Glimepiride Sandoz 2, tabletten 2 mg

Glimepiride Sandoz 2, tabletten 2 mg
Werkzame stof(fen)Glimepiride
Toelatingslandnl
VergunninghouderSandoz
ATC-codeA10BB12
Farmacologische groepenBloedglucoseverlagende geneesmiddelen, m.u.v. insuline

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Glimepiride Sandoz is een geneesmiddel om de bloedsuikerspiegels te verlagen (een oraal geneesmiddel tegen suikerziekte). Dit geneesmiddel behoort tot een groep van bloedsuikerverlagende geneesmiddelen met de naam sulfonylureumderivaten.

Glimepiride Sandoz werkt door de hoeveelheid insuline die door uw alvleesklier wordt afgegeven, te verhogen. Deze insuline verlaagt vervolgens uw bloedsuikerspiegel.

 • Glimepiride Sandoz wordt gebruikt bij een bepaalde vorm van diabetes (diabetes mellitus type 2), als met dieet, lichaamsbeweging en gewichtsverlies alleen uw bloedsuikerspiegel niet voldoende onder controle is gebracht.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • u bent allergisch (overgevoelig) voor glimepiride of andere sulfonylureumderivaten (bloedsuikerverlagende middelen zoals glibenclamide) of sulfonamiden (middelen tegen bacteriële infecties zoals sulfamethoxazol) of voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. )
 • u heeft insuline-afhankelijke suikerziekte (diabetes type 1)
 • u heeft diabetische keto-acidose (een complicatie van suikerziekte waarbij de zuurwaarde in uw lichaam verhoogd is en u enkele van de volgende verschijnselen kunt hebben: vermoeidheid, misselijk zijn (nausea), vaak plassen en stijfheid in de spieren)
 • u bent in een diabetische coma
 • u heeft een ernstige nierziekte
 • u heeft een ernstige leverziekte.

Neem dit geneesmiddel niet in, wanneer één van de bovenstaande punten op u van toepassing is. Wanneer u hier niet zeker van bent, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Glimepiride Sandoz inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Vraag advies aan uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt als:

 • u aan het herstellen bent van een ongeluk, operatie, infecties met koorts of van andere vormen van stress. Informeer uw arts omdat het nodig kan zijn de behandeling tijdelijk aan te passen
 • u een ernstig verminderde werking van de nieren of lever heeft

Wanneer u niet zeker bent of één van de bovenstaande punten op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Glimepiride Sandoz inneemt.

Verlaging van het hemoglobinegehalte en afbraak van de rode bloedcellen (hemolytische anemie) kan optreden bij patiënten die het enzym glucose-6-fosfaatdehydrogenase missen.

De beschikbare informatie over het gebruik van Glimepiride Sandoz bij mensen jonger dan 18 jaar is beperkt. Daarom wordt het niet aangeraden om Glimepiride Sandoz bij deze patiënten te gebruiken.

Belangrijke informatie over hypoglykemie (een te laag bloedsuikergehalte)

Wanneer u Glimepiride Sandoz inneemt kunt u een hypoglykemie (een te laag bloedsuikergehalte) krijgen. Lees het onderstaande voor meer informatie over hypoglykemie, de verschijnselen en de behandeling ervan.

De volgende factoren zouden het risico dat u hypoglykemie krijgt kunnen vergroten:

 • Ondervoeding, onregelmatig eten, het overslaan of uitstellen van de maaltijd of vasten
 • Veranderingen in uw dieet
 • Meer Glimepiride Sandoz innemen dan nodig is
 • Het hebben van een verminderde nierfunctie
 • Het hebben van een ernstige leverziekte
 • Wanneer u bepaalde hormonale afwijkingen heeft (afwijkingen aan de schildklier, hypofyse of bijnierschors)
 • Het drinken van alcohol (vooral als u een maaltijd overslaat)
 • Wanneer u bepaalde geneesmiddelen gebruikt (zie Gebruik van Glimepiride Sandoz met andere geneesmiddelen)
 • Wanneer u zich meer lichamelijk inspant en u niet genoeg eet of voedsel inneemt dat minder koolhydraten bevat dan gewoonlijk

Verschijnselen van een hypoglykemie zijn onder meer:

 • Hevige honger, hoofdpijn, misselijkheid, braken, vermoeid zijn, slaperigheid, slaapstoornissen, onrust, agressiviteit, verstoord concentratievermogen, vermindering van alertheid en reactievermogen, depressiviteit, verwardheid, problemen met spreken en zien, het onduidelijk uitspreken van woorden, bibberen, gedeeltelijke verlamming, zintuiglijke stoornissen, duizeligheid, hulpeloosheid
 • De volgende verschijnselen kunnen ook voorkomen: transpireren, klamme huid, ongerustheid, versnelde hartslag, hoge bloeddruk, hartkloppingen, een plotselinge hevige pijn op de borst die kan uitstralen naar omliggende lichaamsdelen (angina pectoris en hartritmestoornissen).

Wanneer de bloedsuikerspiegel verder blijft dalen, kunt u last krijgen van ernstige verwarring (delirium), stuipen, de controle over uzelf verliezen, de ademhaling kan oppervlakkig en uw hartslag traag zijn, u kunt buiten bewustzijn raken. Het klinische beeld van een ernstig verlaagde bloedsuikerspiegel kan lijken op die van een beroerte.

Behandeling van een hypoglykemie:

In de meeste gevallen verdwijnen de verschijnselen van een te lage bloedsuikerspiegel zeer snel, wanneer u een vorm van suiker inneemt, bijvoorbeeld suikerklontjes, zoet sap, thee met suiker.

U moet daarom altijd een vorm van suiker bij u hebben (bijvoorbeeld suikerklontjes). Onthoud dat kunstmatige zoetstoffen geen effect hebben. Neem contact op met uw arts of ga naar een ziekenhuis wanneer het innemen van suiker niet helpt of wanneer de verschijnselen weer terugkomen.

Laboratoriumtesten

De hoeveelheid suiker in uw bloed of urine zou regelmatig gecontroleerd moeten worden. Uw arts kan ook bloedtesten afnemen om de hoeveelheid cellen in uw bloed en uw leverfunctie te controleren.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Glimepiride Sandoz nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Uw arts kan uw dosis Glimepiride Sandoz wensen te wijzigen wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt, die het effect van Glimepiride Sandoz op uw bloedsuikerspiegel kunnen verzwakken of versterken.

De volgende geneesmiddelen kunnen de bloedsuikerverlagende werking van Glimepiride Sandoz versterken. Dit kan risico geven op hypoglykemie (te laag bloedsuikergehalte):

 • Andere geneesmiddelen om suikerziekte te behandelen (zoals insuline of metformine)
 • Geneesmiddelen tegen pijn en ontsteking (fenylbutazon, azapropazon, oxyfenbutazon, aspirine-achtige middelen)
 • Geneesmiddelen tegen urineweginfecties (zoals bepaalde langwerkende sulfonamiden)
 • Geneesmiddelen tegen bacteriële infecties en schimmelinfecties (tetracyclinen, chlooramfenicol, fluconazol, miconazol, chinolonen, claritromycine)
 • Bloedverdunnende middelen (cumarinederivaten zoals warfarine)
 • Spierversterkende middelen (anabolen)
 • Geneesmiddelen die gebruikt worden als aanvulling op mannelijke geslachtshormonen
 • Geneesmiddelen tegen neerslachtigheid (fluoxetine, ‘MAO-remmers’)
 • Geneesmiddelen tegen te hoog cholesterol (fibraten)
 • Geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE remmers)
 • Geneesmiddelen, antiaritmica genoemd, die worden gebruikt om een abnormale hartslag onder controle te houden (disopyramide)
 • Geneesmiddelen tegen jicht (allopurinol, probenecide, sulfinpyrazon)
 • Geneesmiddelen tegen kanker (cyclofosfamide, ifosfamide, trofosfamide)
 • Geneesmiddelen om af te vallen (fenfluramine)
 • Geneesmiddel om de bloedsomloop te verhogen wanneer deze via een infuus in hoge dosis intraveneus wordt toegediend (pentoxifylline)
 • Geneesmiddelen tegen neusallergieën zoals hooikoorts (tritoqualine)
 • Geneesmiddelen (zogenoemde sympatholytica) tegen hoge bloeddruk, hartfalen of prostaatklachten.

De volgende geneesmiddelen kunnen het bloedsuikerverlagende effect van Glimepiride Sandoz verzwakken. Dit kan risico geven op hyperglykemie (te hoog bloedsuikergehalte):

 • Geneesmiddelen die vrouwelijke geslachtshormonen bevatten (oestrogenen, progestagenen)
 • Geneesmiddelen die de productie van urine ondersteunen (thiazide diuretica)
 • Geneesmiddelen die de schildklier stimuleren (zoals levothyroxine)
 • Geneesmiddelen tegen allergieën en ontstekingen (glucocorticosteroïden)
 • Geneesmiddelen bij ernstige psychische aandoeningen (chloorpromazine en andere fenothiazinederivaten)
 • Geneesmiddelen om de hartslag te versnellen, tegen asthma of neusverstopping, hoesten en verkoudheid, om af te vallen of die worden gebruikt in levensbedreigende spoedgevallen (adrenaline en sympathicomimetica)
 • Geneesmiddelen tegen te hoog cholesterol (nicotinezuur)
 • Langdurig gebruik van geneesmiddelen tegen verstopping (laxeermiddelen)
 • Geneesmiddelen tegen vallende ziekte (fenytoïne)
 • Geneesmiddelen tegen nervositeit en slaapproblemen (barbituraten)
 • Geneesmiddelen tegen verhoogde oogboldruk (acetazolamide)
 • Geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk of die de bloedsuikerspiegel verlagen (diazoxide)
 • Geneesmiddelen tegen infecties, tuberculose (rifampicine)
 • Geneesmiddelen tegen ernstig verlaagde bloedsuikerspiegels (glucagon).

De volgende geneesmiddelen kunnen het bloedsuikerverlagende effect van Glimepiride Sandoz versterken of verzwakken:

 • Geneesmiddelen tegen maagdarmzweren (zogenoemde H2-receptor antagonisten)
 • Geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk of hartfalen zoals bètablokkers, clonidine, guanethidine en reserpine. Deze kunnen ook de verschijnselen van hypoglykemie verbergen; extra voorzichtigheid is nodig wanneer deze geneesmiddelen worden gebruikt

Glimepiride Sandoz kan het effect van de volgende geneesmiddelen versterken of verzwakken:

 • Bloedverdunnende middelen (cumarinederivaten zoals warfarine)

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Alcohol kan de bloedsuikerverlagende werking van Glimepiride Sandoz op een onvoorspelbare wijze versterken of verzwakken.

Zwangerschap en borstvoeding:

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Glimepiride Sandoz mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap Glimepiride Sandoz kan in de moedermelk overgaan. Glimepiride Sandoz dient niet gebruikt te worden wanneer u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

Uw concentratie- of reactievermogen kan verminderd zijn als uw bloedsuiker is verlaagd (hypoglykemie), is verhoogd (hyperglykemie) of als u gezichtsproblemen krijgt als gevolg van dergelijke aandoeningen. Wees ervan bewust dat u uzelf of anderen in gevaar kunt brengen (bijv. als u autorijdt of een machine gebruikt). Raadpleeg uw arts of u kunt autorijden als u:

 • vaak last heeft van hypoglykemie
 • minder of geen waarschuwingssignalen van hypoglykemie.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Glimepiride Sandoz bevat lactose.

Als uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, raadpleeg dan uw arts voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Hoe wordt het gebruikt?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inname van dit geneesmiddel

 • Neem dit geneesmiddel in via de mond, vlak voor of tijdens de eerste hoofdmaaltijd van de dag (meestal het ontbijt). Als u niet ontbijt moet u dit middel innemen op de tijden die uw arts heeft voorgeschreven. Het is belangrijk om geen enkele maaltijd over te slaan als u Glimepiride Sandoz gebruikt
 • Neem de tabletten in hun geheel in met minstens een half glas water. Maak de tabletten niet fijn en kauw ze niet.

Hoeveel moet u innemen?

De dosis Glimepiride Sandoz hangt af van uw behoefte, conditie en de resultaten van bloedsuiker- en urinesuikertesten en wordt bepaald door uw arts. Neem niet meer tabletten dan uw arts heeft voorgeschreven.

 • De gebruikelijke startdosis is één tablet Glimepiride Sandoz 1 één keer per dag
 • Als het nodig is kan uw arts de dosis verhogen na elke 1-2 weken behandeling
 • De maximale aanbevolen dosis is 6 mg per dag
 • Een combinatiebehandeling van glimepiride plus metformine of van glimepiride plus insuline kan gestart worden. In dat geval zal uw arts de juiste dosis glimepiride, metformine of insuline voor u individueel bepalen
 • Informeer uw arts als uw gewicht of uw levensstijl verandert of wanneer u in een stress- situatie bent. Het kan nodig zijn de dosis Glimepiride Sandoz te wijzigen
 • Als u merkt dat uw geneesmiddel te weinig of te sterk werkt, wijzig dan niet zelf de dosering maar raadpleeg uw arts

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u teveel glimepiride heeft ingenomen of een extra dosis, bestaat het gevaar van lage bloedsuikerspiegels (hypoglykemie) (voor verschijnselen van hypoglykemie zie rubriek 2) en daarom dient u direct voldoende suiker te nemen (bijv. een kleine verpakking druivensuiker, suikerklontjes, zoet vruchtensap, gezoete thee) en onmiddellijk uw arts raadplegen. Bij de behandeling van hypoglykemie bij kinderen die is veroorzaakt door onbedoelde inname, moet de hoeveelheid suiker die gegeven wordt zorgvuldig worden gecontroleerd. Dit om te vermijden dat er mogelijk een gevaarlijke hyperglykemie ontstaat. Personen die bewusteloos zijn, mogen geen eten of drinken toegediend krijgen

Omdat een hypoglykemie enige tijd kan duren is het zeer belangrijk dat de patiënt zorgvuldig onder toezicht wordt gehouden, totdat er geen gevaar meer is. Opname in het ziekenhuis kan nodig zijn, ook als voorzorgsmaatregel. Toon de arts de verpakking of de overgebleven tabletten, zodat de arts weet wat er is ingenomen.

Ernstige gevallen van hypoglykemie, die gepaard gaan met bewusteloosheid en ernstige zenuwuitval, zijn medische spoedgevallen, die onmiddellijke medische behandeling en ziekenhuisopname nodig hebben. U moet zich ervan te verzekeren dat er altijd een persoon is, die op de hoogte is van de situatie en die een arts kan bellen in geval van nood.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als u uw behandeling onderbreekt of als u stopt met de behandeling dient u zich ervan bewust te zijn dat het gewenste bloedsuikerverlagende effect niet wordt bereikt of dat de ziekte weer zal verslechteren. Blijf Glimepiride Sandoz innemen totdat uw arts zegt dat u kunt stoppen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Glimepiride Sandoz bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts wanneer u één van de volgende verschijnselen merkt:

 • Allergische reacties (waaronder ontsteking van de bloedvaten, vaak samen met huiduitslag), die zich kunnen ontwikkelen tot ernstige reacties met ademhalingsproblemen, daling van de bloeddruk en die soms uitmonden in shock
 • Abnormale werking van de lever, waaronder gele verkleuring van de huid en ogen (geelzucht), problemen met de galafvoer (cholestasis), ontsteking van de lever (hepatitis) of uitval van de leverfunctie
 • Allergie (overgevoeligheid) van de huid zoals jeuk, uitslag, netelroos en verhoogde gevoeligheid voor zonlicht. Sommige milde allergische reacties kunnen zich ontwikkelen tot ernstige reacties
 • Ernstige hypoglykemie waaronder bewusteloosheid, flauwvallen of coma.

Sommige patiënten, die Glimepiride Sandoz innamen, hebben de volgende bijwerkingen ondervonden:

Bijwerkingen die zelden voorkomen (treden op bij meer dan 1 op 10.000 patiënten en bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten):

 • Lagere bloedsuikerspiegel dan normaal (hypoglykemie) (Zie rubriek 2 – Wees extra voorzichtig met Glimepiride Sandoz)
 • Daling in het aantal bloedcellen:
  • Bloedplaatjes (wat het risico op bloedingen of blauwe plekken verhoogt)
  • Witte bloedcellen (wat infecties meer mogelijk maakt)
  • Rode bloedcellen (wat de huid bleek kan maken en zwakheid of buiten adem zijn kan veroorzaken)

Deze verschijnselen verdwijnen over het algemeen wanneer u stopt met het innemen van Glimepiride Sandoz

Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

 • Allergische reacties (waaronder ontsteking van de bloedvaten, vaak samen met huiduitslag), die zich kunnen ontwikkelen tot ernstige reacties met ademhalingsproblemen, daling van de bloeddruk en die soms uitmonden in shock. Als u één van deze verschijnselen krijgt, raadpleeg dan direct uw arts
 • Abnormale werking van de lever, waaronder gele verkleuring van de huid en ogen (geelzucht), problemen met de galafvoer (cholestasis), ontsteking van de lever (hepatitis) of uitval van de leverfunctie. Als u één van deze verschijnselen krijgt, raadpleeg dan direct uw arts
 • Misselijkheid of braken, diarree, een vol of opgeblazen gevoel en buikpijn
 • Daling van de hoeveelheid natrium in uw bloed (aangetoond door bloedtesten)

Andere mogelijke bijwerkingen:

 • Allergie (overgevoeligheid) van de huid kan optreden zoals jeuk, uitslag, netelroos en een verhoogde gevoeligheid voor zonlicht. Sommige milde allergische reacties kunnen zich ontwikkelen tot ernstige reacties met problemen met slikken of ademen, zwelling van uw lippen, keel of tong. Daarom moet u direct uw arts raadplegen als één van deze bijwerkingen optreedt
 • Allergische reacties op sulfonylureumderivaten, sulfonamiden of andere gerelateerde geneesmiddelen kunnen voorkomen
 • Problemen met uw gezichtsvermogen kunnen voorkomen wanneer u begint met de behandeling met Glimepiride Sandoz. Deze komen door veranderingen in de bloedsuikerspiegel en zouden snel moeten verbeteren
 • Verhoogde leverenzymen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

 • Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

 • Bewaren beneden 25ºC.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Verdere informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof is glimepiride. Een tablet bevat 1 mg, 2 mg, 3 mg of 4 mg glimepiride. De andere stoffen in dit middel zijn:

 • 1 mg tablet: Lactosemonohydraat, natriumzetmeelglycolaat (type A), povidon K30, rood ijzeroxide (E172), microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat.
 • 2 mg tablet: Lactosemonohydraat, natriumzetmeelglycolaat (type A), povidon K30, geel ijzeroxide (E172), indigokarmijn (E132), microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat.
 • 3 mg tablet: Lactosemonohydraat, natriumzetmeelglycolaat (type A), povidon K30, geel ijzeroxide (E172), microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat.
 • 4 mg tablet: Lactosemonohydraat, natriumzetmeelglycolaat (type A), povidon K30, indigo karmijn (E132), microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat.

Hoe ziet Glimepiride Sandoz eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

 • 1 mg tablet: Roze, licht gespikkelde, langwerpige, platte tablet met afgeronde randen, aan beide zijden een breukstreep en de embossing ‘G1’ aan een kant.
 • 2 mg tablet: Groene, licht gespikkelde, langwerpige, platte tablet met afgeronde randen, aan beide zijden een breukstreep en de embossing ‘G2’ aan een kant.
 • 3 mg tablet: Gele, licht gespikkelde, langwerpige, platte tablet met afgeronde randen, aan beide zijden een breukstreep en de embossing ‘G3’ aan een kant.
 • 4 mg tablet: Blauwe, licht gespikkelde, langwerpige, platte tablet met afgeronde randen, aan beide zijden een breukstreep en de embossing ‘G4’ aan een kant.

Transparante PVC/PE/PVDC //Aluminium blister: 7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 200 en 100x1 tabletten.

Witte PP-tabletflacon met LDPE of MDPE deksel: 100 en 250 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikanten

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikanten

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Duitsland

Salutas Pharma GmbH

Dieselstr. 5,

70839 Gerlingen

Duitsland

LEK S.A.

Ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warschau

Polen

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovśkova 57

1526 Ljubljana Slovenië

LEK S.A.

Ul. Podlipie 16

95-010 Stryków

Polen

In het register ingeschreven onder:

Glimepiride Sandoz 1, tabletten 1 mg, is in het register ingeschreven onder RVG 32745 Glimepiride Sandoz 2, tabletten 2 mg, is in het register ingeschrevenonder RVG 32746 Glimepiride Sandoz 3, tabletten 3 mg, is in het register ingeschrevenonder RVG 32747 Glimepiride Sandoz 4, tabletten 4 mg, is in het register ingeschrevenonder RVG 32748

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België Glimepiride Sandoz 1 mg tabletten
  Glimepiride Sandoz 2 mg tabletten
  Glimepiride Sandoz 3 mg tabletten
  Glimepiride Sandoz 4 mg tabletten
Denemarken Stapiride 1 mg
  Stapiride 2 mg
  Stapiride 3 mg
  Stapiride 4 mg
Frankrijk GLIMEPIRIDE Sandoz 1 mg, comprimé sécable
  GLIMEPIRIDE Sandoz 2 mg, comprimé sécable
  GLIMEPIRIDE Sandoz 3 mg, comprimé sécable
  GLIMEPIRIDE Sandoz 4 mg, comprimé sécable
Duitsland Glimepirid Sandoz 1 mg Tabletten
  Glimepirid Sandoz 2 mg Tabletten
  Glimepirid Sandoz 3 mg Tabletten
  Glimepirid Sandoz 4 mg Tabletten
Italië Glimepiride Sandoz 2 mg compresse
Nederland Glimepiride Sandoz 1, tabletten 1 mg
  Glimepiride Sandoz 2, tabletten 2 mg
  Glimepiride Sandoz 3, tabletten 3 mg
  Glimepiride Sandoz 4, tabletten 4 mg
Zweden Glimepirid Sandoz 1 mg

Glimepirid Sandoz 2 mg

Glimepirid Sandoz 3 mg

Verenigd Koninkrijk Glimepiride 1mg Tablets

Glimepiride 2mg Tablets

Glimepiride 3mg Tablets

Glimepiride 4mg Tablets

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2011.

Laatst bijgewerkt op 10.07.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Glimepiride. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Glimepiride Sandoz 2, tabletten 2 mg

Medicijn
Vergunninghouder

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio