Lactulosestroop Sandoz 670 mg/ml, stroop

ATC-Code
A06AD11
Lactulosestroop Sandoz 670 mg/ml, stroop

Sandoz

Stof(fen)
Lactulose
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor constipatie

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Sandoz

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Lactulosestroop Sandoz bevat een laxeermiddel genaamd lactulose. Het zorgt voor een zachtere en beter uit te scheiden ontlasting door water in de darmen aan te trekken. Het wordt niet door uw lichaam opgenomen.

Lactulosestroop Sandoz wordt gebruikt bij:

 • de symptoombehandeling van constipatie
 • de behandeling van een speciale leverziekte (leverencefalopathie).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor een van de bestanddelen van lactulose
 • als u last heeft van
  • galactosemie (een ernstige genetische aandoening waardoor u geen galactose kan verteren)
  • een acute inflammatoire darmziekte (zoals de ziekte van Crohn of ulceratieve colitis), obstructie van uw darmen (behalve normale constipatie), perforatie van het spijsverteringskanaal of risico daarop, buikpijn van onbekende oorzaak.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Raadpleeg uw arts voordat u Lactulosestroop Sandoz inneemt als u last heeft van het gastrocardiaal syndroom (Roemheld syndroom).

Als u symptomen krijgt zoals een opgeblazen gevoel of zwelling van de buik na het innemen, stop dan de behandeling en raadpleeg uw arts.

In deze gevallen zal uw arts zorgvuldig toezicht houden op de behandeling.

Chronisch gebruik van doseringen, die niet worden aangepast (meer dan 2-3 keer zachte ontlasting per dag) of misbruik kunnen leiden tot diarree en een verstoring van de elektrolytenhuishouding.

Als u ouder bent of in een slechte algemene conditie verkeert, en u gebruikt lactulose gedurende een periode langer dan 6 maanden, dan zal uw arts regelmatig uw elektrolytenbalans controleren.

Patiënten met leverencefalopathie dienen gelijktijdig gebruik met andere laxeermiddelen te vermijden, omdat dit de individualisering van de geneesmiddeldosering verhindert. Lactulosestroop Sandoz niet langer dan twee weken gebruiken zonder medisch advies.

Als gevolg van de syntheseroute kan Lactulosestroop Sandoz sporen van suikers bevatten.

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, raadpleeg dan uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Tijdens een behandeling met laxeermiddelen dient u voldoende te drinken (ongeveer 2 liter per dag, overeenkomend met 6-8 glazen).

Kinderen

Lactulosestroop Sandoz mag gewoonlijk niet aan baby’s en kleine kinderen worden toegediend, omdat het de normale reflexen voor de stoelgang kan verstoren.

Uw arts kan Lactulosestroop Sandoz in bijzondere omstandigheden toch aan een kind, een peuter of een baby voorschrijven. In deze gevallen zal uw arts zorgvuldig toezicht houden op de behandeling.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Lactulose Sandoz nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Lactulose kan een door andere geneesmiddelen (bijvoorbeeld thiazides, steroïden en amfotericine B) veroorzaakt verlies van kalium verhogen. Bij gelijktijdig gebruik met cardiale glycosiden kan het kalium tekort het effect van de glycosiden versterken.

Bij een dosisverhoging daalt de pH-waarde in de karteldarm (het colon). Geneesmiddelen die pH- afhankelijk in het colon afgegeven worden (bijvoorbeeld 5-ASA), kunnen daardoor geïnactiveerd worden.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Lactulosestroop Sandoz kan met of zonder voedsel ingenomen worden. Er zijn geen beperkingen wat betreft eten en drinken.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, raadpleeg dan uw arts voordat u Lactulosestroop Sandoz inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Lactulosestroop Sandoz heeft geen invloed op uw vermogen om veilig aan het verkeer deel te nemen of machines te gebruiken.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Lactulosestroop Sandoz kan melksuiker (lactose), galactose of epilactose bevatten. Zie ook de rubriek “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”.

15 ml lactulose bevat 42,7 kJ (10,2 kcal) = 0,21 bu. Voor diabetici moet de dosering mogelijk aangepast worden.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Neem uw dosis elke dag op hetzelfde tijdstip in. De dosis kan eenmaal daags, bijv. tijdens het ontbijt, of verdeeld over maximaal drie giften per dag ingenomen worden.

Slik het geneesmiddel snel door, houd het niet in uw mond.

U kunt Lactulosestroop Sandoz onverdund of verdund met wat vloeistof innemen. Gebruik het bijgeleverde maatbekertje.

Tijdens een behandeling met laxeermiddelen dient u voldoende te drinken (ongeveer 2 liter per dag, 6-8 glazen).

Constipatie:        
  Startdosering   Onderhoudsdosering
Volwassenen en 15-45 ml overeenkomend 15-30 ml overeenkomend
adolescenten   met 10-30 g   met 10-20 g
ouder dan 14 jaar   lactulose   lactulose
Kinderen 15 ml overeenkomend 10-15 ml overeenkomend
(7-14 jaar)   met 10 g   met 7-10 g
    lactulose   lactulose
Kinderen 5-10 ml overeenkomend    
(1-6 jaar)   met 3-7 g    
    lactulose    
Baby’s max. 5 ml overeenkomend    
    met max. 3 g    
    lactulose    

Daarna kan de dosis individueel verlaagd worden.

Bij eenmaal daagse inname dient de dosis bij het ontbijt ingenomen te worden.

Het kan 2-3 dagen duren voor het gewenste effect bereikt wordt, omdat lactulose pas werkzaam wordt als het het colon bereikt.

Leverencefalopathie (verstoorde hersenfuncties als gevolg van een leverziekte):

Volwassenen:

Beginnen met drie maal 30-50 ml (overeenkomend met 60-100 g lactulose).

De dosering aanpassen om 2-3 maal per dag een zachte ontlasting te verkrijgen. De pH van de ontlasting dient tussen de 5,0 en 5,5 te liggen.

Kinderen:

De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen van 0-18 jaar zijn niet vastgesteld.

Er zijn geen bijzondere doseringsaanbevelingen voor oudere patiënten en patiënten met nier- of leverafwijkingen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

In geval van overdosering kunnen diarree en buikpijn voorkomen. Als u meer Lactulosestroop Sandoz ingenomen heeft dan u zou mogen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Maakt u zich geen zorgen als u vergeten bent een dosis Lactulosestroop Sandoz in te nemen. Neem gewoon de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Het gewenste effect van het geneesmiddel wordt mogelijk niet bereikt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Lactulosestroop Sandoz bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld voor Lactulosestroop Sandoz:

Zeer vaak:

 • winderigheid, vooral tijdens de eerste dagen van de behandeling. Dit verdwijnt meestal na een paar dagen.

Wanneer een hogere dosis dan aanbevolen gebruikt wordt, dan kunt u buikpijn en diarree krijgen.

Vaak:

 • misselijkheid
 • braken.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C.

Houd de verpakking zorgvuldig gesloten.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket van de fles en op de buitenverpakking na “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Lactulosestroop Sandoz kan na eerste opening 1 jaar lang gebruikt worden.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is lactulose (in de vorm van lactulose vloeistof) Eén ml Lactulosestroop Sandoz bevat 670 mg lactulose.
 • Dit middel bevat geen andere stoffen. Dit product kan sporen van suikers bevatten (zie rubriek 2 “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”).

Hoe ziet Lactulosestroop Sandoz eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Lactulosestroop Sandoz is een heldere, viskeuze vloeistof, een kleurloze of licht bruingele stroop, beschikbaar in de volgende verpakkingsgrootten:

Bruine glazen en bruine PET flessen met een inhoud van 100 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 500 ml en 1000 ml, 10 x (100 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 500 ml) en 6 x 1000 ml, met een schroefdop van polyethyleen of een kindveilige schroefdop van polypropyleen.

Witte PET flessen met een inhoud van 100 ml, 200 ml, 300 ml, 500 ml en 1000 ml, 10 x (100 ml, 200 ml, 300 ml, 500 ml) en 6 x 1000 ml, met schroefdop van polyethyleen of een kindveilige schroefdop van polypropyleen.

Een maatbekertje (polypropyleen) met een schaalverdeling wordt meegeleverd voor de dosering. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten hoeven op de markt gebracht te worden.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikanten

Fresenius Kabi Austria GmbH

Estermannstraße 17

4020 Linz, Oostenrijk

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke Allee 1

39179 Barleben

Duitsland

RVG 110046

Deze bijsluiter is goedgekeurd in mei 2013

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.