Glimepiride Teva 1 mg, tabletten

Glimepiride Teva 1 mg, tabletten
Werkzame stof(fen)Glimepiride
Toelatingslandnl
VergunninghouderTeva
ATC-codeA10BB12
Farmacologische groepenBloedglucoseverlagende geneesmiddelen, m.u.v. insuline

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Glimepiride Teva is een oraal bloedsuikerverlagend geneesmiddel. Dit geneesmiddel behoort tot een groep van bloedsuikerverlagende geneesmiddelen met de naam sulfonylureumderivaten. Glimepiride Teva werkt door de hoeveelheid insuline die door uw alvleesklier wordt afgegeven, te verhogen. Deze insuline verlaagt vervolgens uw bloedsuikerspiegel.

Waarvoor wordt Glimepiride Teva gebruikt:

Glimepiride Teva wordt gebruikt om een bepaalde vorm van suikerziekte (type 2 diabetes mellitus) te behandelen, wanneer een dieet, lichamelijke inspanning en gewichtsverlies alleen niet voldoende waren om uw bloedsuikerspiegel te beheersen.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

 • U bent allergisch voor: glimepiride of andere sulfonylureumderivaten (bloedsuikerverlagende middelen zoals glibenclamide) of sulfonamiden (middelen tegen bacteriële infecties zoals sulfamethoxazol) of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U heeft insuline-afhankelijke diabetes (type 1 diabetes mellitus).
 • U heeft diabetische keto-acidose (een complicatie van suikerziekte waarbij de zuurwaarde in uw lichaam verhoogd is en u enkele van de volgende verschijnselen kunt hebben: vermoeidheid, misselijk zijn, vaak plassen en stijfheid in de spieren).
 • U bent in een diabetisch coma.
 • U heeft een ernstige nierziekte.
 • U heeft een ernstige leverziekte.

Neem dit geneesmiddel niet in, wanneer één van de bovenstaande punten op u van toepassing is. Wanneer u hier niet zeker van bent, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Glimepiride Teva inneemt.

Vraag advies aan uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt:

 • wanneer u aan het herstellen bent van een ongeluk, operatie, infecties met koorts of van andere vormen van stress. Informeer uw arts omdat het nodig kan zijn de behandeling tijdelijk aan te passen.
 • wanneer u een ernstig verminderde werking van de nieren of lever heeft.

Wanneer u niet zeker bent of één van de bovenstaande punten op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Glimepiride Teva inneemt.

Bij patiënten die het enzym glucose-6-fosfaatdehydrogenase missen kan een verlaging van het hemoglobinegehalte en afbraak van rode bloedcellen (hemolytische anemie) optreden.

De beschikbare informatie over het gebruik van Glimepiride Teva bij mensen jonger dan 18 jaar is beperkt. Daarom wordt het niet aangeraden om Glimepiride Teva bij deze patiënten te gebruiken.

Belangrijke informatie over hypoglykemie (een te laag bloedsuikergehalte)

Wanneer u Glimepiride Teva inneemt kunt u een hypoglykemie (een te laag bloedsuikergehalte) krijgen. Lees het onderstaande voor meer informatie over hypoglykemie, de verschijnselen en de behandeling ervan.

De volgende factoren zouden het risico dat u een hypoglykemie krijgt kunnen vergroten:

 • Ondervoeding, onregelmatig eten, het overslaan of uitstellen van de maaltijd of vasten
 • Veranderingen in uw dieet
 • Meer Glimepiride Teva innemen dan nodig is
 • Het hebben van een verminderde nierfunctie
 • Het hebben van een ernstige leverziekte
 • Wanneer u bepaalde hormonale afwijkingen heeft (afwijkingen aan de schildklier, hypofyse of bijnierschors)
 • Het drinken van alcohol (vooral als u een maaltijd overslaat)
 • Wanneer u bepaalde geneesmiddelen gebruikt (zie: Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?)
 • Wanneer u zich meer lichamelijk inspant en u niet genoeg eet of voedsel inneemt dat minder koolhydraten bevat dan gewoonlijk.

Verschijnselen van een hypoglykemie zijn onder meer:

 • Hevige honger, hoofdpijn, misselijkheid, braken, vermoeid zijn, slaperigheid, slaapstoornissen, onrust, agressiviteit, verstoord concentratievermogen, vermindering van alertheid en reactievermogen, depressiviteit, verwardheid, problemen met spreken en zien, het onduidelijk uitspreken van woorden, bibberen, gedeeltelijke verlamming, gevoelsstoornissen, duizeligheid, hulpeloosheid.
 • De volgende verschijnselen kunnen ook voorkomen: transpireren, klamme huid, ongerustheid, versnelde hartslag, hoge bloeddruk, hartkloppingen, een plotselinge hevige pijn op de borst die kan uitstralen naar omliggende lichaamsdelen (angina pectoris en hartritmestoornissen).

Wanneer de bloedsuikerspiegel verder blijft dalen, kunt u last krijgen van ernstige verwarring (delirium), stuipen, de controle over uzelf verliezen, de ademhaling kan oppervlakkig zijn en uw hartslag kan traag zijn, u kunt buiten bewustzijn raken. Het klinische beeld van een ernstig verlaagde bloedsuikerspiegel kan lijken op die van een beroerte.

Behandeling van een hypoglykemie

In de meeste gevallen verdwijnen de verschijnselen van een te lage bloedsuikerspiegel zeer snel, wanneer u een vorm van suiker inneemt, bijvoorbeeld suikerklontjes, zoet sap, thee met suiker. U moet daarom altijd een vorm van suiker bij u hebben (bijvoorbeeld suikerklontjes). Onthoud dat

kunstmatige zoetstoffen geen effect hebben. Neem contact op met uw arts of ga naar een ziekenhuis wanneer het innemen van suiker niet helpt of wanneer de verschijnselen weer terugkomen.

Laboratoriumtesten

De hoeveelheid suiker in uw bloed of urine zou regelmatig gecontroleerd moeten worden. Uw arts kan ook bloedtesten afnemen om de hoeveelheid cellen in uw bloed en uw leverfunctie te controleren.

Gebruikt u naast Glimepiride Teva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Uw arts kan uw dosis Glimepiride Teva wensen te wijzigen wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt, die het effect van Glimepiride Teva op uw bloedsuikerspiegel kunnen verzwakken of versterken.

De volgende geneesmiddelen kunnen het bloedsuikerverlagende effect van Glimepiride Teva versterken. Dit kan risico geven op hypoglykemie (te laag bloedsuikergehalte):

 • Andere geneesmiddelen om suikerziekte te behandelen (zoals insuline of metformine)
 • Geneesmiddelen tegen pijn en ontsteking (fenylbutazon, azapropazon, oxyfenbutazon, aspirine- achtige middelen)
 • Geneesmiddelen tegen urineweginfecties (zoals bepaalde langwerkende sulfonamiden)
 • Geneesmiddelen tegen bacteriële infecties en schimmelinfecties (tetracyclinen, chlooramfenicol, fluconazol, miconazol, chinolonen, claritromycine)
 • Bloedverdunnende middelen (cumarinederivaten zoals warfarine)
 • Spierversterkende middelen (anabolen)
 • Geneesmiddelen die gebruikt worden als aanvulling op mannelijke geslachtshormonen
 • Geneesmiddelen tegen neerslachtigheid (fluoxetine, ‘MAO-remmers’)
 • Geneesmiddelen tegen te hoog cholesterol (fibraten)
 • Geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE remmers)
 • Geneesmiddelen, antiaritmica genoemd, die worden gebruikt om een abnormale hartslag onder controle te houden (disopyramide)
 • Geneesmiddelen tegen jicht (allopurinol, probenecide, sulfinpyrazon)
 • Geneesmiddelen tegen kanker (cyclofosfamide, ifosfamide, trofosfamide)
 • Geneesmiddelen om af te vallen (fenfluramine)
 • Geneesmiddel om de bloedsomloop te verhogen wanneer deze via een infuus in hoge dosis intraveneus wordt toegediend (pentoxifylline)
 • Geneesmiddelen tegen neusallergieën zoals hooikoorts (tritoqualine)
 • Geneesmiddelen (zogenoemde sympatholytica) tegen hoge bloeddruk, hartfalen of prostaatklachten.

De volgende geneesmiddelen kunnen het bloedsuikerverlagende effect van Glimepiride Teva verzwakken. Dit kan risico geven op hyperglykemie (te hoog bloedsuikergehalte):

 • Geneesmiddelen die vrouwelijke geslachtshormonen bevatten (oestrogenen, progestagenen)
 • Geneesmiddelen die de productie van urine ondersteunen (thiazide diuretica)
 • Geneesmiddelen die de schildklier stimuleren (zoals levothyroxine)
 • Geneesmiddelen tegen allergieën en ontstekingen (glucocorticosteroïden)
 • Geneesmiddelen bij ernstige psychische aandoeningen (chloorpromazine en andere fenothiazinederivaten)
 • Geneesmiddelen om de hartslag te versnellen, tegen astma of neusverstopping, hoesten en verkoudheid, om af te vallen of die worden gebruikt in levensbedreigende spoedgevallen (adrenaline en sympathicomimetica)
 • Geneesmiddelen tegen te hoog cholesterol (nicotinezuur)
 • Langdurig gebruik van geneesmiddelen tegen verstopping (laxeermiddelen)
 • Geneesmiddelen tegen vallende ziekte (fenytoïne)
 • Geneesmiddelen tegen nervositeit en slaapproblemen (barbituraten)
 • Geneesmiddelen tegen verhoogde oogboldruk (acetazolamide)
 • Geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk of die de bloedsuikerspiegel verlagen (diazoxide)
 • Geneesmiddelen tegen infecties, tuberculose (rifampicine)
 • Geneesmiddelen tegen ernstig verlaagde bloedsuikerspiegels (glucagon).

De volgende geneesmiddelen kunnen het bloedsuikerverlagende effect van Glimepiride Teva versterken of verzwakken:

 • Geneesmiddelen tegen maagdarmzweren (zogenoemde H2-receptor antagonisten)
 • Geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk of hartfalen zoals bètablokkers, clonidine, guanethidine en reserpine. Deze kunnen ook de verschijnselen van hypoglykemie verbergen; extra voorzichtigheid is nodig wanneer deze geneesmiddelen worden gebruikt.

Glimepiride Teva kan het effect van de volgende geneesmiddelen versterken of verzwakken:

 • Bloedverdunnende middelen (cumarinederivaten zoals warfarine)

Inname van alcohol kan de bloedsuikerverlagende werking van Glimepiride Teva op een onvoorspelbare manier versterken of verzwakken.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Glimepiride Teva dient niet gebruikt te worden gedurende de zwangerschap. Informeer uw arts wanneer u zwanger bent, wanneer u denkt dat u zwanger bent of wanneer u zwanger wenst te worden.

Borstvoeding

Glimepiride Teva zou kunnen overgaan in moedermelk. Glimepiride Teva dient niet gebruikt te worden wanneer u borstvoeding geeft.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Uw concentratie- of reactievermogen kan verminderd zijn wanneer uw bloedsuikerspiegel te laag (hypoglykemie) of te hoog (hyperglykemie) is of wanneer u problemen met uw gezichtsvermogen ontwikkelt als gevolg hiervan. Houd rekening met het feit dat u uzelf en anderen in gevaar kunt brengen (bijvoorbeeld bij het autorijden of bij het gebruik van machines). Vraag advies aan uw arts of u kunt autorijden als u:

 • vaak voorkomende aanvallen van hypoglykemie heeft
 • de verschijnselen van hypoglykemie minder goed of niet herkent.

Glimepiride Teva bevat lactose

Dit middel bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe wordt het gebruikt?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inname van dit geneesmiddel

 • Neem dit geneesmiddel in via de mond, vlak voor of tijdens de eerste hoofdmaaltijd van de dag (meestal het ontbijt). Als u niet ontbijt moet u dit middel innemen op de tijden die uw arts heeft voorgeschreven. Het is belangrijk om geen enkele maaltijd over te slaan wanneer u behandeld wordt met Glimepiride Teva
 • Neem de tabletten in hun geheel in met minstens een half glas water. Stamp de tabletten niet fijn en kauw ze niet.

Hoeveel moet u innemen

De dosis Glimepiride Teva hangt af van uw behoefte, conditie en de resultaten van bloedsuiker- en urinesuikertesten en wordt bepaald door uw arts. Neem niet meer tabletten dan uw arts heeft voorgeschreven.

 • De gebruikelijke startdosis is één tablet Glimepiride Teva 1 mg één keer per dag.
 • Indien nodig kan uw arts de dosis verhogen na elke 1-2 weken behandeling.
 • De maximale aanbevolen dosis is 6 mg Glimepiride Teva per dag.
 • Een combinatiebehandeling van glimepiride plus metformine of van glimepiride plus insuline kan gestart worden. In dat geval zal uw arts de juiste dosis glimepiride, metformine of insuline voor u individueel bepalen.
 • Informeer uw arts wanneer uw gewicht of uw levensstijl verandert of wanneer u in een stress- situatie bent. Het kan nodig zijn de dosis Glimepiride Teva te wijzigen.
 • Als u merkt dat uw geneesmiddel te weinig of te sterk werkt, wijzig dan niet zelf de dosering maar raadpleeg uw arts.

Wanneer u te veel van Glimepiride Teva heeft ingenomen of wanneer u een extra dosis heeft genomen bestaat er gevaar voor hypoglykemie (voor verschijnselen van hypoglykemie zie rubriek 2 – Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?). Daarom moet u direct genoeg suiker innemen (bijvoorbeeld een kleine hoeveelheid suikerklontjes, zoet sap, thee met suiker) en onmiddellijk contact opnemen met een arts. Wanneer een hypoglykemie, die is veroorzaakt door onbedoelde inname, in kinderen wordt behandeld moet de hoeveelheid suiker die gegeven wordt zorgvuldig worden gecontroleerd. Dit om te vermijden dat er mogelijk een gevaarlijke hyperglykemie ontstaat. Er dient geen eten of drinken te worden gegeven aan personen die buiten bewustzijn zijn.

Omdat een hypoglykemie enige tijd kan duren is het zeer belangrijk dat de patiënt zorgvuldig onder toezicht wordt gehouden, totdat er geen gevaar meer is. Opname in het ziekenhuis kan nodig zijn, ook als voorzorgsmaatregel. Toon de arts de verpakking of de overgebleven tabletten, zodat de arts weet wat er is ingenomen.

Ernstige gevallen van hypoglykemie, die gepaard gaan met bewusteloosheid en ernstige zenuwuitval, zijn medische spoedgevallen, die onmiddellijke medische behandeling en ziekenhuisopname nodig hebben. Men dient zich ervan te verzekeren dat er altijd een persoon is, die op de hoogte is van de situatie en die een arts kan bellen in geval van nood.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Wanneer u de behandeling onderbreekt of stopt, moet u zich ervan bewust zijn dat het beoogde bloedsuikerverlagende effect niet wordt bereikt of dat de ziekte weer verslechtert. Blijf Glimepiride Teva innemen totdat uw arts zegt dat u kunt stoppen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Glimepiride Teva bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts wanneer u één van de volgende verschijnselen bemerkt:

 • Allergische reacties (waaronder ontsteking van de bloedvaten, vaak samen met huiduitslag), die zich kunnen ontwikkelen tot ernstige reacties met ademhalingsproblemen, daling van de bloeddruk en die soms uitmonden in shock
 • Abnormale werking van de lever, waaronder gele verkleuring van de huid en ogen (geelzucht), problemen met de galafvoer (cholestasis), ontsteking van de lever (hepatitis) of uitval van de leverfunctie
 • Allergie (overgevoeligheid) van de huid zoals jeuk, uitslag, netelroos en verhoogde gevoeligheid voor zonlicht. Sommige milde allergische reacties kunnen zich ontwikkelen tot ernstige reacties
 • Ernstige hypoglykemie waaronder bewusteloosheid, flauwvallen of coma.

Sommige patiënten, die Glimepiride Teva innamen, hebben de volgende bijwerkingen ondervonden: Bijwerkingen die zelden voorkomen (treden op bij 1 tot 10 van de 10.000 patiënten)

 • Lagere bloedsuikerspiegel dan normaal (hypoglykemie) (zie rubriek 2 – Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?)
 • Daling in het aantal bloedcellen:

o Bloedplaatjes (wat het risico op bloedingen of blauwe plekken verhoogt) o Witte bloedcellen (wat infecties meer mogelijk maakt)

o Rode bloedcellen (wat de huid bleek kan maken en zwakheid of buiten adem zijn kan veroorzaken)

Deze verschijnselen verdwijnen over het algemeen wanneer u stopt met het innemen van Glimepiride Teva.

Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen (treden op bij minder dan 1 patiënt op 10.000 patiënten)

 • Allergische reacties (waaronder ontsteking van de bloedvaten, vaak samen met huiduitslag), die zich kunnen ontwikkelen tot ernstige reacties met ademhalingsproblemen, daling van de bloeddruk en die soms uitmonden in shock. Als u één van deze verschijnselen krijgt, raadpleeg dan direct uw arts
 • Abnormale werking van de lever, waaronder gele verkleuring van de huid en ogen (geelzucht), problemen met de galafvoer (cholestasis), ontsteking van de lever (hepatitis) of uitval van de leverfunctie. Als u één van deze verschijnselen krijgt, raadpleeg dan direct uw arts
 • Ziek voelen of ziek zijn, diarree, een vol of opgeblazen gevoel en buikpijn
 • Daling van de hoeveelheid natrium in uw bloed (aangetoond door bloedtesten).

Andere bijwerkingen omvatten:

 • Allergie (overgevoeligheid) van de huid kan optreden zoals jeuk, uitslag, netelroos en een verhoogde gevoeligheid voor zonlicht. Sommige milde allergische reacties kunnen zich ontwikkelen tot ernstige reacties met problemen met slikken of ademen, zwelling van uw lippen, keel of tong. Daarom moet u direct uw arts raadplegen als één van deze bijwerkingen optreedt
 • Allergische reacties op sulfonylureumderivaten, sulfonamiden of andere gerelateerde geneesmiddelen kunnen voorkomen
 • Problemen met uw gezichtsvermogen kunnen voorkomen wanneer u begint met de behandeling met Glimepiride Teva. Deze komen door veranderingen in de bloedsuikerspiegel en zouden snel moeten verbeteren
 • Verhoogde leverenzymen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

Glimepiride Teva 1 mg, 2 mg en 3 mg, tabletten:

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Glimepiride Teva 4 mg en 6 mg, tabletten:

Bewaren beneden 25°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Verdere informatie

 • De werkzame stof in dit middel is glimepiride. Elke tablet bevat respectievelijk 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg of 6 mg glimepiride
 • De andere stoffen in dit middel zijn:

lactosemonohydraat maïszetmeel natriumzetmeelglycolaat (type A) povidon K30 (E1201) polysorbaat 80 (E433)

talk (E553b) magnesiumstearaat (E470b)

1 mg tabletten bevatten verder rood ijzeroxide (E172)

2 mg tabletten bevatten verder geel ijzeroxide (E172)

indigo-karmijn aluminium verflak (E132)

3 mg tabletten bevatten verder geel ijzeroxide (E172)

4 mg tabletten bevatten verder

indigo-karmijn aluminium verflak (E132)

6 mg tabletten bevatten verder geel ijzeroxide (E172)

rood ijzeroxide (E172)

Glimepiride Teva 1 mg, tabletten

Licht rode, ovale tablet.

Glimepiride Teva 2 mg, tabletten

Groene, ovale tablet met een breukgleuf aan één zijde.

Glimepiride Teva 3 mg, tabletten

Lichtgele, ovale tablet met een breukgleuf aan één zijde.

Glimepiride Teva 4 mg, tabletten

Lichtblauwe, ovale tablet met een breukgleuf aan één zijde.

Glimepiride Teva 6 mg, tabletten

Licht rode, ovale tablet met een breukgleuf aan één zijde.

Glimepiride Teva 2/3/4/6 mg, tabletten.

De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses.

Doosje met 10, 20, 28 (alleen 6 mg), 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180, 10x1, 20x1, 30x1, 50x1, 60x1, 90x1, 100x1 en 120x1 tabletten in PVC/PVDC/aluminium blisterverpakking.

HDPE fles met 100 tabletten (alleen 4 mg en 6 mg)

Registratiehouder:

Teva Nederland bv Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant:

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren

Duitsland

In het register ingeschreven onder:

RVG 32800 - Glimepiride Teva 1 mg, tabletten

RVG 32801 - Glimepiride Teva 2 mg, tabletten

RVG 32802 - Glimepiride Teva 3 mg, tabletten

RVG 33706 - Glimepiride Teva 4 mg, tabletten

RVG 33707 - Glimepiride Teva 6 mg, tabletten

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2013.

0313.1v.AP

Laatst bijgewerkt op 24.08.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Glimepiride. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Glimepiride Teva 1 mg, tabletten

Medicijn
Vergunninghouder

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio