EXUBERA, 3 mg inhalatiepoeder, voorverdeeld.

ATC-Code
A10AF01
EXUBERA, 3 mg inhalatiepoeder, voorverdeeld.

Pfizer

Stof(fen)
Insuline (mens)
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Insulines en analogen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Pfizer

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

GeneesmiddelEXUBERA is een inhalatiepoeder in eenheidsdosisblisterverpakkingen. De inhoud van de eenheidsdosisblisterverpakkingen dient u door middel van de insuline-inhalator via uw mond in te ademen tot in uw longen.

EXUBERA is een antidiabeticum, dat uw bloedsuikerspiegel verlaagt.

EXUBERA is een snelwerkende insuline. Dit betekent dat het middel uw bloedspiegel begint te verlagen 10-20 minuten nadat u het hebt ingenomen. Het maximum effect wordt bereikt na 2 uur en het effect duurt ongeveer 6 uur.

EXUBERA wordt vaak gegeven in combinatie met andere diabetes behandelingen.

EXUBERA wordt gebruikt om een hoge bloedsuikerspiegel bij volwassen patiënten met type 2 diabetes mellitus, die insuline nodig hebben, te verlagen.

EXUBERA kan ook gebruikt worden om type 1 diabetes bij volwassenen te behandelen, van wie het bloedsuikergehalte niet voldoende onder controle is door insuline injecties.

Diabetes is een ziekte, waarbij uw lichaam niet genoeg insuline produceert om het bloedsuikergehalte te regelen.

Pas goed op met EXUBERA

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Wat bevat EXUBERA6. AANVULLENDE INFORMATIE

Bewaren beneden 30ºC. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Na openen van de folie buitenverpakking: bewaren beneden 25ºC bewaren en binnen 3 maanden na opening gebruiken.

De blisters niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

insuline-inhalator.

EXUBERA niet gebruiken als u ziet dat een blister niet goed is gesloten of beschadigd is. EXUBERA niet gebruiken na de vervaldatum, die vermeld staat op degeregistreerddoos en op de blisters (EXP). Zie de gebruiksaanwijzing aan het einde van deze bijsluiter voor instructies over het bewaren van uw

• De werkzame stof is humane insuline. Iedere eenheidsdosisblisterverpakking bevat 1 mg of 3 mg van de werkzame stof humane insuline.

• De andere bestanddelen zijn: mannitol, glycine, natriumcitraat (als dihydraat) en natriumhydroxide. langer

Gebruik van drie aparte blisters van 1 mg geeft meer insuline in uw longen dan een enkele blister van 3 mg. Drie blisters van 1 mg dienen niet vervangen te worden door een enkele blister van 3 mg (zie rubriek 2. ‘Pas goed op met EXUBERA’ en rubriek 3 ‘Hoe wordt EXUBERA gebruikt’).

Hoe ziet EXUBERA er uit en wat is de inhoud van de verpakking

EXUBERA is een poeder voor inhalatie,nietvoorverdeeld en wordt in de handel gebracht in afscheurbare eenheidsdosisblisterverpakkingen, waarop ofwel met groene inkt ‘1 mg EXUBERA’ ofwel met blauwe inkt ‘3 mg EXUBERA’ staat aangegeven. Bij het product van 1 mg heeft de as (middendeel) van de blisterkaart één verhoogde ribbel en de afzonderlijke blisters hebben ieder één verhoogde punt. Bij het product van 3 mg heeft de as (middendeel) van de blisterkaart drie verhoogde ribbels en de afzonderlijke blisters hebben ieder drie verhoogde punten. Op iedere kaart zitten 6 blisterverpakkingen en er zitten 5 kaarten in een tray. De tray is verzegeld in een zak van plastic folie en is voor het drooghouden van het geneesmiddel voorzien van een droogmiddel, dat niet opgegeten mag worden. EXUBERA is beschikbaar in de volgende verpakkingen:

  • Een verpakking met 30, 60, 90, 180 en 270 x 1 PVC/Aluminium geperforeerde eenheidsdosisblisterverpakkingen van 1 mg
  • Een verpakking met 30, 60, 90, 180 en 270 x 1 PVC/Aluminium geperforeerde eenheidsdosisblisterverpakkingen van 3 mg
  • Een verpakking met 60 x 1 PVC/Aluminium geperforeerde eenheidsdosisblisterverpakkingen van 1 mg (2 zakken) en 2 reserve Insuline Release Units (IRU)
  • Een verpakking met 270 x 1 PVC/Aluminium geperforeerde eenheidsdosisblisterverpakkingen van 1 mg (9 zakken) en 6 reserve Insuline Release Units (IRU)
  • Een verpakking met 60 x 1 PVC/Aluminium geperforeerde eenheidsdosisblisterverpakkingen van 3 mg (2 zakken) en 2 reserve Insuline Release Units (IRU)Geneesmiddel

• Een verpakking met 90 x 1 PVC/Aluminium geperforeerde eenheidsdosisblisterverpakkingen van 3 mg (3 zakken) en 2 reserve Insuline Release Units (IRU)

• Een verpakking met 180 x 1 PVC/Aluminium geperforeerde eenheidsdosisblisterverpakkingen van 3 mg (6 zakken) en 2 reserve Insuline Release Units (IRU)

• Een verpakking met 270 x 1 PVC/Aluminium geperforeerde eenheidsdosisblisterverpakkingen van 3 mg (9 zakken) en 6 reserve Insuline Release Units (IRU)

• Een kit met 90 x 1 PVC/Aluminium geperforeerde eenheidsdosisblisterverpakkingen van 1 mg (3 zakken), 1 insuline-inhalator, 1 reservekamer en 6 reserve Insuline Release Unit (IRU)

• Een kit met 90 x 1 PVC/Aluminium geperforeerde eenheidsdosisblisterverpakkingen van 3 mg (3 zakken), 1 insuline-inhalator, 1 reservekamer en 6 reserve Insuline Release Units (IRU)

Aanvullende verpakkingen met insuline-inhalatoren, Insuline Release Units en kamers zijn verkrijgbaar.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en Fabrikant
De houder van de vergunning voor het in de handel brengen is Pfizer Limited, Ramsgate Road,
Sandwich, Kent CT13 9NJ, Verenigd Koninkrijk. geregistreerd
De fabrikant is Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co. KG, Heinrich Mack Strasse 35, 89257, Illertissen,
Duitsland.      
Neem voor informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale
klanteninformatiedienst voor EXUBERA langer
België /Belgique / Belgien     Luxembourg/Luxemburg
Klanteninformatiedienst voor EXUBERA/   Service Client local EXUBERA/EXUBERA-
EXUBERA-Service-Center/Service Client local   Service-Center
EXUBERA niet   Tél/Tel: 8002 5350
Tél/Tel: 0800 30432     Tél/Tel: + 32 (0)2 554 62 11
Tél/Tel: + 32 (0)2 554 62 11      
България     Magyarország
EXUBERA-център за работа с клиенти   EXUBERA ügyfélszolgálat
Тел: 080014441     Tel. 06-80-203-279
Тел: +359 2 970 4333     Tel.: + 36 1 488 37 00
Česká republika     Malta
EXUBERA centrum péče o zákazníky   EXUBERA Customer Care Centre
Tel: 800106108     Tel: 800 62451
Tel: + 420 283 004 111     Tel: + 356 21 220717
Danmark     Nederland
Geneesmiddel     Klanteninformatiedienst voor EXUBERA
EXUBERA kundecenter    
Tlf: 80 60 10 40     Tel: 0800 3982372
Tlf: + 45 44 20 11 00     Tel: + 31 (0)10 406 43 01

Deutschland

EXUBERA-Service-Center

Tel: 0800 3982372

Tel: + 49 (0)721 6101 9000

Eesti

EXUBERA Kliendi Tugikeskus

Tel: + 372 6 405 328

Ελλάδα

Κέντρο Εξυπηρέτησης και Ενημέρωσης Πελατών του EXUBERA

Τηλ: 80011 83333 Τηλ: + 30 210 6785 797

España

Centro local de Atención al Cliente de EXUBERA

Tel: 900 900866

Tel: + 34 91 490 99 00

France

Service Client local EXUBERA

Tél: 0800 438 438

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

Ireland

EXUBERA Customer Care Centre niet Tel: 1 800 882 392

Tel: + 44 (0)1737 331111

GeneesmiddelÍsland

EXUBERA neytendaþjónusta

Tel: 044 20 11 00

Tel: + 354 535 7000

Italia

Customer Care locale di EXUBERA

Tel: 0800 021354

Tel: + 39 06 33 18 21

Κύπρος

Κέντρο Εξυπηρέτησης και Ενημέρωσης Πελατών του EXUBERA

Τηλ: 800 92656

Τηλ: + 30 210 6785 798

Norge

EXUBERA kundetelefon

Tlf: 800 74444

Tlf: + 47 67 52 61 00

Österreich

Tel: + 43 (0)1 521 15 0

EXUBERA-Servicegeregistreerd-Center

Tel: 0800 80 80 42

Polska

Lokalne telefoniczne centrum informacyjne dla pacjenta

Tel.: 0800 80 88 80

Tel.: + 48 22 335 61 00

Portugal

Serviço local de Atendimento ao utilizador de EXUBERA

Tel: 800 206746

Tel: + 351 21 423 5500 langerRomânia

EXUBERA – Centrul de Relaţii cu Clienţii

Tel.: 0800 390 000

Tel.: +40 (0)21 207 28 00

Slovenija

Center za svetovanje o zdravilu EXUBERA

Tel: 080 2682

Tel: + 386 1 52 11 400

Slovenská republika

EXUBERA Centrum starostlivosti o pacientov Tel: 0800 101 001

Tel: + 421-2-3355 5500

Suomi/Finland

EXUBERA-asiakaspalvelunumero

Puh/Tel: 0800 915 133

Puh/Tel: + 358 (0)9 43 00 40

Sverige

Kundservice för EXUBERA

Tel: 020 88 80 80

Tel: + 46 (0)8 5505 2000

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd inGebruiksaanwijzing insuline-inhalatorLietuva EXUBERA pacientų priežiūros centras Tel: 8 800 22000Tel. + 3705 2514000 Latvija EXUBERA pacientu atbalsta centrs Tel: + 371 670 35 775

United Kingdom

EXUBERA Customer Care Centre

Tel: 0845 850 0198

Tel: + 44 (0)1737 331111

Lees voor het gebruik van de insuline-inhalator de hele gebruiksaanwijzinggeregistreerdzorgvuldig door Bewaar deze gebruiksaanwijzing. Misschien hebt u hem later nog eens nodig.

DE INHALATOR EN INSULINE RELEASE UNIT VERVANGEN

Zorg ervoor dat u voor het gebruik van de insulinelanger-inhalator altijd de juiste blisters bij de hand hebt. Raadpleeg ook de bijsluiter van EXUBERA 1 mg en 3 mg voorverdeeld inhalatiepoeder.

Vervang uw insuline-inhalator één keer per jaar, vanaf de datum dat u de inhalator voor de eerste keer gebruikte.

Vervang de Insuline Release Unit innietde insuline-inhalator om de twee weken of nadat deze per ongeluk is blootgesteld aan extreem vochtige omstandigheden zoals een badkamer vol stoom.

HOE U DE INSULINE-INHALATOR MOET BEWAREN

GeneesmiddelBuiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaar de insuline-inhalator bij kamertemperatuur op een droge plaats.

Bewaar de insuline-inhalator niet in de koelkast of vriezer.

ZORG ERVOOR DAT U DE ONDERDELEN VAN

DE INSULINE-INHALATOR KENT

Mondstuk

    Kamer
    Blauwe knop
    (niet zichtbaar)
  niet Ontgrendelknop
  voor kamer
Geneesmiddel  
  Basis

Exubera label

Insuline Release Unit

Ontgrendelknop voor kamer (niet zichtbaar)

Grijze knop

Insulineblister

Blauwe hendel

Zwarte ring

HOE U UW DOSIS MOET INNEMEN

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.