Advertentie

Auteur: Bayer


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 vermindert gedurende de menstruatie de pijn. De werkzame stof is naproxennatrium.

Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 kan worden gebruikt bij:

 • menstruatiepijn

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 niet

 • wanneer u overgevoelig bent voor naproxen of naproxennatrium, of van één van de andere bestanddelen van Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275
 • wanneer u lijdt aan een ernstige nierfunctiestoornis
 • wanneer u lijdt aan een inwendige bloeding (bijvoorbeeld maag-, darm- of hersenbloeding)
 • wanneer u een maag- of darmzweer, ontsteking van het maagslijmvlies of maagpijn heeft
 • wanneer u ooit een allergische reactie heeft vertoond, zoals astma, loopneus of jeuk, bij gebruik van acetylsalicylzuur, ibuprofen of andere pijnstillende en ontstekingsremmende geneesmiddelen (NSAID’s)
 • wanneer u lijdt aan ernstig hartfalen.

Wees extra voorzichtig met Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275

 • wanneer u hoge bloeddruk of hartaandoeningen heeft
 • wanneer u een infectie heeft

Maagpatiënten en patiënten die aan maagaandoeningen hebben geleden, mogen Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 niet gebruiken, tenzij voorgeschreven door een arts.

Patiënten met bloedingstoornissen of patiënten die antistollingsmiddelen gebruiken, dienen dit geneesmiddel uitsluitend onder toezicht van een arts te gebruiken. Gebruik naast Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 geen andere pijnstillers en koortsverlagende middelen (inclusief andere middelen die naproxen en naproxennatrium bevatten), tenzij dit door een arts wordt voorgeschreven.

Een arts of apotheker dient te worden geraadpleegd indien:

 • bij gebruik gastro-intestinale klachten (zoals maagpijn of brandend maagzuur) optreden
 • de (zelfs milde) pijn- of koortsklachten aanhouden, regelmatig terugkeren of verergeren
 • men allergisch is voor naproxen, ibuprofen of soortgelijke middelen (bijvoorbeeld acetylsalicylzuur).

Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes of hoge cholesterolspiegel heeft, of als u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Geneesmiddelen zoals Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (hartinfarct) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Gebruik niet meer dan de voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van behandeling (10 dagen). Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden geweest is.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Gebruik Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 niet in combinatie met:

Gebruik van Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 kan de werking van bepaalde antistollingsmiddelen, antidiabetesmiddelen versterken, de werking van bepaalde middelen tegen verhoogde bloeddruk (bètablokkers, en ‘plastabletten’) verminderen, en de uitscheiding van lithiumpreparaten (tegen zenuwziekten) vertragen.

Gelijktijdig gebruik met een hoge dosis heparine (of afgeleide ervan) wordt afgeraden. Gebruik van Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 in combinatie met methotrexaat (o.a. tegen reuma), ACE-remmers (tegen o.a. verhoogde bloeddruk), ciclosporine (tegen auto-immuunziekten) of andere pijnstillende en ontstekingsremmende middelen wordt ontraden, omdat naproxennatrium de kans op bijwerkingen van deze middelen vergroot. Bij gelijktijdig gebruik van probenicide (tegen jicht) kan de uitscheiding van naproxennatrium worden vertraagd.

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt verkrijgen.

Zwangerschap en borstvoeding Zwangerschap

Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap, tenzij de arts anders adviseert.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Naproxen, het werkzame bestanddeel van Aleve Feminax, komt in de moedermelk terecht. Daarom mag Aleve Feminax niet worden gebruikt tijdens de borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

In geval van duizeligheid bij het gebruik van Aleve Feminax wordt het besturen van een motorrijtuig en het verrichten van mogelijke gevaarlijke en oplettendheid vereisende werkzaamheden afgeraden.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Raadpleeg bij twijfel uw arts, apotheker.

De gebruikelijke dosering is als volgt:

Bij menstruatiepijn bedraagt de aanvangsdosering 2 tabletten.

De tabletten innemen bij het begin van de bloeding of wanneer de pijnlijke krampen ontstaan, mits u uit ervaring weet dat ze samenhangen met de komende menstruatie. Daarna kan, indien nodig, na 8-12 uur 1 tablet worden ingenomen tot de klachten voorbij zijn.

Bij ouderen en bij patiënten met leverfunctiestoornissen dient de laagst mogelijke effectieve dosering te worden toegepast.

Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 wordt niet aanbevolen bij kinderen onder de leeftijd van 12 jaar.

Wijze van innemen:

De tabletten met een ruime hoeveelheid water of melk innemen, bij voorkeur tijdens of onmiddellijk na de maaltijd.

Hoe lang kunt u Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 gebruiken?

Gebruik Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 niet langer dan 10 dagen zonder een arts te raadplegen.

Als u bemerkt dat Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u te veel van Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Laat dan bij voorkeur de verpakking of bijsluiter zien.

Verschijnselen van overdosering kunnen onder meer zijn: misselijkheid, braken, pijn in de maagstreek, slaperigheid, duizeligheid en diarree.

Neem bij twijfel contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 in te nemen

U kunt in dat geval de normale dosering op het door u gewenste tijdstip innemen tot de pijn tijdens de menstruatie is verdwenen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275

Als u plotseling stopt met het gebruik van Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 is het mogelijk dat de klachten waarvoor u Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 bent gaan gebruiken nog niet zijn verdwenen of dat deze terugkeren.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts, apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Tijdens het gebruik van naproxen(natrium) zijn de volgende bijwerkingen waargenomen, die niet altijd aanleiding gaven tot stoppen van het gebruik van naproxen(natrium).

De meest gemelde bijwerkingen zijn:

 • Maagzuur, misselijkheid, onprettig gevoel in de buikstreek en verstopping;
 • Oedeem (gezwollen enkels en voeten), benauwdheid;
 • Hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizen, slaperigheid, licht gevoel in het hoofd;
 • Kleinvlekkige bloedingen in de huid of het slijmvlies, versterkte bloedingsneiging, huiduitslag en jeuk.

Minder werden vermeld:

 • Braken, bloedverlies uit het maagdarmkanaal, maagzweer;
 • Ontsteking van het mondslijmvlies, dorst, spijsverteringsstoornissen, diarree;
 • Bloeduitstortingen van de huid of slijmvliezen;
 • Hartkloppingen;
 • Troebel zien, gehoorstoornissen, duizelig gevoel;
 • Transpiratie.

Weinig of zeer zelden werden vermeld:

 • Perforatie van het maagdarmkanaal, verminderde eetlust, darmzweer, ontsteking van de dikke darm, ontsteking van de slokdarm, bloedbraken, ontsteking van de alvleesklier;
 • Gevoel van droge mond, keelirritatie;
 • Bloed in de urine, bloedarmoede, verminderd aantal bloedplaatjes of witte bloedcellen;
 • Verhoogde bloeddruk, veelvuldig urineren, nieraandoening, verminderde nierwerking, verhoogd creatinine in het bloed;
 • Verhoging van bepaalde leverenzymen, geelzucht, leverontsteking, verhoogd kaliumgehalte in het bloed;
 • Spierzwakte, slapeloosheid, nervositeit, euforie, vermoeidheid, abnormale dromen, verminderd concentratievermogen, stoornis bij het denken, lichte depressie, temperatuurverhoging of –verlaging, stuipen, ontsteking van de hersenvliezen;
 • Plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), hartfalen, longoedeem, aderontsteking, overgevoeligheidsreacties, niet- infectieuze longontsteking, astma;
 • Haaruitval, huidaandoeningen;
 • Oogafwijkingen.

NSAIDs, zoals Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275, kunnen in verband worden gebracht met oedeemvorming (gezwollen enkels en voeten), hoge bloeddruk en hartproblemen. Geneesmiddelen zoals Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen risico op een hartaanval (hartinfarct) of beroerte.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 30˚C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na ‘Niet te gebruiken na’ en op de doordrukstrip na ´Exp´ (maand en jaar). De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of het huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275

 • Het werkzame bestanddeel is 275 mg naproxennatrium per tablet.
 • De andere bestanddelen zijn microcristallijne cellulose, magnesiumstearaat, polyvinylpyrolidon, talk, polyethyleenglycol 8000, titaandioxide (E171), hypromellose (E464) en indigokarmijn (E132).

Hoe ziet Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 er uit en wat is de inhoud van de verpakking

 • Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 is een omhulde, lichtblauwe tablet, met aan een zijde de opdruk NPS-275.
 • Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 is verkrijgbaar als 10, 12, 20, 24, 30 of 36 omhulde tabletten in doordrukstrips. Niet alle genoemde verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder: Bayer B.V., Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht.

Voor inlichtingen en correspondentie: Bayer Consumer Care, Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht.

Fabrikant: Bayer Bitterfeld GmbH, Greppin, Duitsland

In het register ingeschreven onder RVG 09006.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2010.

Nuttige informatie over menstruatiepijn

Menstruatie

In het algemeen krijgt een meisje haar eerste menstruatie tussen haar tiende en zestiende jaar. De laatste menstruatie vindt gemiddeld rond haar 50e plaats. In die periode heeft een vrouw bijna 500 keer een eisprong gehad. Bij bevruchting van de eicel hecht deze aan de baarmoederwand om daar uit te groeien tot een baby. Wordt het eitje niet bevrucht dan is de eisprong overbodig geweest. Het lichaam merkt dat het baarmoederslijmvlies voor die eicel niet nodig is en dat het eitje zich niet verder zal ontwikkelen. Na 12 tot 14 dagen wordt het slijmvlies samen met het onbevruchte eitje uitgescheiden. Ongeveer 14 dagen na dat moment begint dit proces weer van voren af aan met een nieuwe eisprong.

Menstruatiepijn

Menstruatiepijn wordt veroorzaakt door het krachtig samentrekken van de baarmoeder, die zo het baarmoederslijmvlies afstoot om ruimte te maken voor een nieuw slijmvlies. De pijn is te vergelijken met een wee, deze wordt langzaam erger tot een soort hoogtepunt, waarna de pijn snel weer zakt. Vervolgens, na een korte rustpauze, doet de volgende samentrekking zich voor.

Het samentrekken van de baarmoeder wordt veroorzaakt door het hormoon prostaglandine. In het bloed van vrouwen die hevige menstruatiepijn hebben is een hoog gehalte aan prostaglandine aangetroffen. De beste pijnstilling van menstruatiepijn wordt bereikt met een pijnstiller die de aanmaak van prostaglandines remt en er daardoor voor zorgt dat de samentrekking van de baarmoeder minder hevig is. Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 is zo’n pijnstiller en kan er voor zorgen dat de menstruatiepijn snel en 8 tot 12 uur verdwijnt.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK