RXT nicotine kauwgom fruit 2 mg

Illustratie van RXT nicotine kauwgom fruit 2 mg
Stof(fen) Nicotine
Toelating Nederland
Producent RXT Stationsweg 4 5211 TW 'S-HERTOGENBOSCH
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 23.09.2014
ATC-Code N07BA01
Farmacologische groep Geneesmiddelen die worden gebruikt bij verslavende aandoeningen

Vergunninghouder

RXT Stationsweg 4 5211 TW 'S-HERTOGENBOSCH

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Nicorol Spearmint 4 mg, pastilles Nicotine Gelmedic Holding
Nicotinell Cool Mint 2 mg, kauwgom Nicotine Novartis
Nicorol Spearmint 2 mg, pastilles Nicotine Gelmedic Holding
Nicorette Menthol Mint 4 mg, kauwgom Nicotine Johnson & Johnson
NiQuitin minizuigtablet 4 mg, zuigtabletten Nicotine GlaxoSmithKline

Brochure

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • U bent een niet-roker.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

November 2021

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

U kunt mogelijk dit middel gebruiken, maar overleg eerst met uw arts als u heeft:

 • recent (afgelopen 3 maanden) een hartaanval of beroerte gehad
 • pijn op de borst (onstabiele angina pectoris) of blijvende angina
 • hartaandoening die invloed heeft op uw hartslag of hartritme
 • hoge bloeddruk die nog niet onder controle met medicijnen is
 • ooit een allergische reactie gehad die het opzwellen van de lippen, het gezicht en de keel (angio- oedeem) of jeukende huiduitslag (urticaria) veroorzaakt. Het gebruik van nicotinevervangers kan dit type reactie soms veroorzaken.
 • ernstige of matige leveraandoening
 • ernstige nieraandoening
 • diabetes
 • overactieve schildklier
 • tumor van het bijniermerg (feochromocytoom)
 • maagzweer
 • slokdarmontsteking (oesofagitis).

De kauwgom kan blijven plakken aan het kunstgebit en tandprothesen en deze in zeldzame gevallen beschadigen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Mensen jonger dan 18 jaar mogen dit middel niet gebruiken, tenzij voorgeschreven door een arts. Dit middel mag niet door niet-rokers worden gebruikt.

De juiste dosering voor volwassenen kan jonge kinderen ernstig vergiftigen of fataal voor ze zijn. Het is daarom belangrijk dit middel ten aller tijde buiten het zicht en bereik van kinderen te houden.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Neemt u naast RXT nicotine kauwgom nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Dit is vooral belangrijk wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt die bevatten:

Waarop moet u letten met eten en drinken?

U dient niet te eten of te drinken terwijl u de kauwgom kauwt omdat dit de werking van dit middel kan verminderen.

Zure dranken (zoals vruchtensap, koffie of frisdrank) kunnen de opname van nicotine in de mondholte remmen. Om ervoor te zorgen dat het beste effect wordt bereikt, moet u dit soort dranken ongeveer 15 minuten vóór inname van dit middel vermijden.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Het is zeer belangrijk om tijdens uw zwangerschap te stoppen met roken, omdat dit kan leiden tot slechte groei van uw baby. Ook kan dit leiden tot vroeggeboorten en doodgeboren baby’s. Idealiter

zou u moeten proberen om te stoppen met roken zonder het gebruik van geneesmiddelen die nicotine bevatten. Als dit niet lukt mag RXT nicotine kauwgom alleen worden gebruikt na raadpleging van de

November 2021

beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg die u begeleidt in uw zwangerschap, uw huisarts of een arts in een centrum dat gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen die stoppen met roken.

Borstvoeding

Het gebruik van RXT nicotine kauwgom moet worden vermeden tijdens het geven van borstvoeding, omdat nicotine wordt teruggevonden in de moedermelk en invloed kan hebben op uw kind. Wanneer uw arts u heeft aanbevolen om RXT nicotine kauwgom te gebruiken tijdens de periode waarin u borstvoeding geeft, moet de kauwgom direct na het geven van borstvoeding worden ingenomen en niet in de twee uur voordat u borstvoeding gaat geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen effecten bekend van dit middel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

RXT nicotine kauwgom bevat butylhydroxytolueen.

Kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis), of irritatie aan de ogen en slijmvliezen.

RXT nicotine kauwgom bevat maltitol.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

RXT nicotine kauwgom kan dezelfde bijwerkingen geven als nicotine die op een andere manier wordt toegediend. Bijwerkingen zijn over het algemeen dosisafhankelijk.

Stop met het gebruik van dit middel en raadpleeg onmiddellijk een arts als bij u één van de volgende symptomen van een allergische reactie die ernstig kunnen zijn zoals angio-oedeem, optreden. Dit zijn zelden voorkomende bijwerkingen (komt voor bij 1 op de 1000 gebruikers):

 • opgezwollen gezicht, tong of keel
 • slikproblemen
 • rillingen en ademhalingsproblemen

Vaak voorkomende bijwerkingen (komt voor bij 1 op de 10 gebruikers):

De meest vaak voorkomende bijwerkingen zijn irritatie van mond of keel, met name gedurende de eerste weken. Andere vaak voorkomende bijwerkingen zijn duizeligheid, hoofdpijn, maagdarmklachten, misselijkheid, braken, de hik en kaakspierpijn.

Soms voorkomende bijwerkingen (komt voor bij 1 op de 100 gebruikers):

Voelen van uw hartslag (palpitaties) en roodheid van de huid of huiduitslag.

Zelden voorkomende bijwerkingen (komt voor bij 1 op de 1000 gebruikers): Onregelmatige hartslag (aritmie).

November 2021

Wanneer één van de bijwerkingen lastig wordt of niet verdwijnt, raadpleeg dan uw arts.

Sommige verschijnselen zoals duizeligheid, hoofdpijn en slaapstoornissen kunnen worden veroorzaakt door de ontwenningsverschijnselen bij het stoppen met roken en zijn het gevolg van een te lage nicotinetoevoer.

Wanneer u probeert te stoppen met roken, kunt u aften krijgen, ofschoon de relatie met de nicotinebehandeling niet duidelijk is.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosje na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof(fen) in dit middel is nicotine (in de vorm van nicotineresinaat). RXT nicotine kauwgom is verkrijgbaar in 2 sterktes: 2 mg en 4 mg.
 • De andere stof(fen) in dit middel zijn:
  2 mg: gombasis (bevat butylhydroxytolueen (E321)), calciumcarbonaat, xylitol (E976), watervrij natriumcarbonaat, natriumbicarbonaat, kaliumacesulfaam (E950), sucralose (E955), pepermunt, coolmix, levomenthol, talk (E553b), maltitol (E965), titaniumdioxide (E171), vloeibare maltitol, citroen en carnaubawas (E903).4 mg: gombasis (bevat butylhydroxytolueen (E321)), calciumcarbonaat, xylitol (E967), watervrij natriumcarbonaat, kaliumacesulfaam (E950), sucralose (E955), pepermunt, coolmix, levomenthol, talk (E553b), maltitol (E965), titaniumdioxide (E171), vloeibare maltitol, citroen en carnaubawas (E903).

Hoe ziet RXT nicotine kauwgom eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

RXT nicotine kauwgom is een wit tot gebroken witte, licht bolle, rechthoekige kauwgom met een lengte van 19 mm en een breedte van 12 mm.

Verpakkingsgrootten:

10, 12, 20, 24, 30, 36, 40, 48, 50, 60, 70, 72, 80, 84, 90, 96, 100, 108, 110, 120, 150, 192, 200, 204, 210, 300, 492, 500, en 504 stuks blisterverpakking.

De blisterverpakking is gemaakt van PVC/PVdC/Aluminium.

November 2021

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

vergunninghouder

RXT

Stationsweg 4

5211 TW ’s-Hertogenbosch Nederland

Fabrikant:

MAE Holding BV

Stationsweg 4

5211 TW 's-Hertogenbosch

Nederland

Of

Fertin Pharma A/S

Dandyvej 19

DK-7100 Vejle

Denemarken

In het register ingeschreven onder

RVG 115469 – RXT nicotine kauwgom fruit 2 mg

RVG 115470 – RXT nicotine kauwgom fruit 4 mg

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2022

November 2021

Advertentie

Laatst bijgewerkt: 01.09.2022

Bron: RXT nicotine kauwgom fruit 2 mg - Bijsluiter

Stof(fen) Nicotine
Toelating Nederland
Producent RXT Stationsweg 4 5211 TW 'S-HERTOGENBOSCH
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 23.09.2014
ATC-Code N07BA01
Farmacologische groep Geneesmiddelen die worden gebruikt bij verslavende aandoeningen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.