Advertentie

Auteur: Novartis


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Glucosamine behoort tot de groep van andere niet-steroïde ontstekingsremmers en middelen tegen reuma.

Glucosamine is een lichaamseigen stof die de opbouw van kraakbeen ondersteunt.

Glucosamine wordt gebruikt om de symptomen van milde tot matige artrose van de knie te verlichten.

Deze symptomen kunnen zijn: zwelling van de gewrichten, stijfheid (na het slapen of een lange rustperiode), pijn bij rust en pijn bij bewegen (vb.wanneer je de trap opgaat of wanneer je op oneffen oppervlakten loopt). Als je andere symptomen hebt dan deze beschreven, raadpleeg dan je arts die zal uitsluiten of je niet aan een andere gewrichtsziekte lijdt waarvoor andere behandelingen aangewezen zijn.

Volwassenen

De gebruikelijke dosis bedraagt 2 tabletten eenmaal per dag.

Bijsluiter voltaflex_nl_pil_ 130812

De tabletten dienen te worden ingeslikt met een beetje vloeistof en mogen zowel tijdens als tussen de maaltijden worden ingenomen.

Glucosamine is niet aanbevolen voor de behandeling van acute pijnsymptomen. Vermindering van de symptomen (met name pijn) wordt meestal merkbaar binnen een aantal weken na het begin van de behandeling, en in sommige gevallen zelfs langer. Als u geen vermindering van de symptomen merkt na 2-3 maanden, zeg dit dan tegen uw arts omdat dan de behandeling met glucosamine opnieuw beoordeeld moet worden.

Ouderen

Er is geen dosisaanpassing nodig.

Patiënten met een aangetaste nier- en/of leverfunctie

Er kunnen geen aanbevelingen worden verstrekt omtrent de exacte dosis, aangezien er op dit vlak geen onderzoek werd verricht.

Kinderen en jongeren

Het gebruik van Voltaflex Glucosamine is afgeraden bij kinderen en jongeren onder de 18.

Gebruik Voltaflex Glucosamine niet langer dan 1 maand zonder medisch advies.

Wat u moet doen als u meer Voltaflex Glucosamine heeft ingenomen dan u zou mogen.

Als u teveel Voltaflex Glucosamine tabletten heeft ingenomen, dient u dit meteen aan uw arts, apotheker of een ziekenhuis te melden.

Tekenen en symptomen van overdosering met glucosamine kunnen zijn: hoofdpijn, duizeligheid, verwarring, gewrichtspijn, misselijkheid, braken, diarree of constipatie. Bij deze tekenen moet u stoppen met het gebruik van glucosamine.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Voltaflex Glucosamine in te nemen.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Voltaflex Glucosamine niet

  • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor glucosamine of voor een van de andere bestanddelen van Voltaflex Glucosamine; in het bijzonder wanneer u allergisch bent voor pindanoten of soja gezien Voltaflex Glucosamine sojadelen (derivaten) bevat.
  • Als u allergisch bent voor schaaldieren, aangezien het actieve bestanddeel van dit geneesmiddel, glucosamine, uit schaaldieren afkomstig is;
Bijsluiter voltaflex_nl_pil_ 130812

Wees extra voorzichtig met Voltaflex Glucosamine

Raadpleeg uw arts voordat u Voltaflex Glucosamine gebruikt:

  • Als u suikerziekte heeft of als uw glucosetolerantie is verminderd. Regelmatige controle van de bloedsuikerspiegel kan noodzakelijk zijn wanneer u met glucosamine behandeld wordt.
  • Als uw lever- of nierfunctie is verminderd; aangezien er geen studies werden uitgevoerd bij dergelijke patiënten, kunnen er geen dosisaanbevelingen gegeven worden.
  • Als u een verhoogde kans heeft op hart- en vaatziekten (cardiovasculaire aandoeningen), aangezien er bij een aantal patiënten die behandeld werden met glucosamine een te hoog cholesterol (hypercholesterolemie) werd geconstateerd.
  • Als u lijdt aan astma. Wees, bij het begin van een behandeling met glucosamine, ervan bewust dat uw symtomen kunnen verergeren.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zo is het met name van belang dat u uw arts of apotheker inlicht als u een van volgende geneesmiddelen inneemt:

  • tetracyclines (antibacteriële middelen tegen infecties)
  • warfarine of een gelijkaardig product (anticoagulanten om de stolling van het bloed tegen te gaan). Het effect van een anticoagulant kan versterkt worden indien u tevens glucosamine inneemt. Patiënten die behandeld worden met dergelijke combinaties moeten daarom extra nauwkeurig opgevolgd worden wanneer ze starten of stoppen met een glucosaminebehandeling.

Het gebruik van Voltaflex Glucosamine met voedsel en drank

De tabletten dienen te worden ingeslikt met een beetje vloeistof en mogen zowel tijdens als tussen de maaltijden worden ingenomen.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Gebruik geen Voltaflex Glucosamine tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Het gebruik van Voltaflex Glucosamine wordt niet aangeraden tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen studies op de invloed op uw rijvaardigheid en op het bedienen van machines uitgevoerd. Indien u last krijgt van duizeligheid of vermoeidheid, rijd dan niet met de auto of bedien dan geen machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Voltaflex Glucosamine

Dit geneesmiddel bevat oranjegeel FCF aluminiumlak (E110), dit kan allergische reacties veroorzaken.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Voltaflex Glucosamine bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

U moet stoppen met het gebruik van Voltaflex Glucosamine en onmiddellijk uw arts raadplegen zodra u de volgende symptomen waarneemt: gezwollen aangezicht, tong en/of keelholte en/of moeilijkheden om te slikken; netelroos die gepaard gaat met ademhalingsmoeilijkheden (angio-oedeem).

De volgende bijwerkingen zijn gerapporteerd:

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij ongeveer 1 tot 10 mensen op 100):

Hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, buikpijn, lichte stoornis in de spijsvertering (indigestie), diarree, verstopping van de stoelgang (constipatie).

Soms voorkomende bijwerkingen (bij ongeveer 1 tot 10 mensen op 1000):

Huiduitslag, jeuk, blozen.

Bijwerkingen waarvan de frequentie niet gekend is (omdat ze niet kan geschat worden uit de beschikbare gegevens):

Bijsluiter voltaflex_nl_pil_ 130812

Slechtere controle van de suikerspiegels in het bloed bij suikerziekte, duizeligheid, verergering van bestaand astma, braken, verhoogde leverenzymes, geelzucht (geel worden van de huid of het oogwit), angio-oedeem (zwelling van het gezicht, de lippen, de tong of de keel), netelroos, opzwellen van voeten of enkels, verhoogde cholesterolspiegels.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen. Bewaren beneden 30°C.

Gebruik Voltaflex Glucosamine niet meer na de vervaldatum die vermeld staat op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

  • Het werkzame bestanddeel is glucosamine. Elke filmomhulde tablet bevat 625 mg glucosamine (als 750 mg glucosamine hydrochloride).
  • De andere bestanddelen zijn: Kern: povidone K30, calciumfosfaat, microkristallijne cellulose, crospovidone, magnesiumstearaat. Omhulling: polyvinylalcohol, talk, lecithine (soja) (E 322), macrogol 4000/macrogol 3000 en kleurstoffen: titanium dioxide (E 171), oranjegeel FCF aluminiumlak (E110),chinolinegeel aluminiumlak (E104) en geel ijzeroxide (E 172).

De filmomhulde tabletten zijn langwerpig van vorm, geel van kleur en er staat een V op gedrukt.

Voltaflex Glucosamine is verkrijgbaar in 3 verschillende verpakkingen: 30, 60, en 180 tabletten. Aflevering: UAD (uitsluitend apotheek en drogist).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Novartis Consumer Health B.V. Claudius Prinsenlaan 142 4818 CP Breda

Tel.: 076 533 00 00

Fabrikant

Novartis Consumer Health GmbH

Zielstattstrae 70

81379 München

Duitsland

Registratienummer:

RVG 34131

Bijsluiter voltaflex_nl_pil_ 130812

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België: Voltaflex

Cyprus: Voltaflex Glucosamine

Duitsland: Voltaflex Glucosaminhydrochlorid 750 mg Estland: Voltaflex Glucosamine

Frankrijk: Voltaflex

Griekenland: Voltaflex Glucosamine Hongarije: Voltaflex Glucosamine Letland: Voltaflex Glucosamine Luxemburg: Voltaflex

Litouwen: Voltaflex Glucosamine

Nederland: Voltaflex Glucosamine Polen: Voltaflex Glucosamine Slovenië: Voltaflex Glucosamine Tjechië: Voltadyn

Zweden: OsteoEze

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2013.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK