Gabapentine Aurobindo 100 mg, capsules, hard

ATC-Code
N03AX12
Gabapentine Aurobindo 100 mg, capsules, hard

Aurobindo Pharma

Stof(fen)
Gabapentin
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Anti-epileptica

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Aurobindo Pharma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Gabapentine behoort tot een groep geneesmiddelen die gebruikt worden om epilepsie en perifere neuropathische pijn (lang aanhoudende pijn door beschadiging van de zenuwen) te behandelen.

Gabapentine Aurobindo wordt gebruikt voor de behandeling van:

Diverse vormen van epilepsie (aanvallen die in eerste instantie tot bepaalde delen van de hersenen beperkt blijven, ongeacht of de aanval zich uitbreidt naar andere delen van de hersenen). Uw arts zal u Gabapentine Aurobindo voorschrijven voor de behandeling van uw epilepsie als uw toestand met de huidige behandeling niet volledig onder controle wordt gehouden. U dient Gabapentine Aurobindo te gebruiken in aanvulling op uw huidige behandeling, tenzij uw arts anders voorschrijft. Gabapentine Aurobindo kan ook op zichzelf worden gebruikt om volwassenen en kinderen boven de 12 jaar te behandelen.

Perifere neuropathische pijn (lang aanhoudende pijn door beschadiging van de zenuwen). Perifere neuropathische pijn (voornamelijk optredend in de armen en/of benen) kan worden veroorzaakt door diverse aandoeningen, zoals diabetes en gordelroos. De pijn kan worden omschreven als hete, brandende of kloppende pijn, pijnscheuten, steken, scherpe pijn, kramp, schrijnende pijn, tintelingen, verstijving, speldenprikken enz.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • als u lijdt aan een nieraandoening kan uw arts u een ander doseerschema voorschrijven
 • als uw bloed gedialyseerd moet worden (om afvalstoffen te verwijderen vanwege een

nieraandoening), informeer dan uw arts

 • als er bij u spierpijn en/of -zwakte optreedt
 • als u symptomen ontwikkelt zoals aanhoudende maagpijn, als u misselijk bent of moet braken, neem dan meteen contact op met uw arts aangezien dit symptomen kunnen zijn van acute pancreatitis (een ontstoken alvleesklier).

Een klein aantal mensen dat behandeld werd met anti-epileptica zoals gabapentine, heeft ook gedachten gehad over zelfbeschadiging of zelfmoord. Als u op enig moment dergelijke gedachten heeft, neem dan direct contact op met uw arts.

Belangrijke informatie over mogelijke ernstige reacties

Een klein aantal mensen dat Gabapentine Aurobindo gebruikt, krijgt een allergische reactie of een mogelijk ernstige huidreactie, die zich kunnen ontwikkelen tot ernstigere problemen als ze niet worden behandeld. U moet deze symptomen kennen zodat u erop kunt letten wanneer u Gabapentine Aurobindo gebruikt.

Lees de beschrijving van deze symptomen in rubriek 4 van deze bijsluiter onder ‘Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u na inname van dit geneesmiddel één van de volgende symptomen ervaart, aangezien deze ernstig kunnen zijn’

Let op! De HDPE-fles bevat droogmiddel. Niet doorslikken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Gabapentine Aurobindo nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Geneesmiddelen die morfine bevatten

Als u geneesmiddelen gebruikt die morfine bevatten, moet u dit aan uw arts of apotheker melden, omdat morfine het effect van Gabapentine Aurobindo kan versterken.

Middelen tegen maagzuur bij indigestie (stoornis in de spijsvertering)

Als Gabapentine Aurobindo tegelijkertijd wordt ingenomen met middelen tegen maagzuur die aluminium en magnesium bevatten, kan dit de opname van Gabapentine Aurobindo uit de maag

beperken. Daarom wordt aanbevolen Gabapentine Aurobindo minstens twee uur na een middel tegen maagzuur in te nemen.

Gabapentine:

 • Er wordt geen interactie verwacht tussen Gabapentine Aurobindo en andere anti- epileptische middelen of orale anticonceptiemiddelen.
 • Gabapentine Aurobindo kan de uitslag van sommige laboratoriumonderzoeken beïnvloeden. Als u voor onderzoek een urinemonster moet afgeven, vertel uw arts of ziekenhuis dan dat u dit geneesmiddel gebruikt.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Gabapentine Aurobindo kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Gabapentine Aurobindo mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap, tenzij uw arts anders voorschrijft. Vrouwen die kinderen kunnen krijgen, dienen een effectief anticonceptiemiddel te gebruiken.

Er zijn geen studies waarbij specifiek is gekeken naar het gebruik van gabapentine bij zwangere vrouwen. Daarentegen is bij het gebruik van andere geneesmiddelen om epileptische aanvallen te behandelen een toegenomen risico gemeld van schadelijkheid voor de baby in ontwikkeling, met name indien meer dan één epilepsiemiddel is genomen op hetzelfde tijdstip. Daarom dient u, indien mogelijk, te proberen om slechts één geneesmiddel tegen epileptische aanvallen te gebruiken tijdens de zwangerschap en alleen op advies van uw arts.

Waarschuw uw arts onmiddellijk wanneer u zwanger wordt, vermoedt dat u zwanger bent of van plan bent om zwanger te worden terwijl u Gabapentine Aurobindo gebruikt. Stop niet plotseling met het gebruik van dit geneesmiddel aangezien dit kan leiden tot een doorbraakaanval die ernstige gevolgen kan hebben voor u en uw kind.

Borstvoeding

Gabapentine, het werkzame bestanddeel van Gabapentine Aurobindo, gaat over in de moedermelk. Omdat het effect op het kind niet bekend is, wordt het geven van borstvoeding niet aanbevolen tijdens het gebruik van Gabapentine Aurobindo.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Gabapentine Aurobindo kan duizeligheid, draaierigheid en vermoeidheid veroorzaken. U mag geen voertuig besturen, ingewikkelde machines bedienen of aan andere mogelijk gevaarlijke activiteiten deelnemen totdat u weet of dit geneesmiddel uw vermogen om deze activiteiten uit te voeren beïnvloedt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met u arts of apotheker.

Uw arts bepaalt welke dosis voor u geschikt is.

Raadpleeg zo spoedig mogelijk uw arts of apotheker als u denkt dat het effect van Gabapentine Aurobindo te sterk of te zwak is.

Wanneer u een oudere patiënt (ouder dan 65 jaar) bent, kunt u de normale dosis van Gabapentine Aurobindo gebruiken, tenzij u last heeft van uw nieren.

Heeft u nierproblemen, dan kan uw arts u een ander doseringsschema en/of andere dosis voorschrijven. Blijf Gabapentine Aurobindo gebruiken tot uw arts zegt dat u mag stoppen.

Wijze van toediening

Gabapentine Aurobindo is bestemd voor inname via de mond. Neem de capsules of tabletten altijd in hun geheel in met een ruime hoeveelheid water.

Epilepsie, de gebruikelijke dosering is:

Volwassenen en adolescenten:

Neem het voorgeschreven aantal capsules of tabletten in. In de regel zal uw arts uw dosis langzaam opbouwen. De startdosering ligt meestal tussen 300 mg en 900 mg per dag. Vervolgens kan de dosis op voorschrift van uw arts stapsgewijs worden verhoogd tot maximaal 3600 mg per dag. Uw arts zal u vertellen deze in te nemen in drie afzonderlijke giften, bijv. 's ochtends, 's middags en 's avonds.

Kinderen van 6 jaar en ouder:

Welke dosis uw kind krijgt, bepaalt uw arts op basis van het gewicht van uw kind. De behandeling wordt gestart met een lage begindosis die geleidelijk wordt verhoogd in een periode van gemiddeld 3 dagen. De gebruikelijke dosering om epilepsie onder controle te houden is 25- 35 mg per kg per dag. Meestal worden de capsules of tabletten in drie afzonderlijke giften, verspreid over de dag, ingenomen, meestal één 's ochtends, één 's middags en één 's avonds.

Gabapentine Aurobindo wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Perifere neuropathische pijn, de gebruikelijke dosering is:

Volwassenen:

Neem het door uw arts voorgeschreven aantal capsules of tabletten in. In de regel zal uw arts uw dosis langzaam opbouwen. De startdosering ligt meestal tussen 300 mg en 900 mg per dag. Vervolgens kan de dosis op voorschrift van uw arts stapsgewijs worden verhoogd tot maximaal 3600 mg per dag. Uw arts zal u vertellen deze in te nemen in drie afzonderlijke giften, dat wil zeggen 's ochtends, 's middags en 's avonds.

Als u lijdt aan een nieraandoening of als uw bloed gedialyseerd moet worden

Uw arts kan een ander doseerschema en/of een andere dosis voorschrijven als u een aandoening aan uw nieren heeft of als uw bloed gedialyseerd moet worden.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Inname van doses die hoger zijn dan aanbevolen, kan leiden tot een verhoogde kans op bijwerkingen inclusief bewustzijnsverlies, duizeligheid, dubbelzien, onduidelijke spraak, slaperigheid en diarree.

Waarschuw onmiddellijk uw arts of ga naar de spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis als u meer Gabapentine Aurobindo heeft ingenomen dan uw arts voorschreef. Neem de capsules of tabletten die u niet had ingenomen, samen met de verpakking en het etiket mee zodat men in het ziekenhuis gemakkelijk kan zien welk geneesmiddel u heeft ingenomen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u bent vergeten een dosis in te nemen, neem die dan zo snel mogelijk wanneer u het zich herinnert, behalve als het al tijd is voor uw volgende dosis.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop alleen met het gebruik van Gabapentine Aurobindo als uw arts dit voorschrijft. Als uw behandeling wordt stopgezet, moet u de dosering geleidelijk afbouwen over een periode van minimal 1 week. Als u plotseling of voordat uw arts dit aangeeft, stopt met het gebruik van Gabapentine Aurobindo, is er een toegenomen kans op aanvallen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Gabapentine Aurobindo bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u na inname van dit geneesmiddel één van de volgende symptomen ervaart, aangezien deze ernstig kunnen zijn:

 • ernstige huidreacties waarvoor onmiddellijk medische hulp moet worden ingeschakeld, zoals zwelling van de lippen en het gezicht, huiduitslag en roodheid en/of haaruitval (dit kunnen symptomen zijn van een ernstige allergische reactie)
 • aanhoudende buikpijn, misselijkheid en braken, aangezien dit symptomen kunnen zijn van acute pancreatitis (een ontstoken alvleesklier)
 • Gabapentine Aurobindo kan een ernstige of levensbedreigende allergische overgevoeligheid veroorzaken, die van invloed kan zijn op uw huid of andere delen van uw lichaam zoals uw lever of uw bloedcellen. U kunt wel of geen huiduitslag krijgen als

u dit soort overgevoeligheid krijgt. Misschien moet u in het ziekenhuis worden opgenomen of moet u stoppen met Gabapentine Aurobindo.

oNeem direct contact op met uw arts als u een van de volgende verschijnselen krijgt:

 • huiduitslag
 • galbulten
 • koorts
 • zwelling van de klieren die niet minder wordt
 • zwelling van uw lip en tong
 • gele verkleuring van uw huid of oogwit
 • ongebruikelijke blauwe plekken of bloedingen
 • ernstige vermoeidheid of zwakte
 • onverwachte spierpijn
 • veelvuldige besmettingen met bacteriën of virussen (infecties)

Deze verschijnselen kunnen de eerste tekenen van een ernstige reactie zijn. Een arts moet u onderzoeken om te beslissen of u door moet gaan met het gebruik van Gabapentine Aurobindo.

Als u hemodialyse moet ondergaan, informeer dan uw arts als er bij u spierpijn en/of -zwakte optreedt. Andere bijwerkingen zijn:

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (waar meer dan 1 op de 10 mensen last van kunnen hebben):

 • Virale infectie
 • Slaperigheid, duizeligheid, gebrek aan coördinatie
 • Zich moe voelen, koorts

Vaak voorkomende bijwerkingen (waar meer dan 1 op de 100 mensen last van kunnen hebben):

 • Longontsteking, luchtweginfecties, infectie van de urinewegen, oorontsteking of andere infecties
 • Laag aantal witte bloedlichaampjes
 • Anorexia, toegenomen eetlust
 • Woedeaanvallen gericht op anderen, verwarring, stemmingswisselingen, depressie, angst, zenuwachtigheid, moeite met denken
 • Toevallen/stuipen (convulsies), spastische bewegingen, moeite met praten, geheugenverlies, trillen, slapeloosheid, hoofdpijn, gevoelige huid, verminderde gewaarwording (verdoofd gevoel), coördinatiestoornissen, ongewone oogbewegingen, toegenomen, verminderde of afwezige reflexen
 • Wazig zien, dubbel zien
 • Draaiduizeligheid
 • Hoge bloeddruk, blozen of verwijding van de bloedvaten
 • Moeite met ademen, bronchitis, zere keel, hoesten, droge neus
 • Braken, misselijkheid, tandproblemen, ontstoken tandvlees, diarree, maagpijn, maag- en darmstoornissen, verstopping, droge mond of keel, winderigheid
 • Zwelling van het gezicht, blauwe plekken, huiduitslag, jeuk, acne
 • Gewrichtspijn, spierpijn, rugpijn, spiertrekkingen
 • Erectieproblemen (impotentie)
 • Zwelling van armen en benen, moeite met lopen, slapte, pijn, zich ziek voelen, griepachtige symptomen
 • Afname van het aantal witte bloedlichaampjes, gewichtstoename
 • Onopzettelijk letstel, botbreuk, schaafverwonding

Bovendien werden in klinische studies bij kinderen agressief gedrag en spastische bewegingen gemeld.

Soms voorkomende bijwerkingen (waar meer dan 1 op de 1.000 mensen last van kunnen hebben):

 • Allergische reactie, bijvoorbeeld netelroos
 • Verminderde beweging
 • Snelle hartslag
 • Zwelling die het gezicht, de romp en de ledematen betreft
 • Abnormale resultaten van bloedtesten die op leverproblemen zouden kunnen duiden.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld nadat het middel op de markt werd gebracht:

 • Afname van bloedplaatjes (cellen die de bloedstolling bevorderen)
 • Hallucinaties
 • Problemen met abnormale bewegingen, zoals kronkelen, spastische bewegingen en stijfheid
 • Oorsuizen
 • Een groep van bijwerkingen die kan bestaan uit gezwollen lymfeklieren (geïsoleerde kleine bulten onder de huid), koorts, huiduitslag, en ontsteking van de lever, gelijktijdig
 • Geel kleuren van huid en ogen (geelzucht)
 • Ontsteking van de lever
 • Acute nierinsufficiëntie, incontinentie
 • Vergroting van het borstweefsel, borstvergroting
 • Bijwerkingen als gevolg van abrupt stoppen met het gebruik van gabapentine (angst, slapeloosheid, misselijkheid, pijn, zweten), pijn op de borst
 • Schommelingen in de bloedsuikerspiegel bij patiënten met diabetes

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na ”Niet te gebruiken na” en op de strip achter “Exp”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C.

Blisterverpakking: Bewaren in de originele verpakking.

HDPE-flesverpakking: Bewaren in de originele verpakking. Gebruik binnen 12 maanden na eerste opening van de HDPE-fles.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stof in dit middel is gabapentine.

Elke 100 mg harde capsule bevat 100 mg gabapentine. Elke 300 mg harde capsule bevat 300 mg gabapentine. Elke 400 mg harde capsule bevat 400 mg gabapentine.

- De andere stoffen in dit middel zijn: Capsule-inhoud:

Maïszetmeel en talk. Capsulewand:

100 mg: Titaniumdioxide (E171), natriumlaurylsulfaat, gelatine.

300 mg: Geel ijzeroxide (E172), titaniumdioxide (E171), natriumlaurylsulfaat, gelatine. 400 mg: Rood ijzeroxide (E172), geel ijzeroxide (E172), titaniumdioxide (E171), natriumlaurylsulfaat, gelatine.

Inkt capsule: Schellak, propyleenglycol, zwart ijzeroxide, kaliumhydroxide

Hoe ziet Gabapentine Aurobindo eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Capsule, hard:

Gabapentine Aurobindo 100 mg capsules met de opdruk 'D' op een witte bovenkant en '02 'op een witte onderkant, met wit tot gebroken wit kristallijn poeder.

Gabapentine Aurobindo 300 mg capsules met de opdruk 'D' op een gele bovenkant en '03 'op een gele onderkant, met wit tot gebroken wit kristallijn poeder.

Gabapentine Aurobindo 400 mg capsules met de opdruk 'D' op een oranje bovenkant en '04 'op een oranje onderkant, met wit tot gebroken wit kristallijn poeder.

Gabapentine Aurobindo 100 mg capsules zijn beschikbaar in:

 • Blister polyamide/aluminium/PVC en aluminium verpakkingen van 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 en 200 harde capsules.

HDPE-fles met polypropyleen dop met droogmiddel (silicagel): 100, 200 en 1000 harde capsules.

Gabapentine Aurobindo 300 mg capsules zijn beschikbaar in:

 • Blister polyamide/aluminium/PVC en aluminium verpakkingen van 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 en 200 harde capsules. HDPE-fles met polypropyleen dop met droogmiddel (silicagel): 100, 200 en 1000 harde capsules.

Gabapentine Aurobindo 400 mg capsules zijn beschikbaar in:

 • Blister polyamide/aluminium/PVC en aluminium verpakkingen van 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 200 en 300 harde capsules. HDPE-fles met polypropyleen dop met droogmiddel (silicagel): 100, 200, 300 en 500 harde capsules.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden op de markt gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Aurobindo Pharma B.V

Molenvliet 103, 3335LH Zwijndrecht

Nederland

Fabrikant

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate

Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000

Malta

In het register ingeschreven onder

Gabapentine Aurobindo 100 mg, capsules, hard RVG 100396

Gabapentine Aurobindo 300 mg, capsules, hard RVG 100398

Gabapentine Aurobindo 400 mg, capsules, hard RVG 100399

Gabapentine Aurobindo harde capsules zijn geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende naam:

Oostenrijk Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400 mg Hartkapseln
België Gabapentine Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400 mg, capsules, hard
Bulgarije Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400 mg капсула, твърда
Tsjechië Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400 mg tvrdé tobolky
Denemarken Gabapentin Aurobindo
Finland Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400 mg kapseli, kova
Frankrijk Gabapentine Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400 mg, gélules
Duitsland Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400 mg Hartkapseln
Griekenland Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400 mg καψάκια, σκληρά
Hongarije Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400 mg kemény kapszula
Ierland Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400 mg capsules, hard
Italië Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400 mg capsule rigide
Letland Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400 mg cietās kapsulas
Litouwen Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400 mg kietos kapsulės
Nederland Gabapentine Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400 mg, capsules, hard
Noorwegen Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400 mg kapsler, hard
Polen Gabapentin Aurobindo
Portugal Gabapentina Aurobindo
Roemenië Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400 mg capsule
Slowakije Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400 mg tvrdé kapsuly
Slovenië Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400 mg trde capsule
Spanje Gabapentina Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400 mg cápsulas duras
Zweden Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400 mg kapslar, hårda
Verenigd Koninkrijk Gabapentin 100 mg/ 300 mg/ 400 mg capsules, hard

Deze bijsluiter is goedgekeurd in februari 2013.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.