Advertentie

Auteur: Laboratoires Expanscience


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Glucomed wordt gebruikt ter verlichting symptomen van milde tot matige osteoartritis (artrose) van de knie.

Farmacotherapeutische categorie: Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen en antireumatica.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Glucomed niet als u:

 • allergisch (overgevoelig) bent voor glucosamine of voor één van de andere bestanddelen van Glucomed.
 • allergisch (overgevoelig) bent voor schaaldieren, aangezien glucosamine wordt gewonnen uit schaaldieren.

Wees extra voorzichtig met Glucomed (en praat erover met uw arts) als u:

 • Last heeft van verminderde glucosetolerantie . Regelmatige controle van de bloedsuikerspiegel kan eventueel noodzakelijk zijn wanneer u met Glucomed behandeld wordt.
 • een verminderde nier- of leverfunctie heeft.
 • een verhoogde kans hebt op hart- en vaatziekten, aangezien er bij een aantal patiënten die behandeld werden met Glucomed te hoog cholesterol werd geconstateerd.
 • astma heeft. Als u begint met Glucomed moet u zich bewust zijn van eventuele verergerde symptomen.

Glucomed moet niet ingenomen worden door kinderen en tieners die jonger zijn dan 18 jaar.

U moet stoppen met de inname van Glucomed en onmiddellijk u arts raadplegen indien u symptomen van angio-oedeem ondervindt zoals

 • gezwollen gezicht, tong of keel
 • moeite met slikken
 • netelroos en moeite met ademen

Inname met andere geneesmiddelen:

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

U dient voorzichtig te zijn indien u Glucomed gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen, vooral

 • warfarine
 • tetracycline

Verhoogde effecten van cumarine anticoagulantia (zoals warfarine) tijdens gelijktijdige behandeling met glucosamine werd gerapporteerd. Patiënten die behandeld worden met dergelijke combinaties dienen derhalve extra nauwkeurig gecontroleerd te worden tijdens het opstarten of beëindigen van de behandeling met glucosamine.

Raadpleeg uw arts voor medisch advies.

Inname van Glucomed met voedsel en drank

U kunt de tabletten met of zonder voedsel innemen en samen met wat water of een andere geschikte vloeistof inslikken.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik geen Glucomed tabletten tijdens de zwangerschap.

Het gebruik van Glucomed tijdens de borstvoeding is niet aan te raden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen studies verricht naar de beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Indien u last krijgt van duizeligheid of vermoeidheid wordt het afgeraden om auto te rijden of machines te bedienen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering

Volg bij het gebruik van Glucomed nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is 2 tabletten (1250 mg glucosamine) eens per dag, via de mond in te nemen.

Glucosamine is niet geïndiceerd voor de behandeling van acute pijnklachten. Verlichting van de symptomen (vooral van de pijnklachten) treedt over het algemeen pas op na een aantal weken, en soms duurt het zelfs langer. Indien er na 2-3 maanden geen verbetering optreedt, dient verdere behandeling met Glucomed opnieuw overwogen te worden.

U kunt de tabletten innemen met wat water of een andere passende vloeistof

Wat u moet doen als u meer van Glucomed ingenomen dan u zou mogen

Als u een grote hoeveelheid hebt ingenomen, neem dan contact op met uw arts of een ziekenhuis. Tekenen en symptomen van overdosering met glucosamine kunnen omvatten: hoofdpijn, duizeligheid, verwarring, pijn in de gewrichten, zich ziek voelen, overgeven (ziek zijn), diarree of constipatie. Stop de inname van glucosamine bij tekenen van overdosering.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Glucomed in te nemen

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis intehalen. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de vergeten dosis over en ga verder met Glucomed in te nemen zoals voorzien.

Als u stopt met het innemen van Glucomed

Als u stopt met het innemen van Glucomed kunnen uw klachten terug komen.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Glucomed bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen kunnen:

Vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten): hoofdpijn, vermoeidheid, zich ziek voelen, buikpijn, indigestie, diarree, constipatie.

Soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1.000 maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten): uitslag, jeuk, blozen.

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

gezwollen gezicht, tong of keel (angio-oedeem, zie Wees extra voorzichtig met Glucomed), netelroos, opzwellen/opzwellen van enkels, benen en voeten, duizeligheid, overgeven (ziek zijn), bloedglucose controle verslechterde bij patiënten met diabetes mellitus, verhoogde leverenzymen, geelzucht..

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Glucomed niet meer na de vervaldatum die op de blisterverpakking, het doosje of de fles staat vermeld.

Fles of blisterverpakking goed gesloten houden. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Bewaren beneden 30oC.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Glucomed

 • Het werkzame bestanddeel is glucosamine. Elke tablet bevat 625 mg glucosamine (als glucosaminehydrochloride).
 • De andere bestanddelen zijn microcrystalline cellulose, hydroxypropylcellulose, laag gesubstitueerd hydroxypropylcellulose (L-HPC) en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Glucomed er uit en wat is de inhoud van de verpakking

De ovale tabletten zijn wit tot licht beige, hebben een breuklijn en bevatten de letter G. De breuklijn is slechts bedoeld om de inname te vereenvoudigen en niet om een tablet in twee gelijke dosis te kunnen verdelen.

PVC/PVDC-aluminium blisterverpakking verpakt in doosjes.

De doosjes bevatten 20, 40, 60 of 180 tabletten.

HDPE flacons met een silica gel droogmiddel in een papieren zakje. Flacons met 60 of 180 tabletten.

Het kan zijn dat niet alle verpakkingsvormen op de markt zijn.

RVG 33081

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:

Laboratoires Expanscience

10 avenue de l’Arche, 92400 Courbevoie, Frankrijk

Fabrikant:

Haupt Pharma Wülfing GmbH, Bethelner Landstraße 18, 31028 Gronau, Duitsland

Geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk Flexove
België Flexove
Cyprus Glucomed
Tsjechië Flexove
Denemarken Glucomed
Estland Glucomed
Finland Glucomed
Frankrijk Flexea
Duitsland Mobilat Glucosaminhydrochlorid
Griekenland Zantris
Hongarije Flexove
IJsland Glucomed
Ierland Flexove
Italië Alateris
Letland Glucomed
Litauen Glucomed
Luxemburg Glucomed
Nederland Glucomed
Noorwegen Flexove
Polen Flexove
Portugal Glucomed
Slowakije Glucomed
Spanje Glucomed
Zweden Glucomed
Groot Brittanië Alateris

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2011.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK