Mitomycine medac 20 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor intravesicaal gebruik

Mitomycine medac 20 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor intravesicaal gebruik
Werkzame stof(fen)Mitomycine
ToelatingslandNL
VergunninghouderMedac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstrasse 6 D-22880 WEDEL (DUITSLAND)
Toelatingsdatum24.03.2016
ATC-codeL01DC03
Farmacologische groepenCytotoxische antibiotica en aanverwante stoffen

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Mitomycine medac is een medicijn voor de behandeling van kanker. Het is een medicijn dat de deling van actieve cellen voorkomt of aanzienlijk vertraagt door het metabolisme (stofwisseling) van de cellen op verschillende manieren te beïnvloeden (cytostaticum). Het therapeutisch (genezend) gebruik van cytostatica (stoffen die de celgroei/celdeling remmen) bij de behandeling van kanker is gebaseerd op één bepaald verschil tussen kankercellen en andere, normale cellen in het lichaam, namelijk dat kankercellen sneller delen door een gebrek aan controle van hun groei.

Therapeutische indicaties (wijze van gebruik)

Mitomycine medac wordt ingebracht in de urineblaas (intravesicale toepassing) ter voorkoming van een herval van oppervlakkige urineblaaskanker nadat het weefsel dat door de tumor is aangetast, via de urinebuis is verwijderd (transurethrale resectie).

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Mitomycine mag alleen worden toegediend wanneer dit strikt bepaald is en door een arts die ervaren is in dit soort behandeling.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter,
 • U geeft borstvoeding: u mag geen borstvoeding geven tijdens de behandeling met mitomycine,
 • U heeft een perforatie van de blaaswand (een ‘gat’ in de blaaswand),
 • U heeft een ontsteking van de urineblaas (cystitis).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Bijzondere voorzichtigheid is vereist wanneer dit medicijn wordt gebruikt:

 • als u een slechte algemene gezondheid heeft,
 • als u een verzwakte longfunctie, nierfunctie of leverfunctie heeft,

pal (NL) Mitomycine medac 20 mg, powder and solvent for intravesical solution National version: 03/2022

 • als u bestralingstherapie ondergaat,
 • als u behandeld wordt met andere cytostatica (stoffen die de celgroei/celdeling remmen),
 • als men u heeft meegedeeld dat u beenmergsuppressie heeft (uw beenmerg is niet in staat om de bloedcellen die u nodig heeft, aan te maken). Dit kan verergeren (vooral bij ouderen en bij langdurige behandeling met mitomycine); infecties kunnen door een laag aantal bloedcellen verergeren en kunnen tot dodelijke aandoeningen leiden,
 • als u een vrouw bent en zwanger kunt worden, aangezien mitomycine een invloed kan hebben op uw vermogen om kinderen te krijgen in de toekomst.

Als u buikpijn of pijn in het bekkengebied heeft die meteen na of weken of maanden na de toediening van Mitomycine medac in de blaas optreedt, moet u uw arts onmiddellijk informeren. Het kan zijn dat uw arts een sonografie (echo) van de buik moet uitvoeren om de oorzaak van uw pijn vast te stellen.

Mitomycine is een stof die ernstige erfelijke veranderingen in het genetisch materiaal kan veroorzaken en kan mogelijk kanker veroorzaken bij de mens.

Vermijd contact met huid en slijmvliezen.

Lees de instructies voor algemene hygiëne na een intravesicale indruppeling (instillatie) in de blaas: Het wordt aanbevolen dat u neerzit bij het plassen om te voorkomen dat er urine wordt gemorst, en dat u na het plassen uw handen en geslachtsdelen wast. Dit is met name van toepassing wanneer u voor het eerst plast na toediening van mitomycine.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Het gebruik van Mitomycine medac bij kinderen en jongeren tot 18 jaar is niet aanbevolen.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Er zijn geen wisselwerkingen met andere medicijnen bekend als mitomycine in de blaas wordt toegediend (intravesicale toediening).

Mogelijke wisselwerking tijdens injectie of infusie in een bloedvat (intraveneuze toediening)

Bij gelijktijdig gebruik met andere behandelingsvormen (met name andere medicijnen tegen kanker, bestraling) die ook een schadelijk effect op het beenmerg hebben, is het mogelijk dat het schadelijke effect van mitomycine op het beenmerg versterkt wordt.

De combinatie met vinca-alkaloïden of bleomycine (medicijnen die tot de groep van cytostatica behoren) kan het schadelijke effect op de longen versterken.

Er is melding gemaakt van een verhoogd risico op een bepaalde vorm van nierziekte (hemolytisch- uremisch syndroom) bij patiënten die gelijktijdig intraveneuze mitomycine en 5-fluoruracil of tamoxifen toegediend kregen.

Er zijn meldingen afkomstig van dieronderzoek dat het effect van mitomycine verloren gaat bij gelijktijdige toediening met vitamine B6.

Tijdens behandeling met mitomycine mag u geen vaccinatie krijgen met levende vaccins aangezien u hierdoor een verhoogd risico loopt op een infectie met het levende vaccin.

Het schadelijke effect van Adriamycine (doxorubicine, een medicijn dat tot de groep van cytostatica behoort) op het hart kan door mitomycine versterkt worden.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

pal (NL) Mitomycine medac 20 mg, powder and solvent for intravesical solution National version: 03/2022

Zwangerschap

Mitomycine kan erfelijke genetische schade veroorzaken en kan de ontwikkeling van een embryo ongunstig beïnvloeden.

U mag niet zwanger worden tijdens de behandeling met mitomycine: als u toch zwanger wordt, moet u erfelijkheidsvoorlichting krijgen.

U mag mitomycine niet tijdens de zwangerschap gebruiken. Als een behandeling met mitomycine nodig is tijdens de zwangerschap, moet uw arts het voordeel afwegen tegen het risico op schadelijke effecten op uw kind.

Borstvoeding

Mitomycine gaat waarschijnlijk over in de moedermelk. Het geven van borstvoeding moet worden gestopt tijdens de behandeling met Mitomycine medac.

Vruchtbaarheid/Anticonceptie bij mannen en vrouwen

Als een seksueel volwassen patiënt, moet u een voorbehoedsmiddel (anticonceptie) gebruiken of geen seks hebben tijdens de chemotherapie en gedurende 6 maanden daarna.

Mitomycine kan erfelijke genetische schade veroorzaken. Als u een man bent die met mitomycine behandeld wordt, krijgt u het advies om geen kind te verwekken tijdens de behandeling en gedurende 6 maanden daarna. Voordat u met de behandeling start, moet u tevens advies inwinnen over bewaring van uw sperma, aangezien mitomycine onomkeerbare onvruchtbaarheid kan veroorzaken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Zelfs wanneer dit medicijn volgens de aanwijzingen wordt gebruikt, kan het misselijkheid en braken veroorzaken. Hierdoor wordt uw reactietijd in zulke mate beïnvloed dat het uw vermogen aantast om voertuigen te besturen of machines te gebruiken. Dit geldt in het bijzonder als u tegelijkertijd alcohol gebruikt.

Hoe wordt het gebruikt?

Mitomycine medac wordt enkel toegediend door getrainde beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Dit medicijn is bedoeld om in te brengen in de urineblaas (intravesicale instillatie) nadat het product is opgelost.

Uw arts zal de voor u correcte dosis voorschrijven.

Mitomycine medac wordt met behulp van een katheter onder lage druk in de lege blaas ingebracht. Vóór de behandeling zal uw beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg uw blaas leegmaken met een katheter. Ga niet naar het toilet vlak voor het bezoek aan uw beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Het medicijn moet gedurende een periode van 1-2 uur in de blaas blijven. Om dit mogelijk te maken, mag u niet te veel vloeistof drinken vóór, tijdens en na de behandeling. Terwijl de oplossing in uw blaas blijft, moet die voldoende in contact komen met het volledige slijmvliesoppervlak. Bewegen bevordert de behandeling. Na 2 uur moet u uw blaas in een zittende houding ledigen om te vermijden dat er urine wordt gemorst.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Als u onbedoeld een hogere dosis heeft toegediend gekregen, kunt u symptomen zoals koorts, misselijkheid, braken en bloedstoornissen krijgen. Uw arts kan u een ondersteunende behandeling geven voor symptomen die kunnen optreden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

pal (NL) Mitomycine medac 20 mg, powder and solvent for intravesical solution National version: 03/2022

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Mogelijke bijwerkingen na indruppeling in de urineblaas (intravesicaal gebruik)

Als u een van deze bijwerkingen (die zeer zelden zijn waargenomen na indruppeling in de urineblaas) opmerkt, licht uw arts dan onmiddellijk in aangezien de behandeling met mitomycine moet worden stopgezet:

 • ernstige allergische reactie; met als symptomen flauwte, huiduitslag of netelroos, jeuk, zwelling van lippen, gezicht en luchtwegen met ademhalingsproblemen en bewustzijnsverlies,
 • ernstige longaandoening, met als symptomen kortademigheid, droge hoest en kraken bij het inademen (interstitiële pneumonie),
 • ernstig nierfalen: een nierziekte waardoor u weinig of niet kunt plassen.

Vaak: komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers

 • blaasontsteking (cystitis) die gepaard kan gaan met bloed in de blaas/urine
 • pijn bij het plassen (dysurie)
 • veelvuldig plassen ‘s nachts (nocturie)
 • vaak kleine hoeveelheden plassen (pollakisurie)
 • bloed in de urine (hematurie)
 • lokale irritatie van de blaaswand
 • lokale huiduitslag (lokaal exantheem)
 • allergische huiduitslag
 • huiduitslag veroorzaakt door contact met mitomycine (contactdermatitis)
 • doof gevoel, zwelling en pijnlijke roodheid van de handpalmen en voetzolen (palmoplantair erytheem)

Zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers

huiduitslag over het hele lichaam (gegeneraliseerd exantheem)

Zeer zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers

 • blaasontsteking met beschadiging van het blaasweefsel (necrotiserende cystitis)
 • allergische (eosinofiele) blaasontsteking (cystitis)
 • vernauwing (stenosen) van de urinewegen
 • verminderde blaascapaciteit
 • kalkafzettingen in de blaaswand (verkalking van de blaaswand)
 • gedeeltelijke omzetting van blaaswandweefsel in bindweefsel (blaaswandfibrose)
 • verminderd aantal witte bloedcellen (leukopenie), met als gevolg een hoger risico op infecties
 • verminderd aantal bloedplaatjes (trombopenie), met als gevolg blauwe plekken en bloedingen
 • systemische allergische reacties (ernstige allergische reactie)
 • longaandoening met als symptomen kortademigheid, droge mond en krakende geluiden bij het inademen (interstitiële longziekte)
 • verhoogde concentratie leverenzymen in het bloed (transaminasen verhoogd)
 • haarverlies (alopecia)
 • misselijkheid en braken
 • diarree
 • nierziekte (nierfalen) waardoor u weinig of niet kunt plassen
 • koorts

Niet bekend: de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Als mitomycine per ongeluk andere gebieden dan de blaas bereikt:

 • beschadiging van de blaas
 • zakje met etter in de buik (abces)

pal (NL) Mitomycine medac 20 mg, powder and solvent for intravesical solution National version: 03/2022

 • afsterven van (vet)weefsel van het omringende gebied ((vet)weefselnecrose)
 • blaasfistel

Mogelijke bijwerkingen na injectie of infusie in een bloedvat (intraveneuze toediening)

Zeer vaak: komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers

 • remming van de aanmaak van bloedcellen in het beenmerg (beenmergsuppressie)
 • verminderd aantal witte bloedcellen (leukopenie) waardoor het risico op infecties groter wordt
 • verminderd aantal bloedplaatjes (trombopenie) wat blauwe plekken en bloedingen veroorzaakt
 • misselijkheid en braken

Vaak: komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers

 • longaandoening met als symptomen kortademigheid, droge mond en krakende geluiden bij het inademen (interstitiële pneumonie)
 • moeite met ademhalen (dyspneu), hoesten, kortademigheid
 • huiduitslag (exantheem)
 • allergische huiduitslag
 • huiduitslag veroorzaakt door contact met mitomycine (contactdermatitis)
 • doof gevoel, zwelling en pijnlijke roodheid van de handpalmen en voetzolen (palmoplantair erytheem)
 • nieraandoeningen (nierfalen, nefrotoxiciteit, glomerulopathie, verhoogde concentratie creatinine in het bloed) waardoor u weinig of niet kunt plassen

Bij injectie of lekkage van mitomycine in omliggend weefsel (extravasatie)

 • ontsteking van bindweefsel (cellulitis)
 • afsterven van weefsel (weefselnecrose)

Soms: komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers

 • ontsteking van de slijmvliezen (mucositis)
 • ontsteking van de slijmvliezen in de mond (stomatitis)
 • diarree
 • haarverlies (alopecia)
 • koorts
 • verlies van eetlust

Zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers

 • levensbedreigende infectie
 • bloedvergiftiging (sepsis)
 • verminderd aantal rode bloedcellen door een abnormale afbraak van deze cellen (hemolytische anemie)
 • blauwe plekken (purpura) en rode en paarse puntvormige vlekken (petechiën) op de huid (trombotische trombocytopenische purpura)
 • hartfalen (verminderde werking van het hart) na eerdere behandeling met medicijnen tegen kanker (antracyclines)
 • verhoogde bloeddruk in de longen, bijv. met kortademigheid, duizeligheid en flauwvallen als gevolg (pulmonaire hypertensie)
 • ziekte met verstopping van de aders in de longen (pulmonaire veno-occlusieve ziekte, PVOD)
 • leverziekte (leverfalen)
 • verhoogde concentratie leverenzymen (transaminasen)
 • vergeling van de huid en het wit van de ogen (icterus)
 • ziekte met verstopping van de aders in de lever (veno-occlusieve leverziekte, VOD)
 • huiduitslag over het hele lichaam (gegeneraliseerd exantheem)
 • een bepaalde vorm van nierfalen (hemolytisch-uremisch syndroom, HUS), gekenmerkt door de vernietiging van rode bloedcellen die sneller verloopt dan de productie ervan in uw beenmerg (hemolytische anemie), acuut nierfalen (nieren stoppen onmiddellijk met functioneren) en een laag aantal bloedplaatjes

pal (NL) Mitomycine medac 20 mg, powder and solvent for intravesical solution National version: 03/2022

een soort van hemolytische anemie (bloedarmoede door te sterke afbraak van het bloed) veroorzaakt door factoren in de kleine bloedvaten (micro-angiopathische hemolytische anemie, MAHA)

Niet bekend: de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

 • infectie
 • lager aantal bloedcellen (anemie)

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website: www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op het etiket en de doos na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste

houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25 °C.

De injectieflacon in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Na oplossing dient dit medicijn onmiddellijk gebruikt te worden.

De gereconstitueerde oplossing tegen licht beschermen.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert, worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Verdere informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

 • De werkzame stof in dit medicijn is mitomycine.
  1 injectieflacon poeder voor oplossing voor intravesicaal gebruik bevat 20 mg mitomycine. Na reconstitutie (oplossen) met 20 ml oplosmiddel bevat 1 ml oplossing voor intravesicaal gebruik 1 mg mitomycine.
 • De andere stoffen in dit medicijn zijn:
  Poeder voor oplossing voor intravesicaal gebruik: Ureum
  Oplosmiddel voor oplossing voor intravesicaal gebruik: Natriumchloride en water voor injecties.
  Glijmiddel voor de katheter bevat chloorhexidinedigluconaat.

Hoe ziet Mitomycine medac eruit en wat zit er in een verpakking?

Mitomycine medac is een grijs tot grijsblauw poeder.

Het oplosmiddel is een heldere en kleurloze oplossing.

pal (NL) Mitomycine medac 20 mg, powder and solvent for intravesical solution National version: 03/2022

Mitomycine medac, 20 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor intravesicaal gebruik (instillatieset) is beschikbaar in verpakkingen met 1, 4, 5 of 6 glazen injectieflacons (20 ml) met een omhulde rubberen stop en een aluminium afsluitkapje. Instillatiesets voor intravesicale indruppeling bevatten ook 1, 4, 5 of 6 zakken (van PVC) met een volume van 20 ml bestaande uit natriumchloride 9 mg/ml (0,9%) oplossing voor injectie. De sets zijn verkrijgbaar met of zonder katheters en verbindingsstukken (conisch voor Luer-Lock).

Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6

22880 Wedel Duitsland

tel.: +49 4103 8006-0 fax: +49 4103 8006-100

In het register ingeschreven onder:

RVG 114595

Dit medicijn is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België, IJsland, Letland, Litouwen, Oostenrijk:

Mitomycin medac

Duitsland: mito-medac

Italië:

Mitomicina medac

Nederland:

Mitomycine medac

Slovenië:

Mitomicin medac

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2022.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende informatie is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

Dosering

Er bestaan verschillende behandelingsschema’s voor intravesicaal gebruik van mitomycine waarbij de dosis mitomycine die gebruikt wordt, de frequentie van de instillatie en de duur van de behandeling variëren.

Tenzij anders gespecificeerd, is de dosis mitomycine 20 - 40 mg eenmaal per week toegediend via instillatie in de urineblaas. Behandelingsschema’s met instillaties om de 2 weken, om de maand of om

de 3 maanden kunnen ook worden gebruikt.

De specialist moet voor elke patiënt afzonderlijk beslissen welk behandelingsschema, welke frequentie en welke behandelingsduur het beste zijn.

pal (NL) Mitomycine medac 20 mg, powder and solvent for intravesical solution National version: 03/2022

Het wordt aanbevolen dit geneesmiddel te gebruiken bij een optimale pH (urinaire pH > 6) en de concentratie mitomycine in de blaas te handhaven door de vochtinname vóór, tijdens en na de instillatie te verminderen. Vóór instillatie moet de blaas worden geledigd. Mitomycine wordt in de blaas gebracht via een katheter en onder lage druk. De duur van de individuele instillatie moet 1 – 2 uur bedragen. Gedurende deze periode moet de oplossing voldoende in contact komen met het volledige oppervlak van de blaasmucosa. Daarom moet de patiënt zoveel mogelijk gemobiliseerd worden. Na 2 uur moet de patiënt de oplossing lozen, bij voorkeur in een zittende houding.

Reconstitutie van de gebruiksklare oplossing voor intravesicaal gebruik

Voordat met de reconstitutie van het geneesmiddel wordt begonnen, moet er een katheter (en een verbindingsstuk [conisch voor Luer-Lock]) voorhanden zijn.

Los de inhoud van één injectieflacon Mitomycine medac (overeenkomend met 20 mg mitomycine) op in 20 ml steriele natriumchloride 9 mg/ml (0,9%) oplossing voor injectie. De inhoud van de injectieflacon moet oplossen zodat er zich binnen 2 minuten een blauwpaarse, heldere oplossing vormt.

Alleen heldere oplossingen mogen worden gebruikt.

De inhoud van de injectieflacons is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik/eenmalig inbrengen van een naald. Ongebruikte oplossing moet worden weggegooid.

Na oplossing dient het geneesmiddel onmiddellijk gebruikt te worden.

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient in overeenstemming met lokale voorschriften te worden vernietigd.

Zie voor meer informatie over de katheter de overeenkomstige gebruiksaanwijzing.

Instructies voor gebruik voor het oplosmiddel voor oplossing voor intravesicaal gebruik (instillatieset)

Fig. 1 – 9:

(1)

Scheur de buitenste beschermfolie open en haal hier de zak met 0,9% natriumchlorideoplossing uit.

(2)

Scheur de 2e beschermfolie open, maar verwijder hem niet volledig! Zo blijft de punt van het instillatiesysteem tot het laatste moment beschermd tegen contaminatie.

pal (NL) Mitomycine medac 20 mg, powder and solvent for intravesical solution National version: 03/2022

(3)

Verwijder de dop van de injectieflacon en het instillatiesysteem. Leg een wegwerpzak klaar.

(4)

Plaats de injectieflacon op een stevig oppervlak (bijv. een tafel) en druk het verbindingsstuk voor de injectieflacon van het instillatiesysteem stevig recht op de injectieflacon.

(5)

Zorg ervoor dat u de injectieflacon 3 keer volledig ronddraait.

pal (NL) Mitomycine medac 20 mg, powder and solvent for intravesical solution National version: 03/2022

(6)

Breek het mechanisme in de slang van het verbindingsstuk voor de injectieflacon open door herhaaldelijk voor- en achterwaarts te buigen. Hierdoor komt de verbinding tot stand. Houd de slang – en niet de injectieflacon – vast tijdens dit proces!

(7)

Pomp de vloeistof in de injectieflacon, maar vul hem niet volledig. Als de vloeistof er niet door stroomt, draai de injectieflacon dan nogmaals drie keer rond in de andere richting om ervoor te zorgen dat het tussenschot volledig doorboord is. Herhaal deze stap totdat de vloeistof erdoor stroomt.

pal (NL) Mitomycine medac 20 mg, powder and solvent for intravesical solution National version: 03/2022

(8)

Keer het hele systeem om. Pomp lucht van het instillatiesysteem in de injectieflacon bovenaan en trek de gereconstitueerde mitomycineoplossing op in het instillatiesysteem. Verwijder de injectieflacon niet.

(9)

Houd het instillatiesysteem rechtop. Verwijder de beschermfolie nu volledig. Verbind een katheter (en een verbindingsstuk [conisch voor Luer-Lock]) met het instillatiesysteem. Breek het afsluitmechanisme in de slang door het voor- en achterwaarts te buigen en instilleer de oplossing in de blaas. Maak de katheter aan het einde van de instillatie los door er lucht door te drukken. Houd het instillatiesysteem samengedrukt en plaats het samen met de katheter in de wegwerpzak.

pal (NL) Mitomycine medac 20 mg, powder and solvent for intravesical solution National version: 03/2022

Laatst bijgewerkt op 17.11.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Mitomycine. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Mitomycine medac 20 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor intravesicaal gebruik

Medicijn
Vergunninghouder
Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstrasse 6 D-22880 WEDEL (DUITSLAND)
Accord Healthcare B.V. Winthontlaan 200 3526 KV UTRECHT

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio