Alprazolam 1 PCH, tabletten 1 mg

ATC-Code
N05BA12
Medikamio Hero Image

Pharmachemie

Stof Verdovend Psychotrope
Alprazolam Nee Nee
Farmacologische groep Anxiolytica

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Pharmachemie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Alprazolam behoort tot de groep van de benzodiazepines welke het slapen bevorderen en angst verminderen door hersenactiviteit omtrent emoties wijzigen.

Alprazolam wordt voorgeschreven bij de behandeling van angst die ernstig is, het normale functioneren verstoort of waaronder extreem wordt geleden.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor alprazolam of benzodiazepines of één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
 • Als u een ernstige leveraandoening heeft.
 • Als u ernstige respiratoire aandoeningen heeft.
 • Als u slaap apneu heeft (moeilijkheden met ademen tijdens het slapen).

ALPRAZOLAM 0,25-0,5-1 PCH tabletten

 • Als u myasthenia gravis heeft (een aandoening waarbij de spieren zwak worden en snel vermoeid raken).

Vertel uw arts voordat u begint met de behandeling:

 • als u psychoses heeft (dit is een psychische aandoening wat een invloed heeft op uw gedrag, handelingen en zelfcontrole) zou u Alprazolam niet moeten gebruiken
 • als u leidt aan een ernstige depressie, omdat Alprazolam soms een overdreven levendige stemming (manie) of suïcidale neigingen kan veroorzaken
 • als u longaandoeningen heeft
 • als u lever- of nieraandoeningen heeft
 • als u in het verleden problemen heeft gehad met alcohol en/of drugs misbruik, is het gevaar op afhankelijkheid van alprazolam groter.

Kinderen en jongeren

Alprazolam is niet aanbevolen bij kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar.

Belangrijke informatie als u Alprazolam inneemt.

 • Alprazolam mag niet op zichzelf ingenomen worden om depressie en angst geassocieerd met depressie te behandelen.
 • Bij het innemen van dit geneesmiddel is er een risico op afhankelijkheid (de behoefte om het geneesmiddel te blijven gebruiken). Het risico vergroot met de dosis en duur van de behandeling. Uw arts zou uw dosis moeten verlagen gedurende een aantal weken.
 • De werking van de tabletten kan minder worden naarmate u het een aantal weken gebruikt (zie rubriek 3, Hoe neemt u dit middel in?).
 • Als u stopt met de behandeling kunt u ontwenningsverschijnselen krijgen (zie rubriek 3, Als u stopt met het innemen van dit middel). Daarom zou de duur van de behandeling zo kort mogelijk moeten zijn.
 • Gedragseffecten kunnen voorkomen gedurende de Alprazolam behandeling (zie rubriek 4, Mogelijke bijwerkingen), zoals rusteloosheid, agitatie, prikkelbaarheid, woede aanvallen, nachtmerries, het zien van dingen die niet bestaan (hallucinaties), ernstige mentale aandoeningen die de controle over uw gedrag en handelingen (psychose) verstoren en onaangepast gedrag en andere gedragsaandoeningen. Deze tegenstrijdige reacties komen vaker voor bij kinderen en oudere patiënten. Vertel uw arts als u zulke symptomen opmerkt, omdat de behandeling misschien gestopt moet worden.
 • U kunt geheugenverlies (amnesie) ervaren. Dit kan enkele uren na het innemen van de tablet voorkomen (zie rubriek 4, Mogelijke bijwerkingen).

Raadpleeg uw arts als u de volgende geneesmiddelen inneemt:

 • anxiolytica/sedativa zoals lorazepam, buspiron
 • hypnotica zoals temazepam, zopiclon
 • anti-epileptica zoals fenobarbital of carbamazepine

ALPRAZOLAM 0,25-0,5-1 PCH tabletten

 • anti-depressiva zoals amitriptyline, flucoxamine, fluoxetine, nefazodon, sertraline, imipramine of desipramine
 • antipsychotica (gebruik bij psychische aandoeningen) zoals chloorpromazine, haloperidol
 • antihistaminica met een sederend effect (gebruik bij allergieën) zoals chloorfenamine, promethazine
 • antifungale middelen zoals ketoconazol of itraconazol
 • sterke pijnstillers zoals codeïne, co-proxamol of dextropropoxyfeen
 • bepaalde antibiotica zoals erythromycine of troleandomycine
 • spierverslappers zoals dantroleen, baclofen, tizanidine
 • orale anticonceptie (‘de pil’)
 • cimetidine (gebruik bij maagzweren)
 • digoxine (gebruik bij de behandeling van aritmieën en hartfalen)
 • diltiazem (gebruik bij angina en hoge bloeddruk)
 • ritonavir of andere gelijkende geneesmiddelen (proteaseremmers) gebruikt bij de behandeling van HIV
 • anesthetica – als u wordt geopereerd vertel dan voordien aan uw arts of tandarts dat u Alprazolam inneemt.

Vertel het uw arts of apotheker als u anderen geneesmiddelen gebruikt of korte geleden heeft gebruikt met inbegrip van geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Drink GEEN alcohol gelijktijdig met het gebruik van deze tabletten, daar het de sedatieve werking van het geneesmiddel versterkt.

Zwangerschap

Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Raadpleeg dan eers t uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Over het gebruik van Alprazolam PCH tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens. Neem Alprazolam PCH niet in als u zwanger bent of zwanger wilt worden mits het volgens uw arts strikt noodzakelijk is. Uit observaties bij de mens is gebleken dat de stof schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind.

Als uw arts beslist dat u dit geneesmiddel moet gebruiken tijdens de vergevorderde zwangerschap of tijdens de bevalling kan het zijn dat uw pasgeboren kind een lage lichaamstemperatuur heeft, slap is en ademhalingsmoeilijkheden heeft. Als dit geneesmiddel regelmatig wordt ingenomen tijdens de vergevorderde zwangerschap kan uw kind ontwenningsverschijnselen krijgen.

Borstvoeding

Tijdens de borstvoeding dit geneesmiddel niet gebruiken. Alprazolam kan met kleine hoeveelheden terechtkomen in de moedermelk.

ALPRAZOLAM 0,25-0,5-1 PCH tabletten

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

De inname van dit geneesmiddel kan uw concentratievermogen verminderen, u kunt zich vergeetachtig, suf, onstabiel voelen en het heeft invloed op uw coördinatie. Deze bijwerkingen kunnen vergroot worden als u niet voldoende heeft geslapen. Als u deze symptomen ervaart, bestuur dan geen voertuigen en bedien geen machines.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden.

Patiënten die intolerant zijn voor lactose zouden Alprazolam PCH tabletten niet moeten gebruiken, omdat dit middel een kleine hoeveelheid lactose bevat. Als uw arts u heeft verteld dat u intolerant bent voor sommige suikers, neem dan eerst contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

U zou dit geneesmiddel moeten innemen zolang uw arts deze voorschrijft.

Uw arts beslist over de juiste dosering, de gebruikelijke dosis is:

 • Volwassenen U zult de behandeling gewoonlijk beginnen door driemaal daags één 0,25 mg tablet of één 0,5 mg tablet in te nemen. Deze dosis kan langzaam opgebouwd worden tot een maximum van 3 mg per dag verdeeld over de gehele dag.
 • Ouderen of verzwakte patiënten, of patiënten met een nier- of leveraandoeningen Gewoonlijk zult u beginnen met twee- of driemaal daags één 0,25 mg tablet in te nemen. Als het nodig is kan de dosis langzaam worden opgebouwd tot een maximum van 0,75 mg per dag verdeeld over de gehele dag. Alprazolam mag niet gebruikt worden door patiënten met ernstige leveraandoeningen (zie rubriek 2, ‘Wanneer mag u dit middel niet nemen of moet u extra voorzichtig zijn?’).
 • Kinderen jonger dan 18 jaar oud Alprazolam is niet aanbevolen bij deze leeftijdsgroep, daar veiligheid en werkzaamheid niet zijn bewezen.

Lange termijn gebruik van Alprazolam is niet aanbevolen. De behandeling zou gewoonlijk niet langer moeten duren dan 8-12 weken, met inbegrip van de periode waarin de dosis wordt gereduceerd.

ALPRAZOLAM 0,25-0,5-1 PCH tabletten

De werking van de tabletten kan na een aantal weken van gebruik verminderen. Als u opmerkt dat de werking verminderd is naarmate u ze gebruikt, zou u uw arts moeten raadplegen omdat een aanpassing van de dosis misschien nodig is. Pas niet zelf de dosis aan.

Als u bijwerkingen opmerkt, vertel dit dan aan uw arts, omdat het misschien nodig is om de dosis te verlagen.

Als u (of iemand anders) veel tabletten tegelijk heeft ingenomen of als u denkt dat een kind een aantal tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met het eerste hulp dienst van het ziekenhuis of uw arts.

Symptomen die voorkomen bij een milde overdosering zijn sufheid, verwardheid en lethargie. In ernstige gevallen zijn de symptomen problemen met bewegingscontrole, losse spraak, onvrijwillige oogbewegingen, slap gevoel, lage bloeddruk en moeilijkheden met ademen. Er kan in zeldzame gevallen coma en in zeer zeldzame gevallen overlijden voorkomen.

Neem deze bijsluiter en overgebleven tabletten met de verpakking met u mee naar het ziekenhuis of arts zodat zij weten welke tabletten er zijn ingenomen.

Als u vergeten bent om een tablet in te nemen, neem deze dan zodra u eraan denkt mits het bijna tijd is om de volgende tablet te nemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet plotseling met het innemen van uw tabletten of zonde uw arts dit te vertellen. Mogelijk kunt u dan ontwenningsverschijnselen opmerken zoals:

 • hoofdpijn, spierpijn, spanning
 • ernstige angst, verwardheid, rusteloosheid, prikkelbaarheid en verstoorde slaap
 • in ernstige gevallen van ontwenning kan u voelen dat dingen niet echt zijn, een gevoel van verstoting van uw omgeving, doofheid en tintelingen in de handen en voeten, geluid harder ervaren dan dat het is, wat soms pijn kan doen als het geluid te luid is, gevoeligheid voor licht en aanraking, hallucinaties en aanvallen.

Als uw arts beslist om te stoppen met de behandeling, moet de dosis langzaam worden afgebouwd om zo de ontwenningsverschijnselen zo min mogelijk te maken. Dit wordt gedaan door de dosis te verlagen naar een maximum van 0,5 mg iedere drie dagen. In sommige gevallen is het nodig om de dosis langzamer af te bouwen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

ALPRAZOLAM 0,25-0,5-1 PCH tabletten

Zoals elk geneesmiddel kan Alprazolam PCH bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop het gebruik van Alprazolam PCH onmiddellijk en raadpleeg meteen uw arts als de volgende symptomen voorkomen:

 • gedragsveranderingen zoals rusteloosheid, agitatie, prikkelbaarheid, agressiviteit, waanbeelden, woede-uitbarstingen, nachtmerries, hallucinaties, psychische stoornissen en ongepast gedrag
 • plotselinge piepende ademhaling, moeite met slikken of ademen, zwelling van de oogleden, het gezicht, de lippen, huiduitslag of jeuk (over het hele lichaam).

Raadpleeg uw arts onmiddellijk als u:

 • geheugenverlies (amnesie) krijgt
 • opmerkt dat uw huid en oogwit geel begint te kleuren (geelzucht), omdat het misschien nodig is om de dosis aan te passen.

De volgende bijwerkingen komen zeer vaak (bij meer dan 1 op 10 personen):

 • slaperigheid
 • sedatie.

De volgende bijwerkingen komen vaak voor (bij 1 tot 10 op de 100 personen):

 • prikkelbaarheid
 • moeite met concentreren
 • verwardheid
 • depressie
 • verminderde energie en kracht hebben
 • verminderde eetlust
 • slissende spraak
 • constipatie, misselijkheid
 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • licht in het hoofd voelen
 • trekkerige ongecoördineerde bewegingen
 • verminderd geheugen
 • dubbel of wazig zicht.

De volgende bijwerkingen komen vaak voor (bij 1 tot 10 op de 1000 personen):

 • spierzwakte
 • verhoogde oogboldruk, wat uw zicht kan beïnvloeden
 • slapeloosheid
 • onvrijwillige bewegingen, trillen
 • braken
 • verandering in gewicht (toename of afname)
 • moeilijkheden bij het plassen of problemen met de controle over de blaas

ALPRAZOLAM 0,25-0,5-1 PCH tabletten

 • huidreacties
 • problemen met de leverfunctie (een verhoging van leverenzymwaarden in het bloed toont dit aan)
 • bij vrouwen kunnen onregelmatige perioden of productie van te veel prolactine voorkomen (dit is een hormoon wat de melkproductie stimuleert)
 • verminderde libido (mannen en vrouwen).

Andere bijwerkingen die voorkomen (frequentie is niet bekend):

 • gevoelloosheid
 • lage bloeddruk
 • verminderde alertheid
 • vermoeidheid
 • zwelling, vooral in de onderbenen en voeten
 • ontsteking van de lever (hepatitis)
 • droge mond of verhoogde speekselproductie, neusverstopping, verhoogde hartslag
 • verhoogde eetlust, verminderde eetlust
 • moeite met slikken
 • diarree.

Ontwenningsverschijnselen (zie rubriek 3, ‘Als u stopt met het innemen van dit middel’) en afhankelijkheid (zie rubriek 2, ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?’) kunnen voorkomen. Een depressie die eerder niet was opgevallen kan nu tot uiting komen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blister en het doosje (EXP). Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Anvullende Informatie

ALPRAZOLAM 0,25-0,5-1 PCH tabletten

De werkzame stof in dit middel is alprazolam, 0,25 mg, 0,5 mg of 1 mg.

De andere stoffen in dit middel zijn natriumdocusaat, natriumbenzoaat, voorverstijfseld zetmeel (aardappelzetmeel), microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, magnesiumstearaat en colloïdaal silicumanhydraat. De 0,5 mg tabletten bevatten ook de kleurstof erythrosine (E127). De 1 mg tabletten bevatten de kleurstof indigotine blauw (E132).

Alprazolam 0,25 PCH zijn witte, langwerpige tabletten met een breukstreep. Alprazolam 0,5 PCH zijn roze, langwerpige tabletten met een breukstreep. Alprazolam 1 PCH zijn licht blauwe, langwerpige tabletten met een breukstreep.

De tabletten zijn verpakt in blisterverpakkingen (PVC/Aluminium) à 10, 20 of 30 tabletten en in eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie BV Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

AWD.pharma GmbH & Co. KG

Wasastraße 50

01445 Radebeul

Duitsland

In het register ingeschreven onder

RVG 21819, 0,25 mg

RVG 21820, 0,5 mg

RVG 21821, 1 mg

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Nederland: Alprazolam PCH,0,25tabletten 0,25 mg Alprazolam 0,5 PCH, tabletten 0,5 mg

ALPRAZOLAM 0,25-0,5-1 PCH tabletten

Duitsland: Alprazolam-TEVA® 0,25 mg Tabletten

Alprazolam-TEVA® 0,5 mg Tabletten

Alprazolam-TEVA® 1 mg Tabletten

Deze bijsluiter is voor de laatste goedgekeurd in keer augustus 2012.

0612.10v.JK

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.