Kruidvat nicotine kauwgom fruit 4 mg

Illustratie van Kruidvat nicotine kauwgom fruit 4 mg
Stof(fen) Nicotine
Toelating Nederland
Producent MAE Holding
Verdovend Nee
ATC-Code N07BA01
Farmacologische groep Geneesmiddelen die worden gebruikt bij verslavende aandoeningen

Vergunninghouder

MAE Holding

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Kruidvat nicotine kauwgom wordt gebruikt om mensen te helpen bij het stoppen met roken.

De nicotine in Kruidvat nicotine kauwgom verlicht de ontwenningsverschijnselen en verlangen naar nicotine wanneer u stopt met roken of tijdelijk minder rookt om te helpen met het stoppen met roken. Het gaat daarbij de drang om weer te gaan roken tegen bij rokers die gemotiveerd zijn om te stoppen met roken.

Kruidvat nicotine kauwgom is bestemd voor rokers van 18 jaar en ouder.

Wanneer u plotseling stopt uw lichaam te voorzien van nicotine in de vorm van tabak, kunt u te maken krijgen met verschillende soorten ongemak die ontwenningsverschijnselen worden genoemd. Met behulp van Kruidvat nicotine kauwgom kunt u dit ongemak voorkomen of op zijn minst verminderen, doordat u gedurende een korte tijd een kleine hoeveelheid nicotine aan uw lichaam blijft geven.

Advies en ondersteuning vergroten de kans van slagen.

Raadpleeg een arts als u na 6 maanden behandeling met Kruidvat nicotine kauwgom niet kan afzien van roken.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

20130620 PIL 110456 1 / 6 SO
 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U bent een niet-roker.

Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

U kunt mogelijk dit middel gebruiken, maar overleg eerst met uw arts als u heeft:

 • recent (afgelopen 3 maanden) een hartaanval of beroerte gehad
 • pijn op de borst (onstabiele angina pectoris) of blijvende angina
 • hartaandoening die invloed heeft op uw hartslag of hartritme
 • hoge bloeddruk die nog niet onder controle met medicijnen is
 • ooit een allergische reactie gehad die het opzwellen van de lippen, het gezicht en de keel (angio- oedeem) of jeukende huiduitslag (urticaria) veroorzaakt. Het gebruik van nicotinevervangers kan dit type reactie soms veroorzaken.
 • ernstige of matige leveraandoening
 • ernstige nieraandoening
 • diabetes
 • overactieve schildklier
 • tumor van het bijniermerg (feochromocytoom)
 • maagzweer
 • slokdarmontsteking (oesofagitis).

De kauwgom kan blijven plakken aan het kunstgebit en tandprothesen en deze in zeldzame gevallen beschadigen.

Kinderen en jong volwassenen

Mensen jonger dan 18 jaar mogen dit middel niet gebruiken, tenzij voorgeschreven door een arts. Dit middel mag niet door niet-rokers worden gebruikt.

De juiste dosering voor volwassenen kan jonge kinderen ernstig vergiftigen of fataal voor ze zijn. Het is daarom belangrijk dit middel ten aller tijde buiten het zicht en bereik van kinderen te houden.

Gebruikt u naast Kruidvat nicotine kauwgom nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Dit is vooral belangrijk wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt die bevatten:

 • theofylline (ter behandeling van astma)
 • tacrine (voor de ziekte van Alzheimer)
 • clozapine (voor schizofrenie)
 • ropirinol (ter behandeling van de ziekte van Parkinson)

U dient niet te eten of te drinken terwijl u de kauwgom kauwt omdat dit de werking van dit middel kan verminderen.

Zure dranken (zoals vruchtensap, koffie of frisdrank) kunnen de opname van nicotine in de mondholte remmen. Om ervoor te zorgen dat het beste effect wordt bereikt, moet u dit soort dranken ongeveer 15 minuten vóór inname van dit middel vermijden.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

20130620 PIL 110456 2 / 6 SO

Het is zeer belangrijk om tijdens uw zwangerschap te stoppen met roken, omdat dit kan leiden tot slechte groei van uw baby. Ook kan dit leiden tot vroeggeboorten en doodgeboren baby’s. Idealiter zou u moeten proberen om te stoppen met roken zonder het gebruik van geneesmiddelen die nicotine bevatten. Als dit niet lukt mag Kruidvat nicotine kauwgom alleen worden gebruikt na raadpleging van de beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg die u begeleidt in uw zwangerschap, uw huisarts of een arts in een centrum dat gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen die stoppen met roken.

Het gebruik van Kruidvat nicotine kauwgom moet worden vermeden tijdens het geven van borstvoeding, omdat nicotine wordt teruggevonden in de moedermelk en invloed kan hebben op uw kind. Wanneer uw arts u heeft aanbevolen om Kruidvat nicotine kauwgom te gebruiken tijdens de periode waarin u borstvoeding geeft, moet de kauwgom direct na het geven van borstvoeding worden ingenomen en niet in de twee uur voordat u borstvoeding gaat geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen effecten bekend van dit middel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Kruidvat nicotine kauwgom bevat butylhydroxytolueen.

Deze stof kan plaatselijke huidreacties (bijvoorbeeld contactdermatitis) veroorzaken en plaatselijke irritatie aan het mondslijmvlies.

Kruidvat nicotine kauwgom bevat maltitol en sorbitol.

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet kunt verdragen, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De sterkte van de kauwgom dient te worden gekozen in overeenstemming met uw nicotine- afhankelijkheid. Als u meer dan 20 sigaretten per dag rookt of als het eerder niet gelukt is om te stoppen met roken met behulp van 2 mg kauwgom, dan dient u 4 mg kauwgom te kiezen. Anders dient u 2 mg kauwgom te kiezen.

Wanneer de behandeling wordt gestart kan iedere 1-2 uur één kauwgom worden ingenomen. In de meeste gevallen zijn 8-12 kauwgoms per dag voldoende.

Wanneer gebruikt bij het verminderen van roken ter stoppen met roken:

 • 2 mg kauwgom: neem niet meer in dan 24 stuks per dag
 • 4 mg kauwgom: neem niet meer in dan 12 stuks per dag

Stoppen met roken

De duur van de behandeling is individueel, maar duurt gewoonlijk tenminste 3 maanden. Hierna dient de nicotinedosering geleidelijk te worden verminderd. De behandeling moet worden gestopt wanneer de dosering is gedaald tot 1-2 stuks kauwgom per dag. Wanneer u een verlangen krijgt om te roken mag u echter een kauwgom gebruiken.

Verminderen van roken

Kruidvat nicotine kauwgom kan worden gebruikt tussen periodes van roken om de rookvrije periodes te verlengen en het roken zoveel mogelijk te reduceren. Het aantal sigaretten dient geleidelijk te worden vervangen door Kruidvat nicotine kauwgom. Als u na 6 weken er niet in bent geslaagd om het aantal sigaretten per dag tenminste te halveren dan moet u professionele hulp inroepen.

20130620 PIL 110456 3 / 6 SO

U moet proberen te stoppen met roken wanneer u daar klaar voor bent, maar niet later dan 4 maanden nadat u met dit middel begonnen bent. Hierna dient het aantal kauwgoms geleidelijk te worden verminderd, bijvoorbeeld door iedere 2-5 dagen één kauwgom weg te laten.

Als u er niet binnen 4 maanden in slaagt om te stoppen met roken door een serieuze poging, moet u professionele hulp zoeken.

Regelmatig gebruik van Kruidvat nicotine kauwgom gedurende meer dan 6 maanden is in het algemeen niet aan te raden. In sommige gevallen kan een langere behandelingsduur nodig zijn om terugval te vermijden. Reservekauwgom dient te worden bewaard omdat het verlangen om te roken plots kan terugkeren.

Advies en ondersteuning verbeteren de kans op succes.

Kauw dit middel niet als gewone kauwgom. Als dit middel te snel en zonder tussenpauzes wordt gekauwd, komt de nicotine te snel vrij. Dit kan ongemak veroorzaken (zoals hartbranden en de hik).

Kruidvat nicotine kauwgom kauwtechniek:

 1. Kauw dit middel totdat de smaak sterk wordt of u een licht tintelend gevoel merkt.
 2. Laat de kauwgom in uw mond rusten tussen wang en tandvlees totdat de smaak en/of het tintelende gevoel verdwenen zijn.
 3. Kauw totdat de smaak opnieuw sterk wordt of u een licht tintelend gevoel merkt.
 4. Herhaal deze kauwroutine gedurende ongeveer 30 minuten.

De verschijnselen van een overdosering kunnen ontstaan als u rookt terwijl u Kruidvat nicotine kauwgom gebruikt. De symptomen van overdosering zijn misselijkheid, speekselvloed, buikpijn, diarree, zweten, hoofdpijn, duizeligheid, verminderd gehoor en uitgesproken zwakte (gevoel van slapte). Bij hoge doseringen kunnen deze symptomen worden gevolgd door te lage bloeddruk, zwakke en onregelmatige pols, ademhalingsmoeilijkheden, uitputting, plotselinge afname van de bloedsomloop (afname door zeer lage bloeddruk) en convulsies.

Wanneer een kind dit middel heeft ingenomen of wanneer u teveel nicotine heeft gebruikt, vraag dan direct medisch advies aan uw arts of bij een eerstehulpafdeling van dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Kruidvat nicotine kauwgom kan dezelfde bijwerkingen geven als nicotine die op een andere manier wordt toegediend. Bijwerkingen zijn over het algemeen dosisafhankelijk.

Stop met het gebruik van dit middel en raadpleeg onmiddellijk een arts als bij u één van de volgende symptomen van een allergische reactie die ernstig kunnen zijn zoals angio-oedeem, optreden. Dit zijn zelden voorkomende bijwerkingen (komt voor bij 1 op de 1000 gebruikers):

 • opgezwollen gezicht, tong of keel
 • slikproblemen
 • rillingen en ademhalingsproblemen

Vaak voorkomende bijwerkingen (komt voor bij 1 op de 10 gebruikers):

20130620 PIL 110456 4 / 6 SO

De meest vaak voorkomende bijwerkingen zijn irritatie van mond of keel, met name gedurende de eerste weken. Andere vaak voorkomende bijwerkingen zijn duizeligheid, hoofdpijn, maagdarmklachten, misselijkheid, braken, de hik en kaakspierpijn.

Soms voorkomende bijwerkingen (komt voor bij 1 op de 100 gebruikers):

Voelen van uw hartslag (palpitaties) en roodheid van de huid of huiduitslag.

Zelden voorkomende bijwerkingen (komt voor bij 1 op de 1000 gebruikers):

Onregelmatige hartslag (aritmie).

Wanneer één van de bijwerkingen lastig wordt of niet verdwijnt, raadpleeg dan uw arts.

Sommige verschijnselen zoals duizeligheid, hoofdpijn en slaapstoornissen kunnen worden veroorzaakt door de ontwenningsverschijnselen bij het stoppen met roken en zijn het gevolg van een te lage nicotinetoevoer.

Wanneer u probeert te stoppen met roken, kunt u aften krijgen, ofschoon de relatie met de nicotinebehandeling niet duidelijk is.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosje na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Spoel geneesmiddelen niet door de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is nicotine. Kruidvat nicotine kauwgom is verkrijgbaar in 2 sterktes: 2 mg en 4 mg.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: gombasis (bevat butylhydroxytolueen (E321)), calciumcarbonaat, sorbitol (E420), watervrij natriumcarbonaat, natriumbicarbonaat, sacharine (E954), kaliumacesulfaam (E950), levomenthol, vloeibare limoensmaakstof nr. 2, vloeibare mangosmaakstof, limoenpoeder smaakstof, talk, maltitol (E965), acacia, titaandioxide (E171) en carnaubawas.

Kruidvat nicotine kauwgom is een wit tot geelachtige, licht bolle, rechthoekige kauwgom met een afmeting van ongeveer 18x12x5 mm.

Verpakkingsgrootten:

2, 10, 12, 20, 24, 30, 36, 40, 48, 50, 60, 70, 72, 80, 84, 90, 96, 100, 108, 110, 120, 150, 192, 200, 204, 210, 300, 492, 500, en 504 stuks blisterverpakking.

20130620 PIL 110456 5 / 6 SO

De blisterverpakking is gemaakt van PVC/PVdC/Aluminium.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

MAE Holding BV Amsterdamsestraatweg 22 1391 AB Abcoude Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 110456 - Kruidvat nicotine kauwgom fruit 2 mg

RVG 110457 - Kruidvat nicotine kauwgom fruit 4 mg

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2013.

20130620 PIL 110456 6 / 6 SO

Advertentie

Stof(fen) Nicotine
Toelating Nederland
Producent MAE Holding
Verdovend Nee
ATC-Code N07BA01
Farmacologische groep Geneesmiddelen die worden gebruikt bij verslavende aandoeningen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.