Atorvastatine Vivanta 20 mg, filmomhulde tabletten

Atorvastatine Vivanta 20 mg, filmomhulde tabletten
Werkzame stof(fen)Atorvastatine
ToelatingslandNL
VergunninghouderVivanta Generics s.r.o. Trtinova 260/1
Toelatingsdatum25.09.2019
ATC-codeC10AA05
Farmacologische groepenLipide modificerende middelen, gewoon

Pati√ęntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Atorvastatine Vivanta bevat de werkzame stof atorvastatine en behoort tot een groep van medicijnen die bekend zijn als de statines. Dit zijn lipide- (vet-) regulerende medicijnen.

Atorvastatine Vivanta wordt gebruikt om de lipiden, bekend als cholesterol en triglyceriden, in het bloed te verlagen wanneer een vetbeperkt dieet en levensstijlveranderingen alleen onvoldoende zijn gebleken. Als u een verhoogd risico op hartziekte heeft, kan Atorvastatine Vivanta ook worden gebruikt om een dergelijk risico te verminderen, zelfs als uw cholesterolspiegels normaal zijn. Een standaard cholesterolverlagend dieet moet tijdens de behandeling worden voortgezet.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6
 • U heeft een ziekte die de lever aantast of u heeft deze ziekte gehad
 • Uit bloedonderzoek zijn niet verklaarde abnormale waarden voor de leverfunctie naar voren gekomen
 • U bent een vrouw die kinderen kan krijgen en geen betrouwbare anticonceptie gebruikt
 • U bent zwanger of probeert zwanger te worden
 • U geeft borstvoeding
 • Als u de combinatie van glecaprevir/pibrentasvir bij de behandeling van hepatitis C gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit medicijn gebruikt:

 • Als u aan ernstige ademhalingsinsuffici√ęntie lijdt
 • Als u in de laatste 7 dagen het medicijn fusidinezuur (een medicijn tegen bacteri√ęle infecties) heeft gebruikt of als u dat momenteel gebruikt, via de mond of via een injectie. De combinatie van fusidinezuur en Atorvastatine Vivanta kan tot ernstige spierproblemen leiden (rabdomyolyse)
 • Als u eerder een beroerte met een hersenbloeding heeft gehad of vochtblaasjes in de hersenen heeft door eerdere beroertes
 • Als u nierproblemen heeft
 • Als u een schildklier heeft die niet goed genoeg functioneert (hypothyro√Įdie)
 • Als u herhaalde of onverklaarde spierpijn heeft gehad of een persoonlijke of familiale voorgeschiedenis van spierproblemen
 • Als u eerder spierproblemen heeft gehad tijdens behandeling met andere lipidenverlagende medicijnen (bijv. andere ‚Äė-statine‚Äô of ‚Äė-fibraat‚Äô medicijnen)
 • Als u myasthenie (een ziekte waarbij algemene spierzwakte optreedt, in sommige gevallen ook in spieren die worden gebruikt bij de ademhaling) of oculaire myasthenie (een ziekte die oogspierzwakte veroorzaakt) heeft of heeft gehad, aangezien statines de aandoening soms kunnen verergeren of kunnen leiden tot het optreden van myasthenie (zie rubriek 4)
 • Als u regelmatig een grote hoeveelheid alcohol drinkt
 • Als u een voorgeschiedenis van leverziekte heeft
 • Als u ouder bent dan 70 jaar.

Als één van deze waarschuwingen op u van toepassing is, zal uw arts vóór en mogelijk tijdens uw behandeling met dit medicijn een bloedonderzoek moeten uitvoeren om uw kans op bijwerkingen aan de spieren te voorspellen. Het is bekend dat het risico op bijwerkingen aan de spieren, bijvoorbeeld

rabdomyolyse, toeneemt als bepaalde medicijnen tegelijkertijd worden ingenomen (zie rubriek 2

‚ÄėGebruikt u nog andere medicijnen?‚Äô).

Neem ook contact op met uw arts of apotheker als u constant last heeft van spierzwakte. Er kunnen aanvullende tests en medicijnen nodig zijn om dit aan te tonen en te behandelen.

Gedurende de periode dat u dit medicijn gebruikt, zal uw arts nauwlettend controleren of u suikerziekte heeft, of dat u een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van diabetes. U heeft mogelijk een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes als u hoge suiker- en vetwaarden in uw bloed heeft, als u overgewicht heeft en als u een verhoogde bloeddruk heeft.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Atorvastatine Vivanta nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere medicijnen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Sommige medicijnen kunnen het effect van Atorvastatine Vivanta be√Įnvloeden of kunnen door Atorvastatine Vivanta be√Įnvloed worden.

Dit soort wisselwerking kan één of beide medicijn(en) minder effectief maken. Daarnaast kan dit het risico of de ernst van de bijwerkingen vergroten, waaronder de belangrijke spierafbrekende aandoening die bekend staat als rabdomyolyse, zoals beschreven in rubriek 4:

 • medicijnen die gebruikt worden om de manier waarop uw immuunsysteem werkt te be√Įnvloeden, bijv. ciclosporine
 • bepaalde antibiotica of antischimmelmiddelen, bijv. erytromycine, claritromycine, telitromycine, ketoconazol, itraconazol, voriconazol, fluconazol, posaconazol, rifampicine, fusidinezuur
 • andere medicijnen om de lipidespiegels te reguleren, bijv. gemfibrozil, andere fibraten, colestipol
 • sommige calciumkanaalblokkers die gebruikt worden voor angina pectoris of verhoogde bloeddruk, bijv. amlodipine, diltiazem; medicijnen om uw hartritme te reguleren, bijv. digoxine, verapamil, amiodaron
 • medicijnen die gebruikt worden bij de behandeling van HIV, bijv. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, de combinatie van tipranavir/ritonavir enz.
 • sommige medicijnen die worden gebruikt bij de behandeling van hepatitis C, bijv. telaprevir, boceprevir en de combinatie van elbasvir/grazoprevir
 • andere medicijnen waarvan bekend is dat ze een wisselwerking hebben met Atorvastatine Vivanta zijn onder andere ezetimib (verlaagd cholesterol), warfarine (dat de bloedstolling vermindert), orale anticonceptiemiddelen, stiripentol (een medicijn tegen toevallen dat wordt gebruikt bij epilepsie), cimetidine (gebruikt bij brandend maagzuur en maagdarmzweren), fenazon (een pijnstiller), colchine (gebruikt voor de behandeling van jicht) en antacida (maagzuurbindende middelen die aluminium of magnesium bevatten)
 • medicijnen die zonder voorschrift verkrijgbaar zijn: sint-janskruid
 • als u via de mond fusidinezuur moet innemen voor de behandeling van een bacteri√ęle infectie, zult u tijdelijk moeten stoppen met het gebruik van dit medicijn. Uw arts zal u vertellen wanneer u weer veilig kunt beginnen met het innemen van Atorvastatine Vivanta. Het innemen van Atorvastatine Vivanta samen met fusidinezuur kan in zeldzame gevallen leiden tot spierzwakte, -gevoeligheid of -pijn (rabdomyolyse). Zie rubriek 4 voor meer informatie over rabdomyolyse.

Waarop moet u letten met drinken en alcohol?

Zie rubriek 3 voor instructies m.b.t. het gebruik van dit medicijn. Let op het volgende:

Grapefruitsap (pompelmoessap)

Drink niet meer dan één of twee kleine glazen grapefruitsap per dag, omdat grote hoeveelheden grapefruitsap de effecten van dit medicijn kunnen veranderen.

Alcohol

Vermijd het drinken van teveel alcohol terwijl u dit medicijn gebruikt. Zie rubriek 2 ‚ÄėWanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?‚Äô voor nadere informatie.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik dit medicijn niet als u zwanger bent of als u probeert zwanger te worden.

Gebruik dit medicijn niet als u zwanger kunt worden, tenzij u betrouwbare anticonceptiemaatregelen neemt.

Gebruik dit medicijn niet als u borstvoeding geeft.

De veiligheid van dit medicijn gedurende de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding is nog niet bewezen. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een medicijn gaat gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Normaal be√Įnvloedt dit medicijn uw vermogen om te rijden of machines te bedienen niet. U mag echter niet rijden als dit medicijn uw rijvaardigheid be√Įnvloedt. Gebruik geen gereedschap of machines als uw vermogen om ze te gebruiken wordt be√Įnvloed door dit medicijn.

Atorvastatine Vivanta bevat lactose

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit medicijn inneemt.

Atorvastatine Vivanta bevat natrium

Dit medicijn bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen

‚Äėnatriumvrij‚Äô is.

Hoe wordt het gebruikt?

Voordat de behandeling wordt gestart, zal uw arts u op een cholesterolverlagend dieet zetten. U moet met dit dieet doorgaan gedurende de behandeling met dit medicijn.

De aanbevolen startdosering van dit medicijn is 10 mg eenmaal daags bij volwassenen en kinderen van 10 jaar en ouder. Indien noodzakelijk kan deze worden verhoogd door uw arts totdat u de hoeveelheid gebruikt die u nodig heeft. Uw arts zal de dosering aanpassen met tussenpozen van 4 weken of meer. De maximumdosering van dit medicijn is 80 mg eenmaal daags.

Atorvastatine Vivanta tabletten dienen in hun geheel te worden doorgeslikt met een slok water en kunnen op ieder tijdstip van de dag worden ingenomen, met of zonder voedsel. Probeer echter wel uw tablet elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen.

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De duur van de behandeling met dit medicijn wordt bepaald door uw arts.

Raadpleeg uw arts als u denkt dat het effect van dit medicijn te sterk of te zwak is.

Heeft u te veel van dit medicijn ingenomen?

Indien u per ongeluk te veel van dit medicijn heeft ingenomen (meer dan uw gebruikelijke dagelijkse dosis), neem dan contact op met uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor advies.

Bent u vergeten dit medicijn in te nemen?

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem dan de geplande volgende dosis op het correcte tijdstip in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit medicijn

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn of wenst u de behandeling stop te zetten? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk medicijnen kan ook dit medicijnen bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u één van de volgende ernstige bijwerkingen of verschijnselen krijgt, stop dan met het innemen van uw tabletten en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de spoedafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers

 • Ernstige allergische reactie die zwelling van het gezicht, de tong en de keel veroorzaakt, dat kan leiden tot ernstige ademhalingsmoeilijkheden.
 • Ernstige ziekte met hevige schilfering en zwelling van de huid, blaarvorming ter hoogte van de huid, mond, ogen, genitali√ęn en koorts. Huiduitslag met roze-rode vlekken, vooral op handpalmen of voetzolen. Mogelijk met blaarvorming.
 • Spierzwakte, -gevoeligheid, -pijn, -scheuring of een roodbruine verkleuring van de urine en vooral als u zich tegelijkertijd onwel voelt of koorts heeft. Dit kan worden veroorzaakt door abnormale spierafbraak (rabdomyolyse). Deze abnormale spierafbraak verdwijnt niet altijd, zelfs al bent u met het gebruik van atorvastatine gestopt; het kan levensbedreigend zijn en leiden tot nierproblemen.

Zeer zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers

 • Als u problemen krijgt met onverwachte of ongebruikelijke bloedingen of blauwe plekken, dan kan dit wijzen op een leveraandoening. Raadpleeg dan zo snel mogelijk uw arts.
 • lupusachtig ziektesyndroom (waaronder huiduitslag, gewrichtsaandoeningen en effecten op bloedcellen).

Andere mogelijke bijwerkingen van dit medicijn

Vaak: komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers

 • ontsteking van de neusholten, pijn in de keel, bloedneus
 • allergische reacties
 • verhoging van de bloedglucosespiegel (als u diabetes heeft, moet u uw bloedglucosespiegel nauwlettend in de gaten blijven houden), verhoging van de concentratie creatinekinase in het bloed
 • hoofdpijn
 • misselijkheid, verstopping, winderigheid, spijsverteringsstoornissen, diarree
 • gewrichtspijn, spierpijn en rugpijn
 • uitslagen van bloedonderzoek waaruit blijkt dat uw leverfunctie abnormaal kan worden.

Soms: komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers

 • anorexie (verlies van eetlust), gewichtstoename, daling van de bloedglucosespiegel (als u diabetes heeft, moet u uw bloedglucosespiegel nauwlettend in de gaten blijven houden)
 • nachtmerries, slapeloosheid
 • duizeligheid, gevoelloosheid van of tintelend gevoel in de vingers en tenen, vermindering van pijngevoel of tastzin, smaakverandering, geheugenverlies
 • wazig zien
 • suizingen in oren en/of hoofd
 • braken, oprispingen, pijn in onder- en bovenbuik, pancreatitis (ontsteking van de alvleesklier leidend tot maagpijn)
 • hepatitis (leverontsteking)
 • huiduitslag en jeuk, netelroos, haaruitval
 • nekpijn, vermoeide spieren
 • vermoeidheid, zich onwel voelen, zwakte, pijn op de borst, zwelling vooral van de enkels (oedeem), verhoogde temperatuur
 • urineonderzoeken die positief zijn voor witte bloedcellen.

Zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers

 • gezichtsstoornissen
 • onverwachte bloedingen of blauwe plekken
 • cholestase (gele verkleuring van de huid en het wit van de ogen)
 • peesletsel.

Zeer zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers

 • een allergische reactie ‚Äď symptomen kunnen bestaan uit plotselinge piepende ademhaling en pijn of beklemd gevoel ter hoogte van de borst, zwelling van oogleden, gezicht, lippen, mond, tong of keel, ademhalingsmoeilijkheden, inzakken
 • gehoorverlies
 • gynaecomastie (vergroting van de borsten bij mannen).

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • constante spierzwakte
 • myasthenia gravis (een ziekte die algemene spierzwakte veroorzaakt, in sommige gevallen in spieren die worden gebruikt bij de ademhaling)
 • oculaire myasthenie (een ziekte die oogspierzwakte veroorzaakt).

Neem contact op met uw arts als u last krijgt van zwakte in uw armen of benen die verergert na perioden van activiteit, dubbelzien of hangende oogleden, moeite met slikken of kortademigheid.

Mogelijke bijwerkingen die zijn gemeld bij een aantal statines (medicijnen van hetzelfde soort):

 • seksuele problemen
 • depressie
 • ademhalingsproblemen waaronder aanhoudende hoest en/of kortademigheid of koorts
 • diabetes. Hierop heeft u een groter risico als u hoge suiker- en vetwaarden in uw bloed heeft, als u overgewicht heeft en als u een verhoogde bloeddruk heeft. Uw arts zal u controleren, gedurende de periode dat u dit medicijn gebruikt.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit medicijn.

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit medicijn zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blisterverpakking en de buitenverpakking na EXP. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Verdere informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

De werkzame stof in dit medicijn is atorvastatine.

Elke filmomhulde tablet bevat 10 mg, 20 mg, 40 mg of 80 mg atorvastatine (als atorvastatine calciumtrihydraat).

De andere stoffen in dit medicijn zijn:

Tabletkern: lactose monohydraat, microkristallijne cellulose (E460), natriumcroscarmellose, Sepitrap 80 (polysorbaat 80 (E443) en magnesiumaluminometasilicaat), calciumcarbonaat (E170), hydroxypropylcellulose (E463), magnesiumstearaat (E572).

De filmomhulling: (Opadry II White 85G68918): polyvinylalcohol (gedeeltelijk gehydrolyseerd) (E1203), titaandioxide (E171), talk (E553b), macrogol 3350 (E1521), lecithine soja (E322).

Hoe ziet Atorvastatine Vivanta eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Atorvastatine Vivanta 10 mg, filmomhulde tabletten zijn wit, ovaalvormig (9,2 mm x 4,7 mm x 2,7 mm), biconvex, met aan één zijde de inscriptie "MA" en aan de andere zijde "1".

Atorvastatine Vivanta 20 mg, filmomhulde tabletten zijn wit gekleurd, ovaalvormig (12,1 mm x 6,5 mm x 3,4 mm), biconvex, met aan één zijde de inscriptie "MA" en aan de andere zijde "2". Atorvastatine Vivanta 40 mg, filmomhulde tabletten zijn wit, ovaalvormig (15,4 mm x 8,1 mm x 4,4 mm), biconvex, met aan één zijde de inscriptie "MA" en aan de andere zijde "3".

Atorvastatine Vivanta 80 mg, filmomhulde tabletten zijn wit, ovaalvormig (19,4 mm x 10,4 mm x 5,5 mm), biconvex, met aan één zijde de inscriptie "MA" en aan de andere zijde "4".

OPA // PVC // Al blisterverpakking:

28, 30, 50, 90 en 100 filmomhulde tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Vivanta Generics s.r.o.

TŇôtinov√° 260/1, ńĆakovice

196 00 Praag 9 Tsjechi√ę

Fabrikant

WESSLING Hungary Kft.

Anonymus utca 6.

Boedapest, 1045

Hongarije

Pharmadox Healthcare Ltd,

KW20A Kordin Industrial Park,

Paola, PLA3000

Malta

In het register ingeschreven onder:

Atorvastatine Vivanta 10 mg, filmomhulde tabletten: RVG 123634

Atorvastatine Vivanta 20 mg, filmomhulde tabletten: RVG 123635

Atorvastatine Vivanta 40 mg, filmomhulde tabletten: RVG 123636

Atorvastatine Vivanta 80 mg, filmomhulde tabletten: RVG 123637

Dit medicijn is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Portugal Atorvastatina Vivanta
Duitsland Atorvastatin Vivanta 10 mg / 20 mg / 40 mg / 80 mg Filmtabletten
Spanje Atorvastatina Vivanta 10 mg / 20 mg / 40 mg / 80 mg comprimidos recubiertos con
  película EFG
Itali√ę Atorvastatina Vivanta
Nederland Atorvastatine Vivanta 10 mg / 20 mg / 40 mg / 80 mg

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2023.

Laatst bijgewerkt op 19.07.2023

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Atorvastatine. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Atorvastatine Vivanta 20 mg, filmomhulde tabletten

Medicijn
Vergunninghouder
Teva Nederland B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM
Centrafarm B.V. Van de Reijtstraat 31-E 4814 NE BREDA

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingredi√ęnten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio