Laevolac 10g / 15ml Stroop

ATC-Code
A06AD11
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Fresenius
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Alimentäres system und stoffwechsel
Therapeutische groep Mittel gegen obstipation
Farmacologische groep Mittel gegen obstipation
Chemische groep Osmotisch wirkende laxanzien
Stof Lactulose

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Fresenius

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Laevolac bevat een laxeermiddel, lactulose genoemd. Het maakt de ontlasting minder hard en bevordert de stoelgang, door water aan te trekken in de darmen. Het wordt niet opgenomen in uw lichaam.

Laevolac wordt gebruikt ter behandeling van de symptomen van constipatie.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Laevolac niet

  • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor
    • een van de stoffen die in Laevolac zitten
  • Als u lijdt aan

galactosemie (een ernstige genetische aandoening waarbij men galactose niet kan verteren)

- acute inflammatoire darmziekte (zoals de ziekte van Crohn of ulceratieve colitis ulcerosa) afsluting van de darm (afgezien van normale obstipatie), perforatie van maag/darmwand of het risico daarop, buikpijn van onbepaalde oorsprong

Vertel uw arts, voordat u Laevolac inneemt, als u lijdt aan gastrocardiaal syndroom (Roemheld syndroom).

Als u symptomen ondervindt zoals overtollig gas in uw darmen of een opgeblazen gevoel na gebruik van Laevolac, stop dan met de behandeling en raadpleeg uw arts.

In deze gevallen zal uw arts zorgvuldig toezicht op de behandeling houden.

Lange termijn gebruik van niet aangepaste doseringen (met meer dan 2-3 zachte stoelgangen per dag) of misbruik, kan leiden tot diarree en verstoring van de elektrolyten balans.

Als u een oudere patiënt of een patiënt met een algemene slechte gezondheid bent en u gedurende langer dan 6 maanden lactulose neemt, zal uw doktor de elektrolyten in uw bloed regelmatig controleren.

Gelieve geen Laevolac te gebruiken zonder medisch advies voor langer dan twee weken.

Kinderen tot 6 jaar:

Laevolac mag normaal gesproken niet worden gegeven aan zuigelingen en kleine kinderen omdat het de normale reflexen van de stoelgang kan storen.

In bijzondere omstandigheden kan uw arts Laevolac voor een kind, zuigeling of baby voorschrijven. In deze gevallen zal uw arts zorgvuldig toezicht op de behandeling houden.

Laevolac kan kleine hoeveelheden suikers bevatten.

Als uw arts u verteld heeft dat u een intolerantie heeft voor bepaalde suikers, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Tijdens de behandeling met laxeermiddelen moet u voldoende drinken (ca. 2 l / dag, overeenkomend met 6-8 glazen).

Gebruikt u naast Laevolac nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Lactulose kan het kaliumverlies versterken dat door andere geneesmiddelen (zoals thiaziden, steroïden en amfotericine B) wordt veroorzaakt. Bij gebruik van hartglycosiden (bijv. digoxine) samen met lactulose kan het effect van de glycosiden versterkt worden door de verlaging van de hoeveelheid kalium in het bloed.

Bij een toenemende dosering kan een daling van de pH-waarde in de dikke darm worden waargenomen. Daardoor kan de werking van geneesmiddelen die pH-afhankelijk vrijkomen in de dikke darm (bijv. 5-ASA) worden geïnactiveerd.

Laevolac kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Er zijn geen beperkingen op wat u kunt eten of drinken.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Laevolac heeft geen invloed op uw rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Laevolac kan melksuiker (lactose), galactose of epilactose bevatten.

Zie de rubriek 'Wees extra voorzichtig met Laevolac ".

15 ml Lactulose bevat 42,7 KJ (10,2 kcal) = 0,21 BU.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik Laevolac altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Neem uw doses iedere dag op hetzelfde tijdstip. De dosis kan eenmaal daags worden gegeven, bijvoorbeeld tijdens het ontbijt, of verdeeld over twee of drie doses per dag.

Slik het medicijn snel door. Houd het niet in de mond.

U kunt orale oplossing van Laevolac onverdund of verdund in wat water innemen.

Tijdens de behandeling met laxeermiddelen moet u voldoende drinken (ca. 2 l / dag, overeenkomend met 6-8 glazen).

Voor een nauwkeurige dosering voor baby's, peuters en kinderen tot 6 jaar moet ermee rekening worden gehouden dat niet alle opgenomen aanbevolen doses met Laevolac 10g/15ml Stroop kunnen worden toegediend en dat er andere goedgekeurde producten verkrijgbaar zijn.

Constipatie

  Startdosering Onderhoudsdosering
Volwassenen en 15-45 ml per 1-3 zakjes, wat 15-30 ml per dag 1-2 zakjes, wat
adolescenten vanaf dag overeenkomt met   overeenkomt met
14 jaar   10-30 g lactulose   10-20 g lactulose
Kinderen(7-14 15 ml per dag 1 zakje, wat 15 ml per dag 1 zakje, wat
jaar)   overeenkomt met   overeenkomt met
    10 g lactulose   10 g lactulose

Daarna kan de dosis individueel worden verlaagd.

De dagelijkse dosis dient in een keer te worden ingenomen tijdens het ontbijt. Het kan 2 tot 3 dagen duren totdat het gewenste effect wordt bereikt sinds lactulose niet wordt afgebroken totdat het de dikke darm bereikt.

Gebruik bij kinderen:

Geef geen Laevolac aan kinderen vóórdat u uw arts heeft geraadpleegd voor een recept en zorgvuldige begeleiding.

Voor ouderen en patiënten met nier-of leverinsufficiëntie zijn er geen speciale doseringsaanbevelingen.

Bij overdosering kunt u last krijgen van diarree en buikpijn. Raadpleeg uw arts of apotheker als u meer van Laevolac gebruikt heeft dan u zou mogen.

Maakt u zich geen zorgen als u vergeten bent om een dosis van Laevolac in te nemen. Neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Als u stopt met het innemen van Laevolac

Het gewenste effect van het geneesmiddel wordt misschien niet bereikt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Laevolac bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De frequenties zijn gedefinieerd als volgt:

Zeer vaak: gemeld bij meer dan 1 gebruiker op 10 Vaak: gemeld bij 1 tot 10 gebruikers op 100 Soms: gemeld bij 1 tot 10 gebruikers op 1.000 Zelden: gemeld bij 1 tot 10 gebruikers op 10.000

Zeer zelden: gemeld bij minder dan 1 gebruiker op 10.000

Niet bekend: frequentie kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens

De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij Laevolac:

Zeer vaak:

  • Flatulentie (winderigheid), vooral tijdens de eerste paar dagen van de behandeling. Dit verdwijnt meestal na een paar dagen
  • Wanneer een hogere dosis dan aanbevolen wordt gebruikt, kunt u last krijgen van buikpijn.

Vaak:

  • Misselijkheid
  • Braken

- Wanneer een hogere dosis is gebruikt dan de aanbevolen dosis, kunt u last krijgen van diarree.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Laevolac niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en zakjes na "niet te gebruiken na". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Gooi gedeeltelijk gebruikte zakjes weg.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

  • De werkzame stof is Lactulose (als lactulose stroop). Eén zakje (15 ml) Laevolac bevat 10 g lactulose.
  • Er zijn geen andere ingrediënten

Laevolac is een heldere, viskeuze vloeistof, kleurloze of licht bruin-gele oplossing en is beschikbaar in de volgende verpakkingsgrootten:

10, 20, 30, 50 en 100 zakjes.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36

8055 Graz, Oostenrijk

Tel.: +43 316 249 0 Fax: +43 316 249 1470

Info-atgr @ fresenius-kabi.com

Laevolac 10g / 15 ml Stroop is in het register ingeschreven onder: RVG 108891

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk: Laevolac 10g/15ml - Lösung zum Einnehmen
Tsjechië: Laktulosa Sandoz sáčky 10 g/15 ml
Estland: Franirose
Ierland: Lactulose 10 g / 15 ml Oral Solution Sachets
Letland: Franirose 10 g/15 ml šķīdums iekšķīgai lietošanaii
Litouwen: Lactulose Sandoz 10 g / 15 ml geriamasis tirpalas
Duitsland: Lactulose unterwegs - 1 A Pharma 66,7 g/100 ml Lösung zum Einnehmen
Nederland: Laevolac 10g/15ml - stroop
Noorwegen: Lactulose Fresenius 10g/15ml - Kabi
Roemenië: LactulozăSandoz 10g/15ml soluție orală
Spanje: Lactulosa Sandoz 10g solución oral en sobres EFG
Zweden: Lactulose Fresenius 10g– oral lösning, dospåse
Verenigd Koninkrijk: Laevolac 10g/15ml - Oral solution

Deze bijsluiter is goedgekeurd in april 2013.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.