Certican 0,75 mg, tabletten

Illustratie van Certican 0,75 mg, tabletten
Stof(fen) Everolimus
Toelating Nederland
Producent Medcor Pharmaceuticals
Verdovend Nee
ATC-Code L04AA18
Farmacologische groep Immunosuppressiva

Vergunninghouder

Medcor Pharmaceuticals

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Votubia 10 mg tabletten Everolimus Novartis
Afinitor 5 mg tabletten Everolimus Novartis
Everolimus Genthon 10 mg, tabletten Everolimus Genthon B.V. Microweg 22 6545 CM NIJMEGEN
Afinitor 10 mg tabletten Everolimus Novartis
Certican 1,0, tabletten 1,0 mg Everolimus Novartis

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Het werkzaam bestanddeel van Certican is everolimus.

Everolimus behoort tot een groep van geneesmiddelen die immunosuppressiva wordt genoemd. Het wordt gebruikt om te voorkomen dat het lichaam een getransplanteerde nier, hart of lever afstoot.

Certican wordt gebruikt samen met andere geneesmiddelen, zoals ciclosporine voor nier- en harttransplantatie, tacrolimus voor levertransplantatie en corticosteroïden.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U bent allergisch voor sirolimus.
Als dit voor u geldt, informeer dan uw arts en gebruik Certican niet.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
 • Geneesmiddelen die het immuunsysteem onderdrukken zoals Certican, verminderen het vermogen van uw lichaam om tegen infecties te vechten. Het is verstandig om contact op te nemen met uw arts of transplantatiecentrum bij koorts, malaise of bij plaatselijke klachten zoals hoest en een brandend gevoel bij het plassen die ernstig zijn of enkele dagen aanhouden of bij klachten van verwardheid, spraakstoornissen, geheugenverlies, hoofdpijn, gezichtsstoornissen en epileptische aanvallen (progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML)).
 • Als u kort geleden een grote operatie heeft ondergaan of als u na een operatie nog een ongenezen wond heeft, kan Certican het risico verhogen op problemen met de wondgenezing.
 • Geneesmiddelen die het immuunsysteem onderdrukken zoals Certican, verhogen het risico op het ontwikkelen van kanker, van met name de huid en het lymfestelsel. Daarom moet u uw blootstelling aan zonlicht en UV-licht beperken door het dragen van geschikte, beschermende kleding en het vaak aanbrengen van een zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor.
 • Uw arts zal uw nierfunctie, de hoeveelheden vet (lipiden) en suiker in uw bloed evenals de hoeveelheid eiwitten in uw urine controleren.
 • Als u leverproblemen heeft of een ziekte heeft gehad die mogelijk uw lever heeft aangetast, informeer dan uw arts. Het kan nodig zijn dat uw arts de dosering van Certican die u gebruikt, aanpast.
 • Als u ademhalingsproblemen heeft (bijvoorbeeld hoesten, moeilijk ademhalen of piepend ademhalen), informeer dan uw arts. Uw arts beslist of en hoe u Certican moet blijven gebruiken, en/of u andere geneesmiddelen moet krijgen om deze aandoening te verhelpen.
 • Certican kan de spermaproductie bij mannen verlagen waardoor het vermogen om kinderen te verwekken afneemt. Het effect is over het algemeen omkeerbaar. Mannelijke patiënten met een kinderwens moeten hun behandeling met hun arts bespreken.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Certican nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Bepaalde geneesmiddelen kunnen de manier waarop Certican in het lichaam werkt, beïnvloeden. Het is erg belangrijk dat u het uw arts vertelt als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • andere immunosuppressieve middelen dan ciclosporine, tacrolimus of corticosteroïden.
 • antibiotica, zoals rifampicine, rifabutine, claritromycine, erytromycine of telitromycine.
 • antivirale geneesmiddelen, zoals ritonavir, efavirenz, nevirapine gebruikt voor de behandeling van AIDS, nelfinavir, indinavir of amprenavir.
 • geneesmiddelen om schimmelinfecties te behandelen, zoals voriconazol, fluconazol, ketoconazol of itraconazol.
 • geneesmiddelen om vallende ziekte (epilepsie) te behandelen, zoals fenytoïne, fenobarbital of carbamazepine.
 • geneesmiddelen om hoge bloeddruk of bepaalde hartaandoeningen te behandelen, zoals verapamil, nicardipine of diltiazem.
 • geneesmiddelen om bloedcholesterol te verlagen, zoals atorvastatine, pravastatine of fibraten.
 • geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van acute epileptische aanvallen of die worden gebruikt als een kalmerend middel voor of tijdens een operatie of andere medische ingreep, zoals midazolam.
 • St. Janskruid, een kruidengeneesmiddel om depressie te behandelen.
 • als u gevaccineerd moet worden, vraag dan vooraf advies aan uw arts.
Waarop moet u letten met eten en drinken?

De aanwezigheid van voedsel kan invloed hebben op hoeveel Certican opgenomen wordt. Om constante spiegels in uw lichaam te behouden, moet u Certican altijd op dezelfde manier innemen. Als u het samen met voedsel inneemt, dan moet u het altijd samen met voedsel innemen. Als u het inneemt op een lege maag, dan moet u het altijd op een lege maag innemen. Neem Certican niet in met grapefruit of grapefruitsap. Zij beïnvloeden de manier waarop Certican in het lichaam werkt.

Zwangerschap en borstvoeding

U mag Certican niet gebruiken als u zwanger bent, tenzij uw arts van mening is dat het absoluut noodzakelijk is. Als u een vrouw bent en mogelijk zwanger zou kunnen worden, moet u een effectieve anticonceptiemethode gebruiken tijdens de behandeling en tot ten minste 8 weken na beëindiging van de behandeling.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u Certican gebruikt, als u denkt dat u zwanger bent.

U mag geen borstvoeding geven gedurende het gebruik van Certican. Het is niet bekend of Certican in de moedermelk wordt uitgescheiden.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen studies verricht naar de effecten op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken.

Certican bevat lactose

Certican tabletten bevatten lactose. Als u bepaalde suikers niet verdraagt (glucose, galactose, lactose), moet u met uw arts overleggen voordat u Certican gebruikt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Uw arts zal bepalen welke dosis Certican u precies moet innemen en wanneer u het moet innemen.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoeveel in te nemen

De gebruikelijke startdosering is 1,5 mg/dag bij nier- en harttransplantatie en 2,0 mg/dag bij levertransplantatie.

Normaal gesproken wordt het verdeeld over twee doses: één ’s morgens en één ’s avonds.

Hoe Certican in te nemen

Certican moet uitsluitend via de mond worden ingenomen. Verkruimel de tabletten niet.

Slik de tabletten in hun geheel door met een glas water.

U moet de tabletten samen met ciclosporine micro-emulsie innemen bij nier- en harttransplantatie en met tacrolimus bij levertransplantatie.

U moet de eerste dosis van dit geneesmiddel zo snel mogelijk na transplantatie innemen bij nier- en harttransplantatie en ongeveer 4 weken na een levertransplantatie.

Stap niet over van Certican tabletten naar Certican Dispers dispergeerbare tabletten zonder het eerst aan uw arts te vertellen.

Controle tijdens uw behandeling met Certican

Uw arts kan uw dosis aanpassen afhankelijk van hoeveel Certican in uw bloed aanwezig is en hoe goed u reageert op de behandeling. Uw arts zal regelmatig bloedtesten uitvoeren om de hoeveelheid everolimus en ciclosporine in uw bloed te meten. Uw arts zal ook zorgvuldig uw nierfunctie, bloedlipiden, bloedsuiker en hoeveelheid eiwitten in uw urine controleren.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u meer van dit geneesmiddel heeft ingenomen dan u zou mogen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u vergeten bent om een dosis Certican in te nemen, neem deze dan alsnog zo snel mogelijk in.

Neem de volgende tablet op het gebruikelijke tijdstip. Vraag uw arts om advies. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met het innemen van de tabletten tenzij uw arts u zegt om het te doen. U moet dit geneesmiddel gebruiken zolang u immunosuppressiva nodig heeft om afstoting van uw getransplanteerde nier, hart of lever te voorkomen. Als u stopt met het innemen van Certican loopt u een groter risico dat uw lichaam het getransplanteerde orgaan afstoot.

Ouderen (65 jaar en ouder)

Er is beperkte ervaring met het gebruik van Certican bij oudere mensen.

Gebruik bij kinderen en jongeren (leeftijd 2-17 jaar)

Het wordt niet aangeraden om Certican te gebruiken bij kinderen en jongeren, omdat er niet genoeg ervaring is met het gebruik van Certican in deze leeftijdsgroep.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Omdat u Certican samen met andere geneesmiddelen gebruikt, is het niet altijd duidelijk of de bijwerkingen veroorzaakt worden door Certican of door de andere medicatie.

De volgende bijwerkingen vereisen onmiddellijke medische aandacht:
 • longontsteking,
 • ontstekingen,
 • allergische reacties,
 • koorts en bloeduitstortingen onder de huid die kunnen voorkomen als rode stipjes, met of zonder onverklaarbare vermoeidheid, verwardheid, geel kleuren van de huid of ogen, vermindering van de hoeveelheid urine (trombotische microangiopathie, hemolytisch-uremisch syndroom).

Als een van de volgende bijwerkingen bij u ontstaat:

 • aanhoudende of erger wordende long-/ademhalingsklachten zoals hoest, moeite met ademhalen of piepende ademhaling,
 • koorts, malaise, pijn op de borst of buikpijn, rillingen, branderig gevoel bij het plassen,
 • gezwollen gezicht, lippen, tong of keel,
 • spontaan ontstaan van blauwe plekken of bloeden zonder duidelijke oorzaak,
 • slikproblemen,
 • huiduitslag,
 • pijn, ongewone warmte, zwelling of het verlies van wondvocht op de plaats van opereren.

stop dan met het gebruik van Certican en neem direct contact op met uw arts.

Andere gemelde bijwerkingen omvatten:

Zeer vaak voorkomend (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)

 • infecties (virale, bacteriële en schimmelinfecties),
 • infecties van de bovenste luchtwegen, zoals keelontsteking en verkoudheid,
 • hoog gehalte aan vet (lipiden, cholesterol en triglyceriden) in het bloed,
 • laag aantal witte bloedlichaampjes gepaard gaande met een hoger risico op infectie,
 • opeenhoping van vloeistof in het hartzakje, welke, indien ernstig, het vermogen van het hart om bloed te pompen kan verminderen,
 • opeenhoping van vloeistof rond de longen en in de borstholte, welke, indien ernstig, kan zorgen dat u buiten adem raakt,
 • ontstaan van diabetes (hoog suikergehalte in het bloed),
 • hoge bloeddruk,
 • maagpijn/buikpijn,
 • ophoping van vocht in weefsels,
 • hernia op de plaats van opereren.

Vaak voorkomend (bij 1 tot 10 op de 100 patiënten)

 • urineweginfecties, bloedbaaninfecties,
 • wondinfectie,
 • infecties van de onderste luchtwegen, zoals longinfecties,
 • laag aantal rode bloedlichaampjes en bloedplaatjes,
 • bloedingsziektes,
 • nierschade met een laag aantal bloedplaatjes en rode bloedlichaampjes met of zonder huiduitslag (trombocytopenische purpura/hemolytisch uremisch syndroom),
 • diarree,
 • misselijkheid,
 • braken,
 • ontsteking van de alvleesklier,
 • algehele pijn,
 • pijn in het oor, de neus of de keel,
 • bloedstolsel (trombose),
 • vorming van stolsels in bloedvaten van de nier wat kan leiden tot verlies van het getransplanteerde orgaan. Dit gebeurt vooral tijdens de eerste 30 dagen na niertransplantatie.
 • afgenomen aantal bloedcellen (klachten kunnen bestaan uit zwakte, blauwe plekken/kneuzingen en het vaak voorkomen van infecties),
 • met vocht gevuld blaasje (cyste),
 • (jeugd)puistjes (acne),
 • verminderde wondgenezing,
 • huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria) en andere overgevoeligheidssymptomen (angio- oedeem),
 • zweertjes in de mond,
 • eiwit in de urine,
 • impotentie.

Soms voorkomend (bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten)

 • spierpijn,
 • huiduitslag,
 • afbraak van rode bloedlichaampjes,
 • lage testosteronspiegel,
 • longontsteking,
 • leverontsteking,
 • geelzucht,
 • afwijkende testresultaten van de leverwerking,
 • nierbeschadiging,
 • nierontsteking.

Zelden voorkomend (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1000 patiënten)

 • abnormale opstapeling van eiwit in de longen (klachten kunnen bestaan uit een aanhoudende, droge hoest, vermoeidheid en moeite met ademhalen),
 • ontsteking van bloedvaten.

Er kunnen bovendien bijwerkingen optreden die u niet zult opmerken, zoals abnormale resultaten van onderzoekstesten, zoals nierfunctietesten. Dit betekent dat uw arts gedurende uw behandeling met Certican, bloedtesten zal uitvoeren om veranderingen in uw nieren te controleren.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het Medcor Pharmaceuticals etiket. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Bewaar de blisterverpakkingen in de oorspronkelijke doos ter bescherming tegen licht en vocht.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat de verpakking beschadigd is of tekenen van misbruik vertoont.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is everolimus. Elke tablet bevat 0,75 mg everolimus.
 • De andere stoffen in dit middel zijn:
  • Certican 0,75 mg tabletten: butylhydroxytolueen (E321), magnesiumstearaat, lactose monohydraat (7 mg), hypromellose, crospovidon, en watervrije lactose (112 mg).
Hoe ziet Certican eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Certican 0,75 mg tabletten zijn wit tot geelachtig, marmerachtig, rond, plat, met “CL” als inscriptie op de ene zijde en “NVR” op de andere zijde.

Certican tabletten worden geleverd in een verpakking van 60 tabletten.

Certican is ook beschikbaar als dispergeerbare tabletten.

Registratiehouder / Ompakker

Medcor Pharmaceuticals B.V., Ketelmeerstraat 140-144, 8226 JX Lelystad

Fabrikanten

Novartis Pharma S.A.S., 2 et 4 rue Lionel Terray, F - 92500 Rueil-Malmaison (RVG 103766//30043) Novartis Farma S.p.A., Via Proviniciale Schito 131, Torre Annunziata (Na), Italië (RVG 110927//30043) Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25, 90429 Nürnberg, Duitsland (RVG 113363//30043)

RVG-nummers:  
Certican 0,75 mg, tabletten  
RVG 103766//30043 L.v.H.: Frankrijk
Certican 0,75 mg, tabletten  
RVG 110927//30043 L.v.H.: Italië
Certican 0,75 mg, tabletten  
RVG 113363//30043 L.v.H.: Polen
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2013.

Advertentie

Stof(fen) Everolimus
Toelating Nederland
Producent Medcor Pharmaceuticals
Verdovend Nee
ATC-Code L04AA18
Farmacologische groep Immunosuppressiva

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.