Auteur: Takeda


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Farmaceutische vorm en verpakkingsgrootte

Witte, filmomhulde tabletten.

Witte HDPE tablettencontainer met respectievelijk 30, 60, 90 en 180 tabletten.

Geneesmiddelengroep

Glucosamine NYCOMED, filmomhulde tabletten 400 mg

IB2 : 2 van 4

Het product hoort tot de groep van de ontstekingswerende middelen en middelen tegen reuma. Glucosamine is een stof die van nature aanwezig is in het lichaam. Ze wordt gevormd uit glucose (een suiker). Het lichaam heeft glucosamine nodig om grote moleculen aan te maken zoals deze die bijvoorbeeld voorkomen in het synoviaal vocht en het kraakbeen.

Glucosamine NYCOMED is een geneesmiddel gebruikt om de symptomen te verlichten van artrose in de knie.

Deze aandoening wordt gekenmerkt door kniepijn die in een beginstadium alleen optreedt na belasting van het gewricht en die in een vergevorderd stadium de hele dag door aanwezig is en meestal ’s morgens het ergst is (startpijn of ochtendstijfheid).

Raadpleeg uw arts om gewrichtsziektes uit te sluiten die om een andere behandeling vragen.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

  • Als u overgevoelig (allergisch) bent voor glucosamine of voor één van de andere bestanddelen in Glucosamine NYCOMED
  • Als u overgevoelig bent (allergisch) bent voor schaaldieren aangezien het actief bestanddeel afkomstig is uit schaaldieren.

Wees extra voorzichtig met Glucosamine NYCOMED

  • Wanneer u lijdt aan suikerziekte. Neem dan contact op met uw huisarts vooraleer u de behandeling met Glucosamine NYCOMED start. Het kan nodig zijn om uw bloedsuikerspiegels op te volgen in het begin van de behandeling.
  • In verband met een mogelijke stijging van het cholesterolgehalte in uw bloed, wordt u aangeraden om voor en tijdens de behandeling uw cholesterolwaarden te laten meten.

Zwangerschap

Over het gebruik van glucosaminesulfaat tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan geen gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Glucosamine NYCOMED dient daarom niet gebruikt te worden tijdens de zwangerschap.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Er zijn geen gegevens bekend over de uitscheiding van glucosaminesulfaat in moedermelk. Glucosamine NYCOMED wordt afgeraden voor gebruik tijdens de borstvoeding omdat er geen gegevens zijn over de veiligheid voor de zuigeling.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

Glucosamine NYCOMED, filmomhulde tabletten 400 mg

IB2 : 3 van 4

Glucosamine NYCOMED heeft geen invloed op uw vermogen om een voertuig te besturen of machines te bedienen, maar als u zich moe voelt of als u hoofdpijn hebt als gevolg van de inname van de tabletten, mag u geen voertuig besturen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Glucosamine NYCOMED

Dit geneesmiddel bevat 87,3 mg kalium (potassium) per tablet. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een verminderde nierfunctie of patiënten op een gecontroleerd kaliumdieet.

Gebruik van Glucosamine NYCOMED in combinatie met andere geneesmiddelen:

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Glucosamine NYCOMED niet innemen in combinatie met andere geneesmiddelen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Dagelijkse dosering : 1 tablet driemaal per dag.

De voorgeschreven dosis niet overschrijden.

In geval u bemerkt dat Glucosamine NYCOMED te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Glucosamine NYCOMED heeft ingenomen :

Wanneer u te veel Glucosamine NYCOMED heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Glucosamine NYCOMED in te nemen:

U kunt in dat geval de normale dosering op het volgende tijdstip innemen. Neem nooit een dubbele dosis van Glucosamine NYCOMED om zo de vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Glucosamine NYCOMED bijwerkingen veroorzaken.

De volgende bijwerkingen werden gerapporteerd:

Algemene aandoeningen:

Zelden (>1/10.000, <1/1.000): Hoofdpijn, slaperigheid.

Maagdarmstelselaandoeningen:

Zelden (>1/10.000, <1/1.000): Maagsymptomen.

Huid-en onderhuidaandoeningen:

Zelden (>1/10.000, <1/1.000): Huiduitslag, jeuk en roodheid van de huid.

Glucosamine NYCOMED, filmomhulde tabletten 400 mg

IB2 : 4 van 4

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Glucosamine NYCOMED buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Niet bewaren boven 25°C.

Bewaar in de oorspronkelijke verpakking.

Uiterste gebruiksdatum : Gebruik Glucosamine NYCOMED niet meer na de datum achter

"niet te gebruiken na" of “exp” op de tablettencontainer.

De vervaldag is de laatste dag van de aangegeven maand.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2012.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK