Kaliumchloride 0,15% - Natriumchloride 0,9% B. Braun, oplossing voor infusie

ATC-Code
B05BB01
Kaliumchloride 0,15% - Natriumchloride 0,9% B. Braun, oplossing voor infusie

B. Braun

Stof
Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep I.v. oplossingen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

B. Braun

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit geneesmiddel is een oplossing voor infusie, d.w.z. het wordt via een in een ader geplaatste, dun slangetje aan u toegediend.

Het wordt aan u gegeven om uw natrium-, kalium-, chloride- en vochtspiegels te handhaven of te herstellen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • Als u abnormaal hoge kalium- of chloridespiegels in uw bloed heeft
 • Als u een ernstige nierziekte heeft
 • Als u gezwollen onderste ledematen, te veel vocht in uw lichaamsweefsels heeft (hyperhydratie)
 • Als u nierproblemen heeft
 • Als u een leverziekte heeft
 • Als u abnormaal hoge zuurspiegels in uw lichaamsvloeistoffen en -weefsels heeft (acidose)
 • Als u een longziekte of stuwing van of vocht achter de longen heeft (longoedeem)
 • Als u abnormaal hoge elektrolytenspiegels (zouten) in uw lichaamsvloeistoffen en - weefselsheeft
 • Als u een hartziekte heeft
 • Als uw bijnieren niet goed werken

Er is speciale aandacht en zorgvuldige controle vereist van zout- en vochtspiegels wanneer dit geneesmiddel aan kinderen moet worden toegediend.

Gebruikt u naast Kaliumchloride - Natriumchloride 0,9% B. Braun nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Vertel in het bijzonder uw arts als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt, zodat de hoeveelheid Kaliumchloride - Natriumchloride 0,9% B. Braun dienovereenkomstig kan worden aangepast:

 • digoxine (een geneesmiddel dat wordt gebruikt om hartfalen te behandelen)
 • zoutvasthoudende geneesmiddelen, bijv. corticosteroïden zoals hydrocortison of prednison
 • kaliumsparende watertabletten, bijv. degene die spironolacton of triamtereen of andere stoffen bevatten die tot hoge kaliumspiegels kunnen leiden, zoals bepaalde geneesmiddelen die worden gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen (zogeheten ACE-remmers), cyclosporine of suxamethonium.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Als u denkt dat u mogelijk zwanger bent, vertel dat dan direct aan uw arts. Dit geneesmiddel kan als u zwanger bent aan u worden gegeven als uw arts dit noodzakelijk acht.

Borstvoeding

Vertel het uw arts direct als u borstvoeding geeft. Dit geneesmiddel kan als u borstvoeding geeft aan u worden gegeven als uw arts dit noodzakelijk acht.

Hoe gebruikt u dit middel?

Wijze van toediening

Het geneesmiddel wordt door infusie via een ader aan u toegediend.

De houder van dit geneesmiddel bevat een aanzienlijk volume aan lucht. Om risico te voorkomen dat er lucht in uw bloedbaan komt, mag dit product niet door drukinfusie worden toegediend.

Dosering

De hoeveelheid van het geneesmiddel die aan u zal worden gegeven, zal door uw arts worden bepaald en zal afhankelijk zijn van uw leeftijd, gewicht en klinische toestand. Tijdens het toedienen van dit geneesmiddel zullen uw elektrolyten (zout)-spiegels en de vochtbalans routinematig worden gecontroleerd.

De normale maximumdosering is voor een volwassene 40 ml/kg lichaamsgewicht/dag. Kinderen krijgen afhankelijk van hun leeftijd een lagere dosering.

Het is niet waarschijnlijk dat dit gebeurt, omdat uw infusie door een arts of verpleegkundige wordt geregeld.

Als overdosering echter optreedt, dan kunt u verstoringen van de vochtbalans en serumelektrolyten, opzwellen en hart- en circulatiestoornissen ondervinden. Verdere symptomen worden hieronder beschreven (zie rubriek 4).

De therapie om uw toestand te normaliseren zal door uw arts worden bepaald. Deze kan bestaan uit het beëindigen van de infusie en het toedienen van geschikte geneesmiddelen om de waargenomen symptomen te behandelen. In extreme situaties heeft u misschien ook dialyse nodig.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Neem direct contact op met uw arts of ga naar de eerstehulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis als een van de volgende verschijnselen optreedt:

 • moeite met ademen
 • plotselinge ernstige pijn op de borst
 • vertraagde of versnelde hartslag
 • hoge of lage bloeddruk (hypertensie of hypotensie)
 • ernstige flauwtes, of ineenstorten
 • zwakte, verstoringen van de spierbeweging
 • zeer opvallende gevoelloosheid, opzwellen of zwaar aanvoelen van de ledematen
 • koude huid of grijze gelaatskleur
 • verwarring

Vertel het uw arts als u een van de volgende bijwerkingen opmerkt:

 • hoofdpijn, duizeligheid
 • rusteloosheid
 • misselijkheid of braken
 • diarree of buikpijn
 • pijn of gevoeligheid op de injectieplaats
 • droge mond of dorstgevoel
 • zweten of koortsig gevoel

Vertel het uw arts als u pijn of gevoeligheid voelt op de injectieplaats.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de buitenverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25 °C.

Het product moet onmiddellijk na openen worden gebruikt. Indien het product niet onmiddellijk wordt gebruikt, is de gebruiker verantwoordelijk voor de bewaartijden en -condities na verdunning en voorafgaand aan het gebruik.

Dit geneesmiddel is uitsluitend voor eenmalig gebruik.

Dit geneesmiddel dient er helder uit te zien. Kaliumchloride - Natriumchloride 0,9% B. Braun niet gebruiken als het troebel is of als de houder is beschadigd.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stoffen in dit middel zijn kaliumchloride en natriumchloride.
1.000 ml oplossing voor infusie bevat:  
Kaliumchloride 1,5 g 3,0 g
Natriumchloride 9,0 g 9,0 g
 • De andere stof in dit middel is Water voor injecties

Kaliumchloride - Natriumchloride 0,9% B. Braun is een oplossing voor infusie, d.w.z. een via een druppelinfuus toe te dienen oplossing.

Het is een steriele, heldere, kleurloze oplossing van de voornoemde stoffen in water.

Het wordt geleverd in kleurloze polyethyleen flessen van 500 ml of 1.000 ml, elk verkrijgbaar in verpakkingen van 10 flessen.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Straße 1

34212 Melsungen, Duitsland

Telefoon: +49-5661-71-0

Fax: +49-5661-4567

Fabrikanten:

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Straße 1

34212 Melsungen, Duitsland

Telefoon: +49-5661-71-0

Fax: +49-5661-4567

B. Braun Medical S.A. Carretera de Terrassa 121 08191 Rubi, Barcelona, Spanje

Telefoon: +34-93-5866200

Fax: +34-93-5881096

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Tsjechië Kaliumchlorid/natriumchlorid 0,15% (0,3%) + 0,9% B. Braun
Estland Kalii chloridum/Natrii chloridum B. Braun 1,5 mg/ml (3 mg/ml) + 9 mg/ml,
  infuusioneste, liuos / infusionsvätska, lösning / infusioonilahus
Spanje Cloruro Potásico 0,02 mEq/ml (0,04) en Fisiológico 9 mg/ml Prediluido B.
  Braun solución para perfusión
Finland Kalii chloridum/Natrii chloridum B. Braun 1,5 mg/ml (3 mg/ml) + 9 mg/ml
  infuusioneste, liuos / infusionsvätska, lösning / infusioonilahus
Ierland Potassium Chloride 0.15 % (0.3 %)w/v and Sodium Chloride 0.9 % w/v
  solution for infusion
Nederland Kaliumchloride 0,15% - Natriumchloride 0,9% B. Braun, oplossing voor
  infusie
  Kaliumchloride 0,3% - Natriumchloride 0,9% B. Braun, oplossing voor
  infusie
Polen Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Sodium Chloride 0,9% B. Braun
Portugal Cloreto de Potássio 0.15% (0.3%)+ Cloreto de Sódio 0.9% B.Braun
Slowakije Kaliumchlorid/natriumchlorid 0,15% (0,3%) + 0,9% B. Braun
Verenigd Koninkrijk Potassium Chloride 0.15% (0.3%)w/v and Sodium Chloride 0.9 % w/v
  solution for infusion

In het register ingeschreven onder nummers

Kaliumchloride 0,15% - Natriumchloride 0,9% B. Braun, oplossing voor infusie RVG 111234 Kaliumchloride 0,3% - Natriumchloride 0,9% B. Braun, oplossing voor infusie RVG 111249

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2012

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.