Nicotinell Drop 2 mg, kauwgom

ATC-Code
N07BA01
Nicotinell Drop 2 mg, kauwgom

Novartis

Stof(fen)
Nicotine
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Geneesmiddelen die worden gebruikt bij verslavende aandoeningen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Novartis

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Nicotinell behoort tot een groep geneesmiddelen die gebruikt worden om mensen te helpen bij het stoppen met roken.

Nicotinell kauwgom bevat nicotine, één van de stoffen die zich in tabaksproducten bevinden.

Wanneer Nicotinell kauwgom gekauwd wordt, wordt langzaam nicotine vrijgegeven en opgenomen door het mondslijmvlies.

Dit geneesmiddel wordt gebruikt om de nicotineontwenningsverschijnselen bij nicotineafhankelijkheid te verlichten, als hulpmiddel bij het stoppen met roken.

Medische begeleiding en ondersteuning van de patiënten verbeteren doorgaans de slaagkans.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • Als u niet-roker bent.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u Nicotinell gebruikt als u:

 • een hartziekte heeft, bijv. een hartaanval had, hartfalen, angina pectoris, angina van Prinzmetal of hartritmestoornissen
 • een beroerte (cerebrovasculair accident) gehad heeft
 • een verhoogde bloeddruk (ongecontroleerde hypertensie) heeft
 • problemen heeft met uw bloedsomloop
 • suikerziekte heeft (controleer vaker uw bloedsuikerspiegel wanneer u Nicotinell gaat gebruiken, omdat het kan zijn dat uw behoefte aan insuline of medicatie verandert)
 • een overactieve schildklier (hyperthyroïdie) heeft
 • overactieve bijnieren (feochromocytoom) heeft
 • een nier- of leverziekte heeft
 • een ontsteking van de slokdarm, de keel, de maag of in de mond heeft of als u een maagzweer heeft
 • fructose-intolerantie heeft

Bij kinderen is zelfs een kleine hoeveelheid nicotine gevaarlijk en kan ernstige symptomen veroorzaken of zelfs dodelijk zijn. Daarom is het uiterst belangrijk dat u Nicotinell kauwgom altijd buiten het bereik en zicht van kinderen houdt.

Personen die problemen hebben met het kaakbeengewricht en sommige dragers van een kunstgebit kunnen moeilijkheden ondervinden bij het kauwen van de kauwgom. Indien dit het geval is bij u, is het aan te raden dat u een andere farmaceutische vorm van nicotinesubstitutietherapie gebruikt. Vraag uw arts of apotheker om advies.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Nicotinell kauwgom nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Indien u stopt met roken en indien u andere geneesmiddelen gebruikt, kan uw arts het nodig achten om de dosis ervan aan te passen.

Er is geen informatie beschikbaar over wisselwerkingen tussen Nicotinell kauwgom en andere geneesmiddelen. Behalve nicotine, kunnen de andere stoffen die zich in sigaretten bevinden invloed hebben op bepaalde geneesmiddelen.

Stoppen met roken kan de werking van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden, zoals:

 • theofylline (een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor de behandeling van bronchiaal astma)
 • tacrine (een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer)
 • olanzapine en clozapine (voor de behandeling van schizofrenie)
 • insuline (een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor de behandeling van suikerziekte), waarvan de dosis mogelijk dient te worden aangepast

Waarop moet u letten met drinken?

Koffie, frisdrank en zuurhoudende dranken (bijv. vruchtensap) kunnen de opname van nicotine verminderen en dienen daarom te worden vermeden in de loop van 15 minuten vóór het kauwen van een kauwgom.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Aangezien er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, mag Nicotinell Drop niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Wanneer uw dokter toch een nicotine vervangingstherapie aanraadt, moet het gebruik van andere smaken (vb. fruit, munt of classic) overwogen worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen aanwijzingen van enige invloed op de rijvaardigheid en het gebruik van machines wanneer de kauwgom in de aanbevolen dosis wordt gebruikt. Niettemin dient rekening gehouden te worden met het feit dat stoppen met roken gedragswijzigingen kan veroorzaken.

Nicotinell kauwgom bevat:

Nicotinell kauwgom bevat drop, wat bij sommige gevoelige personen kan lijden tot een omkeerbare aandoening genaamd pseudoaldosteronisme (verdwijnt na stoppen van de behandeling). Deze

aandoening uit zich door volgende symptomen: toenemend gevoel van dorst, toenemend urineren, verhoogde bloeddruk en algemeen gevoel van zwakte.

Nicotinell Drop kauwgom bevat sorbitol. Indien uw arts u gemeld heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt, contacteer dan uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

De gombasis bevat butylhydroxytolueen (E321), wat de slijmvliezen kan irriteren.

Elke Nicotinell Drop 2 mg kauwgom bevat zoetstoffen, waaronder 0,2 g sorbitol (E420) per kauwgom, een bron van fructose (0,04 g). De calorische waarde bedraagt 0,9 kcal per kauwgom.

Nicotinell Drop 2 mg kauwgom bevat 11,50 mg natrium per stuk. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij patiënten die een zoutarm dieet volgen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Om uw slaagkans om te stoppen met roken te verbeteren, dient u volledig te stoppen met roken wanneer u de kauwgom begint te gebruiken, evenals tijdens de volledige behandelingsperiode.

Nicotinell kauwgom is verkrijgbaar in twee sterkten: 2 mg en 4 mg. De geschikte sterkte hangt af van uw vroegere rookgewoonten. U dient de Nicotinell kauwgom van 4 mg te gebruiken als:

 • u een roker bent met sterke of zeer sterke nicotineafhankelijkheid;
 • u er eerder niet in geslaagd bent te stoppen met roken bij gebruik van de kauwgom van 2 mg;
 • uw ontwenningsverschijnselen zo hevig blijven dat de kans bestaat dat u opnieuw gaat roken.

Indien bovenstaande niet van toepassing is, dient de Nicotinell kauwgom van 2 mg te worden gebruikt.

Selecteer de voor u meest geschikte dosissterkte uit onderstaande tabel:

Hoge sterkte aanvaardbaar

Minder dan 20 Twintig tot 30 sigaretten/dag   Meer dan 30 sigaretten/dag   sigaretten/dag   Lage (kauwgom van 2 mg) of hoge   De kauwgom van 2 mg is (kauwgom van 4 mg) sterkte, De kauwgom van 4 mg is te verkiezen naargelang de kenmerken en de te verkiezen   voorkeur van de patiënt  

Indien de hoge sterkte (kauwgom van 4 mg) bijwerkingen veroorzaakt, dient het gebruik van de lage sterkte (kauwgom van 2 mg) te worden overwogen.

Gebruiksaanwijzing:

 1. Kauw langzaam een kauwgom tot de smaak sterk wordt.
 2. Laat de kauwgom rusten tussen uw tandvlees en uw wang.
 3. Begin opnieuw te kauwen wanneer de smaak verdwijnt.

4. Herhaal dit kauwproces gedurende 30 minuten voor een geleidelijke afgifte van nicotine.

Niet inslikken.

Dosis voor volwassenen ouder dan 18 jaar

Kauw één kauwgom wanneer u de drang voelt om te roken. In het algemeen dient er één kauwgom om het uur of om de twee uur te worden gebruikt. Normaal zijn 8 tot 12 stuks kauwgom per dag voldoende. Indien u toch nog de drang voelt om te roken, dan mag u bijkomende stuks kauwgom kauwen. Gebruik niet meer dan 25 stuks per dag van de kauwgom van 2 mg.

De duur van de behandeling hangt af van persoon tot persoon. Normaal dient de behandeling minstens 3 maanden lang te worden gevolgd. Na 3 maanden dient u het aantal dagelijkse kauwgommen geleidelijk te verminderen. De behandeling dient te worden stopgezet wanneer u uw gebruik van de kauwgom verminderd heeft tot 1 à 2 stuks per dag. In het algemeen is het af te raden Nicotinell kauwgom langer dan 6 maanden te gebruiken. Sommige ex-rokers kunnen een langere behandeling met de kauwgom nodig hebben om te vermijden dat ze opnieuw gaan roken.

Als u de kauwgom nog steeds gebruikt na 9 maanden, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

U verhoogt uw kans om te stoppen met roken wanneer u de raad van professionele hulpverleners volgt.

Kinderen en jongeren (jonger dan 18 jaar)

Nicotinell mag niet worden gebruikt door personen jonger dan 18 jaar, tenzij op aanbeveling van een arts.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Het kauwen van te veel stuks kauwgom kan dezelfde symptomen veroorzaken als te veel roken. De algemene symptomen van een overdosis nicotine omvatten zwakte, zweten, verhoogde speekselproductie, duizeligheid, branderig gevoel in de keel, misselijkheid, braken, diarree, buikpijn, gehoor- en gezichtsstoornissen, hoofdpijn, snelle of onregelmatige hartslag, kortademigheid en problemen met de bloedsomloop, coma en fatale toevallen (convulsies).

Indien u meer en gedurende een lange periode Nicotinell kauwgom hebt genomen dan u werd aangeraden, kan dit bij drop-gevoelige personen lijden tot een aandoening genaamd ‘omkeerbaar pseudoaldosteronisme’. Deze aandoening uit zich door volgende symptomen: toenemend gevoel van dorst, toenemend urineren, verhoogde bloeddruk en algemeen gevoel van zwakte (zie ook rubriek 2: ‘Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Nicotinell kauwgom.’). Deze symptomen verdwijnen na het stoppen van de behandeling.

Raadpleeg uw arts of apotheker als u een probleem heeft.

Bij vermoeden van nicotinevergiftiging bij kinderen dient meteen een arts geraadpleegd te worden. Bij kinderen zijn zelfs kleine hoeveelheden nicotine gevaarlijk en die kunnen aanleiding geven tot ernstige vergiftigingsverschijnselen, die dodelijk kunnen zijn.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen die u tijdens de eerste dagen van de behandeling kan hebben, omvatten duizeligheid, hoofdpijn en slaapstoornissen. Dit kunnen ontwenningsverschijnselen zijn in verband met het stoppen met roken en kunnen te wijten zijn aan een onvoldoende toediening van nicotine.

Vaak voorkomende bijwerkingen (komt voor bij 1 tot 10 op de100 gebruikers)

 • duizeligheid en hoofdpijn
 • de hik, spijsverteringsstoornissen zoals misselijkheid, winderigheid, braken, brandend maagzuur, verhoogde speekselproductie en irritatie van de mond en de keel, en kauwspierpijn kunnen zich eveneens voordoen, vooral als gevolg van intensief kauwen. Deze problemen kunnen doorgaans worden vermeden door langzamer te kauwen.

Soms voorkomende bijwerkingen (komt voor bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers)

 • hartkloppingen
 • rode huiduitslag (erytheem) en jeukende huiduitslag met bultjes (netelroos)

Zelden voorkomende bijwerkingen (komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers)

 • hartritmestoornissen (snellere hartslag) en allergische reacties. Deze reacties kunnen in uitzonderlijke gevallen ernstig zijn en vertonen volgende symptomen:
  • zwelling van de huid
  • zwelling van het gelaat en de mond
  • zich licht in het hoofd voelen, duizeligheid en flauwvallen (symptomen van een verlaagde bloeddruk)
  • ademhalingsmoeilijkheden.

Zweertjes in de mond kunnen verband houden met het stoppen met roken en niet met uw behandeling.

De kauwgom kan blijven kleven aan kunstgebitten of andere tandprothesen en kan deze in zeer uitzonderlijke gevallen beschadigen.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C.

Na gebruik dient de Nicotinell kauwgom zorgvuldig te worden verwijderd.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is nicotine. Elke Nicotinell kauwgom bevat 2 mg nicotine (in de vorm van 10 mg nicotine-polacriline).
 • De andere stoffen in dit middel zijn gombasis [bevat butylhydroxytolueen (E321)], calciumcarbonaat, sorbitol (E420), watervrij natriumcarbonaat, natriumbicarbonaat, polacriline,

glycerol (E422), gezuiverd water, anijsolie, vloeibaar dropextract, levomenthol, eucalyptusolie, saccharine, natriumsaccharine, acesulfaam K, xylitol (E967), mannitol (E421), gelatine, titaandioxide (E171), carnaubawas en talk.

Hoe ziet Nicotinell kauwgom er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Elke omhulde kauwgom is gebroken wit van kleur en rechthoekig van vorm.

Nicotinell kauwgom is verkrijgbaar in twee sterktes (2 mg en 4 mg) en vier smaken [fruit, cool mint, drop, classic]. Deze bijsluiter heeft betrekking op Nicotinell Drop 2 mg kauwgom.

De blisterverpakkingen zijn verpakt in dozen met 2, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 120 of 204 stuks kauwgom.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Novartis Consumer Health B.V.

Claudius Prinsenlaan 142 4818 CP Breda Nederland

www.nicotinell.nl

Fabrikant

FAMAR S.A., 48th km National Road Athens-Lamia, 19011, Avlonas, Attiki, Griekenland

In het register ingeschreven onder: RVG 26071

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

BE Nicotinell Anijs, 2 mg, kauwgom CY Nicotinell Liquorice 2mg medicated chewing-gum EL Nicotinell liquorice ES Nicotinell regamint 2 mg chicle medicamentoso FR NICOTINELL REGLISSE 2 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse IE Nicotinell Liquorice 2mg Medicated Chewing Gum LU Nicotinell Anis, 2 mg, gomme à mâcher médicamenteuse NL Nicotinell Drop, 2 mg, kauwgom PL Nicotinell Liquorice PT Nicotinell UK Nicotinell Liquorice 2mg Medicated Chewing Gum

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in xxxx

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.