Auteur: Zambon


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Legendal 12 g maakt de ontlasting zachter en heeft een stimulerend effect op de dikke darm. Het wordt toegepast bij geregeld voorkomende obstipatie (verstopping), na chirurgische ingrepen, bij langdurige bedlegerigheid, bij bejaarden en tijdens de zwangerschap. Legendal 12 g wordt ook gebruikt ter behandeling van de gevolgen van bepaalde leveraandoeningen. Het kan een paar dagen duren voor het gewenste effect optreedt.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • Wanneer u overgevoelig bent voor lactulose of één van de hulpstoffen.
 • Wanneer er bij u sprake is van een darmvernauwing of buikpijn met een nog onbekende oorzaak.
 • Wanneer u middelen die de stoelgang bevorderen (laxantia) waartoe ook Legendal behoort, vaak, langdurig of in grote hoeveelheden gebruikt, kan dit leiden tot aanhoudende diarree. Dit kan leiden tot een te kort aan met name kalium in het lichaam.
 • Wanneer u bij de eerste keer dat u Legendal gebruikt last krijgt van diarree, dient u de dosis direct te verlagen. Als de diarree aanhoudt dient u te stoppen met Legendal.
 • Gebruik geen andere laxantia wanneer u begint met de behandeling van een aandoening van de hersenen gekenmerkt door bijv. stuipen en bewustzijnsverlaging (encefalopathie),.
 • Wanneer u lijdt aan suikerziekte (diabetes) dient u uw arts te raadplegen voor u lactulose gaat gebruiken.
 • Wanneer u een kijkoperatie in de darmen (coloscopie of proctoscopie) moet ondergaan informeer dan uw arts van te voren dat u Legendal gebruikt.
 • Wanneer de klachten aanhouden.
 • Wanneer u last heeft van flatulentie (winderigheid). Er wordt aanbevolen om met een lage dosis te beginnen en op geleide van uw reactie de dosis geleidelijk op te voeren.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Wanneer u tegelijk met lactulose geneesmiddelen gebruikt die uw bloedstolling beinvloeden (bloedverdunners) zoals coumarine-achtigen zoals acenocoumarol of fenprocoumon, kan het effect van de bloedverdunners worden versterkt.

Wanneer u tegelijk met lactulose middelen gebruikt ter voorkoming of bestrijding van bepaalde infecties (antibiotica) of maagzuurbindende middelen (antacida) kan het effect van Legendal worden verminderd.

Laxantia kunnen het transport van het voedsel door het maagdarmstelsel versnellen, en dus ook van de eventueel tegelijk ingenomen andere geneesmiddelen. Dit kan gevolgen hebben voor de opname van deze geneesmiddelen in het lichaam.

Wanneer lactulose gelijk met neomycine (een middel dat gebruikt wordt om het maagdarmstelsel te reinigen) gebruikt wordt kunnen de middelen elkaars effect versterken.

Doordat lactulose de hoeveelheid kalium in het bloed kan verlagen, moeten patienten die digitalisglycosiden (dit is een groep geneesmiddelen die gebruikt worden bij hartfalen) gebruiken, met hun arts overleggen voordat zij lactulose gaan gebruiken.

Bepaalde middelen zijn voor zijn voor hun werking afhankelijk van de zuurgraad in de darmen. Lactulose kan de zuurgraad in de dikke darm verlagen. Als gevolg hiervan kan de werking van bepaalde middelen afnemen.

Gebruikt u naast Legendal nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Legendal 12 g kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht worden gebruikt door zwangere vrouwen.

Borstvoeding

Legendal 12 g kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de zuigeling worden gebruikt gedurende de periode waarin borstvoeding wordt gegeven.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van lactulose op het reactievermogen. Er zijn tot dusver geen aanwijzingen voor een mogelijke beïnvloeding.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Wanneer uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voor u dit middel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering bij geregeld voorkomende obstipatie is:

Aanvangsdosering

Volwassenen : 12-24 g per dag
Kinderen 7-14 jaar : 12 g per dag
Onderhoudsdosering  
Volwassenen : 6-12 g per dag
Kinderen 7-14 jaar : 6 g per dag

De hele dagdosis in één keer innemen, bij voorkeur bij het ontbijt.

Bij bepaalde leveraandoeningen met hersenfunctiestoornissen

Volwassenen: aanvangsdosering 24-30 g driemaal per dag, daarna individuele instelling zodanig dat maximaal 2 à 3 keer per dag een zachte ontlasting wordt verkregen.

Wijze en duur van toediening

Om de inhoud van een heel sachet, overeenkomend met 12 g lactulose in te nemen, het sachet langs de horizontale lijn “dosering 12 g”, die op de achterkant staat, afscheuren. Om de inhoud van een half sachet, overeenkomend met 6 g lactulose in te nemen, het sachet langs één schuine lijn “dosering 6 g”, die op de achterkant staat, afscheuren.

De voorgeschreven hoeveelheid Legendal 12 g oplossen onder roeren in een glas water, melk of andere vloeistof en daarna direct drinken.

Legendal 12 g kan gebruikt worden zolang de obstipatie voortduurt.

Volg deze instructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. In geval u bemerkt dat Legendal 12 g te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wanneer u teveel Legendal 12 g heeft gebruikt, kan dit aanleiding geven tot diarree en buikkrampen. Beide effecten gaan voorbij wanneer u met de behandeling stopt.

Wanneer u één of meerdere doseringen vergeten bent kunnen uw klachten aanhouden of in ernst toenemen. Het is raadzaam om in dat geval uw normale gebruik te continueren. De vergeten medicatie niet alsnog innemen.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Kunnen de klachten waarvoor u dit middel is voorgeschreven weer terugkeren.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Legendal 12 g bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Het is niet bekend hoe vaak deze voorkomen

Informeer uw arts als er u een van de volgende bijwerkingen ervaart:

Voeding- en stofwisselingsstoornissen:

 • Te weinig kalium in het bloed, in ernstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid (hypokaliëmie)
 • Te weinig natrium in het bloed (hypenatriëme)
 • Over matig vochtverlies (uitdroging)

Aandoeningen in het maagdarmkanaal

 • Diarree
 • Winderigheid (flatulentie)
 • Misselijkheid
 • Braken

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaar Legendal 12 g niet boven 30ºC. Bewaren in de originele verpakking.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos achter “Niet gebruiken na’ of ‘Exp.:’ Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Gebruik dit middel niet als u merkt dat het poeder in het zakje hard is geworden

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is kristallijne lactulose, 12 gram per sachet

De andere stoffen in dit middel zijn citroenzuur (E330) en grapefruitaroma dry 452/2.

Het granulaat is een wit poeder en zit verpakt in een sachet. De sachets zijn verpakt in binnendozen met 15 sachets. Een omdoos bevat twee binnendozen, totaal 30 sachets. Een sachet Legendal 12 g is gesealed in twee gelijke helften van elk 6 g lactulose. Op de

achterkant van het sachet staan openingsinstructies (zie “3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN”).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Zambon Nederland B.V. Basicweg 14 B

3821 BR AMERSFOORT

In het register ingeschreven onder RVG 15520.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juli 2011.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK