Lactulose sachet CF 12 g, poeder voor oraal gebruik

ATC-Code
A06AD11
Medikamio Hero Image

Centrafarm

Stof Verdovend Psychotrope
Lactulose Nee Nee
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor constipatie

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Centrafarm

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is Lactulose sachet CF

Lactulose is een synthetisch suiker afgeleid van melksuiker (lactose).

Lactulose wordt in de dikke darm omgezet o.a. in melkzuur en azijnzuur. Deze zuren stimuleren de beweging van de dikke darm en trekken bovendien water aan, waardoor de ontlasting minder hard wordt. De werking begint na 1-2 dagen.

Waarvoor wordt Lactulose sachet CF gebruikt

Lactulose sachet CF wordt gebruikt voor:

 • Chronische verstopping.
 • Terugkerende verstopping (habituele obstipatie).
 • Behandeling en voorkoming van diepe bewusteloosheid (coma) of toestand voorafgaand aan diepe bewusteloosheid (precoma) door ernstig verminderde leverwerking.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 2, “Lactulose sachet CF bevat...” en rubriek 6.
 • U moet een galactose-arm dieet volgen.
 • Bij plotseling optredende buikpijn.
 • Bij een afsluiting van het darmkanaal.
 • Als u een bepaalde stofwisselingsziekte (galactose-intolerantie, galactosemie, Lapp lactasedeficiëntie, glucose-galactose malabsorptie of fructose-intolerantie) heeft. U moet rekening houden met het gehalte aan begeleidende suikers die in het poeder aanwezig zijn. De som van de begeleidende suikers epilactose, galactose, lactose, fructose en tagatose is maximaal 180 mg per sachet van 6 gram of maximaal 360 mg per sachet van 12 gram.
 • Als u lijdt aan erfelijke fructose-intolerantie (vooral belangrijk bij peuters en kleine kinderen).
 • Als u dit poeder gebruikt bij verstopping en er geen verbetering intreedt of als de klachten zich herhalen. U dient uw arts te raadplegen.
 • Als u suikerziekte heeft. De dosering die gebruikelijk is bij verstopping vormt geen bezwaar voor patiënten met suikerziekte (diabetici), maar de veel hogere doseringen bij hersenbeschadiging door een leverziekte kunnen wel een probleem zijn (12 gram poeder komt overeen met 70 kJ).
 • Als u Lactulose sachet CF langdurig gebruikt. Langdurig gebruik en misbruik kunnen leiden tot diarree en tot een verstoring van de hoeveelheid zouten in het bloed.

Gebruikt u naast Lactulose sachet CF nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.

Lactulose kan de werking van geneesmiddelen met een pH-afhankelijke afgifte (zoals middelen bij langdurige darmontstekingen die 5-aminosalicylzuur bevatten) vertragen.

Zwangerschap en borstvoeding

Lactulose sachet CF kan voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht volgens het voorschrift worden gebruikt in de zwangerschap en gedurende de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Lactulose sachet CF heeft voor zover bekend geen invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Lactulose sachet CF bevat lactose, galactose en fructose

Heeft uw arts u meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Bij verstopping:

Neem de dagdosis in één keer in, bij voorkeur 's ochtends na het ontbijt.

Volwassenen:

aanvangsdosis gedurende de eerste 3 dagen 24 g, daarna 12 g.

Kinderen 7-14 jaar:

aanvangsdosis gedurende de eerste 3 dagen 12 g, daarna 6 g.

Bij bewusteloosheid of een toestand daaraan voorafgaand door een ernstig verminderde leverwerking:

Volwassenen:

aanvangsdosis 18-36 g 3 maal daags, onderhoudsdosis individueel in te stellen, waarbij moet worden voorkomen dat diarree ontstaat.

Wijze van innemen

Neem een glas met water. Los het poeder op door de inhoud van het zakje uit te strooien op het water. Roer de oplossing vervolgens om en drink het glas leeg.

Neem altijd contact op met uw arts om te horen of een behandeling nodig is, als teveel Lactulose sachet CF is ingenomen.

Bekend is dat u bij overdosering last kunt krijgen van buikpijn en diarree.

Neem altijd de verpakking mee, de arts kan dan meteen zien om welk geneesmiddel het gaat.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen, maar wacht tot u de volgende dosis zou nemen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Tijdens de eerste dagen van de behandeling kunt u last krijgen van winderigheid of een opgeblazen gevoel. Deze klachten verdwijnen meestal na een paar dagen.

Bij een hoge dosering kan buikpijn en diarree optreden. De dosering dient dan verlaagd te worden.

De bijwerkingen die hieronder worden opgenoemd, komen voor bij een bepaald percentage van de gebruikers van dit middel. De volgende definities zijn gebruikt:

Zeer vaak: komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers

Vaak: komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers

Soms: komt voor bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers

Zelden: komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers

Zeer zelden: komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers

Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Voedings- en stofwisselingsstoornissen:

Zelden: te veel natrium in het bloed (hypernatriëmie) bij de behandeling van een bepaalde hersenaandoening (portale systemische encephalopathie).

Maagdarmstelselaandoeningen:

Vaak: winderigheid (flatulentie), buikpijn, duizeligheid en braken. Bij te hoge dosering: diarree.

Onderzoeken:

Vaak: verstoorde zoutbalans (elektrolytenbalans) als gevolg van diarree.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25 °C, in de oorspronkelijke verpakking.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is lactulose. Het middel heeft geen hulpstoffen.

Lactulose sachet CF is een wit of nagenoeg wit poeder voor oraal gebruik in sachets van papier/polyethyleen/aluminium/polyethyleen.

 • Lactulose sachet CF 6 g: kartonnen doosjes met 10, 16, 20 of 60 sachets.
 • Lactulose sachet CF 12 g: kartonnen doosjes met 10, 16, 20 of 30 sachets.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder:

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3

4879 AC Etten-Leur

Nederland

Fabrikant:

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

Lactulose sachet CF is in het register ingeschreven onder:

RVG 16058, Lactulose sachet CF 6 g, poeder voor oraal gebruik

RVG 17837, Lactulose sachet CF 12 g, poeder voor oraal gebruik

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2013.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.