Advertentie

Auteur: UCB


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Lyxumia bevat de werkzame stof lixisenatide.

Het is een injecteerbaar geneesmiddel dat gebruikt wordt om uw lichaam te helpen uw bloedglucosespiegel te reguleren op momenten dat deze te hoog is. Het wordt gebruikt bij volwassenen met diabetes type 2.

Lyxumia wordt gebruikt samen met andere geneesmiddelen tegen diabetes als deze niet voldoende zijn om uw bloedglucosespiegel onder controle te houden. Dit kunnen onder andere zijn:

 • geneesmiddelen tegen diabetes (antidiabetica) die via de mond moeten worden ingenomen (zoals metformine, pioglitazon, sulfonylureumderivaten), en/of
 • een basale insuline, een soort insuline dat de hele dag blijft werken.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt als:

 • u diabetes type 1 hebt of een aandoening genaamd ‘diabetische ketoacidose’ (dit is een complicatie van diabetes die optreedt als het lichaam geen glucose kan afbreken omdat er niet genoeg insuline is), omdat dit geneesmiddel niet geschikt is voor u
 • u verschijnselen hebt van ernstige ontsteking van uw alvleesklier (acute pancreatitis), zoals ernstige buikpijn die niet overgaat
 • u ooit een ontsteking van de alvleesklier hebt gehad (pancreatitis)
 • u ernstige maag- of darmproblemen hebt zoals ‘gastroparese’ (een aandoening van de maagspieren waardoor uw maag zich minder snel ledigt)
 • u een ernstige nierziekte hebt of als u dialyseert, omdat het gebruik van dit geneesmiddel in deze gevallen niet wordt aanbevolen
 • u ook een sulfonylureumderivaat of een basale insuline gebruikt. U kunt dan een lage bloedglucosespiegel (hypoglykemie) krijgen. Het kan zijn dat uw arts eerst uw bloedglucosespiegel wil controleren en daarna beslist om uw dosis basale insuline of sulfonylureumderivaat te verlagen. Lyxumia dient niet gebruikt te worden samen met een combinatie van zowel een basale insuline als een sulfonylureumderivaat
 • u andere geneesmiddelen gebruikt, omdat er andere geneesmiddelen zijn zoals antibiotica of maagsapresistente tabletten of capsules die niet te lang in uw maag mogen blijven (zie ook het kopje Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?)
 • u last krijgt van vochtverlies/uitdroging, bijvoorbeeld in het geval van braken, misselijkheid en diarree. Het is belangrijk dat u uitdroging voorkomt door voldoende te drinken, vooral bij het starten van de behandeling met Lyxumia
 • u hartproblemen hebt die kortademigheid of zwelling van de enkels kunnen veroorzaken, omdat er weinig ervaring is bij deze patiëntengroep.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Er is geen ervaring met Lyxumia bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Daarom wordt het gebruik van Lyxumia niet aanbevolen bij deze leeftijdsgroep.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Lyxumia nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Lyxumia kan de werking beïnvloeden van enkele geneesmiddelen die u inslikt. Het kan zijn, dat u sommige geneesmiddelen, zoals antibiotica of maagsapresistente tabletten of capsules die niet te lang in uw maag mogen blijven, ten minste één uur voor of vier uur na uw injectie met Lyxumia moet innemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Lyxumia mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Het is niet bekend of Lyxumia schadelijk kan zijn voor uw ongeboren kind.

Lyxumia mag niet gebruikt worden als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of Lyxumia overgaat in de moedermelk.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, bent u van plan zwanger te worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u Lyxumia samen met een sulfonylureumderivaat of een basale insuline gebruikt, kunt u een lage bloedglucosespiegel krijgen (hypoglykemie). Hierdoor kan uw concentratievermogen afnemen en kunt u zich duizelig of slaperig voelen. Als dit gebeurt, mag u niet rijden of gereedschap of machines gebruiken.

Lyxumia bevat natrium

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis. Dat wil zeggen dat het in wezen 'natriumvrij' is.

Lyxumia bevat metacresol

Dit geneesmiddel bevat metacresol, dat allergische reacties kan veroorzaken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Hoeveel moet u injecteren?

 • De startdosis is 10 microgram eenmaal per dag gedurende de eerste 14 dagen - gebruik hiervoor de groene pen.
 • Daarna is de dosis 20 microgram eenmaal per dag - gebruik hiervoor de paarse pen.

Wanneer moet u injecteren?

Injecteer Lyxumia in het uur voorafgaand aan uw eerste maaltijd van de dag, of in het uur voorafgaand aan uw avondeten.

Waar moet u injecteren?

Injecteer Lyxumia in de huid (subcutaan) van uw buik (abdomen), bovenbeen (dij) of bovenarm.

Leren hoe u de voorgevulde pennen moet gebruiken

Voordat u de pen voor het eerst gebruikt, zal uw arts of verpleegkundige u laten zien hoe u Lyxumia moet injecteren.

 • Lees altijd de gebruiksaanwijzing die in de doos zit.
 • Gebruik de pen altijd zoals beschreven wordt in deze gebruiksaanwijzing.

Andere belangrijke informatie over het gebruik van de voorgevulde pennen

In de gebruiksaanwijzing staat meer informatie over hoe u de pennen moet gebruiken. De belangrijkste punten zijn:

 • Gebruik voor elke injectie altijd een nieuwe naald. Gooi de naalden weg na elk gebruik.
 • Gebruik alleen naalden die geschikt zijn voor gebruik met de Lyxumia-pen (zie de gebruiksaanwijzing).
 • U moet uw Lyxumia-pen activeren voordat u deze voor het eerst gebruikt. Daarmee verzekert u dat de pen goed werkt en dat de dosis voor uw eerste injectie juist is.
 • Als u denkt dat uw Lyxumia-pen beschadigd zou kunnen zijn, gebruik hem dan niet. Neem een nieuwe pen. Probeer de pen niet te repareren.

Hebt u te veel van dit middel gebruikt?

Als u te veel Lyxumia hebt gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Te veel Lyxumia kan ervoor zorgen dat u misselijk wordt of moet braken.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u een dosis Lyxumia mist, kunt u die injecteren in het uur voorafgaand aan uw volgende maaltijd. Neem geen dubbele dosis om een vergeten injectie in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met het gebruik van Lyxumia zonder met uw arts te overleggen. Als u stopt met het gebruik van Lyxumia kan uw bloedglucosespiegel stijgen.

Hebt u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Sommige ernstige allergische reacties (zoals anafylaxie) zijn soms gemeld bij patiënten die Lyxumia kregen. U moet onmiddellijk medische hulp zoeken als u klachten krijgt zoals een opgezwollen gezicht, tong of keel waardoor u moeite krijgt met ademhalen.

De meest voorkomende bijwerkingen die gemeld zijn met Lyxumia die kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 gebruikers (frequentie: zeer vaak), waren misselijkheid en braken. Deze bijwerkingen waren meestal mild van aard en gaan normaal gesproken na verloop van tijd weer over.

Andere zeer vaak voorkomende bijwerkingen die zijn gemeld met Lyxumia zijn

 • Diarree
 • Hoofdpijn
 • Lage bloedglucosespiegel (hypoglykemie of ‘hypo’) vooral wanneer u Lyxumia samen met een

insuline of een sulfonylureumderivaat gebruikt

De waarschuwingstekenen van een lage bloedglucosespiegel kunnen onder andere zijn: koud zweet, koude bleke huid, hoofdpijn, sufheid, zwakheid, duizeligheid, verwardheid of prikkelbaarheid, honger, snelle hartslag en schrikachtigheid. Uw arts zal u vertellen wat u moet doen als u een lage bloedglucosespiegel krijgt.

De kans dat dit gebeurt is groter als u ook een sulfonylureumderivaat of een basale insuline gebruikt. Het kan zijn dat uw arts de dosis van deze medicijnen verlaagt voordat u Lyxumia gaat gebruiken.

Vaak voorkomende bijwerkingen: deze kunnen voorkomen bij 1 op de 10 gebruikers

 • Griep (influenza)
 • Verkoudheid (infectie van de bovenste luchtwegen)
 • Duizeligheid
 • Indigestie (dyspepsie)
 • Rugpijn
 • Blaasontsteking (cystitis)
 • Virusinfectie
 • Lage bloedglucosespiegel (wanneer Lyxumia wordt gebruikt met metformine)
 • Slaperigheid

Soms voorkomende bijwerkingen: deze kunnen voorkomen bij 1 op de 100 gebruikers

 • Galbulten (urticaria)

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket van de pen en op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor eerste gebruik

Bewaren in de koelkast (2°C - 8℃). Niet in de vriezer bewaren. Niet in de buurt van het vriesvak bewaren.

Nadat u de pen in gebruik heeft genomen

De pen kan 14 dagen lang gebruikt worden wanneer de pen bewaard wordt beneden 30°C. Niet in de vriezer bewaren. Bewaar de pen zonder naald eraan vast. Wanneer u de pen niet gebruikt, moet u de dop weer op de pen doen ter bescherming tegen licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is lixisenatide.

 • Elke dosis Lyxumia 10 bevat 10 microgram lixisenatide (50 microgram per ml).
 • Elke dosis Lyxumia 20 bevat 20 microgram lixisenatide (100 microgram per ml).
 • De andere stoffen in dit middel zijn glycerol 85%, natriumacetaattrihydraat, methionine, metacresol, zoutzuur (voor pH-aanpassing), natriumhydroxideoplossing (voor pH-aanpassing) en water voor injecties.

Hoe ziet Lyxumia eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Lyxumia is een heldere en kleurloze oplossing voor injectie (injectie) in een glazen patroon die in een voorgevulde pen gemonteerd zit.

Elke groene Lyxumia-pen bevat 3 ml oplossing, voldoende voor 14 dosissen van 10 microgram voor Lyxumia 10. Verpakkingsgrootte: 1 voorgevulde pen.

Elke paarse Lyxumia-pen bevat 3 ml oplossing, voldoende voor 14 dosissen van 20 microgram voor Lyxumia 20. Verpakkingsgrootten: 1, 2 of 6 voorgevulde pennen. Mogelijk zijn niet alle genoemde verpakkingsgrootten beschikbaar in uw land.

Er is ook een startverpakking beschikbaar voor gebruik tijdens de eerste 28 dagen van de behandeling. De startverpakking bevat één groene pen voor Lyxumia 10 microgram en één paarse pen voor Lyxumia 20 microgram.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie F – 75008 Parijs Frankrijk

Fabrikant

Sanofi Aventis Deutschland GmbH

Industriepark Höchst - 65926 Frankfurt am Main

Duitsland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien Lietuva
Sanofi Belgium UAB sanofi-aventis Lietuva
Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 Tel: +370 5 2755224
  67
България Luxembourg/Luxemburg
sanofi-aventis Bulgaria EOOD Sanofi Belgium
Тел.: +359 (0)2 970 53 00 Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)
Česká republika Magyarország
sanofi-aventis, s.r.o. sanofi-aventis zrt., Magyarország
Tel: +420 233 086 111 Tel.: +36 1 505 0050
Danmark Malta
sanofi-aventis Denmark A/S Sanofi-Aventis Malta Ltd.
Tlf: +45 45 16 70 00 Tel: +356 21493022
Deutschland Nederland
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH sanofi-aventis Netherlands B.V.
Tel: +49 (0)180 2 222010 Tel: +31 (0)182 557 755
Eesti Norge
sanofi-aventis Estonia OÜ sanofi-aventis Norge AS
Tel: +372 627 34 88 Tlf: +47 67 10 71 00
Ελλάδα Österreich
sanofi-aventis AEBE sanofi-aventis GmbH
Τηλ: +30 210 900 16 00 Tel: +43 1 80 185 – 0
España Polska
sanofi-aventis, S.A sanofi-aventis Sp. z o.o.
Tel: +34 93 485 94 00 Tel.: +48 22 280 00 00
France Portugal
sanofi-aventis France Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda.
Tél: 0 800 222 555 Tel: +351 21 35 89 400
Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23  
Hrvatska România
sanofi-aventis Croatia d.o.o. sanofi-aventis România S.R.L.
Tel: +385 1 600 34 00 Tel: +40 (0) 21 317 31 36
Ireland Slovenija
sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI sanofi-aventis d.o.o.
Tel: +353 (0) 1 403 56 00 Tel: +386 1 560 48 00
Ísland Slovenská republika
Vistor hf. sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.
Sími: +354 535 7000 Tel: +421 2 33 100 100
Italia Suomi/Finland
sanofi-aventis S.p.A. sanofi-aventis Oy
Tel: 800 13 12 12 (domande di tipo tecnico) Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300
+39 02 393 91 (altre domande e chiamate  
dall'estero)  
Κύπρος Sverige
sanofi-aventis Cyprus Ltd. sanofi-aventis AB
Τηλ: +357 22 871600 Tel: +46 (0)8 634 50 00
Latvija United Kingdom
sanofi-aventis Latvia SIA Sanofi
Tel: +371 67 33 24 51 Tel: +44 (0) 1483 505 515

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Lyxumia 10 microgram oplossing voor injectie

lixisenatide

GEBRUIKSAANWIJZING

Elke voorgevulde pen bevat 14 dosissen. Elke dosis bevat 10 microgram in 0,2 ml.

Rubriek 1 – BELANGRIJKE INFORMATIE

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u uw Lyxumia-pen gaat gebruiken.

Bewaar deze instructies zodat u ze in de toekomst nog eens kunt raadplegen.

Informatie over de Lyxumia-pen

Lyxumia wordt geleverd als een voorgevulde pen voor injectie.

 • Injecteer slechts één dosis per dag.
 • Elke Lyxumia-pen bevat 14 vooraf ingestelde dosissen. De dosissen hoeven niet afgemeten te worden.
 • Praat met uw arts, apotheker of verpleegkundige over hoe u op de juiste manier moet injecteren voordat u de pen gaat gebruiken.
 • Als u niet zelf alle instructies kunt opvolgen of niet in staat bent om de pen te gebruiken (bijvoorbeeld omdat u slechtziend bent), gebruik de pen dan alleen als u daarbij geholpen wordt.

Over uw Lyxumia-pen

Activatievenster Injectieknop

Dop Rubberen Patroon Dosisschaal Pijlvenster
afsluiting   verdeling  

Zwarte zuiger

De zuiger zal na iedere injectie langs de dosisschaalverdeling verschuiven. In het bovenstaande voorbeeld laat het dosisaantal zien dat er nog 13 injecties over zijn.

 • Deze pen is bedoeld voor gebruik door één persoon. Deel hem niet met iemand anders.
 • Controleer altijd het etiket om er zeker van te zijn dat u de juiste Lyxumia-pen heeft. Controleer ook of de uiterste houdbaarheidsdatum nog niet is verstreken. Het verkeerde geneesmiddel gebruiken kan schadelijk zijn voor uw gezondheid.
 • Probeer de vloeistof niet met een injectiespuit uit de patroon te halen.

Over uw naald (apart geleverd)

Buitenste Binnenste Naald Beschermende
naalddopje naalddopje   zegel
 • Gebruik alleen naalden die goedgekeurd zijn voor gebruik met Lyxumia. Gebruik voor uw Lyxumia-pen wegwerpnaalden met een dikte van 29G tot 32G. Vraag uw arts, apotheker of verpleegkundige welke naalddikte- en lengte het meest geschikt zijn voor u.
 • Als iemand anders de injectie geeft, moet deze persoon goed opletten dat hij niet per ongeluk iemand verwondt met de naald. Hierdoor kunnen mogelijk infecties overgedragen worden.
 • Gebruik voor elke injectie altijd een nieuwe naald. Dit helpt besmetting van Lyxumia en mogelijke verstopping van de naald te voorkomen.

Rubriek 2 – UW PEN VOORBEREIDEN VOOR GEBRUIK

Activeer de pen op dezelfde dag als uw eerste injectie

Activeer eerst uw nieuwe pen

 • Voordat u een dosis injecteert: voorafgaand aan de injectie moet u eerst overtollige vloeistof uit uw nieuwe pen verwijderen. Dit doet u één keer. Dit heet het ‘activatieproces’. In de stappen 1 tot en met 5 hieronder wordt uitgelegd hoe dit moet.
 • De activatie is nodig om ervoor te zorgen dat de pen goed werkt en dat de dosis voor uw eerste injectie juist is.
 • Herhaal het activatieproces niet, omdat u dan geen 14 dosissen meer uit uw Lyxumia-pen kunt halen.

De plaatjes hieronder laten zien hoe het activatievenster op de injectieknop van uw pen verandert na activatie.

Nieuwe pen Pen die klaar is voor injectie
(oranje venster) (wit venster)

De pen is geactiveerd en klaar om te injecteren. Na activatie blijft het venster wit.

Hoe activeert u uw nieuwe Lyxumia-pen?

Stap 1 Trek de dop van de pen en controleer de pen

Controleer of het activatievenster oranje is.

Controleer de vloeistof. De vloeistof moet helder, kleurloos en vrij van deeltjes zijn. Als dat niet zo is, gebruik de pen dan niet.

Neem in dat geval contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Stap 2 Bevestig een naald en verwijder de naalddopjes

Gebruik altijd een nieuwe naald voor activatie.

Verwijder de beschermende zegel van het buitenste naalddopje.

Houd de naald in het verlengde van de pen. Houd de naald recht terwijl u de naald op de pen vastdraait.

Bewaren Weggooien

Pas op dat u zichzelf niet verwondt wanneer de naald niet meer afgedekt is.

Trek het binnenste en buitenste naalddopje van de naald. Bewaar het buitenste naalddopje; dit heeft u later weer nodig om de naald te verwijderen.

Stap 3 Trek de injectieknop uit

Trek stevig aan de injectieknop totdat deze stopt.

De pijl wijst nu in de richting van de naald.

Stap 4 Druk op de injectieknop en houd deze ingedrukt om overtollige vloeistof te verwijderen

Richt de naald in een geschikt opvangmiddel (bijvoorbeeld een kartonnen bekertje of een doekje) om de vloeistof op te vangen zodat u het daarna weg kunt gooien.

Druk de injectieknop helemaal in. U kunt een ‘klik’ horen of voelen.

Houd de injectieknop ingedrukt en tel langzaam tot 5 om ook de laatste druppels te verwijderen.

Klik

sec.

Als er geen vloeistof uitkomt, kijk dan in de rubriek ‘Vragen en antwoorden’. Controleer of het activatievenster nu wit is.

Stap 5 De pen is nu geactiveerd.

Activeer deze pen niet nog een keer.

U hoeft de naald niet te vervangen tussen de activatie en uw eerste injectie.

Ga voor uw eerste injectie direct door naar rubriek 3 - Stap C.

Zie ommezijde

Rubriek 3 - DAGELIJKS GEBRUIK VAN DE PEN

Voer de instructies in deze rubriek alleen uit als het activatievenster wit is. Injecteer elke dag slechts één dosis.

Stap A. Trek de dop van de pen en controleer de pen

Controleer de vloeistof. De vloeistof moet helder, kleurloos en vrij van deeltjes zijn. Als dat niet zo is, gebruik de pen dan niet. Kijk in de rubriek ‘Vragen en antwoorden’ als u luchtbellen ziet.

Controleer het aantal dosissen dat nog in de pen zit. Dit kunt u zien aan de plek waar de zwarte zuiger op de dosisschaalverdeling staat.

Controleer of het activatievenster wit is. Als het oranje is, ga dan naar rubriek 2. Controleer het etiket op uw pen om er zeker van te zijn dat u het juiste geneesmiddel heeft.

Stap B. Bevestig een nieuwe naald en verwijder de naalddopjes

Gebruik voor elke injectie altijd een nieuwe naald.

Verwijder de beschermende zegel van het buitenste naalddopje.

Houd de naald in het verlengde van de pen. Houd de naald recht terwijl u de naald op de pen vastdraait.

Bewaren Weggooien

Pas op dat u zichzelf niet verwondt wanneer de naald niet meer afgedekt is.

Trek het binnenste en buitenste naalddopje van de naald. Bewaar het buitenste naalddopje; dit heeft u later weer nodig om de naald te verwijderen.

Stap C. Trek de injectieknop uit

Trek stevig aan de injectieknop totdat deze stopt.

De pijl wijst nu in de richting van de naald.

Stap D. Druk op de injectieknop en houd deze ingedrukt om de dosis te injecteren

klik

sec.

Pak een huidplooi vast en breng de naald in (zie de rubriek ‘Injectieplaatsen’ voor informatie over waar u moet injecteren).

Druk de injectieknop helemaal in. U kunt een ‘klik’ horen of voelen.

Houd de injectieknop ingedrukt en tel langzaam tot 5 om de volledige dosis te krijgen.

Uw dosis is nu toegediend. Trek de naald uit uw huid.

Stap E. Verwijder de naald na elke injectie en gooi de naald weg

Leg het buitenste naalddopje op een plat oppervlak. Steek de naald in het buitenste naalddopje. Doe het buitenste naalddopje weer op de naald.

Knijp in het buitenste naalddopje om de naald vast te houden en draai de naald los van de pen.

Vraag uw apotheker hoe u de naald die u niet meer gebruikt moet weggooien.

Doe de dop weer op de pen.

Stap F. Herhaal alle stappen in rubriek 3 voor elke injectie.

Gooi de pen 14 dagen na activatie weg. Doe dit ook zelfs als er nog wat geneesmiddel in de pen zit.

Activatie- en weggooitabel

Noteer in de tabel de datum waarop u uw pen heeft geactiveerd en de datum waarop u de pen 14 dagen later weg moet gooien.

Pen Datum Datum
  activatie weggooien
1    

Bewaren

Algemene informatie

 • Bewaar uw Lyxumia-pennen op een veilige plaats, buiten het zicht en bereik van kinderen.
 • Bescherm uw Lyxumia-pennen tegen stof en vuil.
 • Doe de dop na ieder gebruik weer op de pen ter bescherming tegen licht.
 • Gebruik Lyxumia niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en op de doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor activatie van de pen:

 • Bewaar uw ongebruikte Lyxumia-pennen in de koelkast (2°C – 8°C).
 • Bewaar Lyxumia-pennen niet in de vriezer en gebruik Lyxumia niet meer als het bevroren is geweest.
 • Laat uw pen voor gebruik op kamertemperatuur komen.

Na activatie van de pen:

 • Nadat u uw Lyxumia-pen heeft geactiveerd, moet u de pen bewaren beneden 30°C. Bewaar Lyxumia na activatie niet in de vriezer.
 • Bewaar uw Lyxumia-pen zonder dat er een naald aan bevestigd is. Een bevestigde naald kan besmetting en mogelijk inlaat van lucht veroorzaken, wat de nauwkeurigheid van de dosis kan beïnvloeden.
 • Nadat uw Lyxumia-pen is geactiveerd, kunt u deze maximaal 14 dagen gebruiken. Gooi een gebruikte Lyxumia-pen na 14 dagen weg. Doe dit ook zelfs als er nog wat geneesmiddel in de pen zit.

Weggooien

 • Doe de dop weer op de pen voordat u uw Lyxumia-pen weggooit.
 • Gooi uw Lyxumia-pen weg; vraag uw apotheker hoe u geneesmiddelen die u niet meer gebruikt moet weggooien.

Onderhoud

 • Ga voorzichtig om met uw Lyxumia-pen.
 • U kunt de buitenkant van uw Lyxumia-pen reinigen met behulp van een vochtige doek.
 • Dompel uw Lyxumia-pen niet onder, was de pen niet en doe er geen vloeistoffen op (smeren). Dit kan de pen beschadigen.
 • Als u denkt dat uw Lyxumia-pen beschadigd zou kunnen zijn, gebruik hem dan niet. Probeer de pen niet te repareren.

Injectieplaatsen

Voorkant Achterkant

Lyxumia moet onder de huid geïnjecteerd worden en kan in alle gebieden geïnjecteerd worden die hierboven blauw zijn gemarkeerd. Dat zijn de dij, buik of bovenarm. Vraag uw arts, apotheker of verpleegkundige hoe u op de juiste manier injecteert.

Vragen en antwoorden

Wat moet ik doen als ik de Lyxumia-pen vergeet te activeren of mezelf injecteer voor activatie?

Als u zich heeft geïnjecteerd voor activatie van de pen, corrigeer dit dan niet door uzelf een tweede injectie te geven. Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voor advies over het controleren van uw bloedglucosespiegel.

Wat moet ik doen als er luchtbellen in de patroon zitten?

Het is normaal dat er kleine luchtbelletjes in de patroon zitten, dit is niet schadelijk voor u. Uw dosis zal juist zijn en u kunt de instructies gewoon blijven volgen. Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige als u hulp nodig heeft.

Wat moet ik doen als er geen vloeistof uit de pen komt tijdens de activatie?

Het kan zijn dat de naald verstopt is of niet juist op de pen is gedraaid. Verwijder de naald van de pen, bevestig een nieuwe naald, en herhaal alleen stappen 4 en 5. Als er nog altijd geen vloeistof naar buiten komt, kan de Lyxumia-pen beschadigd zijn. Gebruik deze Lyxumia-verpakking niet. Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voor ondersteuning.

Wat moet ik doen als het volledig indrukken van de injectieknop moeilijk gaat?

Het kan zijn dat de naald verstopt is of niet juist op de pen is gedraaid. Trek de naald uit uw huid en verwijder de naald van de pen. Bevestig een nieuwe naald en herhaal alleen stappen D en E. Als er nog altijd geen vloeistof naar buiten komt, kan de Lyxumia-pen beschadigd zijn.Gebruik deze Lyxumia-verpakking niet. Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voor ondersteuning.

Als u vragen heeft over Lyxumia of over diabetes, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige, of bel het lokale nummer van sanofi-aventis dat te vinden is in de ‘Bijsluiter: informatie voor de gebruiker’ van Lyxumia (afzonderlijk bijgesloten in de doos).

Lyxumia 20 microgram oplossing voor injectie

lixisenatide

GEBRUIKSAANWIJZING

Elke voorgevulde pen bevat 14 dosissen. Elke dosis bevat 20 microgram in 0,2 ml.

Rubriek 1 – BELANGRIJKE INFORMATIE

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u uw Lyxumia-pen gaat gebruiken.

Bewaar deze instructies zodat u ze in de toekomst nog eens kunt raadplegen.

Informatie over de Lyxumia-pen

Lyxumia wordt geleverd als een voorgevulde pen voor injectie.

 • Injecteer slechts één dosis per dag.
 • Elke Lyxumia-pen bevat 14 vooraf ingestelde dosissen. De dosissen hoeven niet afgemeten te worden.
 • Praat met uw arts, apotheker of verpleegkundige over hoe u op de juiste manier moet injecteren voordat u de pen gaat gebruiken.
 • Als u niet zelf alle instructies kunt opvolgen of niet in staat bent om de pen te gebruiken (bijvoorbeeld omdat u slechtziend bent), gebruik de pen dan alleen als u daarbij geholpen wordt.

Over uw Lyxumia-pen

Activatievenster Injectieknop

Dop Rubberen Patroon Dosisschaal Pijlvenster
  afsluiting   verdeling  

Zwarte zuiger

De zuiger zal na iedere injectie langs de dosisschaalverdeling verschuiven. In het bovenstaande voorbeeld laat het dosisaantal zien dat er nog 13 injecties over zijn.

 • Deze pen is bedoeld voor gebruik door één persoon. Deel hem niet met iemand anders.
 • Controleer altijd het etiket om er zeker van te zijn dat u de juiste Lyxumia-pen heeft. Controleer ook of de uiterste houdbaarheidsdatum nog niet is verstreken. Het verkeerde geneesmiddel gebruiken kan schadelijk zijn voor uw gezondheid.
 • Probeer de vloeistof niet met een injectiespuit uit de patroon te halen.

Over uw naald (apart geleverd)

Buitenste Binnenste Naald Beschermende
naalddopje naalddopje   zegel
 • Gebruik alleen naalden die goedgekeurd zijn voor gebruik met Lyxumia. Gebruik voor uw Lyxumia-pen wegwerpnaalden met een dikte van 29G tot 32G. Vraag uw arts, apotheker of verpleegkundige welke naalddikte en -lengte het meest geschikt zijn voor u.
 • Als iemand anders de injectie geeft, moet deze persoon goed opletten dat hij/zij niet per ongeluk iemand verwondt met de naald. Hierdoor kunnen mogelijk infecties overgedragen worden.
 • Gebruik voor elke injectie altijd een nieuwe naald. Dit helpt besmetting van Lyxumia en mogelijke verstopping van de naald te voorkomen.

Rubriek 2 – UW PEN VOORBEREIDEN VOOR GEBRUIK

Activeer de pen op dezelfde dag als uw eerste injectie.

Activeer eerst uw nieuwe pen

 • Voordat u een dosis injecteert: voorafgaand aan de injectie moet u eerst overtollige vloeistof uit uw nieuwe pen verwijderen. Dit doet u één keer. Dit heet het ‘activatieproces’. In de stappen 1 tot en met 5 hieronder wordt uitgelegd hoe dit moet.
 • De activatie is nodig om ervoor te zorgen dat de pen goed werkt en dat de dosis voor uw eerste injectie juist is.
 • Herhaal het activatieproces niet, omdat u dan geen 14 dosissen meer uit uw Lyxumia-pen kunt halen.

De plaatjes hieronder laten zien hoe het activatievenster op de injectieknop van uw pen verandert na activatie.

Nieuwe pen Pen die klaar is voor injectie
(oranje venster) (wit venster)

De pen is geactiveerd en klaar om te injecteren. Na activatie blijft het venster wit.

Hoe activeert u uw nieuwe Lyxumia-pen?

Stap 1 Trek de dop van de pen en controleer de pen

Controleer of het activatievenster oranje is.

Controleer de vloeistof. De vloeistof moet helder, kleurloos en vrij van deeltjes zijn. Als dat niet zo is, gebruik de pen dan niet. Neem in dat geval contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Stap 2 Bevestig een naald en verwijder de naalddopjes

Gebruik altijd een nieuwe naald voor activatie.

Verwijder de beschermende zegel van het buitenste naalddopje.

Houd de naald in het verlengde van de pen. Houd de naald recht terwijl u de naald op de pen vastdraait.

Bewaren Weggooien

Pas op dat u zichzelf niet verwondt wanneer de naald niet meer afgedekt is.

Trek het binnenste en buitenste naalddopje van de naald. Bewaar het buitenste naalddopje; dit heeft u later weer nodig om de naald te verwijderen.

Stap 3 Trek de injectieknop uit

Trek stevig aan de injectieknop totdat deze stopt.

De pijl wijst nu in de richting van de naald.

Stap 4 Druk op de injectieknop en houd deze ingedrukt om overtollige vloeistof te verwijderen

Richt de naald in een geschikt opvangmiddel (bijvoorbeeld een kartonnen bekertje of een doekje) om de vloeistof op te vangen zodat u het daarna weg kunt gooien.

Druk de injectieknop helemaal in. U kunt een ‘klik’ horen of voelen.

Houd de injectieknop ingedrukt en tel langzaam tot 5 om ook de laatste druppels te verwijderen.

Klik

sec.

Als er geen vloeistof uitkomt, kijk dan in de rubriek ‘Vragen en antwoorden’. Controleer of het activatievenster nu wit is.

Stap 5 De pen is nu geactiveerd.

Activeer deze pen niet nog een keer.

U hoeft de naald niet te vervangen tussen de activatie en uw eerste injectie.

Ga voor uw eerste injectie direct door naar rubriek 3 – Stap C.

Zie ommezijde

Rubriek 3 - DAGELIJKS GEBRUIK VAN DE PEN

Voer de instructies in deze rubriek alleen uit als het activatievenster wit is. Injecteer elke dag slechts één dosis.

Stap A. Trek de dop van de pen en controleer de pen

Controleer de vloeistof. De vloeistof moet helder, kleurloos en vrij van deeltjes zijn. Als dat niet zo is, gebruik de pen dan niet. Kijk in de rubriek ‘Vragen en antwoorden’ als u luchtbellen ziet.

Controleer het aantal dosissen dat nog in de pen zit. Dit kunt u zien aan de plek waar de zwarte zuiger op de dosisschaalverdeling staat.

Controleer of het activatievenster wit is. Als het oranje is, ga dan naar rubriek 2. Controleer het etiket op uw pen om er zeker van te zijn dat u het juiste geneesmiddel heeft.

Stap B. Bevestig een nieuwe naald en verwijder de naalddopjes

Gebruik voor elke injectie altijd een nieuwe naald.

Verwijder de beschermende zegel van het buitenste naalddopje.

Houd de naald in het verlengde van de pen. Houd de naald recht terwijl u de naald op de pen vastdraait.

Bewaren Weggooien

Pas op dat u zichzelf niet verwondt wanneer de naald niet meer afgedekt is.

Trek het binnenste en buitenste naalddopje van de naald. Bewaar het buitenste naalddopje; dit heeft u later weer nodig om de naald te verwijderen.

Stap C. Trek de injectieknop uit

Trek stevig aan de injectieknop totdat deze stopt.

De pijl wijst nu in de richting van de naald.

Stap D. Druk op de injectieknop en houd deze ingedrukt om de dosis te injecteren

klik

sec.

Pak een huidplooi vast en breng de naald in (zie de rubriek ‘Injectieplaatsen’ voor informatie over waar u moet injecteren).

Druk de injectieknop helemaal in. U kunt een ‘klik’ horen of voelen.

Houd de injectieknop ingedrukt en tel langzaam tot 5 om de volledige dosis te krijgen.

Uw dosis is nu toegediend. Trek de naald uit uw huid.

Stap E. Verwijder de naald na elke injectie en gooi de naald weg

Leg het buitenste naalddopje op een plat oppervlak. Steek de naald in het buitenste naalddopje. Doe het buitenste naalddopje weer op de naald.

Knijp in het buitenste naalddopje om de naald vast te houden en draai de naald los van de pen.

Vraag uw apotheker hoe u de naald die u niet meer gebruikt moet weggooien.

Doe de dop weer op de pen.

Stap F. Herhaal alle stappen in rubriek 3 voor elke injectie.

Gooi de pen 14 dagen na activatie weg. Doe dit ook zelfs als er nog wat geneesmiddel in de pen zit.

Activatie- en weggooitabel

Noteer in de tabel de datum waarop u uw pen heeft geactiveerd en de datum waarop u de pen 14 dagen later weg moet gooien.

Pen Datum Datum
  activatie weggooien
1    
2    
3    
4    
5    
6    

Bewaren

Algemene informatie

 • Bewaar uw Lyxumia-pennen op een veilige plaats, buiten het zicht en bereik van kinderen.
 • Bescherm uw Lyxumia-pennen tegen stof en vuil.
 • Doe de dop na ieder gebruik weer op de pen ter bescherming tegen licht.
 • Gebruik Lyxumia niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en op de doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor activatie van de pen:

 • Bewaar uw ongebruikte Lyxumia-pennen in de koelkast (2°C – 8°C).
 • Bewaar Lyxumia-pennen niet in de vriezer en gebruik Lyxumia niet meer als het bevroren is geweest.
 • Laat uw pen voor gebruik op kamertemperatuur komen.

Na activatie van de pen:

 • Nadat u uw Lyxumia-pen heeft geactiveerd, moet u de pen bewaren beneden 30°C. Bewaar Lyxumia na activatie niet in de vriezer.
 • Bewaar uw Lyxumia-pen zonder dat er een naald aan bevestigd is. Een bevestigde naald kan besmetting en mogelijk inlaat van lucht veroorzaken, wat de nauwkeurigheid van de dosis kan beïnvloeden.
 • Nadat uw Lyxumia-pen is geactiveerd, kunt u deze maximaal 14 dagen gebruiken. Gooi een gebruikte Lyxumia-pen na 14 dagen weg. Doe dit ook zelfs als er nog wat geneesmiddel in de pen zit.

Weggooien

 • Doe de dop weer op de pen voordat u uw Lyxumia-pen weggooit.
 • Gooi uw Lyxumia-pen weg; vraag uw apotheker hoe u geneesmiddelen die u niet meer gebruikt moet weggooien.

Onderhoud

 • Ga voorzichtig om met uw Lyxumia-pen.
 • U kunt de buitenkant van uw Lyxumia-pen reinigen met behulp van een vochtige doek.
 • Dompel uw Lyxumia-pen niet onder, was de pen niet en doe er geen vloeistoffen op (smeren). Dit kan de pen beschadigen.
 • Als u denkt dat uw Lyxumia-pen beschadigd zou kunnen zijn, gebruik hem dan niet. Probeer de pen niet te repareren.

Injectieplaatsen

Voorkant Achterkant

Lyxumia moet onder de huid geïnjecteerd worden en kan in alle gebieden geïnjecteerd worden die hierboven blauw zijn gemarkeerd. Dat zijn de dij, buik of bovenarm. Vraag uw arts, apotheker of verpleegkundige hoe u op de juiste manier injecteert.

Vragen en antwoorden

Wat moet ik doen als ik de Lyxumia-pen vergeet te activeren of mezelf injecteer voor activatie?

Als u zich heeft geïnjecteerd voor activatie van de pen, corrigeer dit dan niet door uzelf een tweede injectie te geven. Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voor advies over het controleren van uw bloedglucosespiegel.

Wat moet ik doen als er luchtbellen in de patroon zitten?

Het is normaal dat er kleine luchtbelletjes in de patroon zitten, dit is niet schadelijk voor u. Uw dosis zal juist zijn en u kunt de instructies gewoon blijven volgen. Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige als u hulp nodig heeft.

Wat moet ik doen als er geen vloeistof uit de pen komt tijdens de activatie?

Het kan zijn dat de naald verstopt is of niet juist op de pen is gedraaid. Verwijder de naald van de pen, bevestig een nieuwe naald, en herhaal alleen stappen 4 en 5. Als er nog altijd geen vloeistof naar buiten komt, kan de Lyxumia-pen beschadigd zijn. Gebruik deze Lyxumia-verpakking niet. Neem contact op met uw arts, apotheker of diabetesverpleegkundige voor ondersteuning.

Wat moet ik doen als het volledig indrukken van de injectieknop moeilijk gaat?

Het kan zijn dat de naald verstopt is of niet juist op de pen is gedraaid. Trek de naald uit uw huid en verwijder de naald van de pen. Bevestig een nieuwe naald en herhaal alleen stappen D en E. Als er nog altijd geen vloeistof naar buiten komt, kan de Lyxumia-pen beschadigd zijn. Gebruik deze Lyxumia-verpakking niet. Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voor ondersteuning.

Als u vragen heeft over Lyxumia of over diabetes, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige of bel het lokale nummer van sanofi-aventis dat te vinden is in de ‘Bijsluiter: informatie voor de gebruiker’ van Lyxumia (afzonderlijk bijgesloten in de doos).

Lyxumia

lixisenatide

GEBRUIKSAANWIJZING

Startverpakking – bevat twee voorgevulde pennen met elk 14 dosissen.

Eén 10 microgram-pen; elke dosis bevat 10 microgram in 0,2 ml.

Eén 20 microgram-pen; elke dosis bevat 20 microgram in 0,2 ml.

Rubriek 1 – BELANGRIJKE INFORMATIE

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u uw Lyxumia-pennen gaat gebruiken.

Bewaar deze instructies zodat u ze in de toekomst nog eens kunt raadplegen.

Informatie over de Lyxumia-pen

 • Injecteer slechts één dosis per dag.
 • Elke Lyxumia-pen bevat 14 vooraf ingestelde dosissen. De dosissen hoeven niet afgemeten te worden.
 • Praat met uw arts, apotheker of verpleegkundige over hoe u op de juiste manier moet injecteren voordat u de pen gaat gebruiken.
 • Als u niet zelf alle instructies kunt opvolgen of niet in staat bent om de pen te gebruiken (bijvoorbeeld omdat u slechtziend bent), gebruik de pen dan alleen als u daarbij geholpen wordt.

Over uw startverpakking

De Lyxumia startverpakking bevat twee verschillend gekleurde pennen. Elke pen bevat Lyxumia in een andere sterkte. Beide pennen worden op dezelfde manier gebruikt.

 • De groene pen bevat 14 vooraf ingestelde dosissen. Elke dosis bevat 10 microgram Lyxumia.
 • De paarse pen bevat 14 vooraf ingestelde dosissen. Elke dosis bevat 20 microgram Lyxumia.

U moet uw behandeling beginnen met de groene pen voor 10 microgram Lyxumia. Gebruik eerst alle 14 dosissen in deze pen. Ga daarna verder met de paarse pen voor 20 microgram Lyxumia.

Over uw Lyxumia-pennen

Groene pen voor 10 microgram Lyxumia

Activatievenster Injectieknop

Dop Rubberen Patroon Dosisschaal Pijlvenster
  afsluiting   verdeling  

Paarse pen voor 20 microgram Lyxumia

Zwarte zuiger

De zuiger zal na iedere injectie langs de dosisschaalverdeling verschuiven. In het bovenstaande voorbeeld laat het dosisaantal zien dat er nog 13 injecties over zijn.

 • Deze pennen zijn bedoeld voor gebruik door één persoon. Deel ze niet met iemand anders.
 • Controleer altijd het etiket om er zeker van te zijn dat u de juiste Lyxumia-pen heeft. Controleer ook of de uiterste houdbaarheidsdatum nog niet is verstreken. Het verkeerde geneesmiddel gebruiken kan schadelijk zijn voor uw gezondheid.
 • Probeer de vloeistof niet met een injectiespuit uit de patroon te halen.

Over uw naald (apart geleverd)

Buitenste Binnenste Naald Beschermende
naalddopje naalddopje   zegel
 • Gebruik alleen naalden die goedgekeurd zijn voor gebruik met Lyxumia. Gebruik voor uw Lyxumia-pen wegwerpnaalden met een dikte van 29G tot 32G. Vraag uw arts, apotheker of verpleegkundige welke naalddikte en -lengte het meest geschikt zijn voor u.
 • Als iemand anders de injectie geeft, moet deze persoon goed opletten dat hij/zij niet per ongeluk iemand verwondt met de naald. Hierdoor kunnen mogelijk infecties overgedragen worden.
 • Gebruik voor elke injectie altijd een nieuwe naald. Dit helpt besmetting van Lyxumia en mogelijke verstopping van de naald te voorkomen.

Rubriek 2 – UW PEN VOORBEREIDEN VOOR GEBRUIK

Start met de groene pen voor 10 microgram Lyxumia.

 • Activeer de paarse pen voor 20 microgram Lyxumia niet voordat u de groene pen helemaal heeft opgebruikt.
 • Activeer de pen op dezelfde dag als uw eerste injectie.

Activeer eerst uw nieuwe pen

 • Voordat u een dosis injecteert: voorafgaand aan de injectie moet u eerst overtollige vloeistof uit uw nieuwe pen verwijderen. Dit doet u één keer. Dit heet het ‘activatieproces’. In de stappen 1 tot en met 5 hieronder wordt uitgelegd hoe dit moet.
 • De activatie is nodig om ervoor te zorgen dat de pen goed werkt en dat de dosis voor uw eerste injectie juist is.
 • Herhaal het activatieproces niet, omdat u dan geen 14 dosissen meer uit uw Lyxumia-pen kunt halen.

De plaatjes hieronder laten zien hoe het activatievenster op de injectieknop van uw pen verandert na activatie.

Nieuwe pen Pen die klaar is voor injectie
(oranje venster) (wit venster)

De pen is geactiveerd en klaar om te injecteren. Na activatie blijft het venster wit.

Hoe activeert u uw nieuwe Lyxumia-pen?

Stap 1 Trek de dop van de pen en controleer de pen

Controleer of het activatievenster oranje is.

Controleer de vloeistof. De vloeistof moet helder, kleurloos en vrij van deeltjes zijn. Als dat niet zo is, gebruik deze startverpakking dan niet. Neem in dat geval contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Stap 2 Bevestig een naald en verwijder de naalddopjes

Gebruik altijd een nieuwe naald voor activatie.

Verwijder de beschermende zegel van het buitenste naalddopje.

Houd de naald in het verlengde van de pen. Houd de naald recht terwijl u de naald op de pen vastdraait.

Bewaren Weggooien

Pas op dat u zichzelf niet verwondt wanneer de naald niet meer afgedekt is.

Trek het binnenste en buitenste naalddopje van de naald. Bewaar het buitenste naalddopje; dit heeft u later weer nodig om de naald te verwijderen.

Stap 3 Trek de injectieknop uit

Trek stevig aan de injectieknop totdat deze stopt.

De pijl wijst nu in de richting van de naald.

Stap 4 Druk op de injectieknop en houd deze ingedrukt om overtollige vloeistof te verwijderen

Richt de naald in een geschikt opvangmiddel (bijvoorbeeld een kartonnen bekertje of een doekje) om de vloeistof op te vangen zodat u het daarna weg kunt gooien.

Druk de injectieknop helemaal in. U kunt een ‘klik’ horen of voelen.

Houd de injectieknop ingedrukt en tel langzaam tot 5 om ook de laatste druppels te verwijderen.

Klik

sec.

Als er geen vloeistof uitkomt, kijk dan in de rubriek ‘Vragen en antwoorden’. Controleer of het activatievenster nu wit is.

Stap 5 De pen is nu geactiveerd.

Activeer deze pen niet nog een keer.

U hoeft de naald niet te vervangen tussen de activatie en uw eerste injectie.

Ga voor uw eerste injectie direct door naar rubriek 3 – Stap C.

Zie ommezijde

Rubriek 3 - DAGELIJKS GEBRUIK VAN DE PEN

Voer de instructies in deze rubriek alleen uit als het activatievenster wit is. Injecteer elke dag slechts één dosis.

Stap A. Trek de dop van de pen en controleer de pen

Controleer de vloeistof. De vloeistof moet helder, kleurloos en vrij van deeltjes zijn. Als dat niet zo is, gebruik deze startverpakking dan niet. Kijk in de rubriek ‘Vragen en antwoorden’ als u luchtbellen ziet.

Controleer het aantal dosissen dat nog in de pen zit. Dit kunt u zien aan de plek waar de zwarte zuiger op de dosisschaalverdeling staat.

Controleer of het activatievenster wit is. Als het oranje is, ga dan naar rubriek 2. Controleer het etiket op uw pen om er zeker van te zijn dat u het juiste geneesmiddel heeft.

Stap B. Bevestig een nieuwe naald en verwijder de naalddopjes

Gebruik voor elke injectie altijd een nieuwe naald.

Verwijder de beschermende zegel van het buitenste naalddopje.

Houd de naald in het verlengde van de pen. Houd de naald recht terwijl u de naald op de pen vastdraait.

Bewaren Weggooien

Pas op dat u zichzelf niet verwondt wanneer de naald niet meer afgedekt is.

Trek het binnenste en buitenste naalddopje van de naald. Bewaar het buitenste naalddopje; dit heeft u later weer nodig om de naald te verwijderen.

Stap C. Trek de injectieknop uit

Trek stevig aan de injectieknop totdat deze stopt.

De pijl wijst nu in de richting van de naald.

Stap D. Druk op de injectieknop en houd deze ingedrukt om de dosis te injecteren

klik

sec.

Pak een huidplooi vast en breng de naald in (zie de rubriek ‘Injectieplaatsen’ voor informatie over waar u moet injecteren).

Druk de injectieknop helemaal in. U kunt een ‘klik’ horen of voelen.

Houd de injectieknop ingedrukt en tel langzaam tot 5 om de volledige dosis te krijgen.

Uw dosis is nu toegediend. Trek de naald uit uw huid.

Stap E. Verwijder de naald na elke injectie en gooi de naald weg

Leg het buitenste naalddopje op een plat oppervlak. Steek de naald in het buitenste naalddopje. Doe het buitenste naalddopje weer op de naald.

Knijp in het buitenste naalddopje om de naald vast te houden en draai de naald los van de pen.

Vraag uw apotheker hoe u de naald die u niet meer gebruikt moet weggooien. Doe de dop weer op de pen.

Stap F. Herhaal alle stappen in rubriek 3 voor elke injectie.

Gooi de pen 14 dagen na activatie weg. Doe dit ook zelfs als er nog wat geneesmiddel in de pen zit.

Nadat u de groene pen weg heeft gegooid, gaat u verder naar rubriek 4 om te beginnen met het gebruik van de paarse pen.

Rubriek 4 – OVERSTAPPEN OP DE PAARSE PEN

Opgebruikte groene 10 microgram-pen

De groene pen voor 10 microgram Lyxumia is leeg wanneer de zwarte zuiger op ‘0’ staat op de dosisschaalverdeling en de injectieknop niet meer helemaal uitgetrokken kan worden.

Wanneer de groene pen voor 10 microgram Lyxumia leeg is, moet u uw behandeling voortzetten met de paarse pen voor 20 microgram Lyxumia. Deze pen wordt op precies dezelfde manier gebruikt als de groene pen.

Gebruik van de paarse 20 microgram-pen

Activatie van de paarse 20 microgram-pen

De paarse pen voor 20 microgram Lyxumia moet ook geactiveerd worden voor gebruik. Volg alle stappen in rubriek 2.

Gebruik van de paarse 20 microgram-pen

Om een dosis te injecteren met de paarse pen voor 20 microgram Lyxumia, volgt u alle stappen in rubriek 3. Herhaal rubriek 3 voor uw dagelijkse injecties totdat uw pen leeg is.

Activatie- en weggooitabel

Noteer in de tabel de datum waarop u uw pen heeft geactiveerd en de datum waarop u de pen 14 dagen later weg moet gooien.

Pen Datum activatie Datum weggooien
10 microgram ___ / ___ / ___ ___ / ___ / ___
20 microgram ___ / ___ / ___ ___ / ___ / ___

Bewaren

Algemene informatie

 • Bewaar uw Lyxumia-pennen op een veilige plaats, buiten het zicht en bereik van kinderen.
 • Bescherm uw Lyxumia-pennen tegen stof en vuil.
 • Doe de dop na ieder gebruik weer op de pen ter bescherming tegen licht.
 • Gebruik Lyxumia niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en op de doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor activatie van de pen:

 • Bewaar uw ongebruikte Lyxumia-pennen in de koelkast (2°C – 8°C).
 • Bewaar Lyxumia-pennen niet in de vriezer en gebruik Lyxumia niet meer als het bevroren is geweest.
 • Laat uw pen voor gebruik op kamertemperatuur komen.

Na activatie van de pen:

 • Nadat u uw Lyxumia-pen heeft geactiveerd, moet u de pen bewaren beneden 30°C. Bewaar Lyxumia na activatie niet in de vriezer.
 • Bewaar uw Lyxumia-pen zonder dat er een naald aan bevestigd is. Een bevestigde naald kan besmetting en mogelijk inlaat van lucht veroorzaken, wat de nauwkeurigheid van de dosis kan beïnvloeden.
 • Nadat uw Lyxumia-pen is geactiveerd, kunt u deze maximaal 14 dagen gebruiken. Gooi een gebruikte Lyxumia-pen na 14 dagen weg. Doe dit ook zelfs als er nog wat geneesmiddel in de pen zit.

Weggooien

 • Doe de dop weer op de pen voordat u uw Lyxumia-pen weggooit.
 • Gooi uw Lyxumia-pen weg; vraag uw apotheker hoe u geneesmiddelen die u niet meer gebruikt moet weggooien.

Onderhoud

 • Ga voorzichtig om met uw Lyxumia-pen.
 • U kunt de buitenkant van uw Lyxumia-pen reinigen met behulp van een vochtige doek.
 • Dompel uw Lyxumia-pen niet onder, was de pen niet en doe er geen vloeistoffen op (smeren). Dit kan de pen beschadigen.
 • Als u denkt dat uw Lyxumia-pen beschadigd zou kunnen zijn, gebruik hem dan niet. Neem een nieuwe pen. Probeer de pen niet te repareren.

Injectieplaatsen

Voorkant Achterkant

Lyxumia moet onder de huid geïnjecteerd worden en kan in alle gebieden geïnjecteerd worden die hierboven blauw zijn gemarkeerd. Dat zijn de dij, buik of bovenarm. Vraag uw arts, apotheker of verpleegkundige hoe u op de juiste manier injecteert.

Vragen en antwoorden

Wat moet ik doen als ik de Lyxumia-pen vergeet te activeren of mezelf injecteer voor activatie?

Als u zich heeft geïnjecteerd voor activatie van de pen, corrigeer dit dan niet door uzelf een tweede injectie te geven. Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voor advies over het controleren van uw bloedglucosespiegel.

Wat moet ik doen als er luchtbellen in de patroon zitten?

Het is normaal dat er kleine luchtbelletjes in de patroon zitten, dit is niet schadelijk voor u. Uw dosis zal juist zijn en u kunt de instructies gewoon blijven volgen. Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige als u hulp nodig heeft.

Wat moet ik doen als er geen vloeistof uit de pen komt tijdens de activatie?

Het kan zijn dat de naald verstopt is of niet juist op de pen is gedraaid. Verwijder de naald van de pen, bevestig een nieuwe naald, en herhaal alleen stappen 4 en 5. Als er nog altijd geen vloeistof naar buiten komt, kan de Lyxumia-pen beschadigd zijn. Gebruik deze Lyxumia-startverpakking niet. Neem contact op met uw arts, apotheker of diabetesverpleegkundige voor ondersteuning.

Wat moet ik doen als het volledig indrukken van de injectieknop moeilijk gaat?

Het kan zijn dat de naald verstopt is of niet juist op de pen is gedraaid. Trek de naald uit uw huid en verwijder de naald van de pen. Bevestig een nieuwe naald en herhaal alleen stappen D en E. Als er nog altijd geen vloeistof naar buiten komt, kan de Lyxumia-pen beschadigd zijn. Gebruik deze Lyxumia-startverpakking niet. Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voor ondersteuning.

Als u vragen heeft over Lyxumia of over diabetes, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige of bel het lokale nummer van sanofi-aventis dat te vinden is in de ‘Bijsluiter: informatie voor de gebruiker’ van Lyxumia (afzonderlijk bijgesloten in de doos).

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK