Miconazolnitraat crème 20 mg/g, hydrofiele crème

Illustratie van Miconazolnitraat crème 20 mg/g, hydrofiele crème
Stof(fen) Miconazol
Toelating Nederland
Producent Fagron
Verdovend Nee
ATC-Code D01AC02
Farmacologische groep Antifungale middelen voor lokaal gebruik

Vergunninghouder

Fagron

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud

De hydrofiele crème is verpakt in tubes à 30 gram.

Geneesmiddelengroep

Miconazolnitraat behoort tot de groep van de antimycotica. Deze middelen zorgen ervoor dat schimmels worden gedood.

Gebruiken
 • bijinfectiesvanhuidennagelsdieveroorzaaktworden doorvoormiconazolnitraatgevoeligeschimmelsengisten.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Miconazolnitraat crème 20 mg/g niet
 • wanneeruovergevoeligbent voormiconazolnitraat of vooranderebestanddelenvandezehydrofielecrème.
Wees extra voorzichtig met Miconazolnitraat crème 20 mg/g
 • omdat miconazolnitraat overgevoeligheid voor of ontwikkeling van antistoffen tegen verwante antischimmelmiddelen (econazol, isoconazol, ketoconazol) kan veroorzaken; omgekeerd kunnen deze verwante antischimmelmiddelen dat voor miconazolnitraat tot gevolg hebben
 • wanneer u last krijgt van overgevoeligheidsreacties; u dient uw arts te waarschuwen
 • wanneer elk spoor van de aandoening verdwenen is; de behandeling dient nog circa tien dagen voortgezet te worden om de mogelijke terugkeer van de klacht te voorkomen
 • wanneer u hulpmiddelen gebruikt bij de behandeling; alle voorwerpen die met de letsels in aanraking komen (zoals handdoek, borsteltje, washandje en nagelknipper), dienen uitsluitend voor persoonlijk gebruik voorbehouden te worden
 • wanneer u infecties van de voeten behandelt. Bij de behandeling van infecties van de voeten is het aan te bevelen de voeten met zeep te wassen en de schilfers te verwijderen. Nadien de voeten zeer zorgvuldig droogwrijven, ook tussen de tenen, met een speciaal daartoe voorbehouden handdoek. Om herinfectie vanuit de schoenen te voorkomen, kunt u dagelijks een weinig Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder op het letsel strooien, vooral tussen de tenen, en eventueel ook in de kousen en schoenen. Vervolgens Miconazolnitraat crème 20 mg/g op de letsels aanbrengen en zachtjes inwrijven, ook tussen de tenen en op de zool. Na elke behandeling schone kousen aantrekken
 • omdat contact met deogenvermedendient teworden
 • gebruik (van dit product) op een afgesloten huidoppervlak (bijvoorbeeld met een pleister), op een groot oppervlak of op/dichtbij slijmvliezen dient te worden vermeden. Dit kan de hoeveelheid die opgenomen wordt in het lichaam vergroten en daarmee ook de kans op interacties tussen geneesmiddelen vergroten.

Raadpleeguwartsalséénvandebovenstaande waarschuwingenopuvan toepassingis,ofdat inhet verledenisgeweest.

Zwangerschap

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt in de zwangerschap.

Vraaguwartsofapothekeromadviesvoordat ueen geneesmiddelopbrengt.

Borstvoeding

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.

Vraaguwartsofapothekeromadviesvoordat ueen geneesmiddelopbrengt.

F01444.indd 1 29-10-12 13:48
Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Miconazolnitraat crème 20 mg/g

De hydrofiele crème bevat benzoëzuur. Hierdoor kan irritatie van de huid, de ogen en de slijmvliezen

optreden en is er een verhoogde kans op het optreden van geelzucht bij pasgeboren baby’s.

Gebruik van Miconazolnitraat crème 20 mg/g in combinatie met andere geneesmiddelen

Gebruikt u naast Miconazolnitraat creme 20 mg/g nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

 • Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, moet uw stolling regelmatig worden gecontroleerd.
 • De werking en bijwerkingen van enkele andere geneesmiddelen (bijvoorbeeld tabletten bij suikerziekte en fenytoine, een middel gebruikt bij epilepsie), kunnen bij gelijktijdige toediening versterkt worden. Daarom dient u voorzichtig te zijn als u naast Miconazolnitraat creme 20 mg/g een van deze middelen gebruikt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering en wijze van gebruik

Indien uw arts niet anders voorschrijft is het gebruik als volgt:

Huidinfecties

Een weinig crème één of tweemaal per dag op het aangedane huidgedeelte aanbrengen en dun uitstrijken. Bij de behandeling van infecties van de voeten is het aan te bevelen tegelijkertijd en als

nabehandeling dagelijks een weinig Miconazolnitraat strooipoeder 20 mg/g op het letsel te strooien, vooral tussen de tenen, en eventueel ook in de kousen en schoenen. De behandeling dient ononderbroken te worden voortgezet tot de huidafwijking geheel is verdwenen (meestal na twee tot vijf weken).

Nagelinfecties

De geïnfecteerde nagels zo kort mogelijk knippen. Eén tot tweemaal per dag een weinig crème op de geïnfecteerde nagel uitstrijken en de nagel afdekken met een niet-geperforeerde hechtpleister.

De behandeling voortzetten, ook na het loskomen van de geïnfecteerde nagel (meestal na twee tot drie weken), totdat hergroei van een gezonde nagel en volledige genezing zijn optreden (meestal na ongeveer 32 weken).

Opmerking: het dagelijks wassen van de geïnfecteerde delen is noodzakelijk.

AlsumerktdatMiconazolnitraatcrème20mg/gtesterkof juistteweinigwerkt,raadpleegdanuwartsofapotheker.

U mag de hydrofiele crème en de Miconazol strooipoeder 20 mg/g, niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Miconazolnitraat crème 20 mg/g heeft opgebracht

Wanneer u teveel van Miconazolnitraat crème 20 mg/g heeft opgebracht, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Miconazolnitraat crème 20 mg/g op te brengen

Wanneer u een dosis gemist hebt, breng dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog op. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Breng nooit een dubbele dosis van Miconazolnitraat crème 20 mg/g op om zo de vergeten dosis in te halen. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Raadpleegbij twijfeluwartsofapotheker.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Miconazolnitraat crème 20 mg/g wordt gestopt

Wanneer u zonder advies van uw arts plotseling stopt met het gebruik van Miconazolnitraat crème 20 mg/g kunnen de klachten mogelijk terugkeren.

Raadpleegbij twijfelaltijduwarts.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Miconazolnitraat crème 20 mg/g bijwerkingen veroorzaken.

Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden. De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Afweersysteem

Overgevoeligheidsverschijnselen.

Huid

Irritatie, roodheid, branderigheid.

Ingevalerbijueenbijwerkingoptreedt dieniet indeze bijsluiterisvermeldofdieualsernstigervaart,informeer danuwartsofapotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C, in de oorspronkelijke verpakking.

Miconazolnitraat crème20mg/gbuitenbereikenzicht vankinderenbewaren.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na”of “exp.”.

De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in mei 2012.

Versie 101730B/03

fagron.nl FagronBV-Venkelbaan101-2908KE Capellea/dIJssel-Nederland  
Tel.+31(0)180331133-Fax+31(0)180331111-K.v.K.24259311 97.706.853-A
F01444.indd 2 29-10-12 13:48

Advertentie

Stof(fen) Miconazol
Toelating Nederland
Producent Fagron
Verdovend Nee
ATC-Code D01AC02
Farmacologische groep Antifungale middelen voor lokaal gebruik

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.