Advertentie

Auteur: Les Laboratoires Servier


Lange informatie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De dosering wordt door uw arts bepaald, afhankelijk van uw bloedsuikerspiegel en eventueel de suikerspiegels in uw urine.

Veranderingen van overige factoren (bijvoorbeeld gewichtsverlies, een andere leefstijl, stress) of een verbeterde beheersing van de bloedsuikerspiegel kan een wijziging van de dosering van gliclazide noodzakelijk maken.

De aanbevolen dosering is een halve tot twee tabletten (maximaal 120 mg) in één keer in te nemen tijdens het ontbijt. De precieze dosering is afhankelijk van het effect van de behandeling.

Als uw arts bij u een combinatietherapie van Diamicron MR 60 mg met metformine, een alfa- glucosidaseremmer, een thiazolidinedion, een dipeptidylpeptridase-4-remmer, een GLP/1 receptoragonist of insuline start, zal uw arts de juiste dosering van elk van deze geneesmiddelen individueel voor u vaststellen.

Als u merkt dat uw bloedsuikerspiegels hoog zijn ondanks dat u het geneesmiddel volgens voorschrift inneemt, dient u contact op te nemen het uw arts of apotheker .

Toedieningsweg/toedieningsmethode

Voor oraal gebruik.

Slik uw halve tablet of hele tablet(ten) heel door. Niet kauwen of fijn maken. De tablet kan in gelijke doses worden verdeeld.

Neem uw tablet(ten) tijdens het ontbijt met een glas water (bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip). U moet altijd een maaltijd gebruiken na innemen van uw tablet(ten).

Heeft u teveel van dit middel ingenomen?

Als u teveel tabletten hebt ingenomen, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts of de afdeling spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. De symptomen van overdosering zijn dezelfde als die van een laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) zoals beschreven in rubriek 2. Deze symptomen kunt u bestrijden door meteen suiker (4 tot 6 klontjes) of suikerhoudende drank in te nemen, en daarna een flinke snack of maaltijd. Als de patiënt bewusteloos is, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen en de hulpdiensten bellen. Ook als een persoon, bijvoorbeeld een kind, dit product per ongeluk heeft ingenomen moet u op deze manier handelen.

Bewusteloze patiënten mogen geen voedsel of drank toegediend krijgen.

Er moet altijd iemand beschikbaar zijn die weet hoe te handelen in een noodgeval zoals hierboven beschreven.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Het is belangrijk dat u uw medicijn elke dag inneemt omdat u dan meer profijt hebt van de behandeling. Als u echter bent vergeten om een dosis Diamicron MR 60 mg in te nemen, moet u de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip innemen.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Aangezien een diabetesbehandeling meestal levenslang moet worden voortgezet, moet u een eventueel voornemen om deze behandeling te stoppen altijd eerst met uw arts bespreken. Stoppen van de behandeling kan een hoge bloedsuikerspiegel (hyperglykemie) veroorzaken. Dit verhoogt het risico van het ontwikkelen van complicaties van diabetes.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Inhoudsopgave
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De meest voorkomende bijwerking is een lage bloedsuiker (hypoglykemie). (Zie rubriek “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel”).

Als deze symptomen of verschijnselen niet worden behandeld, kan slaperigheid, verlies van het bewustzijn of zelfs coma optreden. Als uw bloedsuiker erg laag is of een lange tijd laag is, moet u onmiddellijk medische hulp inroepen, zelfs als deze hypoglykemie tijdelijk wordt opgeheven door suiker in te nemen.

Leveraandoeningen

Er zijn enkele zeldzame meldingen geweest van abnormale leverfunctie, waarbij de huid en de ogen geel kunnen worden. Als u deze bijwerking krijgt moet u onmiddellijk naar uw arts gaan. Deze symptomen verdwijnen meestal als de inname van het geneesmiddel wordt gestopt. Uw arts zal dan beslissen of u met dit geneesmiddel moet stoppen.

Huidaandoeningen

Er zijn huidreacties zoals uitslag, roodheid, jeuk, galbulten, angio-oedeem (snelle zwelling van weefsels zoals oogleden, gezicht, lippen, mond, tong of keel die kunnen resulteren in ademhalingsproblemen) gerapporteerd. De uitslag kan uitbreiden tot wijd verspreide blaarvorming of afschilferen van de huid.

Bloedaandoeningen

Een afname van het aantal bloedcellen (bijvoorbeeld bloedplaatjes, rode en witte bloedcellen) die kan leiden tot een bleke huid en slijmvliezen, een langere bloedingstijd, blauwe plekken, een zere keel en koorts zijn gemeld. Deze symptomen verdwijnen meestal als de behandeling wordt gestopt.

Spijsverteringsstoornissen

Buikpijn, misselijkheid, braken, indigestie, diarree, en obstipatie. Deze effecten nemen af als Diamicron MR 60 mg tijdens de maaltijd wordt ingenomen, zoals aanbevolen.

Oogaandoeningen

U kunt een kortdurende achteruitgang van uw gezichtsvermogen ervaren, vooral aan het begin van de behandeling. Dit effect heeft te maken met veranderingen van uw bloedsuikerspiegel.

Zoals met andere sulfonylureumderivaten werden de volgende bijwerkingen waargenomen: gevallen van ernstige veranderingen van het aantal bloedcellen en allergische ontsteking van de wand van bloedvaten, daling van het natrium in het bloed (hyponatriëmie), symptomen van leverinsufficiëntie (bv. geelzucht), die meestal verdwenen na stopzetting van het sulfonylureumderivaat, maar die in geïsoleerde gevallen kunnen leiden tot een levensbedreigend leverfalen.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de

uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is gliclazide. Elke tablet met gereguleerde afgifte bevat 60 mg gliclazide. De andere stoffen in dit middel zijn: lactosemonohydraat, maltodextrine, hypromellose, magnesiumstearaat, watervrij colloïdaal siliciumdioxide.

Hoe ziet Diamicron MR 60 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Diamicron MR 60 mg is een witte langwerpige tabletten met gereguleerde afgifte, met breuklijn en ‘DIA 60’ gegraveerd aan beide zijden. De tabletten worden geleverd in een doordrukverpakking in dozen met 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 180 of 500 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex – Frankrijk

Fabrikanten:

Les Laboratoires Servier Industrie 905 route de Saran

45520 Gidy - Frankrijk

of

Servier (Ireland) Industries Ltd.,

Gorey Road,

Arklow - Co. Wicklow - Ierland.

of

Laboratorios Servier S.L Avenida de Los Madroños, 33 28043 Madrid - Spanje

Spain market only

of

Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A. Ul. Annopol 6B

03-236 Warsaw – Poland

Dit geneesmiddel is geregistreerd onder RVG nummer:

RVG 102828 - DIAMICRON MR 60 mg, tabletten met gereguleerde afgifte.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België UNI DIAMICRON 60 mg
Bulgarije DIAPREL MR 60 mg
Cyprus DIAMICRON MR 60 mg
Denemarken DIAMICRON UNO 60 mg
Duitsland DIAMICRON UNO 60 mg
Estland DIAPREL MR 60 mg
Frankrijk (RMS) DIAMICRON 60 mg
Griekenland DIAMICRON MR 60 mg
Hongarije DIAPREL MR 60 mg
Ierland DIAMICRON MR 60 mg
IJsland DIAMICRON UNO 60 mg
Italië DIAMICRON 60 mg
Letland DIAPREL MR 60 mg
Litouwen DIAPREL MR 60 mg
Luxemburg DIAMICRON 60 mg
Malta DIAMICRON MR 60 mg
Nederland DIAMICRON MR 60 mg
Oostenrijk DIAMICRON MR 60 mg
Polen DIAPREL MR
Portugal DIAMICRON LM 60 mg
Roemenië DIAPREL MR 60 mg
Slovenië DIAPREL MR 60 mg
Slowakije DIAPREL MR 60 mg
Spanje DIAMICRON 60 mg
Tsjechië DIAPREL MR 60 mg
Verenigd Koninkrijk DIAMICRON 60 mg MR

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in juli 2012.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK