Abacavir/Lamivudine Glenmark 600 mg/300 mg filmomhulde tabletten

Abacavir/Lamivudine Glenmark 600 mg/300 mg filmomhulde tabletten
Werkzame stof(fen)Abacavir hydrochloride, Lamivudine
ToelatingslandNL
VergunninghouderGlenmark Arzneimittel GmbH Industriestrasse 31 82194 GROBENZELL (DUITSLAND)
Toelatingsdatum29.09.2017
ATC-codeJ05AR02
Farmacologische groepenDirect werkende antivirale middelen

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Dit medicijn wordt gebruikt om een hiv-infectie (infectie met het humane immunodeficiëntievirus) bij volwassenen, jongeren tot 18 jaar en kinderen die ten minste 25 kg wegen, te behandelen.

Dit medicijn bevat twee werkzame stoffen, die worden gebruikt om een hiv-infectie te behandelen: abacavir en lamivudine. Deze behoren tot een groep van antiretrovirale medicijnen die nucleoside analoog reversetranscriptase remmers (nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitors - NRTI’s) worden genoemd, het wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde virusinfecties.

Dit medicijn geneest de hiv-infectie niet volledig; het medicijn vermindert het aantal virusdeeltjes in uw lichaam en zorgt ervoor dat dit aantal op een laag niveau blijft. Het verhoogt ook het aantal CD4- cellen in uw bloed. CD4-cellen zijn een soort witte bloedcellen die een belangrijke rol spelen bij het bestrijden van infecties.

De reactie op behandeling met abacavir/lamivudine varieert per patiënt. Uw arts zal de werkzaamheid van uw behandeling controleren.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

 • u bent allergisch (overgevoelig) voor abacavir (of voor andere medicijnen die abacavir bevatten

  zoals Trizivir, Triumeq of Ziagen), lamivudine of voor één van de andere stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

Lees zorgvuldig alle informatie over overgevoeligheidsreacties in rubriek 4.

Overleg met uw arts als u denkt dat het hierboven staande punt voor u geldt. Gebruik dan niet dit medicijn.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

Sommige patiënten die abacavir/lamivudine of andere combinatiebehandelingen gebruiken voor de

behandeling van hiv lopen een groter risico op ernstige bijwerkingen. U moet zich bewust zijn van de extra risico’s als:

 • u een matige of ernstige leveraandoening heeft
 • u ooit een leveraandoening, waaronder hepatitis B of C, heeft gehad (als u een hepatitis-B- infectie heeft, stop dan niet met dit medicijn zonder dat uw arts dit adviseert, omdat uw hepatitis terug kan komen)
 • u ernstig overgewicht heeft (vooral als u een vrouw bent)
 • u een nieraandoening heeft

Neem contact op met uw arts voordat u dit medicijn gebruikt als een van de hierboven staande punten voor u geldt. Het kan zijn dat u extra onderzoek nodig heeft, waaronder bloedtesten, wanneer u uw medicijn gebruikt. Zie rubriek 4 voor meer informatie.

Overgevoeligheidsreacties voor abacavir

Zelfs patiënten die het HLA-B*5701-gen niet hebben, kunnen een overgevoeligheidsreactie (ernstige allergische reactie) ontwikkelen.

Lees zorgvuldig alle informatie over overgevoeligheidsreacties in rubriek 4 van deze bijsluiter.

Risico op een hartaanval

Het kan niet worden uitgesloten dat het risico op een hartaanval wordt verhoogd door abacavir. Vertel het uw arts als u hartproblemen heeft, als u rookt, of als u andere ziektes zoals hoge bloeddruk of suikerziekte (diabetes) heeft waardoor u een groter risico kunt hebben op een hartaandoening. Stop niet met het innemen van dit medicijn, behalve als uw arts u dit adviseert.

Let op belangrijke verschijnselen

Sommige patiënten, die medicijnen voor een hiv-infectie gebruiken, krijgen andere aandoeningen die ernstig kunnen zijn. U moet op de hoogte zijn van belangrijke tekenen en verschijnselen waarop u

moet letten wanneer u dit medicijn gebruikt.

Lees de informatie “Andere mogelijke bijwerkingen van combinatietherapie bij hiv” in rubriek 4 van deze bijsluiter.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Abacavir/Lamivudine Glenmark nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor kruidenmedicijnen of voor andere medicijnen die u zonder recept kunt krijgen.

Denk eraan uw arts of apotheker ervan op de hoogte te brengen als u een nieuw medicijn gaat gebruiken terwijl u Abacavir/Lamivudine Glenmark gebruikt.

De volgende medicijnen mogen niet samen met Abacavir/Lamivudine Glenmark worden gebruikt:

 • emtricitabine, wordt gebruikt om een hiv-infectie te behandelen
 • andere medicijnen die lamivudine bevatten en die gebruikt worden om een hiv-infectie of een

hepatitis B-infectie te behandelen

 • hoge doseringen van trimethoprim/sulfamethoxazol, een antibioticum
 • cladribine, een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van haarcelleukemie Vertel het uw arts als u met een van bovenstaande medicijnen behandeld wordt.

Sommige medicijnen hebben een wisselwerking met Abacavir/Lamivudine Glenmark

Hieronder vallen:

fenytoïne, wordt gebruikt om epilepsie te behandelen

Vertel het uw arts als u fenytoïne gebruikt. Uw arts kan het nodig vinden u te controleren terwijl u Abacavir/Lamivudine Glenmark gebruikt.

 • methadon, wordt gebruikt als vervanger van heroïne. Abacavir verhoogt de snelheid waarmee methadon uit het lichaam wordt verwijderd. Als u methadon gebruikt, zult u gecontroleerd worden op ontwenningsverschijnselen. Het kan zijn dat uw methadondosering moet worden aangepast.
  Vertel het uw arts als u methadon gebruikt.
 • medicijnen (meestal vloeistoffen), die sorbitol en andere suikeralcoholen (zoals xylitol, mannitol, lactitol of maltitol) bevatten, indien regelmatig gebruikt.
  Vertel het uw arts of apotheker, als u een van deze mgebruikt.
 • Riociguat, voor de behandeling van hoge bloeddruk in de bloedvaten (de longslagaders), die bloed van het hart naar de longen transporteren. Het is mogelijk dat uw arts uw dosis riociguat moet verlagen, omdat abacavir de bloedspiegels van riociguat kan verhogen.

Zwangerschap

Het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap wordt niet aanbevolen. Abacavir/lamivudine en soortgelijke medicijnen kunnen bijwerkingen geven bij ongeboren baby’s.

Als u tijdens uw zwangerschap dit medicijn heeft gebruikt, zal uw arts regelmatige

bloedonderzoeken en andere diagnostische onderzoeken willen doen om de ontwikkeling van uw kind te controleren. Bij kinderen van wie de moeder NRTI’s heeft gebruikt tijdens de zwangerschap, woog

het voordeel van de bescherming tegen hiv op tegen het risico op bijwerkingen.

Borstvoeding

Het geven van borstvoeding wordt niet aanbevolen aan hiv-positieve vrouwen, omdat een hiv- besmetting via de moedermelk aan de baby kan worden doorgegeven. Een kleine hoeveelheid van de stoffen in dit medicijn kan ook in de moedermelk terecht komen.

Als u borstvoeding geeft of erover denkt borstvoeding te gaan geven, dient u dit zo snel mogelijk met uw arts te bespreken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit medicijn kan bijwerkingen veroorzaken die uw vermogen om auto te rijden of om machines te bedienen kunnen beïnvloeden.

Bespreek met uw arts of het mogelijk is om auto te rijden of machines te bedienen terwijl u dit medicijn gebruikt.

Abacavir/Lamivudine Glenmark bevat zonnegeel

Dit medicijn bevat een kleurstof die zonnegeel (E110) genoemd wordt; deze kleurstof kan bij sommige mensen allergische reacties veroorzaken.

Hoe wordt het gebruikt?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering van dit medicijn voor volwassenen, jongeren tot 18 jaar en kinderen die ten minste 25 kg wegen, is eenmaal daags één tablet.

Slik de tabletten heel door met een beetje water. Dit medicijn kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Blijf regelmatig contact houden met uw arts

Dit medicijn helpt bij het onder controle houden van uw ziekte. U moet dit medicijn iedere dag gebruiken om te voorkomen dat uw ziekte erger wordt. Het blijft mogelijk dat u andere infecties krijgt en andere ziektes die te maken hebben met de hiv-besmetting.

Houd contact met uw arts en stop niet met het gebruik van dit medicijn zonder het advies van uw arts.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Wanneer u per ongeluk te veel van dit medicijn heeft ingenomen, vertel dit dan aan uw arts of aan uw apotheker, of neem contact op met de afdeling spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor verder advies.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

Wanneer u een dosis bent vergeten, neem deze dan in zodra u dit merkt. Ga dan op de gebruikelijke manier door met de behandeling. Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen.

Het is belangrijk om dit medicijn op vaste tijdstippen in te nemen omdat onregelmatig gebruik het risico op overgevoeligheidsreacties kan verhogen.

Als u stopt met het gebruik van dit medicijn

Als u bent gestopt met het innemen van dit medicijn, om welke reden dan ook, en vooral als dat is omdat u denkt dat u bijwerkingen heeft of omdat u een andere ziekte heeft:

Neem contact op met uw arts voordat u opnieuw begint met innemen. Uw arts zal controleren of uw verschijnselen in verband staan met een overgevoeligheidsreactie. Als uw arts denkt dat dit het geval zou kunnen zijn, mag u nooit meer dit medicijn, of een ander medicijn dat abacavir bevat (bijvoorbeeld Trizivir, Triumeq of Ziagen), gebruiken. Het is belangrijk dat u dit advies opvolgt.

Als uw arts het advies geeft dat u opnieuw kunt gaan beginnen met dit medicijn, kan aan u gevraagd worden om de eerste doseringen te nemen in een omgeving waar u snel medische hulp kunt krijgen als dat nodig is.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Tijdens de hiv-behandeling kan er een toename in gewicht en een stijging van de serumlipiden- en bloedglucosewaarden optreden. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door een herstel van uw gezondheid en door uw levensstijl. In het geval van een stijging van de serumlipidenwaarden kan het soms worden veroorzaakt door de hiv-medicijnen zelf. Uw arts zal u op deze veranderingen testen.

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Wanneer u wordt behandeld voor hiv, kan het lastig zijn onderscheid te maken of een verschijnsel een bijwerking van dit medicijn is of van andere medicijnen die u gebruikt, of een effect van de ziekte hiv zelf. Daarom is het erg belangrijk iedere verandering in uw gezondheidstoestand aan uw arts te vertellen.

Zelfs patiënten die het HLA-B*5701-gen niet hebben, kunnen toch een overgevoeligheidsreactie (ernstige allergische reactie) ontwikkelen. Dit wordt beschreven in deze bijsluiter onder de kop 'Overgevoeligheidsreacties'.

Het is van groot belang dat u de informatie over deze ernstige reactie leest en begrijpt.

Zowel de bijwerkingen die hieronder zijn vermeld voor abacavir/lamivudine als ook andere

aandoeningen kunnen tijdens de hiv-combinatietherapie optreden.

Het is belangrijk om verderop in deze rubriek de informatie onder de kop “Andere mogelijke bijwerkingen van combinatietherapie bij hiv” te lezen.

Overgevoeligheidsreacties

Dit medicijn bevat abacavir (dit is ook een werkzame stof in medicijnen zoals Trizivir, Triumeq en Ziagen). Abacavir kan een ernstige allergische reactie veroorzaken die een overgevoeligheidsreactie wordt genoemd. Deze overgevoeligheidsreacties worden vaker gezien bij mensen die medicijnen met abacavir gebruiken.

Welke patiënten krijgen deze reactie?

Iedereen die dit medicijn inneemt kan een overgevoeligheidsreactie op abacavir ontwikkelen. Deze reactie kan levensbedreigend zijn als men doorgaat met het innemen van dit medicijn. De kans dat u deze reactie ontwikkelt is waarschijnlijker als u het zogeheten HLA-B*5701-gen heeft (maar u kunt een reactie krijgen zelfs als u dit gen niet heeft). Er moet bij u een test gedaan zijn of u dit gen heeft, voordat dit medicijn werd voorgeschreven. Als u weet dat u dit gen heeft, vertel dat aan uw arts voordat u dit medicijn inneemt.

Ongeveer 3 tot 4 van elke 100 patiënten die in klinisch onderzoek werden behandeld met abacavir en

niet het HLA-B*5701-gen hadden, ontwikkelden een overgevoeligheidsreactie.

Wat zijn de symptomen?

De meest voorkomende symptomen zijn:

koorts (hoge lichaamstemperatuur) en huiduitslag

Andere vaak voorkomende symptomen zijn:

 • misselijkheid (zich ziek voelen), overgeven (ziek zijn), diarree, buik(maag)pijn, erge vermoeidheid

Andere symptomen zijn onder andere:

gewrichtspijn of spierpijn, gezwollen nek, kortademigheid, zere keel, hoest, af en toe hoofdpijn, oogontsteking (conjunctivitis), mondzweren, lage bloeddruk, tintelingen of doof gevoel van handen of voeten.

Wanneer treden deze reacties op?

Overgevoeligheidsreacties kunnen op elk moment beginnen gedurende de behandeling met dit medicijn, maar het meest waarschijnlijk is gedurende de eerste 6 weken van de behandeling.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als:

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na

“EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Abacavir/Lamivudine "Glenmark" 9

Verdere informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

De werkzame stoffen in dit medicijn zijn abacavirhydrochloride gelijk aan 600 mg abacavir en 300 mg lamivudine.

De andere stoffen in de tabletkern van dit medicijn zijn microkristallijne cellulose, crospovidon, povidon, geel ijzeroxide (E172) en magnesiumstearaat. De tabletomhulling bevat hypromellose, titaniumdioxide (E171), macrogol, polysorbaat 80 en zonnegeel FCF aluminiumlak (E110).

Hoe ziet Abacavir/Lamivudine Glenmark eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Abacavir/Lamivudine Glenmark 600 mg/300 mg filmomhulde tabletten zijn oranje, filmomhulde, capsulevormige, biconvexe tabletten van 20,6 mm x 9,1 mm, aan één zijde voorzien van de inscriptie "300" en aan de andere zijde "600".

Abacavir/Lamivudine Glenmark 600 mg/300 mg filmomhulde tabletten worden geleverd in blisterverpakkingen van 30, 60 of 90 filmomhulde tabletten of in geperforeerde eenheids-aflever verpakkingen met 30 x 1 of 90 x 1 filmomhulde tabletten of in multi-blisterverpakkingen van 60 of 90 filmomhulde tabletten.

30 filmomhulde tabletten in flessen met een sachet (zakje) met geactiveerde koolstof of een sachet (zakje) met geactiveerde koolstof en een zuurstof absorberend medicijn om het vochtgehalte in de fles te regelen.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Glenmark Arzneimittel GmbH

Industriestr. 31 82194 Gröbenzell Duitsland

Fabrikant:

Pharmadox Healthcare Ltd

KW20A Kordin Industrial Estate

Paola, PLA 3000

Malta

Glenmark Arzneimittel GmbH

Industriestr. 31

82194 Gröbenzell

Duitsland

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Fibichova 143

566 17 Vysoké Mýto Tsjechië

In het register ingeschreven onder:

RVG 119924, Abacavir/Lamivudine Glenmark 600 mg/300 mg filmomhulde tabletten

Dit medicijn is geregistreerd in lidstaten van de Europese Economische Ruimte onder de volgende namen:

Denemarken

NL/H/4585/001/IB/015

Duitsland Abacavir/Lamivudin Glenmark 600 mg/300 mg Filmtabletten
Nederland Abacavir/Lamivudine Glenmark 600 mg/300 mg filmomhulde tabletten
Spanje Abacavir/Lamivudine Glenmark 600 mg/300 mg comprimidos recubiertos
  con película EFG
Zweden Abacavir/Lamivudine Glenmark 600 mg/300 mg filmdragerade tabletter

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2023.

Laatst bijgewerkt op 17.07.2023

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Abacavir hydrochloride. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Abacavir/Lamivudine Glenmark 600 mg/300 mg filmomhulde tabletten

Medicijn
Vergunninghouder

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio