Galantamine retard CF 24 mg, harde capsules met verlengde afgifte

ATC-Code
N06DA04
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Centrafarm
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Nervensystem
Therapeutische groep Psychoanaleptika
Farmacologische groep Antidementiva
Chemische groep Cholinesterasehemmer
Stof Galantamin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Centrafarm

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Galantamine retard CF is een middel tegen dementie en wordt gebruikt voor de behandeling van symptomen van milde tot matig ernstige dementie van het Alzheimertype. Deze ziekte verandert de hersenfunctie.

De symptomen van de ziekte van Alzheimer zijn toenemend geheugenverlies, verwardheid en gedragsveranderingen. Hierdoor wordt het uitoefenen van dagelijkse bezigheden steeds moeilijker.

Men vermoedt dat deze symptomen een gevolg zijn van een tekort aan acetylcholine, een stof die verantwoordelijk is voor de communicatie tussen hersencellen. Galantamine retard CF verhoogt de hoeveelheid acetylcholine in de hersenen en zou op die manier de symptomen van de ziekte kunnen verbeteren.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands

 • Als u een ernstige lever- en/of nieraandoening heeft.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Galantamine retard CF mag alleen worden gebruikt bij de ziekte van Alzheimer en niet bij andere vormen van geheugenverlies of verwardheid.

Geneesmiddelen zijn niet altijd voor iedereen geschikt. Uw arts dient voordat u Galantamine retard CF inneemt, te weten of u last heeft of in het verleden last heeft gehad van één van de volgende aandoeningen:

 • lever- of nierproblemen
 • een hartaandoening (bijvoorbeeld angina pectoris, hartaanval, hartfalen, langzame of onregelmatige hartslag)
 • verstoorde elektrolyten (bijvoorbeeld verlaagde of verhoogde hoeveelheid kalium in het bloed)
 • maagzweer
 • plotselinge buikpijn
 • een stoornis van het zenuwstelsel (zoals epilepsie of de ziekte van Parkinson)
 • een ziekte aan de luchtwegen of infectie die de ademhaling belemmert (zoals astma, chronisch obstructief longziekte of longontsteking)
 • als u onlangs een operatie aan de darm of de blaas heeft gehad
 • als u problemen heeft met plassen.

Als u een operatie moet ondergaan waarvoor een volledige verdoving nodig is, vertel de arts dan dat u Galantamine retard CF gebruikt.

Uw arts zal dan beslissen of de behandeling met Galantamine retard CF voor u geschikt is of dat de dosis moet worden veranderd.

Gebruikt u naast Galantamine retard CF nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Galantamine retard CF mag niet worden gebruikt in combinatie met geneesmiddelen met eenzelfde soort werking, waaronder:

 • donepezil of rivastigmine (voor de ziekte van Alzheimer)
 • ambenonium, neostigmine of pyridostigmine (voor ernstige spierzwakte)
 • pilocarpine (voor een droge mond of droge ogen) indien dit wordt ingenomen via de mond.

Sommige geneesmiddelen kunnen de manier waarop Galantamine retard CF werkt, beïnvloeden. Ook kan Galantamine retard CF zelf de werkzaamheid van andere geneesmiddelen verminderen als ze tegelijk worden ingenomen. Dit geldt voor:

 • paroxetine of fluoxetine (antidepressiva)
 • kinidine (gebruikt voor hartritmestoornissen)
 • ketoconazol (een antischimmelmiddel)
 • erythromycine (een antibioticum)
 • ritonavir (een middel tegen virussen, een hiv-proteaseremmer).

Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands

Als u ook één van de bovenstaande geneesmiddelen gebruikt, zou uw arts een lagere dosis Galantamine retard CF kunnen voorschrijven.

Sommige geneesmiddelen kunnen het aantal bijwerkingen van Galantamine retard CF verhogen, waaronder:

 • niet-steroïdale ontstekingsremmende pijnstillers (NSAID’s, bijvoorbeeld ibuprofen) die het risico op (maag)zweren kunnen verhogen
 • geneesmiddelen die worden gebruikt voor hartaandoeningen of hoge bloeddruk (bijvoorbeeld digoxine, amiodaron, atropine, bètablokkers of calciumkanaalblokkers). Als u geneesmiddelen gebruikt voor een onregelmatige hartslag, kan uw arts een elektrocardiogram (ECG) nodig vinden.

Als u een operatie moet ondergaan waarvoor een volledige verdoving nodig is, vertel de arts dan dat u Galantamine retard CF gebruikt.

Uw arts zal ook regelmatig uw gewicht controleren als u Galantamine retard CF gebruikt.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker om advies.

Galantamine retard CF dient zo mogelijk met voedsel te worden ingenomen.

Zie rubriek 3 van deze bijsluiter voor de volledige uitleg over hoe u dit geneesmiddel moet innemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

U mag geen borstvoeding geven als u Galantamine retard CF gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Galantamine retard CF kan duizeligheid of slaperigheid veroorzaken, vooral tijdens de eerste weken van de behandeling. Als u zich slaperig of duizelig voelt, mag u niet autorijden en geen gereedschap gebruiken of machines bedienen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

U begint met Galantamine retard CF in een lage dosering. Uw arts kan u dan vertellen de dosis (de sterkte) Galantamine retard CF die u inneemt langzaam te verhogen, om de meest geschikte dosis voor u te vinden.

 1. U start met een capsule van 8 mg éénmaal per dag. Na vier weken wordt de dosis verhoogd.
 2. Dan gebruikt u een capsule van 16 mg éénmaal per dag. Ook dit doet u minimaal vier weken. Daarna kan uw arts beslissen de dosis opnieuw te verhogen.

Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands

3. Dan gebruikt u een capsule van 24 mg éénmaal per dag.

Uw arts zal u uitleggen met welke dosis u moet beginnen en wanneer de dosis moet worden verhoogd.

Uw arts zal u regelmatig moeten zien om te controleren of dit geneesmiddel bij u goed werkt en om te bespreken hoe u zich voelt.

Lever- of nierziekte

 • Als u een lichte leveraandoening of een lichte tot matige nierziekte heeft, dan start u met een capsule van 8 mg éénmaal per dag ‘s morgens.
 • Als u een matige leveraandoening heeft, dan start u met een capsule van 8 mg om de andere dag ‘s morgens. Na één week behandeling begint u de 8 mg capsule iedere dag ’s morgens in te nemen. Neem niet meer dan 16 mg éénmaal per dag.
 • Als u een ernstige lever- of nierziekte heeft, dan mag u Galantamine retard CF niet gebruiken.

Als u op dit moment galantamine tabletten of drank inneemt kan uw arts beslissen om over te schakelen naar Galantamine retard CF capsules.

 • Neem ’s avonds uw laatste dosis galantamine tabletten of drank.
 • De volgende ochtend neemt u uw eerste dosis Galantamine retard CF capsules.

NEEM NIET meer dan één capsule per dag. Tijdens het gebruik van Galantamine retard CF 1x daags mag u GEEN galantamine tabletten of drank innemen.

Gebruik bij kinderen

Galantamine retard CF wordt afgeraden bij kinderen.

Galantamine retard CF capsules moeten in hun geheel worden doorgeslikt, ze mogen NIET worden gekauwd of geplet. Galantamine retard CF dient ’s ochtends te worden ingenomen, met water of een andere vloeistof, en liefst met voedsel. Drink veel tijdens uw behandeling met Galantamine retard CF, om ervoor te zorgen dat u niet uitdroogt.

Als u te veel Galantamine retard CF heeft ingenomen, raadpleeg dan onmiddellijk een arts of ga naar het ziekenhuis. Neem overgebleven capsules en de verpakking mee. De tekenen en symptomen bij overdosering kunnen onder andere zijn: hevige misselijkheid, braken, spierzwakte, langzame hartslag, aanvallen en bewustzijnsverlies.

Sla de gemiste dosis over en neem de volgende capsule op het gebruikelijke tijdstip.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u meer dan één dosis bent vergeten in te nemen, raadpleeg dan uw arts.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands

Stop nooit met Galantamine retard CF zonder overleg met uw arts. Het is belangrijk om door te gaan met het innemen van dit geneesmiddel om uw aandoening te behandelen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Sommige van deze bijwerkingen kunnen worden veroorzaakt door de ziekte zelf.

Stop met het innemen van uw geneesmiddel en raadpleeg onmiddellijk uw arts als u last krijgt van:

 • hartproblemen zoals een verandering in uw hartslag (langzaam of onregelmatig);
 • hartkloppingen;
 • aandoeningen zoals een blackout;
 • een allergische reactie. De symptomen kunnen zijn: huiduitslag, moeite met slikken of ademhalen, zwelling van de lippen, het gezicht, de keel of de tong.

De bijwerkingen zijn:

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 mensen)

 • Zich ziek voelen en/of braken. Als deze ongewenste effecten optreden, heeft men er meestal aan het begin van de behandeling last van of als de dosis wordt verhoogd. Ze verdwijnen meestal geleidelijk naarmate het lichaam aan de behandeling gewend raakt en zullen in het algemeen niet langer duren dan een paar dagen. Als u deze effecten heeft, kan uw arts u aanraden om meer te drinken en zo nodig een geneesmiddel tegen de misselijkheid voorschrijven.

Vaak (komt voor bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Gewichtsverlies
 • Verlies van eetlust
 • Verminderde eetlust
 • Langzame hartslag
 • Zich zwak voelen
 • Duizeligheid
 • Trillen
 • Hoofdpijn
 • Slaperigheid
 • Abnormaal moe zijn
 • Maagpijn of vervelend gevoel in de maag
 • Diarree
 • Gestoorde spijsvertering
 • Meer zweten
 • Spierspasmes
 • Vallen
 • Hoge bloeddruk

Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands

 • Zich zwak voelen
 • Zich niet lekker voelen
 • Zien, voelen of horen van dingen die er niet zijn (hallucinaties)
 • Zich ongelukkig voelen (depressie)

Soms (komt voor bij 1 tot 10 op de 1000 mensen)

 • Verhoogd aantal leverenzymen in het bloed (resultaat van een onderzoek in het laboratorium dat aangeeft hoe goed uw lever werkt)
 • Mogelijk overslaan van een hartslag
 • Storing in het mechanisme dat prikkels aan het hart geeft
 • Gevoel van abnormale hartslag (palpitaties)
 • Tintelen, prikken of gevoelloosheid van de huid
 • Verandering in de smaak
 • Extreme slaperigheid
 • Wazig zien
 • Oorsuizingen of zoemen in de oren (tinnitus)
 • Het gevoel hebben te moeten overgeven
 • Spierzwakte
 • Overmatig vochtverlies in het lichaam
 • Lage bloeddruk
 • Rood worden van het gezicht
 • Allergische reactie

Zelden (komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 mensen)

 • Ontsteking van de lever (hepatitis)

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Exp.”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands

 • De werkzame stof in dit middel is galantamine. Elke Galantamine retard CF 8 mg, harde capsule met verlengde afgifte bevat 8 mg galantamine (als hydrobromide). Elke Galantamine retard CF 16 mg, harde capsule met verlengde afgifte bevat 16 mg galantamine (als hydrobromide). Elke Galantamine retard CF 24 mg, harde capsule met verlengde afgifte bevat 24 mg galantamine (als hydrobromide).
 • De andere stoffen in dit middel zijn: Inhoud capsule: Microkristallijne cellulose, hypromellose, ethylcellulose, magnesiumstearaat. Capsulewand: 8 mg: gelatine, titaniumdioxide (E171). 16 mg: gelatine, titaniumdioxide (E171), rood ijzeroxide (E172). 24 mg: gelatine, titaniumdioxide (E171), indigokarmijn (E132), erythrosine (E127), rood ijzeroxide (E172), geel ijzeroxide (E172).

Galantamine retard CF, harde capsules met verlengde afgifte zijn verkrijgbaar in drie sterktes, die ieder kunnen worden herkend op basis van hun kleur:

8 mg: witte capsules die één ronde, dubbelbolle tablet met verlengde afgifte bevatten.

16 mg: lichtroze capsules die twee ronde, dubbelbolle tabletten met verlengde afgifte bevatten. 24 mg: oranje capsules die drie ronde, dubbelbolle tabletten met verlengde afgifte bevatten.

De capsules zijn gemaakt in een vorm met “verlengde afgifte”. Dit betekent dat ze het geneesmiddel langzamer afgeven.

De capsules zijn verkrijgbaar in de volgende blisterverpakking:

8 mg: 10, 28, 30, 56, 90, 100, 300 capsules met verlengde afgifte. 16 mg: 10, 28, 30, 84, 90, 100, 300 capsules met verlengde afgifte. 24 mg: 10, 28, 30, 84, 90, 100, 300 capsules met verlengde afgifte.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder:

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3

4879 AC Etten-Leur

Nederland

Fabrikant:

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str. Pallini Attiki Griekenland

Pharmathen International S.A.

Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5

Rodopi 69300

Griekenland

Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2 – 18

61118 Bad Vilbel

Duitsland

In het register ingeschreven onder

RVG 109148, Galantamine retard CF 8 mg, harde capsules met verlengde afgifte RVG 109149, Galantamine retard CF 16 mg, harde capsules met verlengde afgifte RVG 109150, Galantamine retard CF 24 mg, harde capsules met verlengde afgifte

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Duitsland Galantamin STADA 8mg, 16mg, 24mg Hartkapseln, retardiert
Oostenrijk Galantamin STADA 8mg, 16mg, 24mg Retardkapseln
Denemarken Galantamin STADA 8mg, 16mg, 24mg depotkapslar, hårde
Spanje Galantamina STADA 8mg, 16mg, 24mg cápsulas de liberación prolongada EFG
Finland Galantamin STADA 8mg, 16mg, 24mg depotkapseli, kova
Frankrijk Galantamine EG 8mg, 16mg, 24mg gélule à liberation prolongée
Ierland Galantax XL 8mg, 16mg, 24mg prolonged-release capsules
Nederland Galantamine retard CF 8mg, 16mg, 24mg harde capsules met verlengde afgifte
Zweden Galantamin STADA 8mg, 16mg, 24mg depotkapslar, harda

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2013.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.