Ionolyte, oplossing voor infusie

ATC-Code
B05BB01
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Fresenius
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Blut und blutbildende organe
Therapeutische groep Blutersatzmittel und perfusionslösungen
Farmacologische groep I.v.-lösungen
Chemische groep Lösungen mit wirkung auf den elektrolythaushalt
Stof Elektrolyte

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Fresenius

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ionolyte is een oplossing voor infusie.

Ionolyte oplossing voor infusie wordt gebruikt voor de behandeling van:

 • extracellulaire dehydratatie (waterverlies)
 • hypovolemie (plotselinge vermindering van het volume van het circulerende bloed)
 • lichte vorm van metabole acidose (verhoogd zuurgehalte in het bloed, veroorzaakt door een stofwisselingsstoornis)

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

U mag Ionolyte oplossing voor infusie niet toegediend krijgen als u:

 • hyperhydratatie (te veel vocht in het lichaam) hebt, met name bij longoedeem (vochtophoping in de longen) en congestief hartfalen (uw hart kan onvoldoende bloed door het lichaam pompen)
 • ernstige nierfunctiestoornis
 • metabole alkalose (verhoogde zuurgraad van het bloed, veroorzaakt door een stofwisselingsstoornis)
 • hyperkaliëmie (te hoge kaliumgehaltes in het bloed)

Uw arts zal deze controleren.

Wees extra voorzichtig met het gebruik van Ionolyte oplossing voor infusie als:

 • u hartfalen hebt
 • u een ernstige hartritmestoornis hebt
 • u een nierfunctiestoornis hebt
 • u sterk afwijkende elektrolytenwaarden hebt (bv. te hoog kalium-, natrium-, magnesium- of chloridegehalte in het bloed)
 • u een hoge bloeddruk hebt
 • u eclampsie hebt (een complicatie bij een zwangerschap die zich hoofdzakelijk uit in de vorm van een hoge bloeddruk en aanzienlijke hoeveelheden eiwit in de urine)
 • u aldosteronisme hebt (een syndroom van hoge bloeddruk en lage kaliumgehaltes in het bloed, veroorzaakt door een teveel van het natuurlijke hormoon aldosteron)
 • u andere behandelingen krijgt of aandoeningen hebt die verband houden met natriumretentie (bv. corticoïden/steroïden)
 • u kaliumsparende diuretica inneemt (deze worden gebruikt om het urinevolume te verhogen)
 • u ernstige kaliumdeficiëntie hebt
 • u hoge doses digitalis hebt ingenomen (een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van hartaandoeningen)
 • u myasthenia gravis hebt (een ziekte die gepaard gaat met een ernstige vorm van spierzwakte)
 • u onlangs een operatie hebt ondergaan, waarbij een spierverslapper (een neuromusculaire blokker) is gebruikt
 • er grotere hoeveelheden van deze oplossing moeten worden gebruikt

Vertel het uw arts als een van de hierboven vermelde waarschuwingen op u van toepassing is of als dit vroeger het geval is geweest.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Ionolyte oplossing voor infusie wordt niet aanbevolen als u het volgende inneemt/gebruikt:

 • corticoïden/steroïden en carbenoxolon (voor de behandeling van zweren van het spijsverteringskanaal), aangezien deze gepaard gaan met natrium- en waterretentie (met vochtophoping in weefsels en hoge bloeddruk)
 • kaliumsparende diuretica (deze worden gebruikt om het urinevolume te verhogen, zoals amiloride, spironolacton, triamtereen, alleen of in een combinatie toegediend)
 • ACE-remmers en angiotensine II-receptorantagonisten (geneesmiddelen die voornamelijk worden gebruikt om de bloeddruk onder controle te brengen, voor de behandeling van hartfalen)
 • tacrolimus en ciclosporine (geneesmiddelen die worden gebruikt om orgaanafstoting te vermijden)
 • spierverslappers
 • salicylaten (deze worden gebruikt om pijn te verlichten en koorts te verminderen)
 • lithium (een antidepressivum)
 • alkalische geneesmiddelen, zoals sympathicomimetica (bv. amfetamine)

Gebruik van Ionolyte oplossing voor infusie met voedsel en drank

Van Ionolyte oplossing voor infusie is niet bekend dat deze een negatief effect heeft wanneer deze gelijktijdig met voedsel en drank wordt gegeven.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent, denkt dat u zwanger zou kunnen zijn, van plan bent om zwanger te worden of als u borstvoeding geeft, moet u dat uw arts vertellen.

Ionolyte oplossing voor infusie kan veilig worden gebruikt tijdens de zwangerschap en borstvoeding, mits de elektrolyten- en vochtbalans wordt gecontroleerd.

Wanneer een ander geneesmiddel aan Ionolyte oplossing voor infusie wordt toegevoegd, moeten de aard van het geneesmiddel evenals het gebruik ervan tijdens de zwangerschap en borstvoeding apart in overweging worden genomen. Uw arts zal dit met u bespreken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Ionolyte oplossing voor infusie heeft geen effect op de rijvaardigheid of op het gebruik van machines.

Hoe gebruikt u dit middel?

Ionolyte oplossing voor infusie zult u door een arts of verpleegkundige in het ziekenhuis toegediend krijgen.

U krijgt uw geneesmiddel met een intraveneus infuus (een infuus in een ader) toegediend.

De hoeveelheid en de snelheid waarmee het infuus wordt gegeven, zijn afhankelijk van uw toestand. Uw arts zal de voor u correcte dosis bepalen.

Wat u moet doen als u meer van Ionolyte oplossing voor infusie heeft gekregen dan zou mogen

Het is erg onwaarschijnlijk dat u meer met een infuus toegediend krijgt dan zou mogen, omdat uw arts of verpleegkundige u dit geneesmiddel zal geven en hij/zij u tijdens de behandeling zal opvolgen. Vertel het echter uw arts of verpleegkundige als u zich zorgen maakt.

Indien per ongeluk een overdosering is toegediend, zal de behandeling worden stopgezet en zal men u in observatie houden voor tekenen en symptomen die verband houden met het geneesmiddel. Het kan nodig zijn om een teveel aan vocht therapeutisch te verwijderen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Wanneer u teveel van Ionolyte heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Ionolyte oplossing voor infusie bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Zeer vaak (meer dan 1 op 10 patiënten):

 • hyperhydratatie (te veel vocht in uw lichaam) en hartfalen bij patiënten met een hartaandoening of longoedeem (vochtophoping in de longen)

Vaak (meer dan 1 op 100 patiënten, maar minder dan 1 op 10 patiënten):

 • grote hoeveelheden van deze oplossing kunnen leiden tot verdunning van componenten van het bloed en een daling van de hematocrieten (het deel van het bloedvolume dat door rode bloedcellen wordt ingenomen)

Andere bijwerkingen omvatten:

 • vochtophoping in weefsels (oedeem)
 • koorts
 • infectie op de injectieplaats, lokale pijn of reactie
 • irritatie van de ader, veneuze trombose (vorming van een klonter) of flebitis (ontsteking van de ader) die zich verspreidt vanaf de injectieplaats
 • extravasatie (er lekt vocht uit de ader)

Uw arts of verpleegkundige zal u tijdens de behandeling met dit geneesmiddel opvolgen. Als een van deze bijwerkingen optreedt, zal de behandeling worden stopgezet.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Het product moet onmiddellijk na opening worden gebruikt.

Gebruik Ionolyte oplossing voor infusie niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Ionolyte oplossing voor infusie    
De oplossing voor infusie bevat: 500 ml 1000 ml
Natriumacetaat-trihydraat   2,32 g 4,63 g
Natriumchloride     3,01 g 6,02 g
Kaliumchloride     0,15 g 0,30 g
Magnesiumchloride-hexahydraat 0,15 g 0,30 g
Elektrolyten:        
Na+ 137,0 mmol/l    
K+ 4,0 mmol/l    
Mg++ 1,5 mmol/l    
Cl- 110,0 mmol/l    
CH3COO- 34,0 mmol/l    
Theoretische osmolariteit: 286,5 mosm/l
Titreerbare zuur: < 2,5 mmol NaOH/l
pH: 6,9 – 7,9

De andere bestanddelen zijn:

Water voor injectie

Natriumhydroxide (voor pH-aanpassing)

Zoutzuur (voor pH-aanpassing)

Hoe ziet Ionolyte oplossing voor infusie er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Ionolyte oplossing voor infusie is een heldere en kleurloze oplossing in flexibele, verzegelde plastic verpakkingen, freeflex®-zakken genoemd, of in plastic flessen, KabiPac® genoemd.

De oplossing is verkrijgbaar in een presentatie van 500 ml of 1000 ml

Polyolefine zak (freeflex®) met omzak: 20 x 500 ml, 10 x 1000 ml

LDPE fles (KabiPac®): 10 x 500 ml, 20 x 500 ml, 10 x 1.000 ml

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Nederland:

Fresenius Kabi Nederland BV Molenberglei 7

2627 Schelle - België

Geneesmiddel op medisch voorschrift.UR

RVG 102596

Fabrikant

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

61169 Friedberg

Duitsland

Tel: +49 6172 686 8667

Kundenberatung@fresenius-kabi.de

Fresenius Kabi France 6 rue du Rempart 27400 Louviers Frankrijk

Tel: +33 2 32 09 59 00

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België Ionolyte oplossing voor infusie
Denemarken Ionolyte
Frankrijk Ionoven solution pour perfusion
Hongarije Isolyte
Nederland Ionolyte oplossing voor infusie
Noorwegen Ionolyte
Polen Venolyte
Portugal Ionoven
Slovakije Isolyte
Spanje Ionolyte
Tsjechië Isolyte
Schweden Ionolyte

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2009

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.