Furosemide 40 mg tabletten, tabletten

Furosemide 40 mg tabletten, tabletten
Werkzame stof(fen)Furosemide
Toelatingslandnl
VergunninghouderBristol Laboratories
ATC-codeC03CA01
Farmacologische groepenHoog plafond diuretica

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Furosemide is een geneesmiddel dat behoort tot de groep van de zogenoemde diuretica, die de hoeveelheid urine die door de nieren wordt afgegeven doen toenemen, waardoor overtollige vloeistoffen het lichaam verlaten. Diuretica worden ook wel ‘plaspillen’ genoemd.

Furosemide Tabletten worden alleen of in combinatie met andere middelen tegen hoge bloeddruk gebruikt bij de behandeling van oedeem (overmatige ophoping van vocht) veroorzaakt door hart-, nier- of leveraandoeningen. De tabletten kunnen ook worden gebruikt om longoedeem (ophoping van vocht in de longen) en milde tot matige hypertensie (hoge bloeddruk) te behandelen.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Neem geen Furosemide-tabletten indien:

 • U allergisch (overgevoelig) bent voor Furosemide of één van de andere ingrediënten van de tabletten (deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6). Tekenen van een allergische reactie omvatten: uitslag, problemen met slikken of ademhalen, gezwollen lippen, gezicht, keel of tong.
 • U allergisch bent voor amiloride, sulfonamiden of derivaten daarvan, zoals sulfadiazine of co-trimoxazol.
 • Men u verteld heeft dat u weinig bloed of vocht in uw lichaam hebt, of gedehydrateerd bent (met of zonder een lage bloeddruk in combinatie daarmee)
 • De arts u heft verteld dat u lijdt aan nierfalen. Bij bepaalde types nierfalen mag u

dit geneesmiddel wel nog innemen. Uw arts zal daarover kunnen beslissen.

 • U ernstige leverproblemen hebt (cirrose)
 • U een zouttekort (elektrolytentekort) hebt (bijvoorbeeld te weinig kalium of natrium in uw bloed, zoals gebleken is uit een bloedonderzoek)
 • U niet kunt plassen (urine)
 • U een ziekte hebt genaamd “de ziekte van Addison”. Deze kan u moe en zwak maken
 • U andere geneesmiddelen inneemt die het kaliumgehalte in uw bloed aanpassen (zie andere geneesmiddelen en Furosemide-tabletten”
 • U een kind of jongere onder de 18 bent. Furosemide-tabletten zijn niet geschikt voor kinderen.
 • U borstvoeding geeft (zie ‘Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid” hieronder)

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Neem contact op met uw arts of apotheker alvorens Furosemide-tabletten in te nemen indien:

 • U een lage bloeddruk hebt, uw vocht-elektrolytenbalans moet dan regelmatig worden gecontroleerd en de dosis moet daarop worden aangepast of als u zich duizelig voelt bij het rechtstaan
 • U diabetes hebt (te hoge bloedsuikerwaarden)
 • U 65 jaar of ouder bent
 • U problemen hebt met plassen (urine)
 • U jicht hebt
 • U lever- of nierproblemen hebt
 • U weinig eiwitten in uw bloed hebt (hypoproteïnemie)
 • U lijdt aan symptomen van acute porfyrie met inbegrip van ernstige pijn in maag, rug of dijen, misselijkheid, braken of constipatie evenals een zwak gevoel in armen en benen
 • U een bejaarde patiënt met dementia bent en ook risperidon inneemt
 • U prostaatproblemen hebt
 • U zich duizelig of uitgedroogd voelt. Dat kan gebeuren als u veel vocht hebt verloren door ziekte, diarree of vaak plassen. Het kan ook gebeuren als u problemen ondervindt met drinken of eten.
 • U een glucosetest moet ondergaan
 • U andere watertabletten inneemt

Als u niet zeker bent of het bovenstaande op u van toepassing is, contacteer dan uw arts of apotheker alvorens Furosemide-tabletten in te nemen.

Andere geneesmiddelen en Furosemide-tabletten

Vertel het uw arts of apotheker als u nog andere geneesmiddelen neemt of dat kort geleden gedaan hebt of in de nabij toekomst gaat doen.

Furosemide-tabletten kunnen immers de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Er zijn ook bepaalde geneesmiddelen die de manier waarop de Furosemide-tabletten werken aantasten.

 • Curariforme spierverslappers (bijv. vercurorium)
 • Bepaalde behandelingen voor astma, zoals theofylline
 • Geneesmiddelen om diabetes onder controle te houden, zoals insuline of tabletten die moeten worden doorgeslikt
 • Sucralfaat, cisplatine, fenytoïne, carbamazepine, aminoglutethimide, carbenoxolon

De volgende geneesmiddelen kunnen de werking van Furosemide-tabletten aantasten en de kans op neveneffecten vergroten:

 • Geneesmiddelen zoals ramipril, enalapril, perindopril (ACE-remmers genoemd) of losartan, candesartan, irbesartan (ook “angiotensine II receptorantagonisten” genoemd). Het kan zijn dat uw arts de dosis van uw tabletten moet aanpassen of u zal vragen ze niet langer in te nemen.
 • Geneesmiddelen voor hoge bloeddruk of hartproblemen. Het kan zijn dat uw arts de dosis van uw geneesmiddel moet aanpassen.
 • Geneesmiddelen die u helpen om te slapen en te ontspannen zoals chloorhydraat
 • Geneesmiddelen die als algemene verdoving worden gebruikt om uw spieren tijdens de operatie te ontspannen. Als u verdoofd moet worden, zorg er dan voor dat uw arts of verpleegkundige weet dat u furosemide neemt.
 • Geneesmiddelen voor diabetes. Deze werken niet even goed in combinatie met Furosemide-tabletten.
 • Theophylline – gebruikt voor een piepende of moeilijke ademhaling
 • Fenytoïne – gebruikt voor epilepsie. Dat kan het effect van Furosemide-tabletten verlagen.
 • Risperidon – een antipsychoticum.

De volgende geneesmiddelen kunnen de kans op neveneffecten vergroten in combinate met Furosemide-tabletten:

 • Lithium: gebruikt voor mentale aandoeningen. Om de neveneffecten te helpen terugdringen kan uw arts de dosis lithium moeten aanpassen en de lithiumspiegel in uw bloed moeten controleren.
 • Platinaverbindingen /Cisplatine: gebruikt voor bepaalde types kanker
 • Digoxine: gebruikt voor hartproblemen. Uw arts kan de dosis van uw geneesmiddel moeten veranderen.
 • Niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen (NSAID’s): gebruikt voor pijn en ontstekingen zoals aspirine, ibuprofen, ketoprofen of indometacine.
 • Carbamazepine: gebruikt voor epilepsie
 • Aminoglutethimide: gebruikt voor borstkanker
 • Ciclosporine: gebruikt om de afstoting van organen na een transplantatie te stoppen
 • Methotrexaat: gebruikt voor huidkanker, gewrichts- of darmaandoeningen
 • Carbenoxolon en scuralfaat: gebruikt voor zweren in de slokdarm
 • Reboxetine: gebruikt voor depressive
 • Amfotericine: gebruikt voor schimmelinfecties indien langdurig gebruikt
 • Corticosteroïden: gebruikt voor ontstekingen zoals prednisolone
 • Zoethout: vaak gebruikt in hoestgeneesmiddelen, indien in grote hoeveelheden gebruikt
 • Probenecide (gebruikt met andere HIV-geneesmiddelen)
 • Geneesmiddelen voor infecties zoals gentamicine, amikacine, neomycine, netilmicine, tobramycine, vancomycine of hoge dosissen cefalosporines
 • Geneesmiddelen gebruikt als injecties voorafgaand aan röntgenonderzoek (radiocontrastmiddel)
 • Geneesmiddelen gebruikt voor constipatie (laxeermiddelen) bij langdurig gebruik, zoals bisacodyl of senna
 • Geneesmiddelen voor astma in hoge dosissen zoals salbutamol, terbutalinesulfaat, salmeterol, formoterol of bambuterol
 • Andere watertabletten (diurectica) zoals bendroflumethiazide. Uw arts kan de dosis van uw geneesmiddel moeten aanpassen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

 • Neem geen Furosemide-tabletten als u zwanger bent. Praat met uw arts alvorens dit middel te nemen als u zwanger bent, zwanger zou kunnen worden of denkt zwanger te zijn. Geef geen borstvoeding als u Furosemide-tabletten neemt. Dat is omdat kleine hoeveelheden doorgegeven worden via de moedermelk. Praat erover met uw arts alvorens dit middel te nemen als u borstvoeding geeft of dat van plan bent te doen.
 • Vraag uw arts of apotheker om advies alvorens geneesmiddelen in te nemen als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Door dit geneesmiddel kunt u zich duizelig of onwel gaan voelen. Bestuur geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines of gereedschap als dat gebeurt.

Furosemide-tabletten bevatten lactose

Dit geneesmiddel bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u intolerant bent voor bepaalde suikers (bijvoorbeeld lactose), contacteer dan uw arts alvorens dit geneesmiddel in te nemen.

Hoe wordt het gebruikt?

 • Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruikt? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.
 • Het aantal tabletten hangt af van uw gesteldheid. De tabletten moeten op zijn geheel met een glas water ingenomen worden.
 • Neem de tabletten steeds op ongeveer hetzelfde moment voor de maaltijd of volgens de voorschriften van uw arts.

Volwassenen en bejaarden:

De gebruikelijke dosis is een of twee tabletten ’s ochtends. Uw arts zal u vertellen hoeveel tabletten u moet innemen.

Kinderen en adolescenten (onder de 18):

Niet aanbevolen daar de veiligheid nog niet werd vastgesteld bij deze leeftijdsgroep.

Als u sucralfaat neemt (een geneesmiddel tegen maagzweren). Neem geen sucralfaat tegelijkertijd met de Furosemide-tabletten in. Neem uw dosis minstens 2 uur voor of na de Furosemide-tabletten. Dat kan immers een invloed hebben op de manier waarop uw geneesmiddel werkt.

Als u te veel Furosemide-tabletten hebt ingenomen

Als u, een kind, of iemand anders te veel tabletten heeft ingenomen, waarschuw dan onmiddellijk uw arts of de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis, zelfs als er geen teken van ongemak zijn. Neem het geneesmiddel in zijn originele verpakking mee zodat de arts snel uw medicatie kan identificeren. Als u te veel

Furosemide-tabletten inneemt, kunt u zich verward voelen, niet kunnen focussen, een gebrek aan emotie of belangstelling vertonen. U kunt ook last krijgen van duizeligheid, een licht gevoel in uw hoofd, flauwvallen (door lage bloeddruk), een onregelmatige hartsla, spierzwakte of krampen en bloedklonters (tekenen daarvan omvatten pijn en opzwelling in het aangetaste lichaamsdeel). U kunt ook problemen ondervinden met uw nieren of bloed..

Als u vergeet Furosemide-tabletten in te nemen

Neem de dosis in zodra u eraan denkt, tenzij het avond is. Als u de gemiste dosis ’s avonds toch inneemt, kan het zijn dat u er ’s nachts uit moet om te plassen. Neem uw volgende dosis op het gewone tijdstip.

NEEM GEEN DUBBELE DOSIS OM EEN VERGETEN DOSIS IN TE HALEN.

Als u geen Furosemide-tabletten meer neemt

Blijf uw Furosemide-tabletten innemen tot uw arts zegt dat u ermee moet stoppen.

Bloedonderzoeken

Uw arts kan bloedonderzoeken uitvoeren om na te gaan of het gehalte van bepaalde zouten in het bloed correct is.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, stel ze dan aan uw arts of apotheker.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kunnen ook Furosemide-tabletten bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop met het innemen van dit geneesmiddel en contacteer onmiddellijk uw arts als u een van onderstaande bijwerkingen ervaart:

 • allergische reacties, met mogelijk huiduitslag met ernstige jeuk en netelroos, koorts, lichtgevoeligheid, ernstige allergische reacties met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijn en/of ontsteking van de ogen, ernstige, acute (allergische) reactie die gepaard gaat met koorts en blaren op de huid/afbladderende huid en kleine onderhuidse bloedingen.
 • plotse ontsteking van de pancreas gepaard met ernstige pijn in de bovenstreek van de onderbuik, die naar achteren doorstraalt. De andere mogelijke neveneffecten worden ingedeeld volgens frequentie, aan de hand van de volgende categorieën:

Veel voorkomend (1 tot 10 gebruikers op 100)

Ongebruikelijk (1 tot 10 gebruikers op 1.000)

Zelden (1 tot 10 gebruikers op 10.000)

Zeer zelden (minder dan 1 gebruiker op 10.000)

Veel voorkomend

Furosemide kan een overmatige depletie van lichaamsvocht veroorzaken (bijv. vaker plassen dan normaal) en van mineralen (natrium, kalium, magnesium, calcium). De mogelijke symptomen zijn dorst, hoofdpijn, verwarring, spierkrampen, grotere gevoeligheid van de spieren, spierzwakte, hartritmestoornissen en gastro- intestinale problemen zoals een gevoel van ongemak in de maag met de neiging tot braken of diarree.

Als u een tekort hebt aan natrium (natriumdeficiëntie):

 • Kramp in de kuitspieren
 • Verminderde eetlust
 • Lusteloosheid
 • Zwak gevoel
 • Duizeligheid
 • Lichthoofdigheid
 • Verwarring

Als u een tekort hebt aan kalium (kaliumdeficiëntie):

 • Spierzwakte en het onvermogen om één of meerdere spieren samen te trekken (paralysis)
 • Grotere excretie van urine
 • Hartproblemen
 • Bij ernstige kaliumdeficiëntie: verstoring van de werking van de ingewanden of verwarring, wat kan leiden tot coma

Als u een tekort hebt aan magnesium en calcium (magnesium- en calciumdeficiëntie):

 • Grotere gevoeligheid van de spieren
 • Hartritmestoornissen
 • Lagere bloeddruk, wat leidt tot verminderde concentratie en reacties, lichthoofdigheid, een gevoel van druk in het hoofd, hoofdpijn, duizeligheid, lichthoofdigheid, een gevoel van zwakte, visuele stoornissen, een droge mond en het onvermogen recht te staan

Ongebruikelijk

 • Abnormaal bloedgehalte samen met kneuzingen en de neiging te bloeden
 • Lichtgevoeligheid (fotosensitiviteit)
 • Ongewenste urinelekken
 • Bij bejaarden kan dit leiden tot een laag bloedvolume, vloeistofdepletie en verdikking van het bloed. Er kunnen zich zo klonters in het bloed vormen.

Zelden

 • Abnormale bloedgehaltes (tekort aan witte bloedcellen) samen met een grotere infectiegevoeligheid
 • Stijging in bepaalde stoffen (eosinofiele cellen) in het bloed
 • Een kruipend gevoel op de huid, jeuken of tintelen zonder reden
 • Een levensbedreigende vorm van bewusteloosheid
 • Hoorproblemen & oorsuizingen. Deze aandoeningen zijn meestal tijdelijk van aard.
 • Ontsteking van een bloedvat
 • Acuut nierfalen
 • Ontsteking van de nieren in combinatie met bloed in de urine, koorts en pijn in de lendenen. Als u een obstructie hebt van de urinewegen, kan er zich een grotere urineproductie voordoen of deze kan slechter worden.
 • Als u een blaasaandoening hebt, een groter prostaat of een versmalling van de urineleiders kan de urineproductie plots stoppen
 • Shock (ernstige daling in de bloeddruk, extreme bleekheid, rusteloosheid, zwakke snelle pols, klamme huid, verstoord bewustzijn) als gevolg van een plotse ernstige uitzetting van de bloedvaten door een allergie voor bepaalde stoffen)
 • Koorts
 • Kleinere mentale stoornissen

Zeer zelden

 • Anemie (een aandoening gekenmerkt door een tekort aan rode bloedcellen)
 • Zeer ernstige bloedafwijkingen (tekort aan witte bloedcellen) gepaard met een plotse hoge koorts, ernstige keelpijn en zweren in de mond
 • Bepaalde storingen van de leverfunctie
 • Stijging in bepaalde leverenzymen

Indien deze neveneffecten ernstig worden of als u neveneffecten opmerkt die niet in de lijst voorkomen, contacteer dan uw arts of apotheker.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Blisterverpakkingen: Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking en deze goed gesloten houden..
 • Gebruik de Furosemide-tabletten niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
 • Gooi geen geneesmiddelen weg via het afvalwater of huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker om geneesmiddelen die u niet meer gebruikt weg te gooien. Deze maatregelen zullen helpen het milieu te beschermen.

Verdere informatie

 • De werkzame stof in dit middel is furosemide. Dat is de nieuwe naam van furosemide. Het ingrediënt zelf is niet veranderd.
 • De tabletten zijn verkrijgbaar in twee sterkten en bevatten 20 of 40 mg van de werkzame stof furosemide.
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, maïszetmeel, gepregelatineerd maïszetmeel, magnesiumstearaat en natriumzetmeelglycolaat.
 • De tabletten van 20 mg zijn ronde tabletten, wit tot gebroken wit, met ‘F 20’ aan de ene zijde en ‘BL’ aan de andere zijde.
 • De tabletten van 40mg zijn ronde tabletten, wit tot gebroken wit, met ‘F 40’ en een breuklijn aan de ene zijde en ‘BL’ aan de andere zijde.

- De tabletten worden geleverd in blisterverpakkingen met 28, 30, 50, 56, 84, 98 en 100 tabletten en houders met 100, 250, 500 en 1000 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning:

Bristol Laboratories Ltd., Unit 3, Canalside, Northbridge Road, Berkhamsted,

Hertfordshire, HP4

1EG, Verenigd Koninkrijk.

Fabrikant:

Bristol Laboratories Ltd., Unit 3, Canalside, Northbridge Road, Berkhamsted,

Hertfordshire, HP41EG, Verenigd Koninkrijk.

Copy Farm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Denemarken

In het register ingeschreven onder RVG 32462 (20 mg)/RVG 32463 (40 mg)

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Duitsland: Furosemide Bristol 40mg Tabletten

Denemarken: Furosemide Copyfarm 20mg en 40mg Tablets

Ierland: Furosemide Bristol 20mg en 40mg Tablets

Zweden: Furosemide Copyfarm 20mg en 40mg Tablets

Verenigd Koninkrijk: Furosemide 20mg en 40mg Tablets

BP

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2012.

Laatst bijgewerkt op 09.07.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Furosemide. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Furosemide 40 mg tabletten, tabletten

Medicijn
Vergunninghouder

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio