Nicorette Microtab Lemon 2 mg, tabletten voor sublinguaal gebruik

Illustratie van Nicorette Microtab Lemon 2 mg, tabletten voor sublinguaal gebruik
Stof(fen) Nicotine
Toelating Nederland
Producent Johnson & Johnson
Verdovend Nee
ATC-Code N07BA01
Farmacologische groep Geneesmiddelen die worden gebruikt bij verslavende aandoeningen

Vergunninghouder

Johnson & Johnson

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Nicotinell Cool Mint 2 mg, kauwgom Nicotine Novartis
Nicorette Suikervrij 2 mg kauwgom Cortisone Nicotine Johnson & Johnson Consumer B.V. Computerweg 14 3821 AB AMERSFOORT
NiQuitin Clear 7 mg/24 uur, pleister voor transdermaal gebruik Nicotine GlaxoSmithKline
Exmo 2 mg fruit, kauwgom Nicotine Actavis
NiQuitin Mint 2,5 mg orodispergeerbare film Nicotine GlaxoSmithKline

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Nicorette Microtab Lemon behoort tot een groep geneesmiddelen die u helpen om te stoppen met roken.

De nicotine in Nicorette Microtab Lemon bestrijdt de drang naar nicotine en de ontwenningsverschijnselen die optreden wanneer u stopt met roken en voorkomt op die manier dat rokers die gemotiveerd zijn om te stoppen terugvallen.

Wanneer u plotseling stopt met roken en uw lichaam dus geen nicotine meer krijgt, ervaart u verschillende vormen van ongemak, die men ontwenningsverschijnselen noemt. Met Nicorette Microtab Lemon kunt u dit ongemak voorkomen of ten minste beperken, omdat uw lichaam gedurende een korte periode nog steeds een kleine hoeveelheid nicotine krijgt.

Advies en steun verhogen gewoonlijk de kans op slagen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Nicorette Microtab Lemon niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Nicorette Microtab Lemon?

Informeer uw arts als u lijdt aan:

 • Recent (binnen de 3 maanden) een hartinfarct of een beroerte heeft gehad
 • Ernstige hartaandoening (bv. instabiele angina pectoris, ernstige hartritmestoornissen)
 • Andere cardiovasculaire aandoeningen
 • Onbehandelde hoge bloeddruk
Bijsluiter mei 2011
 • Ernstige of matige leverziekte
 • Ernstige nieraandoening
 • Diabetes
 • Problemen met de schildklier
 • Problemen met het bijniermerg (feochromocytoom)
 • Maagzweer.

Personen jonger dan 18 jaar mogen Nicorette Microtab Lemon niet gebruiken, tenzij op medisch advies. Nicorette Microtab Lemon mag niet gebruikt worden door niet-rokers.

U moet tijdens de behandeling met Nicorette Microtab Lemon volledig stoppen met roken.

De correcte dosis voor volwassenen kan kleine kinderen ernstig vergiftigen of zelfs doden. Daarom is het van essentieel belang dat u Nicorette Microtab Lemon tabletten voor sublinguaal gebruik altijd buiten het bereik en zicht van kinderen houdt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Nicorette Microtab Lemon nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kortgeleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Dit is bijzonder belangrijk als u geneesmiddelen neemt die theofylline, tacrine, clozapine, ropinirol, flecaïnide of pentazocine bevatten.

Zwangerschap en borstvoeding

Het is uiterst belangrijk om tijdens de zwangerschap te stoppen met roken omdat roken de groei van uw baby kan beperken. Roken kan ook leiden tot te vroege geboorte of doodgeboorte. Het beste is om te stoppen met roken zonder nicotinebevattende geneesmiddelen te gebruiken. Als u hier niet in slaagt, mag u Nicorette Microtab Lemon alleen gebruiken op advies van de arts die uw zwangerschap volgt, uw huisarts of een arts die werkzaam is in een centrum waar mensen worden geholpen om te stoppen met roken.

Het gebruik van Nicorette Microtab Lemon moet vermeden worden tijdens de borstvoeding omdat nicotine in de moedermelk wordt teruggevonden en invloed kan hebben op uw kind. Als uw arts u heeft aangeraden om Nicorette Microtab Lemon tijdens de borstvoeding te gebruiken, moet de tablet juist na de borstvoeding genomen worden en niet in de twee uur die eraan voorafgaan.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er werd geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken waargenomen.

Stoffen in Nicorette Microtab Lemon waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat aspartaam (een bron van fenylalanine). Dit kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie (een aangeboren stofwisselingsafwijking).

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Nicorette Microtab Lemon altijd nauwgezet de instructies in deze bijsluiter. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De dosis hangt af van uw nicotineafhankelijkheid.

In het begin van de behandeling neemt u 1 tablet om de 1 à 2 uur. Meestal zijn 8-12 tabletten per dag voldoende.

Bij hoge nicotineafhankelijkheid of als u meer dan 20 sigaretten per dag rookt, moet u starten met 2 tabletten om de 1 à 2 uur. Gebruik maximaal 30 tabletten per dag.

Nicorette Microtab Lemon is een tablet voor sublinguaal gebruik, wat betekent dat deze onder de tong geplaatst moet worden.

Bijsluiter mei 2011

Breng een tablet onder de tong en laat de tablet traag smelten door het speeksel. Dit duurt ongeveer 30 minuten. De tablet voor sublinguaal gebruik mag niet stukgebeten of ingeslikt worden.

Als u de tablet per ongeluk zou inslikken, is het risico van vergiftiging klein.

Instructies voor gebruik

Instructie 1

 1. Houdt de blisterverpakking zoals getoond op de afbeelding
 2. Scheur de lange perforatie door tot de volgende dwarse perforatie
 3. N.B. U moet niet de hele blisterverpakking splitsen

Instructie 2

 1. Keer de blister om, zoals hier getoond
 2. Scheur de kleinere (dwarse) perforatie door tot in het blistervakje
 3. Haal de tablet eruit
 4. Leg de tablet onder uw tong

Instructie 3

 1. Als u de tablet uit de blisterverpakking hebt gehaald, ziet deze er als volgt uit
 2. De blisterverpakking kan in de verpakkingsdoos bewaard worden.

De behandelingsduur is individueel verschillend.

De behandeling moet ongeveer 2 à 3 maanden voortgezet worden. Daarna moet de nicotinedosis geleidelijk verminderd worden.

De behandeling moet stopgezet worden wanneer de dosis is teruggebracht tot 1 à 2 tabletten per dag.

Het wordt normaal niet aangeraden om gedurende meer dan 6 maanden regelmatig Nicorette Microtab Lemon te gebruiken.

Bij sommige ex-rokers is een langere behandeling nodig om te voorkomen dat ze terugvallen. Zorg dat u altijd een paar reservetabletten bij de hand hebt, omdat de drang om te roken plotseling kan terugkeren.

Heeft u te veel van Nicorette Microtab Lemon ingenomen?

Overdosering met nicotine kan optreden wanneer u tegelijkertijd rookt en Nicorette Microtab Lemon inneemt.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of de afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis als een kind Nicorette Microtab Lemon heeft ingenomen of als u te veel Nicorette Microtab Lemon heeft ingenomen.

Bijsluiter mei 2011

De symptomen van overdosering zijn misselijkheid, speekselvloed, maagpijn, diarree, zweten, hoofdpijn, duizeligheid, verstoord gehoor en een gevoel van zwakte. Bij hoge doses kunnen deze symptomen worden gevolgd door lage bloeddruk, een zwakke en onregelmatige polsslag, ademhalingsmoeilijkheden, uitgesproken moeheid, circulatoire collaps en algemene stuiptrekkingen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Nicorette Microtab Lemon bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Nicorette Microtab Lemon kan dezelfde bijwerkingen veroorzaken als deze waargenomen bij toediening van nicotine in een andere vorm. De bijwerkingen zijn gewoonlijk dosisafhankelijk.

Indien u één van de volgende ernstige zeldzame bijwerkingen ervaart, stop met het gebruik van Nicorette Microtab Lemon en contacteer onmiddellijk een arts (tekenen van angio-oedeem):

 • opgezwollen aangezicht, tong of keel
 • moeilijkheden bij het slikken
 • netelroos en moeilijk ademhalen

Bijwerkingen die vaak voorkomen (treden op bij meer dan 1 op de 100 personen en bij minder dan 1 op de 10 personen), vooral in de eerste weken zijn:

• pijnlijke mond of keel, droge mond, brandend gevoel in de mond.

Andere bijwerkingen die vaak voorkomen (treden op bij meer dan 1 op de 100 personen en bij minder dan 1 op de 10 personen) zijn:

duizeligheid hik
hoofdpijn verstopte neus
misselijkheid hoesten
braken onregelmatige hartslagen
 • gasvorming

Een bijwerking die soms voorkomt (kan optreden bij meer dan 1 op 1000 personen en bij minder dan 1 op 100 personen) is:

 • jeukende huid (urticaria).

Zeldzame bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 10.000 personen en bij minder dan 1 op de 1000 personen) zijn:

 • omkeerbaar hartfibrilleren.
 • allergische reactie met opzwellen van aangezicht en mond (angio-oedeem).

Neem contact op met uw arts als de bijwerkingen aanhouden.

Sommige symptomen, zoals duizeligheid, hoofdpijn en slaapstoornissen, kunnen verband houden met ontwenningsverschijnselen die optreden bij het stoppen met roken, en kunnen het gevolg zijn van een te lage aanvoer van nicotine.

Wanneer u probeert te stoppen met roken, kunt u aften krijgen. Het is niet duidelijk of dit verband houdt met de nicotinebehandeling.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Bijsluiter mei 2011

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Nicorette Microtab Lemon niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blisterverpakking en de doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in Nicorette Microtab Lemon?

 • De werkzame stof in dit middel is nicotine. Eén tablet voor sublinguaal gebruik bevat 2 mg nicotine in de vorm van nicotinebitartraatdihydraat.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: mannitol, microkristallijne cellulose, povidon 90, methylcellulose, gesilicifieerde microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat, citroensmaak (bevat maltodextrine), aspartaam (E951) en smaakstof (bevat maltodextrine).

Hoe ziet Nicorette Microtab Lemon eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De tabletten voor sublinguaal gebruik zijn wit tot gebroken wit, plat, rond, 6 mm in diameter en aan één kant gemerkt met “N2”.

Verpakkingsgrootten:

20, 30, 90, 100 of 150 tabletten voor sublinguaal gebruik in een blisterverpakking en met een etui.

Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel gebracht worden.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Johnson & Johnson Consumer B.V.

Rooseveltweg 15

1314 SJ Almere

Fabrikant: McNeil AB, Norrbroplatsen 2, 25109 Helsingborg, Zweden

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

RVG 34868

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk, België, Griekenland, Luxemburg, Nicorette Microtab
Nederland, Slovenië, Zweden   Lemon  
Frankrijk       Nicorette Microtab Citron
Spanje       Nicotrol  
Portugal       Nicorette Microtab Limão

Deze bijsluiter is goedgekeurd in mei 2011.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG (www.cbg-meb.nl).

Advertentie

Stof(fen) Nicotine
Toelating Nederland
Producent Johnson & Johnson
Verdovend Nee
ATC-Code N07BA01
Farmacologische groep Geneesmiddelen die worden gebruikt bij verslavende aandoeningen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.