Auteur: Merck Sharp & Dohme Gesellschaft m.b.H.


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is FOSAMAX?

FOSAMAX behoort tot een groep geneesmiddelen die bisfosfonaten worden genoemd. Deze groep is op niet-hormonale basis. FOSAMAX voorkomt verlies van bot dat bij vrouwen optreedt na de menopauze en helpt het bot weer op te bouwen. Door FOSAMAX wordt de kans dat u uw heup breekt of een botbreuk in de wervels krijgt, kleiner.

Waar wordt FOSAMAX voor gebruikt?

Uw arts heeft FOSAMAX voorgeschreven om uw osteoporose te behandelen. Door FOSAMAX wordt de kans dat u uw heup breekt of een botbreuk in de wervels krijgt, kleiner.

FOSAMAX wordt eenmaal per week ingenomen.

Wat is osteoporose?

Bij osteoporose worden de botten brozer en zwakker. Het komt vaak bij vrouwen na de menopauze voor. Bij de menopauze houden de eierstokken op met het aanmaken van het vrouwelijke hormoon oestrogeen, dat bij vrouwen bijdraagt tot de instandhouding van een gezond skelet. Botverlies is het gevolg en de botten worden zwakker. Hoe eerder een vrouw in de menopauze komt, hoe groter de kans op osteoporose.

Aanvankelijk geeft osteoporose over het algemeen geen verschijnselen. Maar zonder behandeling kunnen fracturen (botbreuken) het gevolg zijn. Hoewel fracturen meestal pijn veroorzaken, kunnen fracturen in de botten van de wervelkolom onopgemerkt blijven tot zij lengteverlies

UK/H/xxxx/IA/0248/G

Versie 1 augustus 2013

veroorzaken. Fracturen kunnen optreden tijdens normale, alledaagse bezigheden zoals tillen, of bij gering letsel waarbij normaal bot niet zou breken. Fracturen komen meestal voor in de heup, wervelkolom of pols en kunnen niet alleen leiden tot pijn maar ook tot aanzienlijke problemen, zoals voorovergebogen houding (Dowager's Hump) en verminderde beweeglijkheid.

Hoe kan osteoporose worden behandeld?

Osteoporose kan behandeld worden en het is nooit te laat om met de behandeling te beginnen. FOSAMAX voorkomt niet alleen verlies van bot maar helpt ook het bot dat verloren is gegaan weer op te bouwen en vermindert de kans op botbreuken in de wervelkolom en heup.

Naast behandeling met FOSAMAX kan uw arts u aanbevelen één of meer van de volgende veranderingen in uw leefwijze aan te brengen:

 • Stoppen met roken. Roken blijkt de snelheid van het botverlies en daarmee de kans op botbreuken te vergroten.
 • Lichaamsbeweging. Net als spieren hebben botten lichaamsbeweging nodig om gezond en sterk te blijven. Overleg voor u aan lichaamsbeweging gaat doen met uw arts.
 • Zorg voor een evenwichtige voeding. Uw arts kan u adviseren over aanpassing van de voeding of het gebruik van voedingssupplementen (in het bijzonder calcium en vitamine D).
Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet innemen?

 1. u bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6
 2. bij bepaalde aandoeningen van de slokdarm (de buis die uw mond met de maag verbindt) zoals vernauwing of moeilijk slikken
 3. als u niet minstens 30 minuten rechtop kunt zitten of staan
 4. als uw arts u heeft verteld dat de hoeveelheid kalk (calcium) in uw bloed te laag is.

Als u denkt dat één van deze punten op u van toepassing is, neem de tabletten dan niet in. Overleg eerst met uw arts en volg het gegeven advies op.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Het is belangrijk om voor gebruik van FOSAMAX uw arts te zeggen:

 • als u problemen met uw nieren heeft
 • als u problemen met slikken of de spijsvertering heeft
 • als uw arts u gezegd heeft dat u een Barrett-slokdarm heeft (een aandoening die gepaard gaat met veranderingen in de cellen aan de binnenkant van het onderste deel van de slokdarm)
 • als uw arts u heeft verteld dat u een lage concentratie calcium in het bloed heeft
 • als u een slecht gebit heeft, problemen heeft met uw tandvlees, als er bij u een kies of tand getrokken gaat worden of als u niet regelmatig uw gebit laat controleren
 • als u kanker heeft
 • als u chemotherapie of bestraling krijgt

UK/H/xxxx/IA/0248/G

Versie 1 augustus 2013

 • als u corticosteroïden gebruikt (zoals prednison of dexamethason)
 • als u rookt of gerookt heeft (omdat dit de kans op gebitsproblemen kan vergroten).

U kunt het advies krijgen om vóór behandeling met FOSAMAX uw gebit te laten controleren.

Tijdens behandeling met FOSAMAX is het belangrijk om te zorgen voor een goede mondhygiëne. Laat tijdens de hele periode dat u behandeld wordt uw gebit regelmatig controleren en neem contact op met uw arts of tandarts zodra u last krijgt van uw mond of gebit, bijvoorbeeld loszittende tanden of kiezen, pijn of zwelling.

Er kan irritatie, ontsteking of zweervorming aan de slokdarm (de buis die uw mond met de maag verbindt) optreden, vaak met de verschijnselen pijn op de borst, zuurbranden of moeilijk of pijnlijk slikken, vooral als patiënten geen vol glas water drinken en/of als ze minder dan

30 minuten na het innemen van FOSAMAX gaan liggen. Deze bijwerkingen kunnen erger worden als patiënten na het optreden van deze verschijnselen FOSAMAX blijven gebruiken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast FOSAMAX nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarschijnlijk verstoren calciumsupplementen, maagzuurbindende middelen en bepaalde via de mond ingenomen geneesmiddelen de opname van FOSAMAX als ze tegelijkertijd worden gebruikt. Daarom is het belangrijk dat u de aanwijzingen in rubriek 3. Hoe neemt u dit middel in?, opvolgt.

Bepaalde geneesmiddelen tegen reuma of langdurige pijn, de zogenoemde NSAID's (bijvoorbeeld aspirine of ibuprofen) kunnen spijsverteringsproblemen veroorzaken. Daarom is voorzichtigheid geboden wanneer deze geneesmiddelen tegelijk met FOSAMAX gebruikt worden.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Als FOSAMAX samen met voedsel en drinken (ook mineraalwater) wordt ingenomen, werkt het waarschijnlijk minder goed. Daarom is het belangrijk dat u de instructies in rubriek 3.Hoe neemt u dit middel in?, opvolgt.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

FOSAMAX mag niet aan kinderen en jongeren tot 18 jaar worden gegeven.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

FOSAMAX is alleen bedoeld voor gebruik bij postmenopauzale vrouwen. U mag FOSAMAX niet gebruiken als u zwanger bent of denkt te zijn of als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn met FOSAMAX bijwerkingen gemeld (waaronder wazig zien, duizeligheid en ernstige bot-, spier- of gewrichtspijn) die van invloed zouden kunnen zijn op uw vermogen om een voertuig te besturen of machines te gebruiken. De reactie op FOSAMAX verschilt van persoon tot persoon (zie rubriek 4. Mogelijke bijwerkingen).

UK/H/xxxx/IA/0248/G

Versie 1 augustus 2013

FOSAMAX bevat lactose.

Als uw arts u gezegd heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Eén tablet FOSAMAX wordt eenmaal per week ingenomen.

Volg deze instructies nauwgezet op om optimaal profijt te hebben van FOSAMAX.

 1. Kies de dag van de week die u het beste uitkomt. Neem elke week op de gekozen dag één tablet FOSAMAX in.

Het is heel belangrijk dat u de punten 2), 3), 4) en 5) opvolgt zodat de tablet FOSAMAX snel in uw maag komt en de kans op irritatie van de slokdarm (de buis die uw mond met de maag verbindt) verminderd wordt.

 1. Als u op de gekozen dag uit bed komt en voordat u eet, drinkt of andere geneesmiddelen inneemt, neemt u een tablet FOSAMAX in zijn geheel in met alleen een vol glas leidingwater (geen mineraalwater en niet minder dan 200 ml).
 • Niet innemen met mineraalwater (met of zonder koolzuur).
 • Niet innemen met koffie of thee.
 • Niet innemen met vruchtensap of melk.

De tablet niet fijnmaken, op kauwen of op laten lossen in uw mond.

 1. Na het innemen van de tablet FOSAMAX niet gaan liggen; blijf minstens 30 minuten volledig rechtop (zitten, staan of lopen). Als u na dit half uur weer gaat liggen, zorg er dan voor dat u eerst wat gegeten heeft.
 2. Neem FOSAMAX niet in vóór het slapen gaan of ‘s ochtends vóór het opstaan.
 3. Als slikken moeilijk of pijnlijk wordt, als u pijn op de borst krijgt, als u last krijgt van zuurbranden of als dit erger wordt, stop dan met het innemen van FOSAMAX en neem contact op met uw arts.
 4. Wacht na het innemen van de tablet FOSAMAX minstens 30 minuten voordat u het eerste eten, drinken of ander geneesmiddel van die dag gebruikt, inclusief zuurbindende middelen, calciumsupplementen en vitaminen. FOSAMAX is alleen effectief als u het op een lege maag inneemt.

Heeft u te veel van van dit middel ingenomen?

Wanneer u per ongeluk te veel tabletten heeft ingenomen, drink dan een vol glas melk en neem onmiddellijk contact op met uw arts. Wek geen braken op en ga niet liggen.

UK/H/xxxx/IA/0248/G

Versie 1 augustus 2013

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u een dosis vergeet, neem dan gewoon de volgende ochtend een tablet in. Neem geen twee tabletten op dezelfde dag in. Hervat op de gekozen dag het oorspronkelijke schema van één tablet per week.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Het is belangrijk dat u FOSAMAX blijft gebruiken zolang uw arts dat voorschrijft. FOSAMAX helpt alleen bij osteoporose als u de tabletten blijft innemen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende termen worden gebruikt om aan te geven hoe vaak bijwerkingen gemeld zijn. Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)

Vaak (bij 1 tot 10 van de 100 patiënten) Soms (bij 1 tot 10 van de 1000 patiënten) Zelden (bij 1 tot 10 van de 10.000 patiënten)

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

Zeer vaak:

bot-, spier- en/of gewrichtspijn die soms ernstig kan zijn.

Vaak:

 • zuurbranden; moeilijk slikken; pijn bij slikken; zweertjes in de slokdarm (de buis die uw mond met de maag verbindt) die pijn op de borst, zuurbranden of moeilijk of pijnlijk slikken kunnen veroorzaken,
 • gewrichtszwelling,
 • buikpijn; onprettig gevoel in de maag of boeren na eten; verstopping; vol of opgeblazen gevoel in de maag; diarree; winderigheid,
 • haaruitval; jeuk,
 • hoofdpijn; duizeligheid,
 • vermoeidheid; zwelling van de handen of benen.

Soms:

 • misselijkheid; braken,
 • irritatie of ontsteking van de slokdarm (de buis die uw mond met de maag verbindt) of maag,
 • zwarte of teerachtige ontlasting,
 • wazig zien; pijn of roodheid in het oog,
 • uitslag; roodheid van de huid,
 • voorbijgaande griepachtige verschijnselen, zoals pijn in de spieren, algemeen onwel gevoel en soms met koorts, meestal aan het begin van de behandeling,
 • veranderde smaak.

UK/H/xxxx/IA/0248/G

Versie 1 augustus 2013

Zelden:

 • allergische reacties zoals netelroos of zwelling van het gezicht, lippen, tong en/of keel, die de ademhaling of het slikken kan bemoeilijken,
 • verschijnselen van een lage concentratie calcium in het bloed, zoals spierkramp of spasmen en/of tintelend gevoel in de vingers of rond de mond,
 • maagzweren (soms ernstig of met bloeding),
 • vernauwing van de slokdarm (de buis die uw mond met de maag verbindt),
 • uitslag, verergerd door zonlicht; ernstige huidreacties,
 • pijn in de mond en/of kaak, zwelling of zweertjes in de mond, gevoelloosheid of zwaar gevoel in de kaak, of loszittende tand of kies. Dit kan wijzen op beschadiging van het kaakbot (osteonecrose), wat over het algemeen gepaard gaat met infectie en tragere genezing, vaak na het trekken van een tand of kies. Als dit bij u optreedt, neem dan contact op met uw arts en tandarts,
 • in zeldzame gevallen kan een ongebruikelijke botbreuk van het dijbeen optreden, met name bij patiënten die langdurig voor osteoporose behandeld worden. Neem contact op met uw arts als u last krijgt van pijn, zwakte of ongemak in uw dij, heup of lies. Dit kan een vroege aanwijzing zijn voor een mogelijke botbreuk van het dijbeen,
 • zweertjes in de mond als er op de tabletten gekauwd of gezogen is.

Als deze of andere ongewone verschijnselen bij u optreden, meld dat dan direct aan uw arts of apotheker.

Noteer wat u ervaart, wanneer het begon en hoe lang het duurde.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosje en de blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. Neem de tablet pas uit de blisterverpakking als u het geneesmiddel wilt gaan innemen.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

UK/H/xxxx/IA/0248/G

Versie 1 augustus 2013

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is natriumalendronaattrihydraat. Elke tablet bevat natriumalendronaattrihydraat overeenkomend met 70 mg alendroninezuur.
 • De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose (E460), watervrije lactose, natriumcroscarmellose en magnesiumstearaat (E572).

Hoe ziet FOSAMAX eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

FOSAMAX tabletten zijn beschikbaar als witte, ovale tabletten, met aan de ene zijde de afbeelding van een bot en aan de andere zijde het nummer ‘31’.

De tabletten worden afgeleverd in aluminium blisters in doosjes in de volgende verpakkingen:

 • 2 tabletten (1 blister met 2 tabletten)
 • 4 tabletten (1 blister met 4 tabletten)
 • 8 tabletten (2 blisters met elk 4 tabletten)
 • 12 tabletten (3 blisters met elk 4 tabletten)
 • 40 tabletten in geperforeerde blisters (eenheidsafleververpakking).

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Tel.: 0800 9999000

e-mail: medicalinfo.nl@merck.com

Fabrikanten

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Nederland

MERCK SHARP & DOHME (Italia) S.p.A.

Vía Emilia 21

27100 Pavia

Italië

Ingeschreven in het register onder RVG 26202.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België FOSAMAX 70 mg Hebdomadaire, comprimés
Denemarken Fosamax Ugetablet
Duitsland FOSAMAX einmal wöchentlich 70 mg Tabletten
  7

UK/H/xxxx/IA/0248/G

Versie 1 augustus 2013

Finland FOSAMAX 70 mg tabletit
Frankrijk FOSAMAX 70 mg, comprimé
Griekenland FOSAMAX 70 mg εβδομαδιαίο δισκίο
IJsland Fosamax vikutafla 70 mg
Ierland Fosamax Once Weekly 70 mg Tablets
Italië FOSAMAX 70 mg compresse
Luxemburg FOSAMAX 70 mg Hebdomadaire, comprimés
Nederland FOSAMAX 70 mg één tablet per week
Noorwegen FOSAMAX 70 mg
Oostenrijk FOSAMAX einmal wöchentlich 70 mg Tabletten
Portugal FOSAMAX 70 mg
Spanje FOSAMAX Semanal 70 mg comprimidos
Verenigd Koninkrijk FOSAMAX Once Weekly 70 mg Tablets
Zweden FOSAMAX Veckotablett 70 mg

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2013 .

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK