Advertentie

Auteur: Marel


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

  • Glucosamine is een lichaamseigen stof dat de opbouw van kraakbeen ondersteunt.
  • Glucosamine wordt gebruikt om de symptomen bij milde tot matige osteoartritis (artrose) in de knie te verlichten.
  • Farmacotherapeutische categorie: Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen en antireumatica.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Kruidvat Glucosamine niet:

 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor glucosamine of voor één van de andere bestanddelen van Kruidvat Glucosamine,
 • Wanneer u allergisch (overgevoelig) bent voor schaaldieren, aangezien glucosamine wordt gewonnen uit schaaldieren. Wees extra voorzichtig met Kruidvat Glucosamine:
 • Als u last heeft van verminderde glucosetolerantie. Regelmatige controle van de bloedsuikerspiegel kan eventueel noodzakelijk zijn wanneer u met Kruidvat Glucosamine behandeld wordt.
 • Als u een verminderde nier- en/of leverfunctie heeft.
 • Als u een verhoogde kans hebt op hart- en vaatziekten, aangezien er bij een aantal patiënten die behandeld werden met glucosamine te hoog cholesterol werd geconstateerd.
 • Als u astma heeft. Als u begint met Kruidvat Glucosamine moet u zich bewust zijn van eventuele verergerde symptomen. U moet stoppen met gebruik van Kruidvat Glucosamine en onmiddellijk u arts raadplegen indien u symptomen van angio-oedeem ondervindt zoals:
 • gezwollen gezicht, tong of keel,
 • moeite met slikken,
 • netelroos en moeite met ademen.
Version:W.Somer.-10-7-2013 Page: 2
MODULE 1. - ADMINISTRATIVE INFORMATION AND PRESCRIBING INFORMATION
VOLUME 1.3.1 - SPC, LABELLING AND PACKAGE LEAFLET Marel B.V.
CHAPTER 1.3.1.3. - PACKAGE LEAFLET Kruidvat Glucosamine 600 mg

Gebruik met andere geneesmiddelen:

 • Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.
 • U dient voorzichtig te zijn indien u speciale bloedverdunners als warfarin of acenocoumarol gebruikt.
 • U dient voorzichtig te zijn bij gebruik van tetracycline. Verhoogde effecten van cumarine anticoagulantia (zoals warfarine) tijdens gelijktijdige behandeling met glucosamine werd gerapporteerd. Patiënten die behandeld worden met dergelijke combinaties dienen derhalve extra nauwkeurig gecontroleerd te worden tijdens het opstarten of beëindigen van de behandeling met glucosamine.Gebruik van Kruidvat Glucosamine met voedsel en drank: U kunt Kruidvat Glucosamine met of zonder voedsel innemen en samen met wat water of een andere geschikte vloeistof inslikken. Zwangerschap en borstvoeding:
 • Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
 • Gebruik geen Kruidvat Glucosamine tijdens de zwangerschap.
 • Het gebruik van Kruidvat Glucosamine tijdens borstvoeding is niet aan te raden. Rijvaardigheid en het gebruik van machines: Er zijn geen studies verricht naar de beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Indien u last krijgt van hoofdpijn, duizeligheid of vermoeidheid wordt het afgeraden om auto te rijden of machines te bedienen. Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Kruidvat Glucosamine producten:
 • Kruidvat Glucosamine 600 mg filmomhulde tablet: Dit geneesmiddel bevat 4,46 mmol of 174, 18 mg kalium per dosis.
 • Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een verminderde nierfunctie of patiënten op een gecontroleerd kaliumdieet.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering:

 • Volg bij het gebruik van Kruidvat Glucosamine nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
 • De aanbevolen dosering is 2 maal daags één tablet van 600 mg glucosamine. De dagelijkse dosis van 1200 mg glucosamine kan ook in één keer ingenomen worden. U kunt Kruidvat Glucosamine innemen met wat water of een andere passende vloeistof.
 • Glucosamine is niet geïndiceerd voor de behandeling van acute pijnklachten. Verlichting van de symptomen (vooral de pijnklachten) treedt over het algemeen pas op na een aantal weken, en soms duurt het zelfs langer. Indien er na 2-3 maanden geen verbetering optreedt, dient verdere behandeling met Kruidvat Glucosamine opnieuw overwogen te worden.
 • Raadpleeg uw arts om gewrichtsziekten uit te sluiten die om een andere behandeling vragen.
 • Als u de indruk heeft dat de werking van glucosamine te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in.

Wat u moet doen als u meer van Kruidvat Glucosamine heeft ingenomen dan u zou mogen:

Als u een grote hoeveelheid Kruidvat Glucosamine hebt ingenomen, neem dan contact op met uw arts of een ziekenhuis. Tekenen en symptomen van overdosering met glucosamine kunnen omvatten: hoofdpijn,

Version:W.Somer.-10-7-2013 Page: 3
MODULE 1. - ADMINISTRATIVE INFORMATION AND PRESCRIBING INFORMATION
VOLUME 1.3.1 - SPC, LABELLING AND PACKAGE LEAFLET Marel B.V.
CHAPTER 1.3.1.3. - PACKAGE LEAFLET Kruidvat Glucosamine 600 mg

duizeligheid, verwarring, pijn in de gewrichten, zich ziek voelen, overgeven (ziek zijn), diarree of constipatie. Stop de inname van Kruidvat Glucosamine bij tekenen van overdosering.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Kruidvat Glucosamine in te nemen:

 • Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
 • Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de vergeten dosis over en ga verder met Kruidvat Glucosamine in te nemen zoals voorzien.

Als u stopt met gebruik van Kruidvat Glucosamine:

 • Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.
 • Als u stopt met het innemen van Kruidvat Glucosamine kunnen uw klachten terug komen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Kruidvat Glucosamine bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen vaak optreden (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten):

 • Hoofdpijn, vermoeidheid en zich ziek voelen.
 • Buikpijn, misselijkheid, stoornis in de spijsvertering (indigestie), diarree en constipatie (verstopping).

De volgende bijwerkingen kunnen soms optreden (bij meer dan 1 op de 1 000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten):

 • Huiduitslag, jeuk, blozen.

De volgende bijwerkingen kunnen met de beschikbare gegevens niet worden bepaald:

 • Gezwollen gezicht, tong of keel (angio-oedeem, zie “Wees extra voorzichtig met Kruidvat Glucosamine”)
 • Netelroos, opzwellen van enkels, benen en voeten.
 • Duizeligheid, bloedglucose controle verslechterde bij patiënten met diabetes mellitus.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
 • Gebruik Kruidvat Glucosamine niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos of flacon. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
 • Gebruik Kruidvat Glucosamine niet als u merkt dat het product verkleuring vertoont (bruin-grijs).
 • Bewaren beneden 25°C.
 • Bewaar in de oorspronkelijke verpakking, ter bescherming tegen licht en vocht.
 • Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.
Version:W.Somer.-10-7-2013 Page: 4
MODULE 1. - ADMINISTRATIVE INFORMATION AND PRESCRIBING INFORMATION
VOLUME 1.3.1 - SPC, LABELLING AND PACKAGE LEAFLET Marel B.V.
CHAPTER 1.3.1.3. - PACKAGE LEAFLET Kruidvat Glucosamine 600 mg

Anvullende Informatie

Wat bevat Kruidvat Glucosamine 600 mg filmomhulde tablet:

 • Het werkzaam bestanddeel is glucosamine.
 • Elk tablet bevat 600 mg glucosamine (als glucosaminesulfaat kaliumchloride).
 • De andere bestanddelen zijn microcrystalline cellulose (E460), povidon (E1201), magnesium stearaat (E572), hypromellose (E464), talk (E553b), polysorbaat 80 (E433) en titaandioxide (E171).

Hoe ziet Kruidvat Glucosamine 600 mg filmomhulde tablet er uit en wat is de inhoud van de verpakking:

 • Ovale wit filmomhulde tabletten,
 • verpakt met 10, 15 of 20 tabletten per blister en 30, 60 of 90 tabletten per doos,
 • of 30, 60, 90, 120, 180, 240 of 300 tabletten per flacon.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Marel B.V. Archimedesweg 2 2333 CN Leiden

Fabrikant:

Marel B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Dit geneesmiddel is geregistreerd in Nederland onder:  
Kruidvat Glucosamine 600 mg filmomhulde tablet: RVG 112235

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goed gekeurd in 05/2013.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).

Version:W.Somer.-10-7-2013 Page: 5

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK