Atorvastatine Jacobsen 10 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
C10AA05
Atorvastatine Jacobsen 10 mg, filmomhulde tabletten

Jacobsen Pharma

Stof(fen)
Atorvastatine
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Lipide modificerende middelen, gewoon

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Jacobsen Pharma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Atorvastatine Jacobsen behoort tot een groep van geneesmiddelen die bekend zijn als de statines. Dit zijn lipiden-(vet-)regulerende geneesmiddelen.

Atorvastatine Jacobsen wordt gebruikt om lipiden, bekend als cholesterol en triglyceriden, in het bloed te verlagen, wanneer een vetbeperkt dieet en levensstijlveranderingen alleen onvoldoende effect hebben gehad. Als u een verhoogd risico van hartaandoeningen hebt, kan Atorvastatine Jacobsen ook worden gebruikt om een dergelijk risico te verminderen zelfs als uw cholesterolniveaus normaal zijn. Een standaard cholesterolverlagend dieet moet tijdens de behandeling worden voortgezet.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als u overgevoelig (allergisch) bent voor Atorvastatine Jacobsen, of voor een soortgelijk geneesmiddel dat gebruikt wordt voor het verlagen van lipiden in het bloed, of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • als u een ziekte die de lever aantast heeft of heeft gehad.
 • als u enige onverklaarde abnormale bloeduitslagen voor leverfunctie heeft gehad.
 • als u een vrouw bent die kinderen kan krijgen en geen betrouwbare anticonceptie gebruikt.
 • als u zwanger bent of probeert zwanger te worden.
 • als u borstvoeding geeft.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Hieronder volgen redenen waarom Atorvastatine Jacobsen mogelijk niet geschikt is voor u:

 • als u een beroerte heeft gehad met bloeding in de hersenen, of kleine vochtophopingen heeft van
SmPCPIL027726/5 04.04.2012 – Updated: 11.06.2012 Page 1 of 6
1.3.1 Atorvastatin calcium
SPC, Labeling and Package Leaflet NL

vorige beroertes.

 • als u nierproblemen heeft.
 • als u een schildklier heeft die niet goed genoeg functioneert (hypothyroïdie).
 • als u herhaalde of onverklaarde spierpijn heeft gehad of een persoonlijke of familiaire geschiedenis van spierproblemen.
 • als u eerder spierproblemen heeft gehad tijdens behandeling met andere lipideverlagende geneesmiddelen (bijv. andere ‘statine-‘ of ‘fibraat-‘ geneesmiddelen).
 • als u regelmatig een grote hoeveelheid alcohol drinkt.
 • als u ooit een leveraandoening heeft gehad.
 • als u ouder bent dan 70 jaar.

Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u Atorvastatine Jacobsen inneemt:

 • als u aan ernstige ademhalingsinsufficiëntie lijdt.

Als één van deze waarschuwingen op u van toepassing is, zal uw arts een bloedonderzoek moeten doen vóór en mogelijk tijdens uw Atorvastatine Jacobsen behandeling om uw kans op spiergerelateerde bijwerkingen te voorspellen. Het is bekend dat de kans op spiergerelateerde bijwerkingen, bijvoorbeeld rhabdomyolyse, toeneemt als bepaalde geneesmiddelen tegelijkertijd worden ingenomen (zie rubriek 2 “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Sommige geneesmiddelen kunnen het effect van Atorvastatine Jacobsen beïnvloeden of kunnen door Atorvastatine Jacobsen beïnvloed worden. Dit type van interactie kan de doeltreffendheid van één of beide geneesmiddelen verminderen. Deze interactie kan ook het risico op of de ernst van de bijwerkingen vergroten, met name de belangrijke spieratrofie of rhabdomyolyse, beschreven in rubriek 4.

Dit is onder andere het geval voor:

 • Geneesmiddelen die gebruikt worden om de manier waarop uw afweersysteem werkt te veranderen, bijv. Ciclosporine.
 • Bepaalde antibiotica of antischimmelmiddelen, bijv. erytromycine, claritromycine, telitromycine, ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, rifampicine, fusidinezuur.
 • Andere geneesmiddelen om de lipidespiegels te reguleren, bijv. gemfibrozil, andere fibraten, colestipol.
 • Sommige calciumkanaalblokkers die gebruikt worden voor angina of verhoogde bloeddruk, bijv. amlodipine, diltiazem.
 • Geneesmiddelen om uw hartritme te reguleren, bijv. digoxine, verapamil, amiodarone.
 • Geneesmiddelen bij de behandeling van HIV bijv. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, etc.
 • Andere geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze een wisselwerking hebben met Atorvastatine Jacobsen zijn onder andere ezetimibe (een cholesterolverlager), warfarine (hetgeen bloedstolling vermindert), orale anticonceptiva, stiripentol (een middel tegen epileptische aanvallen), cimetidine (ter behandeling van zuurbranden en maagzweren), fenazone (een pijnstiller) en antacida (middelen tegen maag- en darmstoornissen die aluminium of magnesium bevatten).
 • Geneesmiddelen bekomen zonder voorschrift: St Janskruid.

Gebruikt u naast Atorvastatine Jacobsen nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Gedurende de periode dat u dit geneesmiddel gebruikt, zal uw arts nauwlettend controleren of u suikerziekte heeft, of dat u een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van diabetes. U heeft mogelijk een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes als u hoge suiker- en vetwaarden in uw

SmPCPIL027726/5 04.04.2012 – Updated: 11.06.2012 Page 2 of 6
1.3.1 Atorvastatin calcium
SPC, Labeling and Package Leaflet NL

bloed heeft, als u,overgewicht heeft en als u een verhoogde bloeddruk heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Zie rubriek 3 voor de gebruiksindicaties van Atorvastatine Jacobsen. Gelieve het volgende in acht te nemen:

Grapefruitsap

Drink niet meer dan één of twee kleine glazen grapefruitsap per dag, omdat grote hoeveelheden grapefruitsap de effecten van Atorvastatine Jacobsen kunnen veranderen.

Alcohol

Vermijd het drinken van te veel alcohol terwijl u dit geneesmiddel gebruikt. Zie rubriek 2 “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?” voor nadere informatie.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik Atorvastatine Jacobsen niet als u zwanger bent of als u probeert zwanger te worden.

Neem Atorvastatine Jacobsen niet in als u zwanger kunt worden, tenzij u betrouwbare anticonceptieve maatregelen neemt.

Gebruik Atorvastatine Jacobsen niet als u borstvoeding geeft.

De gebruiksveiligheid van Atorvastatine Jacobsen gedurende de zwangerschap en de borstvoeding is nog niet bewezen.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Atorvastatine Jacobsen is in principe niet van invloed op uw rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken. Rijd echter niet indien dit geneesmiddel uw rijvaardigheid beïnvloedt. Gebruik geen gereedschap of machines, als uw vermogen om ze te gebruiken wordt beïnvloed door dit geneesmiddel.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Atorvastatine Jacobsen bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers, zoals lactose, niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Voordat met de behandeling wordt gestart, zal uw arts u op een cholesterolverlagend dieet zetten. U dient met dit dieet door te gaan gedurende de behandeling met Atorvastatine Jacobsen.

De gebruikelijke startdosis van Atorvastatine Jacobsen is 10 mg eenmaal daags bij volwassenen en kinderen van 10 jaar of ouder. Indien noodzakelijk kan deze worden verhoogd door uw arts totdat u de hoeveelheid gebruikt die u nodig heeft. Uw arts zal de dosering aanpassen met tussenpozen van 4 weken of meer. De maximumdosis van Atorvastatine Jacobsen is 80 mg eenmaal daags bij volwassenen en 20 mg eenmaal daags bij kinderen.

Atorvastatine Jacobsen tabletten dienen in hun geheel te worden doorgeslikt met een slok water, en kunnen op ieder tijdstip van de dag worden ingenomen, met of zonder voedsel. Probeert u echter wel uw tablet elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen.

Gebruik Atorvastatine Jacobsen altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

SmPCPIL027726/5 04.04.2012 – Updated: 11.06.2012 Page 3 of 6
1.3.1 Atorvastatin calcium
SPC, Labeling and Package Leaflet NL

De behandelingsduur met Atorvastatine Jacobsen wordt bepaald door uw arts.

Raadpleeg uw arts indien u denkt dat Atorvastatine Jacobsen te sterk of te weinig werkt.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Indien u per ongeluk te veel Atorvastatine Jacobsen tabletten heeft ingenomen (meer dan uw gebruikelijke dagelijkse dosis), neem dan contact op met uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor advies.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem dan de geplande volgende dosis op het correcte tijdstip in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Atorvastatine Jacobsen bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u één van de volgende ernstige bijwerkingen ervaart, stop dan met het gebruik van Atorvastatine Jacobsen en raadpleeg onmiddellijk uw arts of ga naar de spoedafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis:

Zelden (treft 1 tot 10 gebruikers op de 10.000):

 • Ernstige allergische reacties zoals zwelling van het gezicht, de tong en de keel dat kan leiden tot ernstige ademhalingsproblemen.
 • Ziektebeeld met ernstige vervelling en zwelling van de huid; ernstige blaarvorming van de huid, de mond, de ogen en de geslachtsdelen en koorts. Huiduitslag met paars-rode onregelmatige vlekken voornamelijk op de palm van de handen of de voetzolen, met mogelijk blaarvorming.
 • Spierzwakte, spierpijn of gevoeligheid van de spieren en in het bijzonder, wanneer u zich op hetzelfde tijdstip onwel voelt of een hoge lichaamstemperatuur vertoont, kan dit veroorzaakt worden door een ongewone afbraak van uw spieren die levensbedreigend kan worden en tot nierproblemen kan leiden.

Zeer zelden (treft minder dan 1 gebruiker op de 10.000):

 • Als u problemen ervaart met onverwachte of ongebruikelijke bloedingen of kneuzingen kan dit wijzen op een leveraandoening. U dient uw arts zo vlug mogelijk te contacteren.

Andere mogelijke bijwerkingen met Atorvastatine Jacobsen:

Vaak voorkomende bijwerkingen (treft 1 tot 10 gebruikers op de 100):

 • neusontsteking, keelpijn, neusbloeden
 • allergische reacties
 • verhoging van bloedsuikerspiegels (indien u diabetes heeft, dient u zorgvuldig uw bloedsuikerspiegels te controleren), verhoging van creatinefosfokinase in bloed
 • hoofdpijn
 • misselijkheid, verstopping, winderigheid, indigestie, diarree
 • gewrichtspijn, spierpijn en rugpijn
SmPCPIL027726/5 04.04.2012 – Updated: 11.06.2012 Page 4 of 6
1.3.1 Atorvastatin calcium
SPC, Labeling and Package Leaflet NL
 • resultaten van bloedtesten die aantonen dat de werking van uw lever abnormaal kan worden

Soms voorkomende bijwerkingen (treft 1 tot 10 gebruikers op de 1000):

 • anorexie (verlies van eetlust), gewichtstoename, verlaging van de bloedsuikerspiegels (indien u diabetes heeft, dient u zorgvuldig uw bloedsuikerspiegels te controleren)
 • nachtmerries, slapeloosheid
 • duizeligheid, gevoelloosheid van of tintelingen in vingers en tenen, afname van gevoeligheid van de huid bij pijn of bij aanraking, smaakstoornissen, geheugenverlies
 • troebel zien
 • suizingen in de oren en/of hoofd
 • braken, boeren, pijn in de onder- en bovenbuik, pancreatitis (ontsteking van de pancreas leidend tot maagpijn)
 • hepatitis (leverontsteking)
 • uitslag, huiduitslag en jeuk, netelroos, haarverlies
 • nekpijn, spiervermoeheid
 • vermoeidheid, zich onwel voelen, zwakte, pijn op de borst, zwelling van de enkels (oedeem), verhoogde temperatuur
 • urinetesten die voor witte bloedcellen positief zijn

Zelden voorkomende bijwerkingen (treft 1 tot 10 gebruikers op de 10.000):

 • gezichtsstoornissen
 • onverwachte bloedingen of kneuzingen
 • cholestasis (gele verkleuring van de huid en het wit van de ogen)
 • peesletsels

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (treft minder dan 1 gebruiker op de 10.000):

 • een allergische reactie - symptoms kunnen zijn: plotse piepende ademhaling, pijn op de borst of benauwdheid, zwelling van de oogleden, gezicht, lippen, mond, tong of keel, moeilijk ademhalen, collaps
 • gehoorverlies
 • gynaecomastie (borstvergroting bij mannen)

Mogelijke bijwerkingen gerapporteerd met sommige statines (geneesmiddelen van hetzelfde type):

 • sexuele disfunctie
 • depressie
 • ademhalingsproblemen, inclusief aanhoudend hoesten en/of kortademigheid of koorts
 • Diabetes. Hierop heeft u een groter risico als u hoge suiker- en vetwaarden in uw bloed heeft, als u,overgewicht heeft en als u een verhoogde bloeddruk heeft. Uw arts zal u controleren, gedurende de periode dat u dit geneesmiddel gebruikt.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur.

SmPCPIL027726/5 04.04.2012 – Updated: 11.06.2012 Page 5 of 6
1.3.1 Atorvastatin calcium
SPC, Labeling and Package Leaflet NL

Gebruik Atorvastatine Jacobsen niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het kartonnen doosje en de doordrukstrips na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met het huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming va het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Atorvastatine Jacobsen

 • Het werkzame bestanddeel is atorvastatine. Elke Atorvastatine Jacobsen 10 mg, 20 mg, 40 mg filmomhulde tablet bevat respectievelijk 10 mg, 20 mg of 40 mg atorvastatine als atorvastatine calcium.
 • De andere bestanddelen zijn natriumhydroxide, natriumlaurylsulfaat, hydroxypropylcellulose, lactose monohydraat, microkristallijne cellulose, croscarmellose natrium, crospovidone, magnesiumstearaat in de tabletkern en polyvinylalcohol, titaniumdioxide (E171), macrogol 3000 en talk in de filmomhulling.

Hoe ziet Atorvastatine Jacobsen er uit en de inhoud van de verpakking

De 10 mg filmomhulde tabletten zijn witte, ronde, licht bolronde tabletten met schuine randen, met een diameter van 6 mm.

De 20 mg filmomhulde tabletten zijn witte, ronde, licht bolronde tabletten met schuine randen, met een diameter van 8 mm.

De 40 mg filmomhulde tabletten zijn witte, ronde, licht bolronde tabletten met schuine randen, met een diameter van 10 mm.

Atorvastatine Jacobsen is beschikbaar in doosjes met doordrukstrips van 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 en 100 filmomhulde tabletten.

Mogelijk worden niet alle verpakkingsgrootten op de markt gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Jacobsen Pharma AS, Nørre Havnegade 108, DK-6400 Sønderborg, Denemarken

Fabrikant

Krka d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenië

In het register ingeschreven onder:

Atorvastatine Jacobsen 10 mg: RVG 100267

Atorvastatine Jacobsen 20 mg: RVG 100268

Atorvastatine Jacobsen 40 mg: RVG 100271

Deze bijsluiter is voor het laatst goegekeurd in augustus 2012.

SmPCPIL027726/5 04.04.2012 – Updated: 11.06.2012 Page 6 of 6

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.