Epirubicine HCl Sandoz 2 mg/ml, oplossing voor infusie

Illustratie van Epirubicine HCl Sandoz 2 mg/ml, oplossing voor infusie
Stof(fen) Epirubicine
Toelating Nederland
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code L01DB03
Farmacologische groep Cytotoxische antibiotica en aanverwante stoffen

Vergunninghouder

Sandoz

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Epirubicine hydrochloride behoort tot de groep van geneesmiddelen die anthracyclines wordt genoemd. Anthracyclines zijn cytostatica (middelen die worden toegepast bij kanker en celgroei en celdeling remmen). Hoe epirubicine precies werkt is nog niet geheel bekend. Wel is bekend dat epirubicine cellen binnendringt en aan het DNA (het erfelijkheidsmateriaal) hecht. Hierdoor verhindert epirubicine de vermeerdering van bepaalde kwaadaardige cellen in het lichaam.

Epirubicine wordt toegediend bij:

 • Bepaalde vormen van bloedkanker (acute lymfatische leukemie, acute non- lymfatische leukemie)
 • Kwaadaardige gezwellen van het lymfeweefsel (maligne lymfoom (Hodgkin en non- Hodgkin lymfoom))
 • Borstkanker (mammacarcinoom)
 • Kwaadaardige gezwellen van zachte lichaamsdelen (weke delen sarcomen)

Epirubicine kan samen met andere kankergeneesmiddelen (in zogenaamde polychemotherapieschema’s) toegediend worden.

Epirubicine HCl Sandoz 2 mg/ml wordt gebruikt voor de behandeling van verschillende soorten kanker, zoals:

 • borstkanker
 • maagkanker.

Epirubicine HCl Sandoz 2 mg/ml wordt ook gebruikt om de terugkeer van blaaskanker na een operatie te voorkomen.

Het wordt alleen gebruikt of in combinatie met andere antikankermiddelen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U vertoont tekenen van overgevoeligheid (ernstige allergie) voor gelijksoortige geneesmiddelen als epirubicine (antracyclines).
 • U geeft borstvoeding.

Als Epirubicine HCl Sandoz 2 mg/ml in een ader wordt toegediend, mag het niet worden gebruikt

 • als u minder bloedcellen heeft dan normaal (de arts zal dit controleren)
 • als u een ernstige leverfunctiestoornis heeft
 • als u een verminderde hartfunctie heeft of heeft gehad (vergroting van de hartspier, recent hartinfarct, ernstige hartritmestoornissen en pijn op de borst)
 • als u eerder al behandeld bent met de maximale dosis van andere antikankermiddelen, waaronder doxorubicine en daunorubicine die tot dezelfde groep behoren als epirubicine (antracyclines genoemd).

Als Epirubicine HCl Sandoz 2 mg/ml intravesicaal wordt toegediend (direct in de blaas), mag het niet worden gebruikt

 • als u een blaasontsteking heeft (infectie)
 • als u een blaaswandontsteking heeft
 • als er bloed in de urine zit
 • als de tumor door de blaaswand is gedrongen
 • als de arts moeite heeft om de katheter (buis) in uw blaas te brengen.

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt

 • als u al eerder behandeld bent met middelen tegen kanker of als u bestraald bent, in het bijzonder als u ouder dan 70 of jonger dan 15 jaar bent of problemen met uw hart heeft of heeft gehad. U heeft dan meer kans op ernstige bijwerkingen aan het hart, zoals aandoeningen van de hartspier (hartzwakte), onvoldoende pompkracht van het

hart (hartfalen) en stoornissen in het hartritme. Uw arts zal uw hartfunctie zowel voor, tijdens als na de behandeling controleren

 • als u last heeft van bloedarmoede, infecties of bloedingen. Epirubicine kan de werking van uw beenmerg aantasten. Door een daling van het aantal rode bloedlichaampjes kunt u bloedarmoede krijgen (anemie). Het aantal witte bloedlichaampjes daalt waardoor u gevoeliger bent voor infecties (leukopenie). Tevens kunnen er door een tekort aan bloedplaatjes makkelijker bloedingen ontstaan (trombocytopenie). Deze bijwerkingen zijn van tijdelijke aard. De daling is het grootst 10 tot 14 dagen na toediening en is meestal binnen 21 dagen na toediening weer voorbij
 • als u een brandend gevoel krijgt op de plaats van toediening. Dit kan erop duiden dat epirubicine buiten het bloedvat treedt. Waarschuw dan uw arts
 • als u veel last heeft van misselijkheid, braken of slijmvliesontsteking (mucositis, ontstekingen in uw mond). Uw arts zal u met medicijnen behandelen die deze bijwerkingen kunnen verminderen
 • als u weet dat u een verminderde lever- of nierfunctie heeft. Dit kan leiden tot een toename van de bijwerkingen. Uw arts zal zowel de lever- als nierfunctie regelmatig controleren en zo nodig de dosering aanpassen
 • als u een kinderwens heeft. Wanneer u behandeld wordt met epirubicine, dient u tijdens en tot en met zes maanden na de behandeling maatregelen te nemen om een zwangerschap te voorkomen, omdat dit middel schadelijk is voor de ongeboren vrucht. Deze maatregelen gelden zowel voor mannen als voor vrouwen die met dit middel worden behandeld
 • als u gevaccineerd moet worden; informeer uw arts. Als u met epirubicine wordt behandeld, dient vaccinatie met een levend vaccin te worden vermeden. Gedode of geïnactiveerde vaccins kunnen wel worden toegediend, maar dergelijke vaccins kunnen een verminderd effect hebben.

Gebruikt u naast Epirubicine HCl Sandoz 2 mg/ml nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen, en in het bijzonder voor:

 • trastuzumab (een middel tegen kanker)
 • cimetidine (een geneesmiddel om de hoeveelheid zuur in uw maag te verlagen)
 • paclitaxel en docetaxel (geneesmiddelen die gebruikt worden voor meerdere vormen van kanker)
 • interferon alfa-2b (een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor meerdere kankers en lymfe(klier)aandoeningen en voor enkele vormen van hepatitis)
 • kinine (geneesmiddel dat gebruikt wordt voor de behandeling van malaria of kramp in de benen)
 • dexrazoxan (een geneesmiddel dat soms gebruikt wordt in combinatie met epirubicine)
 • dexverapamil (een geneesmiddel dat gebruikt wordt om bepaalde hartkwalen te behandelen)
 • andere geneesmiddelen die de beenmergactiviteit aantasten (zoals andere cytostatische geneesmiddelen, sulfonamide, chlooramfenicol, difenylhydantoïne, amidopyrine en verwante geneesmiddelen, antiretrovirale middelen (bijv. tegen HIV)
 • andere geneesmiddelen die uw hart en/of lever aantasten.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Uw arts zal de te verwachten voordelen van de behandeling afwegen tegen het risico voor het ongeboren kind. Daarnaast dient u er tijdens de behandeling en tot 6 maanden erna voor te zorgen dat u een goed voorbehoedmiddel gebruikt. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen die met epirubicine worden behandeld.

Epirubicine kan erfelijke informatie veranderen (mutaties veroorzaken). Mannen die met epirubicine worden behandeld, moeten tijdens de behandeling

maatregelen nemen om zwangerschap te voorkomen. Ook wordt geadviseerd advies in te winnen over het bewaren van sperma, omdat de kans bestaat op onomkeerbare onvruchtbaarheid als gevolg van de behandeling.

Epirubicine kan bij vrouwen die nog niet in de overgang zijn, een menstruatiestoornis of voortijdige menopauze veroorzaken.

Borstvoeding

U moet stoppen met het geven van borstvoeding voor en tijdens de behandeling met epirubicine.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen onderzoek uitgevoerd naar de rijvaardigheid en het gebruik van machines tijdens de behandeling met epirubicine. Epirubicine kan echter misselijkheid en braken veroorzaken, waardoor uw rijvaardigheid en het gebruik van machines tijdelijk verminderd kunnen zijn.

Epirubicine HCl Sandoz 2 mg/ml bevat natrium

Het geneesmiddel bevat 0,154 mmol/ml (3,54 mg/ml) natrium

1 flacon van 5 ml oplossing bevat 0,77 mmol (17,70 mg) natrium 1 flacon van 25 ml oplossing bevat 3,85 mmol (88,52 mg) natrium

1 flacon van 50 ml oplossing bevat 7,70 mmol (117,02 mg) natrium

1 flacon van 100 ml oplossing bevat 15,40 mmol (354,05 mg) natrium

Doseringen beneden de 10 ml: het geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (22 mg) per dosis, en is natriumvrij.

Doseringen boven de 10 ml: het geneesmiddel bevat 0,154 mmol/ml natrium. Hier dient rekening mee gehouden te worden bij patiënten met een natriumbeperkt dieet.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Epirubicine HCl Sandoz 2 mg/ml nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Epirubicine HCl Sandoz 2 mg/ml kan met of zonder andere middelen tegen kanker gegeven worden. Vaak wordt de behandeling met tussenperioden van ongeveer 3 weken herhaald. Hoeveel er wordt gegeven kan per patiënt verschillen. Soms wordt de behandeling op twee opeenvolgende dagen gegeven. Epirubicine HCl Sandoz 2 mg/ml wordt rechtstreeks in het bloed toegediend. Dit gebeurt meestal in 3-20 minuten via een zijlijntje van een snellopend infuus.

Epirubicine HCl Sandoz 2 mg/ml moet worden toegediend volgens een vastgesteld schema. Zorg ervoor dat u alle afspraken nakomt. Als u een dosering gemist heeft, moet u dit met de arts bespreken. Uw arts zal besluiten wanneer u de volgende dosering Epirubicine HCl Sandoz 2 mg/ml moet krijgen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stoppen met de behandeling met Epirubicine HCl Sandoz 2 mg/ml kan het effect op de tumorgroei stoppen. U dient niet te stoppen met het gebruik van Epirubicine HCl 2 mg/ml Sandoz, tenzij u dit met de arts heeft overlegd.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u een van de volgende bijwerkingen opmerkt terwijl epirubicine in de ader wordt toegediend, moet u dat onmiddellijk aan de arts vertellen:

 • als de injectieplaats rood of pijnlijk wordt of opzwelt
 • als u symptomen merkt van hartproblemen zoals pijn op de borst, kortademigheid, zwelling van de enkels (deze effecten kunnen optreden tot enkele weken na de beëindiging van de behandeling met epirubicine)
 • als u een ernstige allergische reactie krijgt met symptomen zoals flauwvallen, huiduitslag, jeuk, koorts, koude rillingen, zwelling van het gezicht, moeite met

ademhalen of piepende ademhaling. In een enkel geval kan een toeval optreden. Dit zijn ernstige bijwerkingen. U dient snel medische zorg te krijgen.

De volgende bijwerkingen kunnen ook voorkomen:

Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen):

 • remming van de bloedcelproductie van het beenmerg (myelosuppressie)
 • verlaagd aantal witte bloedcellen (leukocytopenie)
 • verlaagd aantal van een speciale soort witte bloedcellen (granulocytopenie en neutropenie)
 • neutropenie in combinatie met koorts (febriele neutropenie)
 • verlaging van het aantal rode bloedcellen (anemie)
 • bloedingen en weefselhypoxie (onvoldoende zuurstoftoevoer) als gevolg van beenmergdepressie
 • haaruitval (alopecia, ook verlies van baardgroei bij mannen)
 • uw urine kan rood verkleuren tot twee dagen na de behandeling. Dit is normaal en hier hoeft u zich geen zorgen over te maken.

Vaak (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen):

 • infecties
 • gebrek aan eetlust (anorexie), uitdroging
 • opvliegers
 • ontsteking van de slijmvliezen (mucositis), ontsteking van de slokdarm, ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis), braken, diarree, misselijkheid
 • roodheid van de huid (erytheem) op de injectieplaats
 • blaasontsteking met pijn bij het plassen (chemische cystitis), soms met bloed in de urine na lokale toediening in de blaas.

Soms (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen):

 • verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie)
 • gevoeligheid voor licht of overgevoeligheid bij radiotherapie
 • rood worden van de huid langs de infusie-ader, plaatselijke aderinfectie (flebitis)
 • aderontsteking gerelateerd aan bloedstolsels (tromboflebitis).

Zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen):

 • kwaadaardige tumor in bloedvormend weefsel (acute myeloïde leukemie)
 • ernstige, levensbedreigende allergische reactie op bepaalde stoffen (anafylaxie)
 • verhoogde concentratie urinezuur in het bloed (hyperuricemie)
 • duizeligheid, verwarring en depressie
 • veranderingen in het ECG (elektrocardiogram), snelle hartslag (tachycardie), trage hartslag (bradycardie), speciale vormen van aritmie (AV-blokkade en bundelblokkade), galopritme van het hart, aandoeningen van de hartspier (cardiomyopathie)
 • huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten)
 • uitblijven van menstruatie
 • afwezigheid van zaadcellen in sperma (azoöspermie)
 • gevoel van onbehagen (malaise), zwakheid, koude rillingen, koorts
 • verhoogde concentraties van leverenzymen (transaminases).

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • koorts, infecties, longontsteking (pneumonie), systemische infecties (sepsis), shock als gevolg van bloedvergiftiging (septische shock)
 • ontsteking van het oogbindvlies (conjunctivitis), ontsteking van het hoornvlies van het oog (keratitis)
 • shock (toestand met als kenmerken sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid en verminderd bewustzijn)
 • afsluiting van een bloedvat als gevolg van een bloedprop (trombo-embolie) waaronder afsluiting van de bloedvaten in de longen (pulmonaire embolie - in uitzonderlijke gevallen met fatale afloop)
 • problemen met het mondslijmvlies, zweren in de mond, brandend gevoel in het slijmvlies, bloedingen in de mond, pigmentatie van het mondslijmvlies
 • huiduitslag, jeuk, veranderingen van de huid, roodheid, opvliegers, verkleuring van de huid en de nagels, overgevoeligheid voor licht, overgevoeligheid van de bestraalde huid
 • verdikking van de aderwand (flebosclerose), plaatselijke pijn en afsterving van weefsel (weefselnecrose) na onbedoelde injectie in het omliggende weefsel (paraveneuze injectie).

De kans op het ontwikkelen van congestieve Hartdecompensatie neemt toe met de totale cumulatieve dosis van epirubicine en met voorafgaande therapie met verwante anthracyclines zoals doxorubicine of daunorubicine of anthraceenderivaten. Zelden: Congestief hartfalen, (dysoneu; oedeem, hepatomegalie, ascites, longoedeem, pleurale effusie, galopritme), cardiotoxiciteit (bijv. afwijkingen op et ECG, aritmieën, cardiomyopathie), ventriculaire tachycardie, bradcardie, AV-blok, bundeltakblok.

Patiënten ouder dan 70 jaar of jonger dan 15 jaar hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van cardiomyopathie. Cardiotoxiciteit kan meerdere weken tot maanden na de beëindiging van de behandeling optreden (zie rubriek 4.4).

Secundaire acute myeloïde leukemie met of zonder preleukemische fase is in zeldzame gevallen gerapporteerd bij patiënten die behandeld werden met epirubicine in combinatie met DNA-beschadigende antineoplastische stoffen. Dergelijke gevallen vertonen een korte latentieperiode (1-3 jaar).

Intravesicale toediening

Aangezien slechts een klein deel van het werkzame bestanddeeel wordt gereabsorbeerd na intravesicale instillatie, komen maar zelden ernstige systemische bijwerkingen of allergische reacties voor. Veelvuldig is melding gemaakt van lokale reacties als een brandend gevoel en frequente urinelozing (pollakisurie). In enkele gevallen zijn bacteriële en chemische cystitis gemeld (zie rubriek 4.4). Deze bijwerkingen zijn over het algemeen reversibel.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren bij 2-8°C in de koelkast, in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht. Op deze manier bewaard kan het geneesmiddel toegediend worden tot en met de uiterste houdbaarheidsdatum. Gooi alle ongebruikte oplossing na opening weg.

Bij bewaring in de koelkast kan uit de oplossing een gel ontstaan. Bij kamertemperatuur (15-25°C) gaat deze gel na 2 tot 4 uur weer over in de oplossing.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na de woorden: Niet te gebruiken na of “Exp”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is epirubicine. Dit is aanwezig in de vorm van epirubicine hydrochloride. eenheid toedieningsvorm bevat 2 mg/ ml epirubicine hydrochloride.

De andere stoffen in dit middel zijn natriumchloride, water en zoutzuur (E507).

Epirubicine HCl Sandoz 2 mg/ml is een oplossing voor infusie en is verpakt in steriele injectieflacons.

De flacons zijn in verschillende groottes beschikbaar en bevatten respectievelijk 10 mg, 50 mg, 100 mg en 200 mg:

1 flacon van 5 ml bevat 10 mg epirubicine hydrochloride 1 flacon van 25 ml bevat 50 mg epirubicine hydrochloride

1 flacon van 50 ml bevat 100 mg epirubicine hydrochloride 1 flacon van 100 ml bevat 200 mg epirubicine hydrochloride

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, 1327 AH, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikant

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG

Mondseestrasse 11

4866 Unterach

Oostenrijk

In het register ingeschreven onder:

Epirubicine HCl Sandoz 2 mg/ml is in het register ingeschreven onder RVG 32316.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2013

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

Instructies voor gebruik en verwijdering

Epirubicine kan verder verdund worden in glucose 5% of in natriumchloride 0,9% en toegediend worden als intraveneus infuus. De infusievloeistof moet direct voor gebruik gemaakt worden.

De injectievloeistof bevat geen conserveringsmiddelen en ongebruikte inhoud van de injectieflacon moet direct weggegooid worden.

Dit is een cytostatisch product, volg de richtlijnen voor het lokale beleid m.b.t. de veilige behandeling en verwijdering van cytostatica.

Cytostatica mogen niet behandeld worden door zwanger personeel. Voor eenmalig gebruik.

Gevallen van onverenigbaarheid

Aanhoudend contact van dit geneesmiddel met een oplossing met basische pH dient vermeden te worden. Dit resulteert in hydrolyse (degradatie) van de actieve stof. Fysische onverenigbaarheid van het product met heparine is gemeld. Dit geneesmiddel mag niet gemengd worden met andere geneesmiddelen dan 0,9% natriumchloride of 5% glucose.

Toediening

Epirubicine is alleen bestemd voor intraveneus of intravesicaal gebruik.

Opslag en houdbaarheid

Bewaren bij 2-8°C.

Houdbaarheid: 2 jaar.

Opslag na verdunning

Chemische en fysische stabiliteit is aangetoond gedurende 7 dagen bij 2 tot 8°C in 5% glucose of 0,9% natriumchloride.

Tijdens gebruik: vanuit microbiologisch oogpunt moet het product onmiddellijk gebruikt worden. Indien het niet onmiddellijk gebruikt wordt, zijn de bewaartijden en de bewaarcondities de verantwoordelijkheid van de gebruiker en zouden gewoonlijk de 24 uur en 2°C tot 8°C niet te boven mogen gaan.

Opslag van de oplossing voor infusie onder gekoelde omstandigheden kan leiden tot de vorming van een gelatineachtige massa. Deze gel verandert weer in een licht visceuze

tot geheel vloeibare oplossing na twee to maximaal vier uur equilibreren bij kamertemperatuur (15-25°C).

Advertentie

Stof(fen) Epirubicine
Toelating Nederland
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code L01DB03
Farmacologische groep Cytotoxische antibiotica en aanverwante stoffen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.