasis) of wormen (strongyloidiasis);
  • chronische ontsteking van het slijmvlies van de dikke darm (colitis ulcerosa).
 • Bij langdurige toediening van Oradexon aan kinderen moet de arts de groei en lichamelijke ontwikkeling van het kind in de gaten houden.
 • Bij gebruik door ouderen kunnen de algemene bijwerkingen van Oradexon therapie ernstiger gevolgen hebben; dit geldt bijvoorbeeld voor botontkalking, hoge bloeddruk, kaliumtekort in het bloed, suikerziekte, vatbaarheid voor infecties en het dunner worden van de huid. De arts dient dit voortdurend in de gaten te houden.
 • Na langdurige therapie met Oradexon mag de therapie niet abrupt gestopt worden; dit kan nadelige gevolgen hebben.
 • Hoge doses Oradexon zouden zout- en waterretentie kunnen veroorzaken. Indien uw arts dit constateert, kunnen beperking van het zoutgebruik en extra kalium noodzakelijk zijn.

LEI2010/PL/Oradexon

BIJSLUITER 4 Oradexon
RA 3180 NL P1B (REF 1.0)   tabletten 0,5 mg en 1,5 mg
 • Oradexon kan een eventuele bestaande schimmelinfectie verergeren en dient dan ook niet gebruikt te worden in het geval u zo’n schimmelinfectie heeft.
 • Langdurig gebruik van Oradexon kan aanleiding geven tot bepaalde oogaandoeningen (subcapsulaire cataracten en glaucoom) en kan het ontstaan van bepaalde infecties aan het oog (fungi, virussen) bevorderen.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

 • Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van Oradexon verminderen, te weten: middelen tegen epilepsie (zoals fenobarbital, fenytoïne, primidon en carbamazepine); middelen tegen tuberculose (rifampicine, rifabutine) en middelen bij de behandeling van borstkanker (aminoglutethimide);
 • Dexamethason kan de werking van andere geneesmiddelen verminderen, te weten: middelen met bloedsuikerverlagende werking (inclusief insuline), middelen tegen hoge bloeddruk en plasmiddelen;
 • De effecten van anticholinesterase wordt verminderd door dexamethason bij patiënten met myasthenia gravis (spierzwakte);
 • Gelijktijdig gebruik van kaliumonttrekkende plasmiddelen (zoals acetazolamide en thiazide-diuretica) en dexamethason kan resulteren in een tekort aan kalium;
 • De werkzaamheid van bepaalde bloedverdunners kan worden veranderd;
 • De uitscheiding van acetylsalicylzuur en verwante middelen kan tijdens gebruik van dexamethason verhoogd zijn, zodat plotseling stoppen met dexamethason kan leiden tot salicylaatvergiftiging;
 • Bij gelijktijdig gebruik van middelen die maagzweren kunnen veroorzaken (zoals ibuprofen, naproxen en diclofenac), kan dexamethason de bijwerking op de maag vergroten.

.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. Over het gebruik van dexamethason in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. In dierproeven is dit geneesmiddel schadelijk gebleken. Bijnierschorshormonen passeren de placenta en kunnen de werking van de bijnieren van het kind verminderen. Oradexon dient tijdens de zwangerschap dan ook niet te worden gebruikt, tenzij op uitdrukkelijk advies van uw arts.

LEI2010/PL/Oradexon

BIJSLUITER 5 Oradexon
RA 3180 NL P1B (REF 1.0)   tabletten 0,5 mg en 1,5 mg

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. Het is niet bekend in hoeverre dexamethason wordt uitgescheiden in de moedermelk. Aangezien corticosteroïden in het algemeen wel in de moedermelk terecht komen, en gezien de ontbrekende ervaring, wordt het geven van borstvoeding tijdens behandeling met Oradexon ontraden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dexamethason op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen. Dexamethason kan mogelijk bijwerkingen veroorzaken zoals spierzwakte, stemmingsveranderingen (euforie, depressie; zie rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen”) of visuele verstoringen veroorzaken. Wanneer dit ervaren wordt dient men extra voorzichtig te zijn bij het besturen van voertuigen en de bediening van machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Oradexon Organon

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering

De dosering hangt af van de ernst van de aandoening en uw reactie op de behandeling. De juiste dosering wordt vastgesteld door de behandelende arts. Oradexon Organon tabletten kunnen, in zijn geheel, met wat water of melk worden ingenomen, liefst in de ochtend.

In geval u bemerkt dat Oradexon Organon te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Oradexon Organon heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u te veel van Oradexon Organon heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Oradexon Organon in te nemen

Volg de instructies in onderstaande tabel

Uw dosis Wat moet u doen?
Eén dosis meerdere Neem de vergeten dosis alsnog zo snel mogelijk in,

LEI2010/PL/Oradexon

BIJSLUITER 6 Oradexon
RA 3180 NL P1B (REF 1.0)   tabletten 0,5 mg en 1,5 mg
malen per dag zelfs als dat betekent dat u dan 2 doses tegelijk moet
  nemen.
Eén dosis per dag (bij Als u er nog op dezelfde dag achter komt, neem dan de
voorkeur in de ochtend) dosis zo snel mogelijk. Als u er pas een dag later achter
  komt, sla de vergeten dosis dan gewoon over. Neem
  dus geen dubbele dosis in.
Eén dosis elke 2 dagen Als u er nog dezelfde ochtend achter komt, neem de
(bij voorkeur in de dosis dan alsnog meteen in. Als u er later op de dag pas
ochtend) achter komt, wacht dan en neem de dosis de volgende
  morgen. Sla de dag erna dan over en ga weer volgens
  het normale patroon verder met innemen op de dag
  daarna.

Als u stopt met inname van Oradexon Organon

Na een langdurige behandeling met Oradexon Organon moet het staken van de therapie zeer geleidelijk gebeuren, anders kunnen de verschijnselen die voor het begin van de behandeling bestonden weer optreden. Ook kunnen complicaties sneller ontstaan en heeft het regelsysteem van de hormonen van de bijnier minder de gelegenheid zich te herstellen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Oradexon Organon bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Infecties en parasitaire aandoeningen:

 • verhoogde gevoeligheid voor infecties en onderdrukking van verschijnselen van;
 • ongunstig verloop van infecties. Bloed en lymfestelselaandoeningen:
 • een vermeerdering van het aantal rode bloedcellen in het bloed (erythrocytose);
 • een vermeerdering van het aantal witte bloedcellen in het bloed (granulocytose);
 • een vermindering van de hoeveelheid van bepaalde witte bloedcellen (lymfopenie);
 • een vermindering van de hoeveelheid van bepaalde witte bloedcellen

(eosinopenie). Aandoeningen van het afweerysteem:

LEI2010/PL/Oradexon

BIJSLUITER 7 Oradexon
RA 3180 NL P1B (REF 1.0)   tabletten 0,5 mg en 1,5 mg
 • allergische reactie;
 • overgevoeligheidsreacties;
 • verlaging van de weerstand. Endocriene aandoeningen (hormonale afwijkingen):
 • onvoldoende bijnierschorswerking bij blootstelling aan stress (bv ongeval, operatie of infectie);
 • verschijnselen van Cushing-ziekte (zoals vollemaansgezicht, vetzucht van hoofd en romp, rode strepen op borst en buik);
 • overmatige beharing (hirsutisme);
 • groeiremming bij kinderen.

Voedings- en stofwisselingsstoornissen:

 • verstoring van het vocht-en zoutevenwicht in het lichaam;
 • mogelijke vochtophoping,
 • kaliumtekort in het bloed, in ernstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid;
 • ontstaan, verergering of ontregeling van suikerziekte (diabetes);
 • een verhoogde behoefte aan bloedsuikerverlagende middelen;
 • vetzucht (gelaat, romp);
 • toename van de eetlust.

Psychische stoornissen:

 • stemmingsveranderingen (uitgelatenheid, angst, neerslachtigheid); depressies;
 • slapeloosheid.

Zenuwstelselaandoeningen:

 • slapeloosheid;
 • stuipen;
 • hoofdpijn. Oogaandoeningen:
 • oogafwijkingen (lenstroebeling, verhoogde oogboldruk);
 • staar.

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen:

 • duizeligheid. Hartaandoeningen:
 • hartfalen. Bloedvataandoeningen:
 • hoge bloeddruk;
 • bepaalde huidbloedingen (petechiae);
 • bepaalde onderhuidse bloedingen (ecchymosis);
 • verstopping van een bloedvat door een bloedstolsel (trombo-embolie).

LEI2010/PL/Oradexon

BIJSLUITER 8 Oradexon
RA 3180 NL P1B (REF 1.0)   tabletten 0,5 mg en 1,5 mg

Aandoeningen van het ademhalingsstelsel, de borstkas, en de ruimte tussen beide longen in:

 • hik.

Maagdarmstelselaandoeningen:

 • maag- en darmaandoeningen met kans op maag- of darmzweren en bloedingen en perforatie van het maagdarmkanaal;
 • ontstekingen van slokdarm en alvleesklier;
 • misselijkheid;
 • opgezette buik.

Huid- en onderhuidaandoeningen:

 • dunnere huid met een grotere kans op onderhuidse bloedingen (blauwe plekken);
 • roodheid van de huid;
 • (jeugd)puistjes;
 • slechte wondgenezing;
 • verminderde reactie bij huidtests;
 • huiduitslag;
 • overgevoeligheidsreacties;
 • toegenomen transpiratie.

Bot-, skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen:

 • spierzwakte en vermindering van het spierweefsel (steroïdmyopathie);
 • afwijkingen aan de botten met botontkalking en botbreuken;
 • afsterving van botweefsel, vooral van de heupkop. Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen:
 • verstoord menstruatiepatroon.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:

 • slechte wondgenezing;
 • gewichtstoename;
 • groeiremming bij kinderen.

Raadpleeg uw arts als u last krijgt van één van bovengenoemde bijwerkingen of als andere ongewone verschijnselen optreden tijdens de behandeling of direct na het stoppen van de behandeling.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

LEI2010/PL/Oradexon

BIJSLUITER 9 Oradexon
RA 3180 NL P1B (REF 1.0)   tabletten 0,5 mg en 1,5 mg

Bewaren beneden 25° C. Niet in de vriezer bewaren. Het flesje zorgvuldig gesloten houden en in de buitenverpakking bewaren, ter bescherming tegen vocht en licht.

Gebruik Oradexon Organon niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of “exp.”.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Oradexon Organon

 • Het werkzam bestanddeel is dexamethason
 • De andere bestanddelen zijn aardappelzetmeel, glycerol, magnesiumstearaat, talk en lactosemonohydraat.

Hoe ziet Oradexon Organon er uit en de inhoud van de verpakking

Oradexon Organon tabletten zijn witte, ronde tabletten met afgeronde kanten en een breukstreep. Aan één kant van de tablet staat ORGANON*, aan de andere kant de volgende code:

voor de 0,5 mg tabletten XC boven de breukstreep en 4 eronder

voor de 1,5 mg tabletten XC boven de breukstreep en 7 eronder.

Oradexon Organon tabletten 0,5 mg zijn per 100 stuks verpakt in bruine glazen flesjes.

Oradexon Organon tabletten 1,5 mg zijn per 200 stuks verpakt in bruine glazen flesjes.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, Oss

Voor eventuele correspondentie/inlichtingen kunt u zich richten tot:

Merck Sharp & Dohme BV, Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem

Tel. 0800-9999000, medicalinfo.nl@merck.com

LEI2010/PL/Oradexon

BIJSLUITER 10 Oradexon
RA 3180 NL P1B (REF 1.0)   tabletten 0,5 mg en 1,5 mg

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in december 2010

LEI2010/PL/Oradexon

Advertentie

Stof(fen) Dexamethason
Toelating Nederland
Producent N.V. Organon
Verdovend Nee
ATC-Code H02AB02
Farmacologische groep Corticosteroïden voor systemisch gebruik, gewoon

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.