Glimepiride Actavis 2 mg, tabletten

Glimepiride Actavis 2 mg, tabletten
Werkzame stof(fen)Glimepiride
Toelatingslandnl
VergunninghouderActavis
ATC-codeA10BB12
Farmacologische groepenBloedglucoseverlagende geneesmiddelen, m.u.v. insuline

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Glimepiride Actavis is een oraal actief bloedsuikerverlagend geneesmiddel. Dit geneesmiddel behoort tot een bloedsuikerverlagende groep geneesmiddel genaamd sulfonylureas.

Glimepiride Actavis werkt door het verhogen van de hoeveelheid insuline die vrijkomt uit uw alvleesklier. Het insuline verlaagt dan uw bloedsuikerspiegel.

Waarvoor wordt Glimepiride Actavis gebruikt

Glimepiride Actavis tabletten worden gebruikt bij de behandeling van bepaalde vormen van suikerziekte (diabetes mellitus type 2), wanneer een dieet, lichaamsbeweging en gewichtsverlies alleen onvoldoende resultaat geven.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Gebruik dit middel niet als:

 • u allergisch bent voor glimepiride of andere sulfonylurea (geneesmiddelen die gebruikt worden om het bloedsuiker te verlagen zoals glibenclamide) of sulfonamiden (geneesmiddelen tegen bacteriële infecties zoals sulfamethoxazol) of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • u insuline afhankelijke diabetes heeft (type I diabets mellitus)
 • u diabetische keto-acidose heeft (een complicatie van suikerziekte wanneer uw zuurspiegel in uw lichaam is verhoogd en u kunt een aantal van de volgende symptomen hebben: vermoeidheid, zich ziek voelen (misselijk), vaak moeten plassen en spierstijfheid
 • u in een diabetisch coma bent
 • u een ernstige nieraandoening heeft
 • u een ernstige leveraandoening heeft

Gebruik dit geneesmiddel niet als één van het bovenstaande op u van toepassing is. Als u het niet zeker weet, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gaat gebruiken als

 • u herstellend bent van een verwonding, operatie, infectie met koorts, of van andere vormen van stress, vertel dit uw arts, omdat tijdelijke verandering van behandeling nodig kan zijn.
 • u een ernstige lever- of nieraandoening heeft.

Als u het niet zeker weet of een van het bovenstaande op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Bij patiënten die het enzym glucose-6-fosfaatdehydrogenase missen kan een verlaging van het hemoglobinegehalte en afbraak van rode bloedcellen (hemolytische anemie) optreden.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

De beschikbare informatie over het gebruik van dit middel voor mensen onder de 18 jaar is beperkt. Daarom wordt het gebruik bij deze patiënten niet aanbevolen.

Belangrijke informatie over hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegel)

Wanneer u dit middel gebruikt, kunt u hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegel) krijgen. Zie onderstaand voor aanvullende informatie over hypoglykemie, haar symptomen en behandeling.

De volgende factoren kunnen het risico op het krijgen van hypoglykemie verhogen

 • ondervoeding, onregelmatig eten, het overslaan of uitstellen van de maaltijd of vasten
 • verandering van dieet
 • meer van dit middel nemen dan nodig is
 • het hebben van een verminderde nierfunctie
 • het hebben van een ernstige leveraandoening
 • als u lijdt aan bepaalde hormonale aandoeningen (verstoorde werking van de schildklier, de hypofyse of de bijnierschors)
 • alcoholgebruik (met name in combinatie met overgeslagen maaltijden)
 • het nemen van bepaalde andere geneesmiddelen (zie ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen’ hieronder)
 • als u uw lichamelijke activiteiten verhoogt en u niet voldoende eet, of voedsel eet dat minder koolhydraat bevat dan normaal

Symptomen van hypoglykemie zijn onder meer:

Hongergevoel, hoofdpijn, misselijkheid, braken, traagheid, slaperigheid, slaapstoornissen, rusteloosheid, agressiviteit, vermindering van concentratie, alertheid en reactievermogen, depressie, verwardheid, problemen met spreken en zien, onduidelijke spraak, bevingen, gedeeltelijke verlamming, gevoelsstoornissen, duizeligheid, hulpeloosheid.

Tevens kunnen de volgende symptomen optreden: zweten, klamme huid, angst, versnelde of onregelmatige hartslag, hoge bloeddruk, hartkloppingen (palpitaties), plotseling pijnlijk gevoel op de borst dat uitstraalt naar omliggende zones (angina pectoris).

Wanneer het bloedsuikergehalte blijft dalen, kunt u last krijgen van aanzienlijke verwarring (delirium) , verlies van zelfbeheersing, oppervlakkige ademhaling, verlaagde hartslag en kunt u bewusteloos raken. De verschijnselen van ernstige hypoglykemie kunnen lijken op de verschijnselen van een beroerte.

Behandelen van hypoglykemie

In de meeste gevallen verdwijnen de verschijnselen van een laag bloedsuiker gehalte erg snel wanneer u suiker inneemt, bv suikerklontje, suiker bevattende sappen, thee met suiker.

U dient daarom altijd enige vorm van suiker bij u te hebben (bijv. suikerklontje). Kunstmatige zoetstoffen zijn niet effectief. Waarschuw uw arts of dichtstbijzijnde ziekenhuis als inname van suiker niet helpt of wanneer de symptomen terugkomen.

Laboratoriumtesten

Het bloedsuikergehalte in uw bloed of urine dient regelmatig gecontroleerd te worden. Uw arts kan tevens bloedtesten afnemen om de hoeveelheid cellen in uw bloed en leverfunctie te controleren.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Glimepiride Actavis nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

De werking en veiligheid van deze behandeling kan beïnvloed worden wanneer dit geneesmiddel gelijktijdig met bepaalde andere geneesmiddelen wordt gebruikt. Uw arts kan uw doses Glimepiride Actavis veranderen.

Het bloedglucoseverlagende effect van dit middel kan versterkt worden als één van de volgende geneesmiddelen wordt gebruikt. Dit kan leiden tot een risico op hypoglykemie (laag bloedsuikergehalte):

 • andere geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes mellitus (zoals insuline of metformine)
 • geneesmiddelen om pijn en ontsteking te behandelen (fenylbutazon, azopropazon, oxyfenbutazon, aspirine-achtige geneesmiddelen)
 • geneesmiddelen voor de behandeling van urineweginfecties (zoals sommige langwerkende sulfonamiden)
 • geneesmiddelen voor de behandeling van bacteriële en schimmelinfecties (tetracyclines, chlooramfenicol, fluconazol, miconazol, quinolonen, claritromycine)
 • geneesmiddelen die de bloedstolling remmen (cumarinederivaten zoals warfine)
 • geneesmiddelen die spieropbouw bevorderen (anabolen)
 • geneesmiddelen gebruikt voor de vervangingstherapie van het mannelijk geslachtshormoon
 • geneesmiddelen tegen depressie (fluoxetine, MAO-remmers)
 • geneesmiddelen die een teveel aan vet in het bloed verlagen (fibraten)
 • geneesmiddelen die een hoge bloeddruk verlagen (ACE-remmers)
 • geneesmiddelen genaamd anti-aritmica gebruikt om een abnormale hartslag te controleren (dysopyramide)
 • geneesmiddelen tegen jicht (allopurinol, probenecide, sulfipyrazon)
 • geneesmiddelen tegen kanker (cyclofosfamiden, ifosfamiden, trofosfamide)
 • geneesmiddelen om gewicht te verminderen (fenfluramine)
 • geneesmiddelen ter bevordering van de bloedstroom wanneer deze via een infuus in hoge dosis intraveneus wordt toegediend (pentoxifylline)
 • geneesmiddelen voor de behandeling van neusallergieën zoals hooikoorts (tritoqualine)
 • geneesmiddelen genaamd sympatholytica voor de behandeling van hoge bloeddruk, hartfalen of prostaatsymptomen

Het bloedglucoseverlagende effect van glimepiride kan verminderd worden als één van de volgende geneesmiddelen wordt gebruikt. Dit kan leiden tot een risico op hyperglykemie (hoog bloedsuikergehalte):

 • geneesmiddelen die vrouwelijke geslachtshormonen bevatten (oestrogenen, progestagenen)
 • geneesmiddelen die de urineproductie ondersteunen (thiazidediuretica)
 • geneesmiddelen gebruikt om de schildklier te stimuleren (zoals levothyroxine)
 • geneesmiddelen voor de behandeling van allergieën en ontsteking (glucocorticosteroïden)
 • geneesmiddelen voor de behandeling van ernstige psychische stoornissen (chloorpromazine en andere fenothiazinederivaten)
 • geneesmiddelen die de hartslag verhogen, voor de behandeling van astma of neusverstopping, hoest en verkoudheid, om af te vallen, of gebruikt in levensbedreigende noodsituaties (adrenaline en sympathicomimetica)
 • geneesmiddelen voor de behandeling van een hoog cholesterolgehalte (nicotinezuur)
 • geneesmiddelen voor de behandeling van een verstopping wanneer ze langdurig gebruikt worden (laxeermiddelen)
 • geneesmiddelen voor de behandeling van toevallen (fenytoïne)
 • geneesmiddelen voor de behandeling van nerveusheid en slaapproblemen (barbituraten)
 • geneesmiddelen voor de behandeling van verhoogde druk in de ogen (acetazolamide)
 • geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk of de bloedsuikerspiegel verlagen (diazoxide)
 • geneesmiddelen voor de behandeling van infecties of tuberculose (rifampicine)
 • geneesmiddelen voor de behandeling van een ernstig verlaagd bloedsuikergehalte (glucagon)

De volgende geneesmiddelen kunnen het bloedsuikergehalte verlagende effect van Glimepiride Actavis versterken of verzwakken:

 • geneesmiddelen voor de behandeling van maagzweren (H2 antagonisten)
 • geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk of hartfalen zoals bètablokkers, clonidine, guanethidine en reserpine. Deze kunnen tevens de symptomen van hypoglykemie verbergen, dus is er speciale zorg nodig wanneer men deze geneesmiddelen gebruikt.

Glimepiride Actavis kan de effecten van de volgende geneesmiddelen versterken of verminderen: - bloedverdunnende middelen (cumarinederivaten zoals warfine)

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Inname van alcohol kan de bloedsuikerverlagende werking van dit middel op onvoorspelbare wijze verhogen of verlagen

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Dit middel dient niet gebruikt te worden gedurende de zwangerschap.

Dit middel kan uitgescheiden worden in moedermelk. Dit middel mag niet worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij een te laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) of te hoog (hyperglykemie) kan uw concentratie- en reactievermogen verminderd zijn of kunt u problemen krijgen met zien als gevolg van dergelijke omstandigheden. Bedenk dat dit in sommige situaties gevaar voor uzelf en voor anderen kan opleveren (zoals bij het besturen van voertuigen en het bedienen van machines). Overleg met uw arts of u een voertuig mag besturen wanneer u

 • vaak last heeft van hypoglykemie
 • weinig of geen waarschuwing symptomen van hypoglykemie heeft.

Glimepiride Actavis bevat lactose

Als uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

De Glimepiride Actavis2 mg tablet bevat tevens tartrazine (E102) en zonnegeel (E110). Dit kan allergische reacties veroorzaken.

Hoe wordt het gebruikt?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gebruik van dit geneesmiddel

 • Neem dit geneesmiddel in via de mond, net voor of tijdens de eerste maaltijd van de dag (gewoonlijk het ontbijt). Als u geen ontbijt neemt, dient u de tablet op een tijd overeengekomen met uw arts in te nemen. Tijdens het gebruik van dit middel dient u geen maaltijden over te slaan.
 • Slik de tabletten in zijn geheel door met minstens een half glas water. De tabletten niet fijnmalen of kauwen.

Hoeveel te nemen

De dosering wordt vastgesteld door uw arts, afhankelijk van uw behoefte, conditie en de resultaten van bloedsuiker- en urinesuikertesten. Neem niet meer tabletten dan uw arts heeft voorgeschreven.

 • De gebruikelijke begindosering is 1 mg glimepiride per dag.
 • Indien noodzakelijk, kan uw arts de dosering na elke 1-2 weken behandeling verhogen.
 • De maximale aanbevolen dosering is 6 mg glimepiride per dag.
 • Een combinatie therapie van glimepiride met metformine of glimepiride met insuline kan gestart worden. In deze gevallen zal uw arts de juiste dosering glimepiride, metformine of insuline individueel voor u vaststellen.
 • Informeer uw arts als uw gewicht verandert of als uw leefgewoonte verandert, of als u een stresssituatie heeft. Het kan nodig zijn de dosis van dit middel te wijzigen.
 • Als u het gevoel heeft dat uw geneesmiddel te weinig of te sterk werkt, verander dan niet zelf de dosering, maar vraag dit aan uw arts.

Heeft u teveel van dit middel ingenomen?

Wanneer u teveel van dit middel heeft ingenomen of een extra dosering heeft genomen, bestaat het risico op een te laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie, zie voor tekenen van hypoglykemie rubriek 2

– ‘wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?’), neem dan direct extra suiker in (bv een kleine hoeveelheid, suikerklontjes, gesuikerd sap of thee met suiker) en informeer direct uw arts of apotheker. Bij de behandeling van hypoglykemie als gevolg van toevallige inname bij kinderen, dient de hoeveelheid suiker dat is gegeven zorgvuldig gecontroleerd te worden om de mogelijkheid van gevaarlijke hyperglykemie te voorkomen. Geef geen eten of drinken aan personen die bewusteloos zijn.

Gezien het feit dat de lage bloedsuikergehaltes enige tijd kunnen aanhouden, is het belangrijk dat de patiënt zorgvuldig wordt gecontroleerd totdat het gevaar geweken is. Ziekenhuisopname kan noodzakelijk zijn, ook uit voorzorg. Toon de arts de verpakking of overgebleven tabletten, zodat de arts weet wat er is genomen.

Ernstige gevallen van lage bloedsuikergehaltes waarbij bewusteloosheid en ernstig neurologisch falen optreedt zijn gevallen waarbij onmiddellijke medische behandeling en ziekenhuisopname noodzakelijk zijn. Er dient altijd een persoon geïnformeerd te zijn die in noodgevallen een arts kan waarschuwen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u de behandeling onderbreekt of stopt, dient u er rekening mee te houden dat het gewenste bloedsuikerverlagende effect niet bereikt wordt of dat de ziekte weer zal verergeren. Blijf dit middel innemen totdat uw arts u verteld dat u kunt stoppen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als één van het volgende bijwerkingen zich voordoet, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga direct naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, u kunt dringend medische hulp nodig hebben.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

 • Ernstige hypoglykemie zoals bewustzijnsverlies, toevallen of coma

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

 • Allergische reacties (waaronder ontsteking van de bloedvaten, vaak met huiduitslag) die kunnen leiden tot serieuze reacties met ademhalingsmoeilijkheden, daling van de bloeddruk en die soms uitmonden tot shock.
 • Abnormale leverfunctie zoals geelheid van de huid en ogen (geelzucht), problemen met de galafvoer (cholestase), leverontsteking (hepatitis) of uitval van de werking van de lever.

Onbekend (op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden bepaald)

 • Allergie (overgevoeligheid) van de huid zoals jeuk, uitslag en bulten en verhoogde gevoeligheid voor zonlicht. Enkele milde allergische reacties kunnen zich tot serieuze reacties ontwikkelen met slik- of ademhalingsproblemen, zwelling van uw lippen, keel of tong.

Andere mogelijke bijwerkingen:

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

 • Lager bloedsuikergehalte dan normaal (hypoglykemie) (zie rubriek 2 – ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel’).
 • Afname van het aantal bloedcellen:
  • bloedplaatjes (wat het risico verhoogt van bloedingen of blauwe plekken)
  • witte bloedcellen (wat infecties waarschijnlijker maakt)
  • rode bloedcellen (wat de huid bleek kan maken en zwakheid of kortademigheid kan

veroorzaken)

Deze verschijnselen verdwijnen over het algemeen wanneer u stopt met het innemen van dit middel.

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

 • Zich ziek voelen, misselijkheid, diarree, een vol of opgeblazen gevoel en buikpijn.
 • Verlaagd natriumgehalte in het bloed (aangetoond met bloedtesten).

Onbekend (op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden bepaald)

 • Allergische reacties kunnen optreden met sulfonylurea, sulfonamiden of andere gerelateerde geneesmiddelen.
 • Problemen met uw gezichtsvermogen kunnen optreden bij de start van de behandeling met dit middel. Dit is het gevolg van veranderingen in het bloedsuikergehalte en moet snel verbeteren.
 • Verhoging van de leverenzymen.
 • Ernstige ongewone bloedingen of blauwe plekken onder de huid.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands bijwerkingen centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na 'Niet te gebruiken na' of 'Exp.'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30ºC.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Verdere informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is glimepiride. Elke tablet bevat 1 mg, 2 mg, 3 mg of 4 mg glimepiride.
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat, povidon en magnesiumstearaat. .

Daarnaast bevatten de tabletten de volgende kleurstoffen:

 • 1 mg tabletten bevatten rood ijzeroxide (E172)
 • 2 mg tabletten bevatten geel ijzeroxide (E172), tartrazine (E102), briljantblauw FCF (E133), zonnegeel FCF (E110)
 • 3 mg tabletten bevatten geel ijzeroxide (E172)
 • 4 mg tabletten bevatten indigokarmijn (E132)

(Zie rubriek 2 ‘Glimepiride Actavis bevat’)

Hoe zie Glimepiride Actavis eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De tablet is vlak, langwerpig met schuine randen, gemarkeerd met “G” aan één zijde, een breukstreep aan de andere zijde.

Glimepiride Actavis 1 mg zijn roze van kleur en 8,0 x 4,1 mm groot

Glimepiride Actavis 2 mg zijn groen van kleur en 10,1 x 5,1 mm groot

Glimepiride Actavis 3 mg zijn geel van kleur en 10,1 x 5,1 mm groot

Glimepiride Actavis 4 mg zijn blauw van kleur en 10,1 x 5,1 mm groot

Verpakkingsgroottes: 10, 15, 20, 30, 50, 60, 90 en 120 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Actavis Group ehf.

Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjordur IJsland

Fabrikant

Actavis ehf, Reykjavikurvegur 76-78, 220 Hafnarfjördur, IJsland Actavis Ltd., BLB016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, Malta

Balkanpharma – Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str, Dupnitsa 2600, Bulgarije Genericon Pharma GmbH, Hafnerstrasse 211, A-8054 Graz, Oostenrijk

In het register ingeschreven onder:  
Glimepiride Actavis 1 mg, tabletten RVG 33879
Glimepiride Actavis 2 mg, tabletten RVG 33880
Glimepiride Actavis 3 mg, tabletten RVG 33881
Glimepiride Actavis 4 mg, tabletten RVG 33882

Dit geneesmiddel is in de lidstaten van de EEA geregistreerd onder:

Finland Glimepiride Actavis
Verenigd Koninkrijk Glimepiride 1mg, 2mg, 3mg, 4mg Tablets
Hongarije Limeral 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg
Nederland Glimepiride Actavis 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg tabletten
Polen Limeral 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg
Portugal Glimepirida Actavis 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg comprimidos
Slowakije Glimepirid+pharma 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg
Slovenië Limeral 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg tablete
Tsjechië Glimepirid +pharma 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2013

Laatst bijgewerkt op 24.08.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Glimepiride. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Glimepiride Actavis 2 mg, tabletten

Medicijn
Vergunninghouder

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio