Xanax Retard 0,5, tabletten met gereguleerde afgifte 0,5 mg

Illustratie van Xanax Retard 0,5, tabletten met gereguleerde afgifte 0,5 mg
Stof(fen) Alprazolam
Toelating Nederland
Producent Pfizer
Verdovend Nee
ATC-Code N05BA12
Farmacologische groep Anxiolytica

Vergunninghouder

Pfizer

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Alprazolam Sandoz 0,5 mg, tabletten Alprazolam Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH ALMERE
Alprazolam 0,25 PCH, tabletten 0,25 mg Alprazolam Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM
Alprazolam CF 0,5 mg, tabletten Alprazolam Centrafarm
Alprazolam Mylan 0,25 mg, tabletten Alprazolam Mylan Pharmaceuticals Limited Damastown Industrial Park
Alprazolam-ratiopharm 1 mg, tabletten Alprazolam Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 ULM (DUITSLAND)

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Xanax bevat alprazolam als werkzaam bestanddeel. Alprazolam behoort tot de groep van benzodiazepinen die worden gebruikt om angst en onrust te verminderen. Benzodiazepinen hebben een rustgevende, slaapverwekkende en spierverslappende werking.

Xanax wordt gebruikt bij de behandeling van ziekelijke angst en spanning, wanneer deze ernstig zijn, of mensen in hoge mate in hun handelen beperken, of veel leed veroorzaken.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als u overgevoelig bent voor benzodiazepinen
 • als u overgevoelig bent voor alprazolam
 • als u overgevoelig bent voor van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • als u last heeft van een bepaalde vorm van spierzwakte (myasthenia gravis)
 • als u last heeft van ernstige benauwdheid (respiratoire insufficiëntie)
 • als u onvoldoende ademt tijdens uw slaap (slaapapneu)
 • als u jonger bent dan 18 jaar
 • als de werking van uw lever ernstig is verminderd

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts indien een van de volgende waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

XANA 016 NL PIL (Jan2013) 2

Aandoeningen van belang bij het gebruik van Xanax:

 • ademhalingsproblemen (ernstige benauwdheid)
 • leverfunctiestoornissen (dit herkent u onder andere aan geelzucht (icterus), droge huid en pigmentvorming (levervlekken), vochtophoping in de buik (ascites) en zwellingen van de handpalmen.)
 • psychiatrische aandoeningen zoals bijvoorbeeld psychosen of neerslachtigheid (depressief of aan zelfdoding denkend)
 • regelmatig alcohol- of drugsgebruik
 • spierzwakte, vooral op hogere leeftijd

Wanneer u een van de bovengenoemde aandoeningen heeft kan uw arts besluiten u een lagere dosis te geven of dat een ander geneesmiddel beter geschikt is voor u.

Mogelijke gevolgen van gebruik van Xanax:

Tolerantie

Het kan voorkomen dat het effect van Xanax na enkele weken minder wordt.

Gewenning en afhankelijkheid

Er kan bij benzodiazepinen, waaronder alprazolam, gewenning, emotionele- en lichamelijke afhankelijkheid optreden. Zoals bij alle benzodiazepinen, neemt het risico van afhankelijkheid toe bij hogere doses en langdurig gebruik en is dit verder verhoogd bij patiënten die verslaafd zijn of zijn geweest aan alcohol of drugs.

Er zijn ontwenningsverschijnselen waargenomen na snelle afbouw of plotselinge stopzetting van benzodiazepinen. Deze verschijnselen kunnen verschillen van een licht somber gevoel en slapeloosheid tot ernstige stoornissen die bestaan uit buik- en spierkrampen, overgeven, zweten, voortdurende trilling van een lichaamsdeel, stuipen, hoofdpijn, spierpijn, angst, spanning, rusteloosheid, verwardheid en geirriteerdheid. Daarnaast zijn epileptische aanvallen door ontwenning (ontwenningsinsulten) opgetreden na snelle afbouw of plotselinge stopzetting van de behandeling met alprazolam;

In versterkte mate terugkomen van de angststoornis (rebound angst)

De angst en spanning die de behandeling in eerste instantie noodzakelijk maakten, kunnen na het abrupt stoppen van de behandeling, in versterkte mate optreden (rebound angst). Het is aan te bevelen de dosis Xanax in kleine stapjes te verlagen en niet in een keer met de behandeling te stoppen.

Geheugenverlies

Geheugenverlies kan optreden enige uren na inname van Xanax. De kans hierop is het grootst indien u minder dan 7-8 uur slaapt (te vroeg ontwaken)

Tegenstrijdige (paradoxale) reacties

In plaats van het optreden van de te verwachten slaperigheid, kan juist een tegenstrijdige reactie optreden. Reacties zoals rusteloosheid, opwinding, prikkelbaarheid, agressiviteit, wanen, woede- uitbarstingen, nachtmerries, hallucinaties, psychosen, onaangepast gedrag en andere gedragsstoornissen zijn beschreven bij gebruik van benzodiazepinen. Vooral bij (kinderen en) oudere patiënten kan dit vaker optreden. Als dergelijke verschijnselen(paradoxale reacties) optreden, dient u uw arts te waarschuwen. De behandeling zal dan waarschijnlijk gestaakt moeten worden.

XANA 016 NL PIL (Jan2013) 3

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Xanax nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt vooral voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Informeer uw arts als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt. Uw arts zal dan bepalen of u Xanax kunt gaan gebruiken:

 • Gelijktijdige toediening van alprazolam met alcohol of andere geneesmiddelen die remming van het centrale zenuwstelsel veroorzaken, kan het dempende effect op de hersenen versterken en een verslavend effect veroorzaken.
 • Gelijktijdige toediening van alprazolam met geneesmiddelen die de stofwisseling in de lever verstoren, zoals verbindingen die bepaalde leverenzymen remmen (cytochroom P4503A4), kunnen de concentratie van alprazolam verhogen en de werking ervan versterken. Gelijktijdige toediening van alprazolam met ketoconazol, itraconazol of andere middelen tegen schimmels van het azol- type wordt niet aanbevolen. Bij gelijktijdig gebruik van nefazodon, fluvoxamine en cimetidine is voorzichtigheid geboden en dient u contact met uw arts op te nemen voor een juiste dosering.
 • Voorzichtigheid is geboden wanneer alprazolam gelijktijdig wordt toegediend met fluoxetine, propoxyfeen, orale anticonceptiva (“de pil”), diltiazem of bepaalde middelen tegen bepaalde bacteriële infecties (macrolide antibiotica) zoals erytromycine en troleandomycine.
 • Wisselwerkingen tussen hiv-proteaseremmers (bijv. ritonavir) en alprazolam zijn ingewikkeld en tijdsafhankelijk. Door deze wisselwerking zal het nodig zijn om de dosis alprazolam aan te passen of het gebruik van alprazolam stop te zetten. Uw arts zal de juiste dosering bepalen.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Gelijktijdig gebruik van alprazolam met alcohol kan het dempende effect op de hersenen versterken.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Als u zwanger bent, mag u Xanax alleen gebruiken na overleg met uw arts.

Borstvoeding

Het wordt afgeraden om Xanax te gebruiken tijdens de periode waarin u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bestuur geen voertuig want Xanax heeft een kalmerend effect; het kan geheugenverlies geven, het concentratievermogen kan verminderen en de spieren kunnen verslappen. Alle handelingen waarvoor u veel aandacht nodig heeft, zoals autorijden en machines bedienen, kunnen minder goed worden uitgevoerd.

XANA 016 NL PIL (Jan2013) 4

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Er zijn 2 soorten tabletten: Xanax en Xanax Retard. De Xanax Retard tabletten zijn tabletten met een langdurige afgifte. Deze tabletten moeten geheel worden doorgeslikt en mogen niet te worden gekauwd, fijngemaakt of gebroken.

U kunt de Xanax tabletten met of zonder voedsel innemen, zonodig met water.

Uw arts zal beslissen hoe lang u dient te worden behandeld omdat in sommige gevallen een behandeling van langer dan twaalf weken nodig is. Aanbevolen wordt om niet in een keer te stoppen, maar langzaam de hoeveelheid Xanax te verlagen.

De gebruikelijke dosering voor volwassenen is 0,5 tot maximaal 3 mg.

De behandeling duurt gewoonlijk acht tot maximaal twaalf weken.

In het algemeen wordt Xanax volgens het onderstaande schema toegediend:

Xanax tabletten Startdosering* Dosering*
0,25 mg of 0,5 mg    
Volwassenen 0,25 tot 0,5 mg 0,5 tot 3 mg per dag verdeeld over
  driemaal per dag verscheidene giften
Oudere, verzwakte patiënten 0,25 mg twee of 0,5 tot 0,75 mg per dag verdeeld over
of patiënten met nier- of driemaal per dag verscheidene giften; indien nodig en indien
lever- functiestoornissen   de ziekte het toelaat de dosis geleidelijk
    verhogen
Xanax Retard tabletten Startdosering Dosering*
0,5 mg, 1mg of 2mg    
Volwassenen 1 mg per dag 0,5 tot 3 mg per dag verdeeld over 1 of 2
  verdeeld over 1 of giften
  2 giften  
Oudere, verzwakte patiënten 0,5 tot 1 mg per 0,5 tot 1 mg per dag patiënten over 1 of 2
of patiënten met nier- of dag verdeeld over giften; indien nodig en indien de ziekte het
lever- functiestoornissen 1 of 2 giften toelaat de dosis geleidelijk verhogen

*Indien bijwerkingen optreden dient de dosis verlaagd te worden.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Bij kinderen jonger dan 18 jaar zijn de veiligheid en werkzaamheid niet vastgesteld. Het gebruik bij deze groep is niet toegestaan

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker wanneer u teveel Xanax tabletten heeft ingenomen.

Een overdosering kenmerkt zich in het algemeen door vele verschijnselen variërend van slaperigheid tot bewusteloosheid (coma). In lichte gevallen, slaperigheid, verwardheid en slaapzucht (lethargie). Ernstige gevallen kunnen leiden tot ongecoördineerde bewegingen (ataxie), verminderde spierspanning (hypotonie), bloeddrukverlaging (hypotensie) en onderdrukking van de ademhaling. Het effect van andere stoffen (met name alcohol) kan worden versterkt waardoor de gevolgen van overdosering ernstiger kunnen zijn.

XANA 016 NL PIL (Jan2013) 5

Afhankelijk van de ernst van de overdosering en de toestand van de patiënt zal de arts tot behandeling overgaan.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Xanax kan, indien abrupt met de behandeling wordt gestopt, aanleiding geven tot onthoudingsverschijnselen. Deze variëren van hoofdpijn, spierpijn, extreme angst, spanning, rusteloosheid, verwardheid tot geïrriteerdheid. Daarom wordt aangeraden om Xanax geleidelijk te stoppen. De dagelijkse dosering met niet meer dan 0,5 mg per 3 dagen te verlagen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 tot 10 van iedere 10 patiënten): sufheid (sedatie),

slaperigheid (somnolentie),

Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 tot 10 van iedere 100 patiënten): verminderde eetlust,

verwarde toestand, depressie,

verwardheid (desoriëntatie), verminderde zin in seks (libido), coördinatieproblemen (ataxie),

evenwichtsstoornis, coördinatiestoornis, geheugenstoornis, spraakstoornis (dysartrie), aandachtsstoornis,

overmatige slaperigheid (hypersomnie), slaapzucht (lethargie), hoofdpijn, duizeligheid, wazig zien,

verstopping,

droge mond, misselijkheid, vermoeidheid, zwakte (asthenie) prikkelbaarheid.

Soms voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 tot 10 van iedere 1.000 patiënten):

angst, slapeloosheid, zenuwachtigheid, geheugenverlies, voortdurende trilling van een lichaamsdeel (tremor), spierzwakte, gewichtsverandering, overmatige productie van het hormoon prolactine, dat de borsten aanzet tot melkproductie (hyperprolactinemie), lichte vorm van overdreven opgewektheid, die zich uit in het hebben van veel energie (hypomanie), overdreven opgewektheid, waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), woede, agressie, vijandigheid, opwinding / onrust (agitatie), veranderde zin in seks (libidostoornis), abnormale gedachten, te veel bewegingen die door emoties of door hersenprikkeling worden teweeggebracht (psychomotorische hyperactiviteit), stoornis in de spierspanning (dystonie), aandoening in het maag-darmkanaal (gastro-intestinale aandoening), overgeven, leverontsteking (hepatitis), abnormale leverfunctie, geelzucht, huidontsteking (dermatitis), het niet kunnen ophouden van urine en/ of ontlasting (incontinentie), achterblijven van urine in de blaas door een gestoorde blaaslediging (urineretentie), seksuele stoornissen, onregelmatige menstruatie, verhoogde druk in het oog (intraoculaire druk).

XANA 016 NL PIL (Jan2013) 6

Bijwerkingen waarvan niet bekend is hoe vaak ze voorkomen (dit kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

verstoorde balans van het autonome zenuwstelsel, hepatitis (leverontsteking), vochtophoping in de benen (perifeer oedeem).

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C en buiten invloed van het licht.

Gebruik de tabletten niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos (Niet te gebruiken na:) en de blisterverpakking (Exp.:). De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden met huishoudelijk afval of via het afvalwater. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Via de apotheek kunnen ze op een verantwoorde manier worden vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

Xanax tabletten

 • De werkzame stof in dit middel is alprazolam.
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactose, microkristallijne cellulose, colloïdaal siliciumdioxide, maiszetmeel, magnesiumstearaat, natriumdocusaat en natriumbenzoaat. De tabletten 0,5 mg bevatten eveneens erythrosine-aluminiumlak (E127) als kleurstof.

Xanax Retard tabletten

 • De werkzame stof in dit middel is alprazolam.
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactose, methylhydroxypropylcellulose, colloïdaal siliciumdioxide en magnesiumstearaat. Daarnaast bevatten de blauwe tabletten 0,5 mg en 2 mg indigotine-aluminiumlak (E132) als kleurstof.

Hoe ziet Xanax eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Xanax 0,25, tabletten 0,25 mg

Een verpakking bevat 30 witte tabletten.

Xanax 0,5, tabletten 0,5 mg

Een verpakking bevat 30 roze tabletten.

Xanax Retard 0,5, tabletten met gereguleerde afgifte 0,5 mg

Een verpakking bevat 30 blauwe tabletten.

Xanax Retard 1, tabletten met gereguleerde afgifte 1 mg

Een verpakking bevat 30 witte tabletten.

Xanax Retard 2, tabletten met gereguleerde afgifte 2 mg

Een verpakking bevat 30 blauwe tabletten.

Mogelijk worden niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel gebracht.

XANA 016 NL PIL (Jan2013) 7

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Pfizer B.V.

Rivium Westlaan 142

2909 LD Capelle aan den IJssel

Xanax 0,25 tabletten zijn in het register ingeschreven onder RVG 14409. Xanax 0,5 tabletten zijn in het register ingeschreven onder RVG 14410.

Xanax Retard 0,5 tabletten met gereguleerde afgifte zijn in het register ingeschreven onder RVG 19886.

Xanax Retard 1, tabletten met gereguleerde afgifte zijn in het register ingeschreven onder RVG 19887. Xanax Retard 2, tabletten met gereguleerde afgifte zijn in het register ingeschreven onder RVG 19888.

Voor vragen over dit geneesmiddel, bel 0800-MEDINFO (63 34 636)

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2013

XANA 016 NL PIL (Jan2013) 8

Advertentie

Stof(fen) Alprazolam
Toelating Nederland
Producent Pfizer
Verdovend Nee
ATC-Code N05BA12
Farmacologische groep Anxiolytica

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.