Nicorette Inhaler 15 mg, vloeistof voor inhalatiedamp

Illustratie van Nicorette Inhaler 15 mg, vloeistof voor inhalatiedamp
Stof(fen) Nicotine
Toelating Nederland
Producent Johnson & Johnson
Verdovend Nee
ATC-Code N07BA01
Farmacologische groep Geneesmiddelen die worden gebruikt bij verslavende aandoeningen

Vergunninghouder

Johnson & Johnson

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Nicorette Freshmint 4 mg kauwgom, kauwgom Nicotine Johnson & Johnson
NiQuitin Clear 21 mg/24 uur, pleister voor transdermaal gebruik Nicotine GlaxoSmithKline
NiQuitin 7 mg/24 uur, pleister voor transdermaal gebruik Nicotine GlaxoSmithKline
Nicotinell 14 mg/24u, pleister voor transdermaal gebruik Nicotine GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V. Van Asch van Wijckstraat 55G 3811 LP AMERSFOORT
NiQuitin Mint 2,5 mg orodispergeerbare film Nicotine GlaxoSmithKline

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 • Nicorette Inhaler bevat nicotine onder de vorm van een vloeistof voor inhalatiedamp.
 • Nicorette Inhaler behoort tot de groep van ontwenningsmiddelen. De Nicorette Inhaler wordt gebruikt om de sterke behoefte aan nicotine die mensen kunnen krijgen bij het stoppen met roken, te verlichten of te bestrijden.
 • De nicotine bevindt zich in een patroon, die een poreuze plug van polyethyleen bevat. Bij gebruik van de Inhaler zuigt u via het mondstuk lucht door het patroon aan, waarin zich de nicotine bevindt. De nicotinedamp wordt tegelijk met de opgezogen lucht ingeademd en opgenomen in het lichaam. Deze nicotine is genoeg om de behoefte aan roken te verminderen. In tegenstelling tot tabaksrook bevat Nicorette Inhaler geen schadelijk teer of koolmonoxide.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Nicorette Inhaler niet gebruiken ?

 • als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • als u een ernstige hartaandoening heeft :
  • een recent hartinfarct;
  • hartritmestoornissen;
  • een beklemmend, pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris);
  • een zogenaamde Prinzmetal angina;
 • als u recent een hersenbloeding (beroerte) heeft gehad.
Bijsluiter Oktober 2012

Waar u verder op moet letten bij het gebruik van Nicorette Inhaler

Stop volledig met roken wanneer u begint met het gebruik van Nicorette Inhaler.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Nicorette Inhaler ?

 • als u last heeft van angina pectoris;
 • als u recent een bypass of een ballondilatatie van de hartslagaders kreeg;
 • als u enig andere hartstoornis heeft;
 • als u een aandoening van de bloedvaten heeft;
 • als u last heeft van verhoogde bloeddruk (hypertensie) die nog niet onder controle is;
 • als u een verminderde nier- en/of leverwerking heeft;
 • als u last heeft van een maag- of darmzweer;
 • als u suikerziekte (diabetes mellitus) heeft;
 • als u een hyperactieve schildklier heeft;
 • als u een tumor van het bijniermerg (feochromocytoom) heeft;
 • als u last heeft van een chronische keelaandoening of asthma.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Langdurig gebruik van Nicorette Inhaler door ex-rokers wordt afgeraden, omdat nicotine als verslavend wordt beschouwd. Nicotine is een toxische stof, die goed verdragen blijkt te worden tijdens nicotinevervangende therapie.

Nicorette Inhaler mag niet worden toegediend aan personen jonger dan 18 jaar zonder voorschrift van een arts.

Nicorette Inhaler dient buiten het zicht en bereik van kinderen te worden gehouden. Wanneer een kind een patroon doorslikt, er op kauwt of zuigt, is er een risico op vergiftiging. Lage doses nicotine, die door volwassenen kunnen worden verdragen, kunnen bij kinderen ernstige vergiftigingsverschijnselen veroorzaken. Ook reeds gebruikte patronen kunnen voor kinderen gevaarlijk zijn.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen ?

Roken kan de uitscheiding van sommige geneesmiddelen door het lichaam versnellen. Het stoppen met roken, met of zonder nicotinevervanging, kan de reactie van ex-rokers op gelijktijdig gebruikte geneesmiddelen veranderen. Wanneer u bijvoorbeeld geneesmiddelen als theofylline (middel gebruikt bij astma), tacrine (middel gebruikt bij de ziekte van Alzheimer), clozapine of olanzapine (middelen gebruikt bij schizofrenie), ropinirol (middel gebruikt bij de ziekte van Parkinson), imipramine, clomipramine of fluvoxamine (middelen gebruikt bij depressie), flecaïnide (middel gebruikt bij onregelmatige hartslag) of pentazocine (krachtige pijnstiller) gebruikt, kan het stoppen met roken leiden tot een verhoging van de hoeveelheid geneesmiddel in uw bloed.

Gebruikt u naast Nicorette Inhaler nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan ? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Waarop moet u letten met eten en drank ?

Niet van toepassing

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Bijsluiter Oktober 2012

Nicotine kan een effect hebben op de ongeboren vrucht. U dient volledig te stoppen met roken wanneer u zwanger bent, bij voorkeur zonder gebruik van nicotinevervangende middelen. U dient Nicorette Inhaler daarom niet te gebruiken tijdens de zwangerschap, met uitzondering van vrouwen die niet kunnen stoppen met roken zonder nicotinevervangende therapie. Het gevaar van doorgaan met roken tijdens de zwangerschap kan een groter risico betekenen voor de ongeboren vrucht, dan het gebruik van nicotinevervangende producten onder deskundige begeleiding. Overleg eerst met uw arts als u Nicorette Inhaler wilt gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Nicotine komt in de moedermelk. Het is mogelijk dat de zuigeling hierdoor wordt beïnvloed. Daarom dient u Nicorette Inhaler niet te gebruiken wanneer u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen invloed op de rijvaardigheid of het gebruik van machines waargenomen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Nicorette

Niet van toepassing

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

U kunt de Nicorette Inhaler gebruiken wanneer u de sterke behoefte voelt om te roken. U kunt met de Nicorette Inhaler op dezelfde manier inhaleren als bij een sigaret.

Aangezien de hoeveelheid nicotine die vrijkomt bij 1 ademteug met de Inhaler veel lager is dan bij een sigaret, moet ongeveer 8-10 keer meer geïnhaleerd worden van de Inhaler dan van een sigaret om een geschikte vervangingsgraad te bereiken. Met de aanbevolen inhalatietechniek duurt één sessie ongeveer 10 tot 20 minuten. Eén patroon kan voor ongeveer 7 dergelijke sessies gebruikt worden en vervangt dus ongeveer 7 sigaretten.

Voor de bestrijding van de ontwenningsverschijnselen wordt aangeraden dat u minstens drie patronen per dag gebruikt en niet meer dan zes patronen. Deze hoeveelheden dient u gedurende drie maanden te gebruiken. Na deze drie maanden dient u deze hoeveelheden in nog eens drie maanden langzaam te verminderen door iedere maand de laatste door u gebruikte hoeveelheid met een kwart te verminderen. Dat wil zeggen dat u in de vierde maand na het begin van het gebruik, 75% van uw laatst gebruikte dosis gaat gebruiken. Vervolgens in de vijfde maand gebruikt u 50% van die hoeveelheid en in de zesde maand maar 25%. Over het algemeen wordt het afgeraden Nicorette Inhaler langer dan 6 maanden te gebruiken.

Advies en ondersteuning verbeteren normaal gesproken de kans op succes.

Gebruiksaanwijzing

 1. Verwijder het mondstuk uit de verpakking. Draai de twee delen zo, dat de merktekentjes in één lijn met elkaar worden gebracht en verwijder de dop van het mondstuk.
 2. Haal een patroon uit de blisterverpakking en duw het stevig in de onderkant van het mondstuk, zodat de verzegeling wordt verbroken. Plaats de dop op het mondstuk, breng de merktekentjes weer in één lijn met elkaar en druk de beide delen van het mondstuk tegen elkaar om de bovenkant van de verzegeling van het patroon te verbreken.
Bijsluiter Oktober 2012
 1. Draai tot de merktekentjes niet meer in elkaars verlengde liggen. Het mondstuk is nu afgesloten.
 2. De Nicorette Inhaler is nu klaar voor gebruik.
 3. Na gebruik van de Nicorette Inhaler dient het gebruikte patroon verwijderd te worden; het kan als gewoon afval worden weggegooid. Zorg ervoor dat dit patroon niet binnen het bereik van kinderen kan komen. Berg het mondstuk op in de verpakking voor later gebruik. De hoeveelheid nicotine die u uit de Nicorette Inhaler haalt is afhankelijk van de temperatuur. Bij gebruik bij een lagere omgevingstemperatuur (beneden 15°C) verdampt nicotine trager en zijn meer frequente inhalaties nodig.

Toedieningswijze en toedieningsweg

Nicorette Inhaler wordt toegediend via de mond door middel van inhalatie. Niet kauwen op het patroon en dit niet inslikken.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Nicorette Inhaler mag niet worden toegediend aan personen jonger dan 18 jaar zonder voorschrift van een arts.

Heeft u te veel van Nicorette Inhaler gebruikt ?

Als u Nicorette Inhaler gaat gebruiken, dient u volledig te stoppen met roken. De verschijnselen van een overdosering kunnen ontstaan, wanneer u tijdens het gebruik van Nicorette Inhaler doorgaat met roken.

De symptomen van overdosering zijn misselijkheid, speekselvloed, buikpijn, diarree, zweten, hoofdpijn, duizeligheid, verminderd gehoor en zwakte. Bij hoge doseringen kunnen deze symptomen worden gevolgd door te lage bloeddruk, zwakke en onregelmatige pols, ademhalingsmoeilijkheden, uitputting, plotselinge afname van de bloedsomloop en stuiptrekkingen.

Wanneer u teveel nicotine heeft ingenomen of wanneer een kind Nicorette Inhaler heeft gebruikt, vraag dan direct medisch advies aan uw arts of bij een eerstehulpafdeling dan wel bij een vergiftigingsinformatiecentrum (telefoon: 112).

Nicotine doseringen die door volwassen rokers tijdens de behandeling worden verdragen, kunnen ernstige vergiftigingsverschijnselen veroorzaken bij kleine kinderen en kunnen fataal zijn.

Bent u vergeten Nicorette Inhaler te gebruiken ?

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Nicorette Inhaler

Niet van toepassing.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Nicorette Inhaler bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Ongeveer 40% van de gebruikers had last van hoesten en irritatie van de mond en keel. De meeste bijwerkingen treden op gedurende de eerste weken van de behandeling.

De frequentie van de bijwerkingen wordt geëvalueerd overeenkomstig de volgende regels:

Bijsluiter Oktober 2012

Zeer vaak: Bij meer dan 1 van de 10 gebruikers

Vaak: Bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers

Soms: Bij 1 tot 10 van de 1000 gebruikers

Zelden: Bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers

Zeer zelden: Bij minder dan 1 van de 10.000 gebruikers

Onbekend: Kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Zenuwstelselaandoeningen:

Zeer vaak: hoofdpijn

Vaak: duizeligheid

Hartaandoeningen:

Soms: hartkloppingen

Zelden: hartritmestoornis (omkeerbaar atriumfibrilleren)

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen:

Zeer vaak: hoesten

Maagdarmstelselaandoeningen:

Vaak: maagdarmklachten, de hik, misselijkheid, braken

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:

Zeer vaak: irritatie van mond en keel

Vaak: verstopte neus

Enkele symptomen zoals duizeligheid, hoofdpijn en slapeloosheid kunnen verband houden met onthoudingsverschijnselen ten gevolge van het stoppen met roken. Aften in de mond kunnen voorkomen wanneer u stopt met roken. Het is niet vastgesteld of dit te maken heeft met de behandeling met nicotine.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na ‘Niet gebruiken na’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaar Nicorette Inhaler altijd in de afgesloten doos wanneer u die niet gebruikt.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in Nicorette Inhaler ?

 • De werkzame stof is nicotine. Eén patroon bevat 15 mg nicotine.
 • De andere stoffen zijn de smaakstof levomenthol, stikstof, en een poreuze plug van polyethyleen.
Bijsluiter Oktober 2012

Hoe ziet Nicorette Inhaler eruit en hoeveel zit er in een verpakking ?

Het patroon is cylindrisch en bevat een poreuze plug uit polyethyleen, die de nicotine bevat als vloeistof voor inhalatiedamp.

4 of 20 patronen in een blisterschaaltje, met een mondstuk.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Johnson & Johnson Consumer BV Rooseveltweg 15

1314 SJ Almere

Fabrikant

McNeil AB

Norrbroplatsen 2

P.O. Box 941

251 09 Helsingborg

Zweden

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

RVG 111209

Deze bijsluiter is goedgekeurd in december 2012.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG (www.cbg- meb.nl).

Advertentie

Stof(fen) Nicotine
Toelating Nederland
Producent Johnson & Johnson
Verdovend Nee
ATC-Code N07BA01
Farmacologische groep Geneesmiddelen die worden gebruikt bij verslavende aandoeningen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.