Estracyt 140 mg capsules, hard

ATC-Code
L01XX11
Estracyt 140 mg capsules, hard

Pfizer

Stof(fen)
Estramustine
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Andere antineoplastische middelen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Pfizer

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 • Estracyt behoort tot de groep van cytostatica. Dit zijn stoffen die gebruikt worden voor de behandeling van bepaalde vormen van kanker. Estracyt remt de groei van kwaadaardige kankercellen in de prostaat op twee manieren. Enerzijds remt het de aanmaak van testosteron, een lichaamseigen hormoon dat de groei van het kankergezwel kan bevorderen. Anderzijds zorgt estracyt ervoor dat de kankercellen zich niet meer kunnen delen, waardoor de groei van het kankergezwel wordt geremd.
 • Estracyt wordt gebruikt voor de behandeling van prostaatkanker met uitzaaiingen, vooral wanneer eerdere behandeling met hormonen geen effect had, of het effect niet van blijvende aard was.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor estramustinedinatriumfosfaat, monohydraat of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6..
 • als u overgevoelig bent voor estradiol of stikstofmosterd;
 • als u een ernstige leveraandoening heeft;
 • als u lijdt aan een ernstige hartafwijking.

Raadpleeg uw arts indien een van de volgende waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

ESTR 024 NL PIL 25Apr2012

Aandoeningen van belang bij het gebruik van Estracyt:

 • eventuele stollingstoornissen of aderontstekingen in het verleden, in het bijzonder wanneer deze het gevolg waren van het gebruik van hormoonbevattende geneesmiddelen;
 • trombose, vaataandoeningen in de hersenen (cerebrovasculair vaatlijden) of de kransslagaderen (coronair vaatlijden);
 • suikerziekte (diabetes mellitus);
 • verhoogde bloeddruk (hypertensie);
 • vochtophoping in het lichaam (oedeem), epilepsie, migraine of nierfunctiestoornissen;
 • hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) (decompensatio cordis);
 • botafwijkingen als gevolg van stofwisselingsstoornissen;
 • patiënten met prostaatkanker met uitzaaiingen in het bot;
 • leverfunctiestoornissen;
 • Als u gevaccineerd moet worden, moet u uw arts informeren. Als uw immuunsysteem slechter werkt door middelen die worden toegepast bij kanker, waaronder dit middel, kunnen ernstige of dodelijke infecties optreden bij toediening van levende of verzwakt levende vaccins. Als u met estramustine wordt behandeld , dient vaccinatie met een levend vaccin te worden vermeden, tot zes maanden na het beëindigen van de behandeling. De reactie op dode of verzwakte vaccins kan verminderd zijn.

Wanneer u een van de bovenstaande aandoeningen heeft, kan de arts besluiten uw lichamelijke toestand nauwgezet onder controle te houden. Het kan ook zijn dat de arts besluit dat een ander geneesmiddel beter geschikt is voor u.

Mogelijke gevolgen van gebruik van Estracyt:

Estracyt kan effect hebben op de waarde van laboratoriumbepalingen (metingen). Uw arts zal hiermee rekening houden.

Gebruikt u naast Estracyt nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Het is mogelijk dat Estracyt een wisselwerking heeft met andere geneesmiddelen.

Informeer uw arts als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt. Uw arts zal dan bepalen of u Estracyt kunt gaan gebruiken:

 • bepaalde middelen tegen depressies, de zogenaamde tricyclische antidepressiva. Estracyt kan de werking en de bijwerkingen van deze middelen beïnvloeden.
 • maagzuurbindende middelen (antacida). Deze gaan een reactie aan met Estracyt waardoor Estracyt niet meer goed vanuit uw darmen in het bloed kan worden opgenomen.
 • bepaalde middelen die gebruikt worden voor het behandelen van een hoge bloeddruk (ACE- remmers) kunnen samen met Estracyt aanleiding geven tot plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijvoorbeeld van de keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem).
 • geneesmiddelen die calcium, aluminium of magnesium bevatten.

Melk of melkproducten mogen niet gelijktijdig met Estracyt capsules worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u gerneesmiddelen gebruikt.

ESTR 024 NL PIL 25Apr2012

Estramustine is NIET geïndiceerd voor de behandeling van vrouwen.

Estracyt kan afwijkingen van de ongeboren vrucht tot gevolg hebben.

Mannen die Estracyt gebruiken dienen daarom tijdens gebruik maatregelen te nemen ter voorkoming van zwangerschap.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens over de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts zal op basis van uw gewicht de juiste hoeveelheid capsules voorschrijven.

De gebruikelijke dosis is meestal tussen de 4 en 6 capsules per dag, die in twee of drie keer met water moeten worden ingenomen. Zorg ervoor dat u dit niet tijdens een maaltijd doet, maar een uur ervoor of twee uur erna. Als na 4 tot 6 weken geen verbetering optreedt zal de arts de behandeling stoppen.

Leverfunctiestoornissen

Bij patiënten met een verminderde leverfunctie zal een lagere dosering worden voorgeschreven. Uw leverfunctie zal regelmatig door uw arts worden gecontroleerd. Uw arts zal op grond van deze controles en het effect van de behandeling de dosering eventueel verhogen.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker w anneer u teveel Estracyt capsules heeft ingenomen.

Het is mogelijk dat er bijwerkingen bij overdosering zullen optreden. Deze zullen vooral uit maag- en darmklachten bestaan. Wanneer er sprake is van een overdosering zal uw arts uw maag laten spoelen. Ook andere bijwerkingen zullen door de arts worden behandeld. Uw bloed- en leverwaarden zullen tot 6 weken na overdosering worden gevolgd.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Estracyt bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De mate van voorkomen van bijwerkingen is als volgt onderverdeeld:

Zeer vaak: bij meer dan 1 van de 10 patiënten

ESTR 024 NL PIL 25Apr2012

Vaak: bij 1 tot 10 van de 100 patiënten

Soms: bij 1 tot 10 van de 1000 patiënten

Zelden: bij 1 tot 10 van de 10.000 patiënten

Zeer zelden: bij minder dan 1 van de 10.000 patiënten

Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld:

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

Vaak: tekort aan leukocyten (bepaald soort witte bloedcellen), tekort aan trombocyten (bloedplaatjes) Niet bekend: bloedarmoede

Immuunsysteemaandoeningen

Niet bekend: allergie overgevoeligheid voor bepaalde stoffen kan gepaard gaan met verschijnselen zoals tranendeogen, loopneus, huiduitslag of benauwdheid (allergie)

Voedings- en stofwisselingsstoornissen

Zeer vaak: vasthouden van vocht, te veel calcium in het bloed

Psychische stoornissen

Niet bekend: (ernstige) neerslachtigheid (depressie), verwardheid

Zenuwstelselaandoeningen

Vaak: hoofdpijn, slaapzucht (lethargie)

Hartaandoeningen

Zeer vaak: onvoldoende pompkracht van het hart (congestief hartfalen)) Vaak: hartinfarct

Niet bekend: plaatselijke bloedeloosheid door belemmering van de bloedtoevoer (Ischemische hartziekte)

Bloedvataandoeningen

Zeer vaak: verstopping van bloedvat door bloedprop

Niet bekend: verhoogde bloeddruk (hypertensie)

Maagdarmstelselaandoeningen

Zeer vaak: misselijkheid , overgeven, diarree (in het bijzonder tijdens de eerste twee weken van de behandeling)

Lever- en galaandoeningen

Niet bekend: verminderde leverfunctie

Huid- en onderhuidaandoeningen

Niet bekend: allergische huiduitslag

Allergische reacties zoals allergische huiduitslag zijn waargenomen.

.

Plotselinge vochtophoging in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huidslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem, Quincke-oedeem, larynxoedeem). De behandeling met estramustine moet in dat geval direct gestopt worden. In veel gemelde gevallen, waarvan een fataal, kregen patiënten gelijktijdig een ACE-remmer (bepaalde groep bloeddrukverlagende middelen).

ESTR 024 NL PIL 25Apr2012

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen

Niet bekend: spierzwakte

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen

Zeer vaak: vergrote borsten (bij mannen)

Niet bekend: impotentie

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Niet bekend: ontsteking van de aderwand met bloedstolsels op de injectieplaats

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Estracyt capsules in doordrukstrips bewaren beneden 25°C en in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. Voor de bruine glazen flaconverpakking zijn er geen speciale bewaarcondities.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket achter

“ Niet te gebruiken na:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheisdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meeer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is estramustinedinatriumfosfaat, monohydraat in een hoeveelheid overeenkomend met 140 mg estramustinediwaterstoffosfaat per capsule..
 • De andere stoffen in dit middel zijn natriumlaurylsulfaat (E514), talk (E553b), magnesiumstearaat (E470b) en siliciumdioxide (E551).

Hoe ziet Estracyt eruit en hoeveel zit er in een verpakking

De capsule, hard is opaak wit en bedrukt.

De capsules, hard worden geleverd in bruine glazen flacons van 40 stuks met polyethyleen verzegeling en schroefdop, voorzien van een tablet silica droogmiddel, en in doosjes met doordrukstrips van 40 of 120 stuks.

Mogelijk zijn niet alle verpakkingen in de handel.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Pfizer bv

Rivium Westlaan 142

2909 LD Capelle aan den IJssel.

ESTR 024 NL PIL 25Apr2012

Fabrikant

Pfizer Italia S.r.l.

Località Marino del Tronto 63100 Ascoli Piceno (AP) Italië

Voor vragen over dit geneesmiddel, bel 0800-MEDINFO (63 34 636).

Estracyt capsules zijn in het register ingeschreven onder RVG 07375.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juni 2012.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen: http://www.cbg-meb.nl

ESTR 024 NL PIL 25Apr2012

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.