Auteur: Takeda


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Glucadol Once-A-Day 1178 mg behoort tot een groep geneesmiddelen genaamd andere ontstekingsremmers en antireumatische middelen, niet steroïde.

Glucadol Once-A-Day 1178 mg wordt gebruikt ter verlichting van symptomen van milde tot matige osteoartritis van de knie.

Osteoartritis is een type gewrichtsaantasting dat symptomen zoals stijfheid (na het slapen of lange rustperiode) en pijn bij het bewegen (bijvoorbeeld bij het traplopen of op ongelijke ondergrond lopen) veroorzaakt.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U bent allergisch voor schaaldieren. Glucadol Once-A-Day 1178 mg wordt gewonnen uit schaaldieren.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Als u verminderde glucosetolerantie hebt. Het kan nodig zijn vaker de bloedsuikerspiegels te meten als de behandeling met Glucadol Once-A-Day 1178 mg start.
 • Als u een verminderde nier- of leverwerking heeft, aangezien er bij deze patiënten geen onderzoek is gedaan en er geen aanbevolen doseringen bestaan.
 • Als u een verhoogde kans hebt op hart- en vaatziekten, aangezien er bij een aantal patiënten die behandeld werden met glucosamine te hoog cholesterol werd geconstateerd.
 • Als u astma heeft. Als u begint met glucosamine moet u zich bewust zijn van eventuele verergerde symptomen.
 • Als uw last heeft van gezwollen, warme en rode gewrichten, pijnlijke gewrichten, aanhoudende gewrichtsstijfheid, pijn in rust, pijn in meer dan één gewricht, verhoogde lichaamstemperatuur en gewichtsverlies. Dit kunnen symptomen zijn van ernstigere aandoeningen zoals reumatoïde artritis, systemische lupus, jicht of tumoren.

Neem contact op met uw arts of apotheker als één van bovenstaande situaties op u van toepassing is.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Glucadol Once-A-Day 1178 mg nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Wees voorzichtig als u Glucadol Once-A-Day 1178 mg tegelijk met andere geneesmiddelen gaat gebruiken, vooral met

 • Warfarine (een geneesmiddel dat het bloed verdunt) of typen geneesmiddelen die daar op lijken (middelen die de bloedstolling tegengaan). Glucosamine kan het effect van het antistollingsmiddel versterken. Patiënten die behandeld worden met deze combinatie moeten extra worden gecontroleerd bij het starten of stoppen van de glucosamine-behandeling.
 • Geneesmiddelen bij diabetes. Uw arts kan het noodzakelijk vinden om uw bloedsuikerspiegels nauwlettend te controleren tijdens het gebruik van Glucadol Once-A-Day 1178 mg.
 • Tetracycline (een antibioticum dat gebruikt wordt tegen een groot aantal bacteriële infecties).

Neem contact op met uw arts of apotheker voor medisch advies voordat uw Glucadol Once-A-Day 1178 mg gaat gebruiken en u één van bovenstaande geneesmiddelen gebruikt.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

U kunt Glucadol Once-A-Day 1178 mg met of zonder voedsel innemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik geen Glucadol Once-A-Day 1178 mg tijdens de zwangerschap.

Het gebruik van Glucadol Once-A-Day 1178 mg tijdens borstvoeding is niet aan te raden.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen studies verricht naar de beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Indien u last krijgt van duizeligheid of vermoeidheid wordt het afgeraden om auto te rijden of machines te bedienen.

Glucadol Once-A-Day 1178 mg bevat natrium, lactose en sojalecitine

Dit geneesmiddel bevat 152 mg natrium per tablet. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet.

Glucadol Once-A-Day 1178 mg bevat lactose. Indien uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Glucadol Once-A-Day 1178 mg bevat sojalecithine. Gebruik dit geneesmiddel niet als u allergisch bent voor soja of pinda’s.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

20130712 2

Neem één tablet Glucadol Once-A-Day 1178 mg per dag. Slik de tabletten in hun geheel door met water.

Glucadol Once-A-Day 1178 mg is niet geïndiceerd voor de behandeling van acute pijnklachten (het snel opkomen van korte, hevige pijn). Verlichting van de symptomen (vooral van de pijnklachten) treedt over het algemeen pas op na een aantal weken, en soms duurt het zelfs langer. Indien er na 2-3 maanden geen verbetering optreedt, dient verdere behandeling met glucosamine opnieuw overwogen te worden en dient medisch advies te worden ingewonnen.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Glucadol Once-A-Day 1178 mg wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar vanwege gebrek aan gegevens over de veiligheid en werkzaamheid.

Ouderen

Aanpassing van de dosis is niet nodig wanneer het geneesmiddel gebruikt wordt door doorgaans gezonde oudere patiënten, echter uw arts zal uw dosis vaststellen.

Patiënten met een verminderde nier- en/leverfunctie

Er kunnen geen adviezen voor het aanpassen van de dosis worden gedaan omdat er geen studies zijn uitgevoerd.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u een grote hoeveelheid hebt ingenomen, neem dan contact op met uw arts of een ziekenhuis. In geval van een overdosis kunt u symptomen ervaren zoals:

Hoofdpijn Duizeligheid Desoriëntatie Gewrichtspijn

Misselijk voelen of braken Diarree of obstipatie.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Uw symptomen kunnen terugkomen. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop met het gebruik van Glucadol Once-A-Day 1178 mg en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u symptomen krijgt zoals: moeilijkheden met ademhalen met daarbij gezwollen gezicht, tong en/of keelholte en/of moeilijkheden met slikken, of netelroos (angio-oedeem).

De volgende bijwerkingen zijn gemeld:

Vaak voorkomend (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 behandelde patiënten):

hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, buikpijn, een lichte stoornis in de spijsvertering (indigestie), diarree, verstopping (obstipatie), winderigheid (flatulentie)

Soms voorkomend (bij meer dan 1 op de 1.000 maar bij minder dan 1 op de 100 behandelde patiënten):

20130712 3

uitslag, jeuk, blozen.

Onbekende frequentie (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

Allergische reactie, stoornissen in het zien, haarverlies (alopecia), duizeligheid, zwelling van de voeten of enkels, braken, niet goed onder controle kunnen houden van diabetes mellitus, astma of verergering van reeds bestaande astma, verhoogde leverenzymen, gele verkleuring van de huid (geelzucht).

Verhoogde cholesterolspiegels zijn ook gemeld. Het is niet mogelijk om te bepalen of deze klachten direct gerelateerd waren aan Glucadol Once-A-Day 1178 mg.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de doos na EXP:. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Na de eerste opening van de tablettencontainer moet het product binnen 6 maanden gebruikt worden.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is glucosaminesulfaat. Elke tablet bevat 1884 mg glucosaminesulfaat natriumchloride (overeenkomend met 1500 mg glucosaminesulfaat of 1178 mg glucosamine).
 • De andere stoffen in dit middel zijn:

Tablet: microkristallijne cellulose 101, microkristallijne cellulose 102, lactose monohydraat, voorverstijfseld zetmeel, crospovidon, stearinezuur, polyvinyl alcohol

Omhulling: titanium dioxide (E171), talk (E553b), sojalecithine, macrogol 3350.

Hoe ziet Glucadol Once-A-Day 1178 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Glucadol Once-A-Day 1178 mg tabletten zijn bijna witte, langwerpige filmomhulde tabletten.

De tabletten zijn beschikbaar in twee typen verpakkingen: Kartonnen doos met PVdC/PVC/Alu blisters

Verpakkingsgrootte: 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 168, 180 filmomhulde tabletten. of

Kartonnen doos met HDPE tablettencontainers afgesloten met een verzegelde HDPE schroefdop.

Verpakkingsgrootte: 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 168, 180 filmomhulde tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning:

20130712 4

Takeda Nederland bv Jupiterstraat 250 2132 HK Hoofddorp

Fabrikanten:

Chanelle Medical, Loughrea, Co.Galway, Ierland.

Millmount Healthcare Ltd. Block 7, CityNorth Business Campus, Stamullen, County Meath Ierland.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2013.

20130712 5

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK