Natriumchloride 0,9%, oplossing voor intraveneuze infusie

Illustratie van Natriumchloride 0,9%, oplossing voor intraveneuze infusie
Stof(fen) Elektrolyten
Toelating Nederland
Producent B. Braun
Verdovend Nee
ATC-Code B05BB01
Farmacologische groep I.v. oplossingen

Vergunninghouder

B. Braun

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit geneesmiddel is een oplossing van natriumchloride die aan u wordt toegediend via een slangetje dat in een ader is geplaatst (intraveneuze drip).

De oplossing bevat natriumchloride in een concentratie die sterk lijkt op de zoutconcentraties in uw bloed.

U krijgt deze oplossing voor vocht en zout toegediend wanneer u:

 • een tekort aan vocht heeft (isotone extracellulaire dehydratie);
 • een laag natriumgehalte in uw bloed heeft.

Deze oplossing wordt ook gebruikt:

 • als medium of verdunningsmiddel om andere elektrolyten of geneesmiddelen toe te dienen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • indien u een te hoog natrium- of chloridegehalte in uw bloed heeft.

Bovendien moeten de contra-indicaties met betrekking tot het opgeloste of verdunde geneesmiddel in acht worden genomen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel

indien u een ziekte heeft waarbij de opname aan natrium moet worden beperkt, zoals

 • abnormaal laag kaliumgehalte in het bloed (hypokaliëmie);
 • hoge bloeddruk (hypertensie);
 • hartziekte (hartinsufficiëntie);
 • zwelling van de lichaamsweefsels door overtollig water in uw lichaamsweefsels (gegeneraliseerd oedeem);
 • water in uw longen (longoedeem);
 • ernstige nierziekte;
 • preëclampsie, een ziekte die tijdens de zwangerschap optreedt en gepaard gaat met hoge bloeddruk, krampen en zwelling (oedeem);
 • aandoeningen van de bijnier;
 • behandeling met cortisonen.

Tijdens de behandeling met dit geneesmiddel, zullen het elektrolytgehalte van uw bloed, uw vochtbalans en uw zuur-base evenwicht regelmatig worden gecontroleerd.

Met name bij premature en voldragen zuigelingen zal het natriumgehalte in het bloed zeer nauwkeurig worden gecontroleerd.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelenGebruikt u naast Natriumchloride 0,9% nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Aandacht moet worden besteed aan geneesmiddelen die de uitscheiding van natrium (zout) verlagen, zoals bepaalde hormonen (corticosteroïden, androgenen, anabole hormonen).

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Natriumchloride 0,9% kan, indien nodig, worden gebruik tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

U krijgt deze oplossing toegediend als intraveneuze drip (infuus).

Dosering

De hoeveelheid geneesmiddel die u krijgt toegediend, is afhankelijk van uw behoefte aan vocht en zouten (elektrolyten) en is ook afhankelijk van uw leeftijd, uw gewicht en uw klinische toestand. De arts besluit welke dosis u zal worden toegediend.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Een overdosering kan tot een abnormaal hoog vocht-, natrium- en chloridegehalte (zout) leiden in uw bloed, en tot een hoge concentratie van zure stoffen in uw bloed (uw bloed verzuurt).

In het algemeen kan een teveel aan natrium in het lichaam leiden tot misselijkheid, braken, diarree, buikkrampen, dorst, verminderde speekselafscheiding en een afname van traanvocht, zweten, koorts, tachycardie, hoge bloeddruk, nierfalen, perifeer- en longoedeem, ademstilstand, hoofdpijn, duizeligheid, rusteloosheid, prikkelbaarheid, zwakte, spiercontracties en spierstijfheid, kokhalzen, coma en dood.

Teveel chloride in het lichaam kan leiden tot een verlies aan bicarbonaat, hetgeen een verzurend effect op uw bloed heeft.

In dat geval wordt uw infuus onmiddellijk beëindigd. Het elektrolytengehalte in uw bloed wordt voortdurend bewaakt. Uw arts besluit of u verder nog geneesmiddelen nodig heeft of dat er andere maatregelen moeten worden genomen om uw elektrolytengehalte, vochtbalans en zuur-base evenwicht te normaliseren.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen treden gewoonlijk op in verband met een overdosis; zie de paragraaf “Heeft u te veel van dit middel gebruikt?”.

Sommige bijwerkingen kunnen optreden als gevolg van de wijze van toediening, zoals koorts, infectie op de plaats van injectie, pijn, irritatie van de ader, veneuze trombose of ontsteking van de ader die zich verspreidt vanaf de plaats van injectie, het verdwijnen van vocht uit de ader en toename van het bloedvolume.

Een te snelle stijging van het natriumgehalte in het bloed kan leiden tot nadelige effecten op de hersenen.

Andere bijwerkingen kunnen gerelateerd zijn aan het opgeloste of verdunde geneesmiddel.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Voor dit geneesmiddel zijn geen speciale bewaarcondities.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de zak en op de buitenverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Gebruik dit geneesmiddel niet indien de oplossing troebel is, als u deeltjes in de oplossing waarneemt of als de container en aansluiting beschadigd zijn. Verwijder de buitenverpakking uitsluitend vlak vóór het gebruik.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is natriumchloride. Elke 1000 ml van deze oplossing bevat 9,0 g natriumchloride.
 • De andere stoffen in dit middel zijn zoutzuur 25% of natriumhydroxide voor aanpassing van de pH, en water voor injectie.

Hoe ziet Natriumchloride 0,9% eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Natriumchloride 0,9% is een heldere, kleurloze oplossing van natriumchloride in water.

Het wordt geleverd in:

Plastic zakken van polypropyleen (Propylex) die zijn verzegeld met een verbreekbare aansluiting. De zakken zijn verpakt in een beschermende plastic zak van polyethyleen.

Verkrijgbaar in verpakkingen van 10 x 250 ml
10 x 500 ml
10 x 1000 ml
6 x 1500 ml
4 x 2000 ml

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

B. Braun Avitum AG

Schwarzenberger Weg 73-79

34212 Melsungen

Duitsland

Fabrikant

B. Braun Avitum AG

Kattenvenner Str. 32

49219 Glandorf

Duitsland

In het register ingeschreven onder nummer RVG 14366.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België Chlorure de Sodium 0,9% Perfuflac, solution pour perfusion
Frankrijk en Luxemburg Chlorure de Sodium Perfuflac 0,9%, solution pour perfusion
Nederland Natriumchloride 0,9%, oplossing voor intraveneuze infusie

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2012.

Advertentie

Stof(fen) Elektrolyten
Toelating Nederland
Producent B. Braun
Verdovend Nee
ATC-Code B05BB01
Farmacologische groep I.v. oplossingen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.