Naproxennatrium Aurobindo 550 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
M01AE02
Medikamio Hero Image

Aurobindo Pharma

Stof Verdovend Psychotrope
Naproxen Nee Nee
Farmacologische groep Anti-inflammatoire en anti-reumatische producten, niet-steroïden

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Aurobindo Pharma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Naproxennatrium behoort tot een groep geneesmiddelen die NSAID’s genoemd wordt. Naproxennatrium werkt pijnstillend, koortsverlagend en ontstekingsremmend. Naproxennatrium kan gebruikt worden ter verlichting van reumatische pijn, spierpijn en spit.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor naproxen, naproxennatrium, of voor één van de andere bestanddelen van Naproxennatrium Aurobindo 550 mg,
 • als u ouder bent dan 65 jaar,
 • als u lijdt aan een ernstige nierziekte,
 • als u lijdt aan een inwendige bloeding (bijvoorbeeld maag-, darm- of hersenbloeding),
 • als u een maag- of darmzweer, of ontsteking van het maagslijmvlies of maagpijn heeft,
 • als u ooit een allergische reactie heeft gehad, zoals astma, een loopneus of jeuk, na gebruik van acetylsalicylzuur, ibuprofen of andere pijnstillende en ontstekingsremmende geneesmiddelen (NSAID’s),
 • als u een verhoogde bloedingsneiging heeft of wordt behandeld met antistollingsmiddelen,
 • als u lijdt aan ernstig hartfalen,
 • tijdens het derde trimester van de zwangerschap.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • als u lijdt aan leverfunctiestoornissen,
 • als u een infectie heeft,
 • Geneesmiddelen zoals Naproxennatrium Aurobindo 550 mg kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (hartinfarct) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Gebruik niet meer dan de voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van behandeling (10 dagen). Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Als u hartproblemen heeft, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge

bloeddruk, diabetes of hoge cholesterolspiegel heeft, of als u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.

 • als u in het verleden een maagaandoening heeft gehad, mag u naproxennatrium alleen op voorschrift van een arts gebruiken.

Er kunnen zich op elk moment gedurende de behandeling van NSAID’s maagdarmzweren of bloedingen voordoen, welke fataal kunnen zijn, zonder voorafgaande klachten.

Indien zich maagdarmzweren of bloedingen voordoen, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel en uw arts te raadplegen. Het risico hierop is groter bij hogere doseringen, bij eerdere maagdarmklachten, bij combinatie met andere geneesmiddelen die zweren kunnen veroorzaken of de bloedingsneiging kunnen verhogen, zoals antistollingsmiddelen, corticosteroïden ingenomen via de mond en SSRI’s en bij ouderen. Zie ook onder “Gebruik met andere middelen”. De arts kan u eventueel een ander medicijn in combinatie met Naproxennatrium Aurobindo 550 mg voorschrijven ter bescherming tegen maagdarmklachten.

Vooral ouderen hebben vaker last van bijwerkingen en dienen ieder ongebruikelijke maagdarmklacht (met name bloeding) te melden, zeker aan het begin van de behandeling.

Ernstige huidreacties door NSAID’s, welke soms fataal kunnen zijn, zijn zeer zelden gemeld. Deze betreffen ondermeer Stevens-Johnson syndroom en toxische epidermale necrolyse (TEN) en lijken meestal op te treden in het begin van de behandeling. Bij de eerste klachten dient het gebruik van naproxennatrium direct gestopt te worden en moet een arts geraadpleegd worden. Zie de rubriek 4. Mogelijke bijwerkingen.

Geneesmiddelen zoals Naproxennatrium Aurobindo 550 mg kunnen mogelijk bijdragen aan de verergering van infecties bij waterpokken. Het gebruik van naproxennatrium wordt dan ook afgeraden als u lijdt aan waterpokken.

Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

U moet een arts of apotheker raadplegen:

 • als u na gebruik van naproxennatrium last krijgt van maagdarmklachten(zoals maagpijn, brandend maagzuur of bloedingen),
 • als de (zelfs milde) pijn- of koortsklachten aanhouden, regelmatig terugkeren of verergeren.
 • als u vocht vasthoudt (bijvoorbeeld dikke enkels en voeten) na gebruik van dit geneesmiddel

Dit product behoort tot de groep medicijnen (NSAID’s) die tijdens het gebruik de vruchtbaarheid van vrouwen nadelig kan beïnvloeden. Dit is omkeerbaar door het gebruik van dit geneesmiddel te stoppen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Naproxennatrium Aurobindo 550 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft

 • Bij gebruik van naproxennatrium kan de werking van de volgende geneesmiddelen worden versterkt:
  • bepaalde geneesmiddelen om de bloedstolling tegen te gaan (bloedverdunners),
  • SSRIs (selectieve serotonine heropnameremmers; antidepressiva)
  • bepaalde geneesmiddelen tegen suikerziekte.
 • Bij gebruik van naproxennatrium kan de werking van de volgende geneesmiddelen afnemen:
  • bepaalde geneesmiddelen tegen verhoogde bloeddruk (bètablokkers en ‘plastabletten’).
 • Bij gebruik van naproxennatrium kan de kans op bijwerkingen van de volgende geneesmiddelen groter worden:
  • ACE-remmers (o.a. bij verhoogde bloeddruk),
  • lithium (tegen zenuwziekten),
 • methotrexaat (o.a. tegen reuma),
 • ciclosporine (tegen auto-immuunziekten),
 • andere pijnstillende en ontstekingsremmende middelen (NSAID’s, zoals acetylsalicylzuur en ibuprofen).

Door gebruik van probenicide (tegen jicht) kan de kans op bijwerkingen van naproxennatrium toenemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Zwangerschap

Tijdens het eerste en tweede trimester van de zwangerschap moet naproxennatrium niet worden gebruikt, tenzij dit duidelijk noodzakelijk is. Raadpleeg hierover uw arts, ook indien u vermoedt dat u zwanger bent. Als naproxennatrium wordt gebruikt bij een vrouw die probeert zwanger te worden, of tijdens het eerste of tweede trimester van de zwangerschap, dan dient de dosering zo laag mogelijk gehouden te worden en de behandeling dient zo kort mogelijk te duren.

Naproxennatrium mag niet worden gebruikt tijdens het laatste trimester van de zwangerschap.

Naproxennatrium kan het zwanger worden bemoeilijken. Informeer uw arts wanneer u zwanger wilt worden of als u bij gebruik van dit geneesmiddel problemen heeft bij het zwanger worden.

Borstvoeding

Naproxennatrium komt (in de vorm van Naproxen) in de moedermelk terecht. Daarom mag naproxennatrium niet worden gebruikt tijdens de periode van borstvoeding.

Dit product behoort tot een groep medicijnen (NSAIDs) die tijdens het gebruik de vruchtbaarheid van vrouwen nadelig kan beïnvloeden. Dit is omkeerbaar door het gebruik van dit geneesmiddel te stoppen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Wacht eerst af hoe u op naproxennatrium reageert, voordat u gaat autorijden of machines bedient. Naproxennatrium kan slaperigheid en draaiduizeligheid veroorzaken en daardoor de rijvaardigheid en/of het vermogen tot het bedienen van machines beïnvloeden.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen tot 65 jaar en kinderen vanaf 12 jaar: 1 Tablet per dag.

De tablet met een ruime hoeveelheid water of melk innemen, bij voorkeur tijdens of onmiddellijk na de maaltijd.

Gebruik nooit meer dan 1 tablet per dag, omdat het risico op maagdarmklachten toeneemt als u hoge doseringen naproxennatrium gebruikt.

Gebruik Naproxennatrium Aurobindo 550 mg niet langer dan 10 dagen achtereen zonder een arts te raadplegen.

Als u merkt dat naproxennatrium te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u te veel naproxennatrium heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Laat bij voorkeur de verpakking of bijsluiter zien.

Verschijnselen van overdosering kunnen onder meer zijn: misselijkheid, braken, pijn in de maagstreek, slaperigheid, duizeligheid en diarree.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

U kunt in dat geval de normale dosering op het door u gewenste tijdstip innemen.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Naproxennatrium Aurobindo 550 mg bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken

Tijdens het gebruik van naproxen(natrium) zijn de volgende bijwerkingen waargenomen.

Zeer vaak: meer dan 1 op de 10 gebruikers
Vaak: tussen 1 en 10 op de 100 gebruikers
Soms: tussen 1 en 10 op de 1000 gebruikers
Zelden: tussen 1 en 10 op de 10.000 gebruikers
Zeer zelden: minder dan 1 op de 10.000 gebruikers
Onbekende frequentie : (kan niet worden geschat aan de hand van de beschikbare gegevens)

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

Vaak: bloeduitstorting na stoten (ecchymosen), verminderde stolling van het bloed

Zelden: verandering in de samenstelling van het bloed, bloedarmoede (anemie), bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie), bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (granulocytopenie), zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose), bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie), teveel voorkomen van bepaalde type witte bloedcellen in het bloed (eosinofilie).

Immuunsysteem

Zelden: reacties (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke, snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische reactie)

Zenuwstelselaandoeningen

Vaak: hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, licht gevoel in het hoofd

Zelden: infectieziekte gekenmerkt door ontsteking van de hersenvliezen en/of de ruggenmergvliezen (aseptische meningitis), zich herhalende aanvallen van voorbijgaande jeuk en vochtophoping (oedeem) van huid en/of slijmvliezen (angioneurotisch oedeem), toevallen/stuipen (convulsies).

Oogaandoeningen

Soms: troebel zien.

Zelden: troebeling van het hoornvlies, ontsteking bij het oog (papillitis), zenuwontsteking gepaard gaande met pijn, gevoelsstoorniseen en soms een verminderde werking van de zenuw achter de oogbol (retrobulbaire optische neuritis), vochtophoping in of bij het oog (papiloedeem).

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen

Vaak: oorsuizen

Soms: evenwichtsstoornissen, gehoorstoornissen

Hartaandoeningen

Soms: hartkloppingen

Onbekend: hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart)

Bloedvataandoeningen

Zelden: ontsteking van een bloedvat (vasculitis)

Onbekend: verhoogde bloeddruk (hypertensie)

Ademhalingsstelselaandoeningen

Vaak: benauwdheid

Zelden: vochtophoping in de longen, longontsteking, aanvalsgewijze optredende benauwdheid door kramp van de spieren en zwelling van het slijmvlies van de luchtwegen vaak gepaard gaande met hoesten en het opgeven van slijm (astma)

Maagdarmstelselaandoeningen

Vaak: brandend maagzuur en/of zure oprispingen, misselijkheid, gevoel van onwel zijn in de buik, verstopping (obstipatie)

Soms: braken, bloedverlies uit de maag of darmen, maagzweer, ontsteking van het mondslijmvlies, dorst, gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie), diarree.

Zelden: maagperforatie, darmzweren, terugkerende (ernstige) ontsteking van de dikke darm (colitis), ontsteking van de slokdarmwand, braken van bloed, ontsteking van de alvleesklier gepaard gaande met heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug en en braken (pancreatitis), droge mond, irritatie van de keel.

Lever- en galaandoeningen

Zelden: geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen)(icterus), leverontsteking (hepatitis) gepaard gaande met geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen), waarbij enkele gevallen met fataal verloop.

Huid- en onderhuidaandoeningen

Vaak: huiduitslag, jeuk Soms: bloeduitstortingen

Zelden: haaruitval, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), roodheid van de huid (erythema multiforme), pijnlijke blauwrode knobbels in de huid (erythema nodosum), kleine glanzende hevig jeukende roze tot blauwachtige knobbeltjes, vooral optredend aan de hals, onderarmen en in de mond (lichen planus), puisten, overgevoeligheidsreactie door het gebruik van geneesmiddelen,

Zeer zelden : huiduitslag met blaarvorming waaronder (Stevens-Johnson syndroom en ‘toxische epidermale necrolyse).

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen

Zelden: spierzwakte

Nier- en urinewegaandoeningenZelden: meer plassen, eiwit in de urine (proteïnurie), ontsteking van de nieren (glomerulaire- en interstitiële nefritis), afsterven van een deel van de nier (nierpapilnecrose), ziektebeeld gekenmerkt door eiwitten in de urine (nefrotisch syndroom), verminderde nierwerking, bloed in de urine, te veel kalium in het bloed soms zich uitend in spierkrampen, diarree, misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn (hyperkaliëmie). Verhoogd creatininegehalte in het bloed..

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Vaak: vochtophoping in de armen en benen (perifeer oedeem)

Soms: transpireren

Zelden: , vermoeidheid, verlaging van de lichaamstemperatuur, koorts

Voedings- en stofwisselingsaandoeningen

Zelden : verminderde eetlust

Psychische stoornissen

Zelden : slapeloosheid, nervositeit, extreem gevoel van vreugde (euforie), abnormale dromen, verminderd concentratievermogen, vergeetachtigheid en concentratieverlies (cognitieve dysfunctie), lichte depressie

Geneesmiddelen zoals Naproxennatrium Aurobindo 550 mg kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen risico op een hartaanval (hartinfarct) of beroerte.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

Het werkzame bestanddeel is naproxennatrium. Elke tablet bevat 550 mg naproxennatrium.

De andere stoffen in dit middel zijn:

Tabletkern: povidon (K-30) (E1201), microkristallijne cellulose (PH-200) (E460), colloïdaal watervrij silica (E551), talk (E553b) en magnesiumstearaat (E572).

Filmomhulling: hypromellose 6cP (E464), titaandioxide (E171), macrogol/ PEG 8000, FD & C blauwe #2 / indigokarmijn aluminiumlak (E132)

Hoe ziet Naproxennatrium Aurobindo eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Naproxennatrium Aurobindo 550 mg zijn donker blauwe, capsule vormige, filmomhulde tabletten, met aan beide zijden een breukstreep. Op één zijde staat T & 22 vermeld

Naproxennatrium Aurobindo 550 mg tabletten zijn verkrijgbaar in PVC/Aclar - aluminium blisterverpakkingen folie en HDPE fles .

Verpakkingsgrootten:

PVC/Aclar - aluminium doordrukstrips in een kartonnen doosje, Verpakkingen met 7, 10, 12, 20, 24, 25, 28, 30, 36, 40, 48, 50, 60, 90, 96, 98 en 100 filmomhulde tabletten.

Fles verpakking: 30 en 500 filmomhulde tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Aurobindo Pharma B.V.

Molenvliet 103

3335 LH Zwijndrecht Nederland

Fabrikant:

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

In het register ingeschreven onder

RVG 108575

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2012.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.