Advertentie

Auteur: Marel


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Miconazolnitraat behoort tot de groep van de antimycotica. Deze middelen zorgen ervoor dat schimmels worden gedood.

Gebruiken

 • bij infecties van huid en nagels die veroorzaakt worden door voor miconazolnitraat gevoelige schimmels en gisten.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

20120706/2012_07/SV/FP

MAREL bv    
Kruidvat Antischimmelpoeder Miconazolnitraat 20 mg/g Date: 2012_07
strooipoeder    
20 mg miconazolnitraat per gram strooipoeder RVG 28586=15381    
Module 1 – Administrative Information and Prescribing Information Page: 1.3.1.3 - 2 of 5
 • miconazolnitraat kan overgevoeligheid voor of ontwikkeling van antistoffen tegen verwante antischimmelmiddelen (econazol, isoconazol, ketoconazol) veroorzaken; omgekeerd kunnen deze verwante antischimmelmiddelen dat voor miconazolnitraat tot gevolg hebben
 • als u last krijgt van overgevoeligheidsreacties; u dient uw arts te waarschuwen
 • als elk spoor van de aandoening verdwenen is; de behandeling dient nog circa tien dagen voortgezet te worden om de mogelijke terugkeer van de klacht te voorkomen
 • als u hulpmiddelen gebruikt bij de behandeling; alle voorwerpen die met de letsels in aanraking komen (zoals handdoek, borsteltje, washandje en nagelknipper), dienen uitsluitend voor persoonlijk gebruik voorbehouden te worden
 • als u infecties van de voeten behandelt. Bij de behandeling van infecties van de voeten is het aan te bevelen de voeten met zeep te wassen en de schilfers te verwijderen. Nadien de voeten zeer zorgvuldig droogwrijven, ook tussen de tenen, met een speciaal daartoe voorbehouden handdoek. Om herinfectie vanuit de schoenen te voorkomen, kunt u dagelijks een weinig Kruidvat Antischimmelpoeder Miconazolnitraat 20 mg/g op het letsel strooien, vooral tussen de tenen, en eventueel ook in de kousen en schoenen. Vervolgens Kruidvat Antischimmelcreme Miconazolnitraat 20 mg/g op de letsels aanbrengen en zachtjes inwrijven, ook tussen de tenen en op de zool. Na elke behandeling schone kousen aantrekken
 • als u open wonden heeft; Kruidvat Antischimmelpoeder Miconazolnitraat 20 mg/g mag niet gebruikt worden op open wonden
 • contact met de ogen dient vermeden te worden
 • gebruik (van dit product) op een afgesloten huidoppervlak (bijvoorbeeld met een pleister), op een groot oppervlak of op/dichtbij slijmvliezen dient te worden vermeden. Dit kan de hoeveelheid die opgenomen wordt in het lichaam vergroten en daarmee ook de kans op interacties tussen geneesmiddelen vergroten.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u naast Kruidvat Antischimmelpoeder Miconazolnitraat 20 mg/g nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

 • Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, moet uw stolling regelmatig worden gecontroleerd.
 • De werking en bijwerkingen van enkele andere geneesmiddelen (bijvoorbeeld tabletten bij suikerziekte en fenytoïne, een middel gebruikt bij epilepsie), kunnen bij gelijktijdige toediening versterkt worden. Daarom dient u voorzichtig te zijn als u naast Kruidvat Antischimmelpoeder Miconazolnitraat 20 mg/g een van deze middelen gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding.

20120706/2012_07/SV/FP

MAREL bv    
Kruidvat Antischimmelpoeder Miconazolnitraat 20 mg/g Date: 2012_07
strooipoeder    
20 mg miconazolnitraat per gram strooipoeder RVG 28586=15381    
Module 1 – Administrative Information and Prescribing Information Page: 1.3.1.3 - 3 of 5

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering en wijze van gebruik

Huidinfecties

Een weinig Kruidvat Antischimmelpoeder Miconazolnitraat 20 mg/g, één of tweemaal per dag op het aangedane huidgedeelte aanbrengen en dun uitstrijken. Bij de behandeling van infecties van de voeten is het aan te bevelen tegelijkertijd en als nabehandeling dagelijks een weinig strooipoeder op het letsel te strooien, vooral tussen de tenen, en eventueel ook in de kousen en schoenen. De behandeling dient ononderbroken te worden voortgezet tot de huidafwijking geheel is verdwenen (meestal na twee tot vijf weken).

Nagelinfecties

De geïnfecteerde nagels zo kort mogelijk knippen. Eén tot tweemaal per dag een weinig Kruidvat Antischimmelpoeder Miconazolnitraat 20 mg/g, op de geïnfecteerde nagel uitstrijken en de nagel afdekken met een niet-geperforeerde hechtpleister. De behandeling voortzetten, ook na het loskomen van de geïnfecteerde nagel (meestal na twee tot drie weken), totdat hergroei van een gezonde nagel en volledige genezing zijn opgetreden (meestal na ongeveer 32 weken).

Opmerking: het dagelijks wassen van de geïnfecteerde delen is noodzakelijk.

Als u merkt dat Kruidvat Antischimmelpoeder Miconazolnitraat 20 mg/g te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

U mag Kruidvat Antischimmelpoeder Miconazolnitraat 20 mg/g niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Wanneer u teveel van Kruidvat Antischimmelpoeder Miconazolnitraat 20 mg/g heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wanneer u een dosis gemist hebt, breng dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog op. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Breng nooit een dubbele dosis van Kruidvat Antischimmelpoeder Miconazolnitraat 20 mg/g op om zo de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

20120706/2012_07/SV/FP

MAREL bv    
Kruidvat Antischimmelpoeder Miconazolnitraat 20 mg/g Date: 2012_07
strooipoeder    
20 mg miconazolnitraat per gram strooipoeder RVG 28586=15381    
Module 1 – Administrative Information and Prescribing Information Page: 1.3.1.3 - 4 of 5

Wanneer u zonder advies van uw arts plotseling stopt met het gebruik van Kruidvat Antischimmelpoeder Miconazolnitraat 20 mg/g kunnen de klachten mogelijk terugkeren.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Kruidvat Antischimmelpoeder Miconazolnitraat 20 mg/g bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Afweersysteem

Overgevoeligheidsverschijnselen.

Huid

Irritatie, roodheid, branderigheid.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C, in de oorspronkelijke verpakking.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is miconazolnitraat.
 • De andere stoffen in dit middel zijn zinkoxide, talk (E553b), siliciumdioxide(E551).

20120706/2012_07/SV/FP

MAREL bv    
Kruidvat Antischimmelpoeder Miconazolnitraat 20 mg/g Date: 2012_07
strooipoeder    
20 mg miconazolnitraat per gram strooipoeder RVG 28586=15381    
Module 1 – Administrative Information and Prescribing Information Page: 1.3.1.3 - 5 of 5

Hoe ziet Kruidvat Antischimmelpoeder Miconazolnitraat 20 mg/g eruit en hoeveel zit er in een

Het strooipoeder is een wit tot nagenoeg wit, fijn poeder.

Kruidvat Antischimmelpoeder Miconazolnitraat 20 mg/g is verpakt in strooibusjes à 20 gram.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Marel BV Archimedesweg 2

2333 CN Leiden Nederland

Fabrikant

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 28586=15381, Kruidvat Antischimmelpoeder Miconazolnitraat 20 mg/g, strooipoeder.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in november 2012.

0412.11v.ES

20120706/2012_07/SV/FP

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK