Auteur: Mylan


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Hoe dit geneesmiddel eruit ziet en hoe het is verpakt

Gliclazide Retard Mylan tabletten zijn rond en wit en hebben een kruisdeelstreep.

Gliclazide Retard Mylan tabletten zijn verpakt in blisterverpakkingen van 20, 30, 60, 90 of 100 tabletten of in tablettencontainers van 500 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Hoe werkt Gliclazide Retard Mylan

Gliclazide Retard Mylan tabletten bevatten gliclazide, een middel uit de zogenaamde groep van sulfonylureumderivaten. Gliclazide wordt gebruikt bij een bepaalde vorm van suikerziekte (diabetes mellitus type II, ook wel “ouderdomsdiabetes” genoemd, omdat dit vaak op oudere leeftijd ontstaat). Suikerziekte wordt veroorzaakt door te weinig productie of onvoldoende werkzaamheid van het hormoon insuline, dat door de alvleesklier (pancreas) wordt afgescheiden. Daardoor is de hoeveelheid suiker (glucose) in het bloed te hoog (verhoogde bloedsuikerspiegel), waardoor allerlei problemen kunnen ontstaan.

Gliclazide stimuleert de afgifte van insuline in het bloed waardoor de hoeveelheid suiker in het bloed afneemt tot normale waarden. Gliclazide voorkomt op deze manier het ontstaan van allerlei complicaties die door een te hoog suikergehalte ontstaan.

Gliclazide wordt gebruikt in de voorgeschreven dosering tezamen met een suikerarm en/of calorie-arm dieet. Op regelmatige tijdstippen dient uw arts de bloedglucosespiegel te controleren.

Wanneer wordt Gliclazide Retard Mylan gebruikt

Gliclazide Retard Mylan wordt gebruikt bij de behandeling van suikerziekte type II als er met alleen een dieet geen normale bloedsuikerspiegel kan worden bereikt.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Gliclazide Retard Mylan niet

 • wanneer u lijdt aan diabetes type I ("insuline-afhankelijke diabetes mellitus"). Gliclazide is niet bedoeld voor de behandeling van type I zonder behandeling met het hormoon insuline. Gliclazide kan wel in combinatie met insuline gegeven worden bij diabetes type I voor een betere instelling van de therapie of om de dosis insuline te verminderen;
 • wanneer u een ernstige stofwisselingsstoornis heeft, zogenaamde keto-acidose;
 • bij verstoring van de water- en zouthuishouding, bijvoorbeeld door onvoldoende vochtinname (zgn. hyperosmolaire ontregeling);
 • bij suikerziekte tijdens de zwangerschap (zie onder de rubriek 'Zwangerschap');
 • bij ernstig verminderde lever- of nierwerking;
 • wanneer u overgevoelig bent voor middelen uit dezelfde groep als gliclazide (sulfonylureumderivaten), zoals sulfonamiden (bepaalde antibiotica) en bepaalde plasmiddelen (zgn. thiazidediuretica).

Wees extra voorzichtig met Gliclazide Retard Mylan

 • wanneer u uw lichaam ongewoon belast (bijv. intensief sporten) of wanneer u een onregelmatige voeding heeft. Na inname van gliclazide kunnen dan ernstig verlaagde bloedsuikerspiegels ontstaan ('hypo'). De verschijnselen hiervan zijn hoofdpijn, prikkelbaarheid, onrust, zweten en daling van het bewustzijn;
 • als u veel alcohol gebruikt. U dient dan uw arts hierover te informeren (zie onder “Gebruik van Gliclazide Retard Mylan in combinatie met voedsel en drank”);
 • wanneer u hoge koorts, of een infectie heeft of wanneer u een operatie moet ondergaan. Raadpleeg in deze gevallen uw arts, omdat het mogelijk noodzakelijk kan zijn tijdelijk insuline te gebruiken;
 • wanneer u op hoge leeftijd bent, of een verminderde nier- of leverwerking heeft;
 • wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt (zie hiervoor de rubriek 'Gebruik van Gliclazide

Retard Mylan in combinatie met andere geneesmiddelen').

Gliclazide Retard Mylan is bedoeld als een aanvulling op en geen vervanging van het voorgeschreven dieet. Uw arts zal regelmatig uw bloedsuikerspiegel controleren.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Gliclazide Retard Mylan in combinatie met voedsel en drank

Bij bepaalde geneesmiddelen tegen suikerziekte kan gebruik van alcohol leiden tot het ontstaan van allerlei onaangename bijwerkingen, zoals hoofdpijn en misselijkheid. U dient dan ook voorzichtig te zijn met het gebruik van alcohol tijdens gebruik van gliclazide.

Zwangerschap

Gliclazide Retard Mylan mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Suikerziekte (type I, of II) tijdens de zwangerschap dient te worden behandeld met insuline. Indien u vermoedt zwanger te zijn, of u wilt zwanger worden, moet u hierover uw arts inlichten. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Gliclazide komt, net als alle andere sulfonylureumderivaten, in de moedermelk terecht. Daarom mag u geen Gliclazide Retard Mylan tijdens de periode van borstvoeding gebruiken, of u moet de borstvoeding staken. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

In bepaalde situaties, bijvoorbeeld na overschakeling van een ander bloedsuikerverlagend middel of bij onregelmatig gebruik van Gliclazide Retard Mylan kan kortdurend een periode ontstaan waarin de bloedsuikerspiegel niet goed gereguleerd is. Tijdens deze periode kunnen de reacties van de patiënt zodanig veranderen dat het vermogen om actief aan het verkeer deel te nemen of machines te bedienen, afneemt. Bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen.

Gebruik van Gliclazide Retard Mylan in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Bepaalde medicijnen kunnen de werking van Gliclazide Retard Mylan versterken of verzwakken en daarom de bloedsuikerspiegel te veel of te weinig laten dalen. Daarom dient u altijd de behandelend arts en zonodig ook de apotheker te vertellen dat u Gliclazide Retard Mylan gebruikt.

De werking van Gliclazide Retard Mylan kan worden versterkt door de volgende geneesmiddelen:

 • fenylbutazon (ontstekingsremmend middel), acetylsalicylzuur (“aspirine”);
 • sommige sulfonamiden, tetracyclines, chlooramfenicol (bepaalde antibiotica);
 • bètablokkers (bepaalde middelen bij o.a. verhoogde bloeddruk), disopyramide (bij bepaalde hartritmestoornissen);
 • bepaalde bloedstollingsremmende middelen (zgn. coumarine-anticoagulantia);
 • fenfluramine (vermageringsmiddel);
 • miconazol (oraal) (tegen schimmelinfecties);
 • cimetidine (tegen maagzweren);
 • M.A.O.-remmers (bijv. bij ernstige neerslachtigheid (depressie) of bij de ziekte van Parkinson);
 • clofibraat (tegen verhoogd cholesterol of vet in het bloed);
 • alcohol (zie ook onder “Gebruik van Gliclazide Retard Mylan in combinatie met voedsel en drank”).

De werking van Gliclazide Retard Mylan kan worden verzwakt door:

 • glucocorticosteroïden (bijnierschorshormonen);
 • oestrogenen (vrouwelijke hormonen, bijv, in “de pil”);
 • saluretica (bepaalde plasmiddelen tegen o.a. verhoogde bloeddruk).

In deze rubriek worden geneesmiddelen aangeduid met de naam van de werkzame stof of de groep waartoe de stof behoort. Veelal kent u een geneesmiddel bijv. bij de merknaam. Raadpleeg daarom de verpakking of de bijsluiter van een door u gebruikt geneesmiddel om vast te stellen welke stoffen daarin voorkomen of vraag advies aan uw arts of apotheker.

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering van Gliclazide Retard Mylan

Gliclazide Retard Mylan mag slechts door volwassenen worden gebruikt op voorschrift van een arts. De arts bepaalt de juiste dosering en zal deze afstemmen op de behoefte van het lichaam om een optimaal niveau te krijgen van de bloedsuikerspiegel. Daarvoor zal de arts verschillende malen de bloedsuikerspiegel moeten laten bepalen. Ook stelt de arts de duur van de behandeling vast.

De dosering bedraagt één tot drie tabletten per dag. In het algemeen zal de arts twee tabletten per dag voorschrijven, één bij het ontbijt en één bij het avondeten. Uw arts kan de dosering aanpassen van één tablet per dag (bij het ontbijt) tot drie tabletten per dag.

Wijze van innemen

U moet de voorgeschreven hoeveelheid tabletten met een beetje water kort voor of tijdens de maaltijd innemen.

Neem een tablet in door deze achter op de tong te plaatsen en vervolgens door te slikken met een ruime hoeveelheid water. U mag de tabletten in tweeën delen om de inname te vergemakkelijken. Denk eraan uw medicijn in te nemen. Inname van uw tabletten elke dag op hetzelfde tijdstip geeft het beste effect. Het helpt u bovendien te herinneren wanneer u de tabletten moet innemen.

Volg bovenstaande instructies op, tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.

In geval u bemerkt dat Gliclazide Retard Mylan te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Gliclazide Retard Mylan heeft ingenomen

Wanneer u te veel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Een overdosering geeft altijd verschijnselen van een te lage bloedsuikerspiegel te zien (grote vermoeidheid, concentratiestoornissen, zweten en beven, bewustzijnsverlies, coma). U dient bij een overdosering zo snel mogelijk suiker (suikerklontjes of een zoete drank) te nemen. Neem daarna altijd contact op met uw arts.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Gliclazide Retard Mylan in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van Gliclazide Retard Mylan om zo de vergeten dosis in te halen. Als u tabletten vergeten bent, mag u deze niet “inhalen”, omdat dan de kans bestaat dat uw bloedsuikerspiegel te snel daalt (zie ook onder “Wat u moet doen wanneer u teveel van Gliclazide Retard Mylan heeft ingenomen”) U dient door te gaan volgens het schema. Raadpleeg uw arts of apotheker bij twijfel.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Gliclazide Retard Mylan wordt gestopt

Stop de behandeling alleen op advies van uw arts. U mag niet op eigen initiatief de behandeling staken. Overleg altijd met uw arts, indien u overweegt om te stoppen. Wanneer u voortijdig stopt, stijgt uw bloedsuikerspiegel, waardoor allerlei problemen kunnen ontstaan.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Gliclazide Retard Mylan bijwerkingen veroorzaken.

Raadpleeg zo snel mogelijk uw arts indien u ongewone griepverschijnselen (bijv. plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn) ervaart bij het gebruik van gliclazide. Dit kan duiden op afwijkingen in het bloedbeeld, zoals verminderd aantal witte bloedlichaampjes of rode bloedcellen. Zelden komen ernstigere vormen voor (agranulocytose). In het algemeen verdwijnen deze afwijkingen weer. Bij uitzondering kunnen deze bijwerkingen optreden bij patiënten die overgevoelig zijn voor bepaalde vergelijkbare middelen als gliclazide (sulfonamiden).

Bijwerkingen komen niet vaak voor en bestaan uit:

 • verlaagd bloedsuikergehalte, vooral bij patiënten met nier- of leveraandoeningen;
 • maagdarmstoornissen, zoals misselijkheid, braken en diarree of obstipatie komen voor. In de meeste gevallen kunnen deze bijwerkingen voorkomen worden door de tabletten tijdens de maaltijden in te nemen in plaats van ervoor;
 • allergische huidreacties, zoals jeuk komen voor, maar verdwijnen weer enkele dagen na staken van de behandeling;
 • een enkele keer is geelzucht gemeld als overgevoeligheidsreactie op middelen uit de groep van sulfonylureumderivaten, zoals gliclazide.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren in oorspronkelijke verpakking, beneden 25°C. De verpakking zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Gliclazide Retard Mylan niet meer na de datum op de verpakking achter “Niet te gebruiken na:” of “EXP:”.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2013.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK