Miconazolnitraat/Hydrocortison Apotex 20/10 mg/g, hydrofiele crème

Illustratie van Miconazolnitraat/Hydrocortison Apotex 20/10 mg/g, hydrofiele crème
Stof(fen) Miconazol
Toelating Nederland
Producent Apotex
Verdovend Nee
ATC-Code D01AC02
Farmacologische groep Antifungale middelen voor lokaal gebruik

Vergunninghouder

Apotex

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Miconazolnitraat behoort tot de groep van de antimycotica. Deze middelen zorgen ervoor dat schimmels worden gedood.

Hydrocortison is een zwak werkend corticosteroïd (bijnierschorshormoon) en heeft een ontstekingsremmende werking. Hydrocortison onderdrukt ontstekingsreacties en de symptomen van verschillende huidaandoeningen.

Gebruiken

 • bij de eerste 5 à 10 dagen van de behandeling van huidinfecties veroorzaakt door schimmels en gisten met miconazol, wanneer verschijnselen van ontstekingsreacties de behandeling met een corticosteroïd (bijnierschorshormoon) vereisen.

Dosering en wijze van gebruik

Dosering

Eén tot tweemaal per dag een weinig Miconazolnitraat/Hydrocortison Apotex 20/10 mg/g hydrofiele crème op het geïnfecteerde huidgedeelte aanbrengen en met de vinger uitwrijven tot de crème volledig in de huid gedrongen is.

De aansluitende behandeling met een preparaat dat alleen miconazolnitraat bevat, dient ononderbroken te worden voortgezet tot de aandoening geheel is verdwenen (meestal na 2 tot 5 weken).

Als u merkt dat Miconazolnitraat/Hydrocortison Apotex 20/10 mg/g te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

Het is noodzakelijk de geïnfecteerde delen dagelijks te wassen.

Bij de behandeling van infecties van de voeten is het aan te bevelen tegelijkertijd en als nabehandeling dagelijks een miconazolnitraat-bevattend poeder tussen de tenen en eventueel ook in de kousen en schoenen te strooien.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Miconazolnitraat/Hydrocortison Apotex 20/10 mg/g heeft opgebracht

Wanneer u teveel van Miconazolnitraat/Hydrocortison Apotex 20/10 mg/g heeft opgebracht, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Miconazolnitraat/Hydrocortison Apotex 20/10 mg/g op te brengen

Wanneer u een dosis gemist hebt, breng dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog op. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Breng nooit een dubbele dosis van Miconazolnitraat/Hydrocortison Apotex 20/10 mg/g op om zo de vergeten dosis in te halen.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Miconazolnitraat/Hydrocortison Apotex 20/10 mg/g wordt gestopt

Wanneer u zonder advies van uw arts plotseling stopt met het gebruik van Miconazolnitraat/Hydrocortison Apotex 20/10 mg/g kunnen de verschijnselen die voor de behandeling aanwezig waren weer terugkeren.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts.

120807SV/FP

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Miconazolnitraat/Hydrocortison Apotex 20/10 mg/g niet

120807SV/FP

 • wanneer u lijdt aan huidaandoeningen veroorzaakt door bacteriële infecties, virusinfecties en infecties veroorzaakt door parasieten
 • wanneer u last heeft van zwerende huidaandoeningen en wonden
 • wanneer u last heeft van bijwerkingen veroorzaakt door corticosteroïden (bijnierschorshormoon)
 • wanner u lijdt aan een aangeboren huidaandoening met schubvorming (ichthyosis)
 • wanneer u last heeft van jeugdpuistjes
 • wanneer u last heeft van huidaandoeningen van de voetzool
 • wanneer u last heeft van roodheid van het gezicht door vaatverwijding, soms gepaard gaande met puistjes (rosacea)
 • wanneer u last heeft van gevoelige huidvaten
 • wanneer u last heeft van een ziekte waarbij uw huid dun wordt en makkelijk rimpelbaar is (huidatrofie)
 • wanneer u overgevoelig bent voor corticosteroïden of voor bestanddelen van de crème.

Wees extra voorzichtig met Miconazolnitraat/Hydrocortison APOTEX 20/10 mg/g

 • wanneer u dit geneesmiddel aanbrengt op het gezicht; niet op de oogleden aanbrengen wegens het risico van het ontstaan van verhoogde oogboldruk en ooglensvertroebeling
 • wanneer u dit geneesmiddel toepast bij kinderen op grote oppervlakken; bij kinderen kan vrij snel remming van de bijnierschorsfunctie optreden
 • omdat door de aanwezigheid van hydrocortison de werking van miconazol verminderd kan worden; het is daarom van belang zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 10 dagen, over te schakelen op een preparaat dat alleen miconazolnitraat bevat
 • gebruik (van dit product) op een afgesloten huidoppervlak (bijvoorbeeld met een pleister), op een groot oppervlak of op/dichtbij slijmvliezen dient te worden vermeden. Dit kan de hoeveelheid die opgenomen wordt in het lichaam vergroten en daarmee ook de kans op interacties tussen geneesmiddelen vergroten.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Tijdens de zwangerschap dit geneesmiddel alleen gebruiken na overleg met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Tijdens de borstvoeding dit geneesmiddel alleen gebruiken na overleg met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Miconazolnitraat/Hydrocortison APOTEX 20/10 mg/g

Dit geneesmiddel bevat benzoëzuur. Hierdoor kan irritatie van de huid, de ogen en de slijmvliezen optreden.

Gebruik van Miconazolnitraat/Hydrocortison Apotex 20/10 mg/g in combinatie met andere geneesmiddelen

Gebruikt u naast Miconazolnitraat/Hydrocortison Apotex 20/10 mg/g nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere

120807SV/FP

geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Miconazolnitraat/Hydrocortison Apotex 20/10 mg/g heeft invloed op de werking van de volgende geneesmiddelen:

 • geneesmiddelen om uw bloed dun te houden (bijv. warfarine). Het effect van deze middelen moet tijdens gebruik van Miconazolnitraat/Hydrocortison Apotex 20/10 mg/g nog worden gecontroleerd;
 • geneesmiddelen die u inneemt voor de behandeling van suikerziekte;
 • geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van epilepsie (bijv. fenytoïne).

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Miconazolnitraat/Hydrocortison Apotex 20/10 mg/g bijwerkingen veroorzaken.

Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Huid

Zeer zelden, inclusief incidentele meldingen (0,01% en minder)

Irritatie, branderig gevoel.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C, in de oorspronkelijke verpakking.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of

"exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame bestanddelen zijn miconazolnitraat 20 mg per gram en hydrocortison 10 mg per gram hydrofiele crème.
 • Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn ethyleenglycolpalmitostearaat en polyethyleenglycolpalmitostearaat, onverzadigde gepolyglycosyleerde glyceriden, vloeibare paraffine, benzoëzuur (E210), water.

Farmaceutische vorm en inhoud

De hydrofiele crème is verpakt in tubes à 15 gram.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Apotex Europe BV Darwinweg 20 2333 CR Leiden Nederland

Voor informatie:

Apotex Nederland BV Postbus 408

2300 AK Leiden Nederland

Tel.nr.: 071 524 3100

120807SV/FP

Fabrikant

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

Merckle GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm

Duitsland

In het register ingeschreven onder

RVG 22844=15469, Miconazolnitraat/Hydrocortison Apotex 20/10 mg/g, hydrofiele crème.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2012.

120807SV/FP

Advertentie

Stof(fen) Miconazol
Toelating Nederland
Producent Apotex
Verdovend Nee
ATC-Code D01AC02
Farmacologische groep Antifungale middelen voor lokaal gebruik

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.