Duphalac lactulosesiroop, stroop 667 mg/ml

ATC-Code
A06AD11
Duphalac lactulosesiroop, stroop 667 mg/ml

Abbott Laboratories

Stof(fen)
Lactulose
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor constipatie

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Abbott Laboratories

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Duphalac lactulosesiroop bevat een laxeermiddel, genaamd lactulose. Het zorgt voor een zachtere en beter uit te scheiden ontlasting door water in de darm aan te trekken. Het wordt niet in uw lichaam opgenomen.

 • Duphalac lactulosesiroop wordt gebruikt bij de behandeling van verstopping/obstipatie (onregelmatige stoelgang, harde en droge ontlasting) omdat het de ontlasting zachter maakt, bijvoorbeeld:
  • wanneer u aambeien heeft
  • wanneer u een operatie heeft gehad aan uw anus of dikke darm

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Als u:

 • overgevoelig (allergisch) bent voor:
  • lactulose
  • een van de andere bestanddelen van Duphalac lactulosesiroop (zie rubriek 6)
 • lijdt aan:
  • galactosemie (een ernstige genetische afwijking waardoor u geen galactose verteert)
  • darmafsluiting (anders dan normale verstopping)

Als u hierover niet zeker bent, vraag dan uw arts of apotheker om advies voordat u Duphalac lactulosesiroop gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Informeer uw arts voordat u Duphalac lactulosesiroop gaat gebruiken wanneer u lijdt aan een medische afwijking of ziekte, in het bijzonder als u:

 • melksuiker (lactose) niet kunt verteren. U mag Duphalac lactulosesiroop niet gebruiken als u:
  • bepaalde suikers niet verdraagt (galactose- of fructose intolerantie),
  • Lapp-lactase deficiëntie heeft,
  • glucose-galactose slecht opneemt,
 • suikerziekte (diabetes) heeft,
 • een bepaald gastro-cardiaal syndroom heeft, Roemheld syndroom genaamd.

Chronisch gebruik van doseringen, die niet worden aangepast (meer dan 2-3 keer zachte ontlasting per dag) of misbruik kunnen leiden tot diarree en een verstoring van de elektrolytenhuishouding.

Gebruik Duphalac lactulosesiroop niet meer dan 2 weken zonder medisch advies.

Aanbevolen wordt om tijdens de behandeling met een laxeermiddel veel te drinken (per dag 1,5-2 liter; overeenkomend met 6-8 glazen).

Als er na een paar dagen gebruik van Duphalac lactulosesiroop geen verbetering van uw toestand optreedt of als uw symptomen verergeren, neem dan contact op met uw arts.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Duphalac lactulosesiroop nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Duphalac lactulosesiroop kan zowel met als zonder voedsel worden ingenomen. Er zijn geen beperkingen met betrekking tot eten en drinken.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Duphalac lactulosesiroop kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap en in de periode van borstvoeding.

Kinderen

Duphalac lactulosesiroop mag in principe niet aan baby’s en kleinere kinderen gegeven worden omdat het de normale reflexen voor ontlasting kan verstoren.

In speciale omstandigheden kan uw arts Duphalac lactulosesiroop aan een kind, peuter of baby voorschrijven. Uw arts zal de behandeling dan goed in de gaten houden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Duphalac lactulosesiroop heeft geen invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Duphalac lactulosesiroop kan kleine hoeveelheden melksuiker (lactose), galactose, epilactose of fructose bevatten. Indien uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem Duphalac lactulosesiroop altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Neem uw dosering altijd op een vast tijdstip van de dag in. Slik het geneesmiddel snel door. Laat het niet in uw mond zitten.

U kunt Duphalac lactulosesiroop onverdund of verdund met wat water of vruchtensap innemen. Gebruik hierbij het bijgevoegde maatbekertje.

Dosering bij obstipatie of voor het verkrijgen van zachte ontlasting om medische redenen

De dosering mag éénmaal daags gegeven worden, bijvoorbeeld tijdens het ontbijt, of verdeeld worden over twee doseringen. Gebruik hierbij het bijgevoegde maatbekertje.

Afhankelijk van uw reactie op dit middel kan na een aantal dagen van de startdosis worden overgegaan op de onderhoudsdosis. Er kunnen enkele dagen (2-3 dagen) nodig zijn voordat de behandeling effect heeft.

Patiënt Dagelijkese Dagelijkse
  startdosis (in ml) onderhoudsdosis (in ml)
Volwassenen en adolescenten 15 – 45 ml 15 – 30 ml
Kinderen 15 ml 10 – 15 ml
(7 – 14 jaar)    
Kinderen 5 – 10 ml 5 – 10 ml
(1 – 6 jaar)    
Baby’s (zuigelingen) tot 5 ml tot 5 ml

Gebruik bij kinderen

Gebruik van laxeermiddelen bij kinderen, peuters en baby’s dient bij uitzondering te gebeuren en onder medische supervisie omdat het de normale reflexen voor ontlasting kan verstoren.

Geef Duphalac lactulosesiroop niet aan kinderen onder de 14 jaar voordat u uw arts geraadpleegd heeft voor het voorschrijven en nauwkeurige supervisie.

Heeft u teveel van dit middel ingenomen?

In geval van overdosering kun u last krijgen van diarree en buikpijn. Neem contact op met uw arts of apotheker wanneer u teveel Duphalac lactulosesiroop heeft gebruikt.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Wanneer u een dosering Duphalac lactulosesiroop vergeten bent in te nemen hoeft u zich geen zorgen te maken. Neem de volgende dosering op het gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u wilt stoppen met de behandeling of deze wil veranderen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Heeft u nog andere vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Duphalac lactulosesiroop bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen zijn gerapporteerd over Duphalac lactulosesiroop:

 • winderigheid (flatulentie), vooral tijdens de eerste dagen van de behandeling; dit verdwijnt gewoonlijk weer na een paar dagen;
 • misselijkheid;
 • overgeven;
 • buikpijn en diarree, wanneer u een hogere dosering heeft ingenomen dan is aanbevolen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
 • Dit geneesmiddel heeft geen speciale bewaarcondities.
 • Gebruik Duphalac lactulosesiroop niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Deze is te vinden op de doos of fles achter “niet te gebruiken na” of “exp”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is lactulose.

Eén ml Duphalac lactulosesiroop stroop bevat 667 mg lactulose

Er zitten geen andere stoffen in dit middel. Het kan echter kleine hoeveelheden andere suikers bevatten, zoals lactose, galactose, epilactose en fructose.

Hoe ziet Duphalac lactulosesiroop eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Duphalac lactulosesiroop stroop is een heldere, dikke vloeistof. De stroop is kleurloos tot bruinachtig geel.

Duphalac lactulosesiroop is verkrijgbaar in 200 ml flessen.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Abbott B.V.

Wegalaan 9

2132 JD Hoofddorp

Voor inlichtingen en correspondentie:

Vemedia B.V.

Postbus 171 1110 BC Diemen

Tel. (020) 5198300

Fabrikant

Abbott Biologicals BV

Veerweg 12

8121 AA Olst

Duphalac lactulosesiroop is in het register ingeschreven onder RVG 20869.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in februari 2013

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.