Alprazolam Sandoz 0,25 mg, tabletten

ATC-Code
N05BA12
Alprazolam Sandoz 0,25 mg, tabletten

Sandoz

Stof(fen)
Alprazolam
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Anxiolytica

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Sandoz

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Alprazolam Sandoz tablet wordt gebruikt:

 • voor de behandeling van verschijnselen van ernstige angst waaronder wordt geleden of die het normale functioneren verstoren.

Het behoort tot een geneesmiddelengroep die benzodiazepines worden genoemd. Deze middelen verminderen de angst, geven rust en ontspannen de spieren.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor alprazolam of andere benzodiazepines, of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • Als u een bepaalde vorm van spierzwakte (myasthenia gravis) heeft;
 • Als u een ernstige longziekte heeft (bijv. chronische bronchitis of emfyseem);
 • Als u last heeft van ademstilstand tijdens de slaap (slaapapneu-syndroom);
 • Als u een ernstig verminderde werking van de lever heeft;

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

 • als u merkt dat na enkele weken gebruik de werking van de tabletten minder wordt;
 • als u last krijgt van verschijnselen die wijzen op een lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid van alprazolam.

Geestelijke afhankelijkheid merkt u aan het niet willen stoppen met het gebruik van het geneesmiddel. Lichamelijke afhankelijkheid betekent dat bij het plotseling stoppen van de behandeling met dit geneesmiddel ontwenningsverschijnselen optreden (zie rubriek “Als u stopt met het gebruik van Alprazolam Sandoz tablet”).

De kans op afhankelijkheid neemt toe bij hogere doseringen en een langere behandeling. Daarom moet de duur van de behandeling zo kort mogelijk zijn;

 • als u in het verleden verslaafd bent geweest aan alcohol en/of drugs; het gevaar van afhankelijkheid van alprazolam is groter;
 • als u stopt met de behandeling.

Na het stoppen kunnen de klachten die voor het begin van de behandeling bestonden, tijdelijk in versterkte mate terugkeren. U kunt last krijgen van o.a. stemmingswisselingen, slapeloosheid en rusteloosheid. De kans hierop is groter wanneer de dosering te snel wordt afgebouwd of wanneer u plotseling stopt met de behandeling.

Als u hier last van krijgt, betekent dit niet dat de behandeling met alprazolam opnieuw moet worden gestart. In plaats daarvan zal uw arts de dosering langzaam afbouwen over een periode van enkele weken. Zie rubriek 3 “Hoe wordt dit middel gebruikt”;

 • als u last krijgt van geheugenverlies. Dit gebeurt meestal enkele uren na inname van de tablet (zie rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen”).
 • als u last krijgt van tegenstrijdige reacties, zoals
  • angst
  • prikkelbaarheid
  • woedeaanvallen
  • nachtmerries
  • verergerde slapeloosheid
  • waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties)
  • ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose)
  • onaangepast gedrag en andere gedragsstoornissen.

Deze tegenstrijdige reacties komen vaker voor bij kinderen en oudere patiënten. Als zulke verschijnselen optreden, waarschuw dan uw arts, omdat de behandeling mogelijk moet worden gestopt;

 • als u chronisch benauwd bent; alprazolam kan deze benauwdheid verergeren;
 • als u gelijktijdig alcohol drinkt of kalmerende middelen gebruikt; de versuffende werking van Alprazolam Sandoz tablet kan worden versterkt
 • als u lijdt aan ernstige neerslachtigheid (depressie); Alprazolam Sandoz tablet kan soms een overdreven opgewekte stemming (manie) veroorzaken en soms een versterking van zelfmoordneigingen;
 • als u een ernstige geestesziekte heeft waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose); alprazolam is hiertegen niet effectief;
 • als u een bepaalde vorm van plotseling verhoogde oogboldruk ( nauwekamerhoek-glaucoom) heeft of wanneer u hier gevoelig voor bent;
 • als u een verminderde nierfunctie heeft of als u licht tot matig leverfalen heeft.

Neem contact op met uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Alprazolam Sandoz nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt vooral voor de volgende middelen, omdat Alprazolam Sandoz sterker kan werken wanneer het tegelijkertijd ingenomen wordt:

Middelen die het versuffende effect van alprazolam versterken:

 • slaap- en kalmeringsmiddelen
 • middelen tegen ernstige geestesziekte (antipsychotica)
 • middelen tegen ernstige neerslachtigheid (antidepressiva)
 • bepaalde sterke pijnstillers (bijv. opiaten zoals morfine). Deze pijnstillers kunnen ook het gevoel van welzijn (euforie) en het risico op afhankelijkheid versterken
 • middelen tegen vallende ziekte (anti-epileptica)
 • middelen die gebruikt worden voor verdoving (anaesthetica)
 • bepaalde middelen tegen allergie (sederende antihistaminica)

Middelen die de werking van alprazolam versterken door remming van de afbraak van alprazolam in de lever:

 • nefazodon, fluvoxamine, fluoxetine, sertraline (bepaalde middelen tegen ernstige neerslachtigheid)
 • cimetidine (middel tegen maagklachten)
 • bepaalde middelen tegen AIDS (zogenaamde HIV proteaseremmers, bijv. ritonavir, saquinavir, indinavir)
 • dextropropoxyfeen (middel tegen pijn)
 • de anticonceptiepil
 • diltiazem (middel tegen hoge bloeddruk en hartklachten)
 • bepaalde middelen tegen infectie (macrolide-antibiotica, waaronder erytromycine)
 • bepaalde geneesmiddelen tegen schimmelinfecties, zoals ketoconazol en itraconazol.

Middelen die de werking van alprazolam verminderen door de afbraak van alprazolam in de lever te stimuleren:

 • carbamazepine of fenytoïne (middelen bij o.a. epilepsie)
 • Sint Janskruid (kruidengeneesmiddel tegen depressie)
 • rifampicine (middel tegen tuberculose).

Middelen waarvan de werking versterkt kan worden door Alprazolam Sandoz tablet:

 • digoxine (middel bij hartfalen en hartritmestoornissen); vooral bij ouderen en bij het gebruik van hogere doseringen alprazolam (meer dan 4 tabletten of 1 mg per dag) is de kans op een digoxinevergiftiging groter
 • spierverslappers (bijv. pancuronium, atracurium); de spierverslappende werking kan sterker zijn, vooral bij het begin van de behandeling met alprazolam
 • imipramine en desipramine (middelen tegen ernstige depressie).

Waarop moet u letten met alcohol

Het is belangrijk dat u geen alcohol drinkt zolang u Alprazolam Sandoz gebruikt, omdat alcohol de effecten van dit middel versterkt.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Er is niet genoeg ervaring met het gebruik van Alprazolam Sandoz bij zwangere vrouwen. Gebruik Alprazolam Sandoz niet als u zwanger bent of wilt worden, tenzij uw arts dit strikt noodzakelijk vindt.

Waarnemingen bij de mens geven aan dat de stof alprazolam schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent of wilt worden, moet u uw arts raadplegen over de mogelijkheid de behandeling stop te zetten. Als u Alprazolam Sandoz gebruikt tot aan de bevalling, vertel dit dan aan uw arts, omdat de pasgeboren baby mogelijk ontwenningsverschijnselen heeft.

Borstvoeding

Er is een kans op effect op de baby. Daarom mag u tijdens de behandeling met Alprazolam Sandoz geen borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Alprazolam Sandoz kan u slaperig of suf maken en concentratieverlies veroorzaken; daarom is het heel belangrijk dat u niet aan het verkeer deelneemt of machines bedient totdatu weet welk effect de tabletten op u hebben. Vooral als u niet lang genoeg heeft geslapen. Deze effecten worden versterkt als u alcohol gebruikt.

Alprazolam Sandoz tablet bevat lactose

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen

 • Startdosering: 0,25-0,5 mg, drie maal per dag.
 • Bij onvoldoende effect kan de dosering door uw arts worden verhoogd tot maximaal 3 mg per dag (= 24 uur), verdeeld over meerdere giften.

Ouderen, verzwakte patiënten en patiënten met nier- en/of lichte leverstoornissen

 • Startdosering: 0,25 mg twee tot drie maal per dag (= 24 uur).
 • Bij onvoldoende effect kan de dosering door uw arts worden verhoogd tot maximaal 0,75 mg per dag (= 24 uur), verdeeld over meerdere giften.

De tabletten dienen iedere dag op dezelfde tijd ingenomen te worden, met een glas water. De tabletten kunnen met of zonder voedsel ingenomen worden.

Ouderen zijn gevoeliger voor dit middel en scheiden dit middel langzamer uit.

Alprazolam Sandoz tablet wordt niet aanbevolen voor patiënten met een ernstig verminderde leverfunctie. Zie rubriek “2 wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn”.

Gebruik bij kinderen en adolescenten

Alprazolam Sandoz wordt niet aanbevolen voor de behandeling van kinderen en adolescenten beneden de 18 jaar.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker als dit gebeurt. Verschijnselen van een overdosering kunnen zijn:

 • slaperigheid,
 • verwardheid en
 • slaapzucht (lethargie).

Bij een ernstige overdosering kunt u last krijgen van coördinatieproblemen, zoals:

 • dronkemansgang,
 • verlaagde spierspanning,
 • verlaagde bloeddruk,
 • onderdrukking van de ademhaling
 • zelden coma,
 • zeer zelden met dodelijke afloop.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u vergeten bent een dosering in te nemen, kunt u dit alsnog doen, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosering. Volg in dit geval het normale doseringsschema.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten Alprazolam Sandoz tablet in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Neem altijd contact op met uw arts voordat u stopt met het gebruik van Alprazolam Sandoz tabletten, want de dosis moet geleidelijk verlaagd worden. Als u stopt met het gebruik van alprazolam of de dosering plotseling verlaagt, kunt u een terugslag krijgen, waardoor u tijdelijk angstiger of rustelozer wordt of moeite krijgt met slapen. Deze symptomen verdwijnen wanneer uw lichaam zich aanpast. Als u zich hier zorgen over maakt, kan uw arts u hier meer over vertellen.

Duur van de behandeling

Alprazolam Sandoz tabletten worden alleen gebruikt als kortdurende behandeling (niet langer dan 8- 12 weken, inclusief het stoppen van de behandeling). U zult normaalgesproken een recept voor maximaal 4 weken krijgen en uw arts zal u regelmatig controleren.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Als u bijwerkingen krijgt, kan de intensiteit per persoon verschillen.

Redenen om onmiddellijk de behandeling met Alprazolam te staken

Als u een van de volgende symptomen krijgt, ga dan onmiddellijk naar uw arts, omdat de behandeling gestopt zal moeten worden. Uw arts zal u adviseren hoe dat moet gebeuren.

 • In zeer zeldzame gevallen kan behandeling met Alprazolam Sandoz ernstige gedrags- of psychische effecten veroorzaken – bijvoorbeeld agitatie, rusteloosheid, agressie, prikkelbaarheid, gewelddadige woede, wanen, nachtmerries en hallucinaties of ander ongepast gedrag.
 • Plotseling piepende ademhaling, moeite met slikken of ademen, zwelling van de oogleden, het gezicht of de lippen, huiduitslag of jeuk (in het bijzonder wanneer dat over het hele lichaam is).

Redenen om onmiddellijk naar uw arts te gaan

Vertel het onmiddellijk aan uw arts als u een van de volgende symptomen krijgt, omdat uw dosering of behandeling mogelijk aangepast moet worden:

 • geheugenverlies (amnesie)
 • geel worden van de huid en het oogwit (geelzucht).

Afhankelijkheid en onthoudingsverschijnselen

 • U kunt tijdens de behandeling afhankelijk worden van geneesmiddelen zoals Alprazolam Sandoz; dit vergroot de kans dat u ontwenningsverschijnselen krijgt wanneer u met de behandeling stopt.
 • Onthoudingsverschijnselen komen vaker voor als u:
  • de behandeling plotseling stopt
  • hoge doseringen gebruikte
  • dit middel langdurig gebruikt heeft
  • in het verleden alcohol of drugs misbruikt heeft.

Dit kan effecten veroorzaken zoals hoofdpijn, spierpijn, extreme angst, spanning, rusteloosheid, verwarring, stemmingswisselingen, slaapproblemen en prikkelbaarheid. In ernstige gevallen van onthouding kunt u ook de volgende symptomen krijgen: misselijkheid, braken, zweten, maagkrampen, spierkrampen, een gevoel van onwerkelijkheid of afstandelijkheid, ongewone gevoeligheid voor geluid, licht of aanraking, doof of tintelend gevoel in de handen en voeten, hallucinaties (dingen zien of horen terwijl u wakker bent die er niet zijn), beven of epileptische toevallen.

Andere bijwerkingen zijn:

Zeer vaak, kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen:

 • slaperigheid en sufheid

Vaak, kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen:

 • gebrek aan eetlust;
 • verwardheid en desoriëntatie;
 • ernstige neerslachtigheid (depressie);
 • trekkerige, ongecoördineerde bewegingen;
 • problemen met evenwicht (vergelijkbaar met een dronken gevoel), vooral overdag;
 • verslechtering van het geheugen;
 • onduidelijk praten;
 • verlies van alertheid of concentratie;
 • duizelig, licht gevoel in het hoofd
 • hoofdpijn;
 • dubbel of wazig zien;
 • verstopping, droge mond, misselijk;
 • vermoeidheid;
 • prikkelbaarheid.

Soms, kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen:

 • nerveus, angstig of opgewonden gevoel;
 • slapeloosheid (insomnie);
 • trillen of beven;
 • abnormaal hoge concentratie in het bloed van een bepaald hormoon (prolactine), dat voornamelijk de melkproductie regelt;
 • veranderde zin in vrijen/seks (mannen en vrouwen);
 • spierspasmen of spierzwakte;
 • verandering van uw gewicht;
 • overdreven opgewonden of opgewekte stemming waarbij men zich ongewoon gedraagt;
 • waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties);
 • aanvallen van woede, agressief of vijandig gedrag;
 • abnormale gedachten;
 • zich opgewonden voelen;
 • maagklachten;
 • problemen met de leverfunctie (te zien in bloedtesten);
 • huidreacties;
 • moeite met plassen of problemen met de controle over de blaas;
 • toegenomen druk in de ogen, wat effect kan hebben op uw zicht.

Zelden, (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen):

 • psychische en “tegenstrijdige” reacties zoals
  • opwinding,
  • onrust (agitatie),
  • prikkelbaarheid,
  • agressie,
  • stoornis van het denken (waanidee) waarbij star aan een idee wordt vastgehouden,
  • woede-uitbarstingen,
  • nachtmerries,
  • waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties),
  • ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose),
  • onaangepast gedrag en andere gedragsstoornissen kunnen voorkomen, vooral bij kinderen en

ouderen

 • droge mond

Niet bekend, (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • Ongebalanceerd gedeelte van het zenuwstelsel. bijwerkingen kunnen zijn: snelle hartslag en instabiele bloeddruk (duizelig zijn, licht gevoel in het hoofd hebben of flauwvallen);
 • ernstige allergische reactie waarbij het gezicht en keel opzwellen;
 • zwelling van de enkels, voeten of vingers;
 • ontsteking van de lever (hepatitis)
 • meer eetlust en gewichtstoename
 • minder eetlust
 • droge mond, toename van speekselvorming, verstopte neus

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is: alprazolam.

Eén tablet bevat 0,25 mg, 0,5 mg of 1,0 mg alprazolam.

 • De andere stoffen in dit middel zijn: natriumdocusaat, natriumbenzoaat, gepregelatineerd aardappelzetmeel, microkristallijne cellulose, lactose, magnesiumstearaat, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, erythrosine (E127) (alleen de 0,5 mg), indigotine blauw (E132) (alleen de 1 mg).

Hoe ziet Alprazolam Sandoz tablet eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Alprazolam Sandoz 0,25 mg: witte, langwerpige tablet met een breukstreep en de opdruk “APZM 0,25”

Alprazolam Sandoz 0,5 mg: roze, langwerpige tablet met een breukstreep en de opdruk “APZM 0,5” Alprazolam Sandoz 1 mg: lichtblauwe, langwerpige tablet met een breukstreep en de opdruk “APZM 1”

De tabletten zijn per 20, 30, 40, 50 of 60 verpakt in doordrukstrips in een kartonnen doosje.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikant

Hexal A/S

Kanalholmen 8-12

2650 Hvidovre

Denemarken

In het register ingeschreven onder:

Alprazolam Sandoz® tablet 0,25 mg, tabletten is in het register ingeschreven onder RVG 27941 Alprazolam Sandoz® tablet 0,5 mg, tabletten is in het register ingeschreven onder RVG 27942 Alprazolam Sandoz® tablet 1,0 mg, tabletten is in het register ingeschreven onder RVG 27943

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Alprazolam Sandoz tablet 0,25 mg

België: Alprazolam Sandoz 0,25 mg tabletten Finland: Gealpra 0.25 tabletit

Italië: Alprazolam Hexal AG 0.25 mg compresse Nederland: Alprazolam Sandoz tablet 0,25 mg, tabletten Portugal: Alprazolam Sandoz 0,25 mg comprimidos

Alprazolam Sandoz tablet 0,5 mg

België: Alprazolam Sandoz 0,5 mg tabletten

Finland: Gealpra 0.5 tabletit

Italië: Alprazolam Hexal AG 0.5 mg compresse

Nederland: Alprazolam Sandoz tablet 0,5 mg, tabletten

Portugal: Alprazolam Sandoz 0,5 mg comprimidos

Alprazolam Sandoz tablet 1 mg

België: Alprazolam Sandoz 1 mg tabletten

Finland: Gealpra 1 tabletit

Italië: Alprazolam Hexal AG 1 mg compresse

Nederland: Alprazolam Sandoz tablet 1 mg, tabletten

Portugal: Alprazolam Sandoz 1 mg comprimidos

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2013

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.