Furosemide 500 mg Teva, tabletten

ATC-Code
C03CA01
Furosemide 500 mg Teva, tabletten

Teva

Stof(fen)
Furosemide
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Hoog plafond diuretica

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Teva

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Furosemide 500 mg Teva behoort tot de geneesmiddelengroep genaamd diuretica (plaspillen).

U moet dit geneesmiddel met hoge dosis enkel gebruiken als u een ernstig verminderde nierfunctie heeft (glomerulaire filtratie ratio (GFR) < 20 ml/min).

Furosemide 500 mg Teva wordt gebruikt om verminderde urineproductie (oligurie) te behandelen bij chronisch nierfalen.

Als u te veel Furosemide heeft gebruikt of u denkt dat er sprake kan zijn van een overdosering, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts. De symptomen van een acute overdosering zijn gerelateerd aan het verlies van zouten en vocht: lage bloeddruk (hypotensie), duizeligheid of licht in het hoofd zijn bij opstaan (orthostatische regulatieproblemen), elektrolytverstoringen (verlaagde kalium-, natrium- en chloridewaarden) of een stijging van de pH-waarde van het bloed (alkalose).

Ernstig vochtverlies kan leiden tot uitdroging (dehydratatie) en flauwvallen vanwege een verminderd bloedvolume en een verhoogde kans op bloedklonters. Bij snel vocht- en elektrolytenverlies kan verwardheid en het ontstaan van waanbeelden (delirium) voorkomen.

Ga door met uw doseringsschema met de gebruikelijke dosis op de gebruikelijke tijd. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

FUROSEMIDE 500 MG TEVA tabletten

Stop niet met het gebruik van dit middel, behalve als uw arts dit heeft aanbevolen of als de behandeling geen succes heeft.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • Als u een normale nierfunctie of een mild tot matig verminderde nierfunctie heeft met een GFR groter dan 20 ml/min, vanwege het risico op ernstig vocht- en elektrolytenverlies.
 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor furosemide, sulfonamiden of één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • Als u lijdt aan nierfalen en uw nieren geen urine produceren (anurie).

FUROSEMIDE 500 MG TEVA tabletten

 • Als u lijdt aan leverfalen met veranderingen in bewustzijn (hepatische coma en pre-coma).
 • Als u een tekort aan kalium heeft (kaliumdeficiëntie).
 • Als u een tekort aan natrium heeft (natriumdeficiëntie).
 • Als u te weinig bloed (hypovolemie) of lichaamsvloeistof (dehydratatie) heeft.
 • Als u borstvoeding geeft (zie ‘Zwangerschap en borstvoeding’).
 • Als u cardiale glycoside vergiftiging heeft. Cardiale glycosiden (zoals digoxine, digitoxine) zijn geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling van hartfalen en abnormale hartritmen.

Furosemide 500 mg Teva wordt gebruikt bij vergevorderde of eindstadium nierfalen (wanneer dialyse nodig is of mogelijk nodig wordt) gepaard gaande met het vasthouden van vocht (oedeem) en/of hoge bloeddruk en om de aanwezige urineproductie te behouden (met regelmatige controle).

Vertel het uw arts of apotheker voordat u dit middel gaat gebruiken als u denkt dat het onderstaande voor u van toepassing is:

 • als u een lage bloeddruk heeft (hypotensie)
 • als u suikerziekte (diabetes) heeft of denkt dat u dit heeft: regelmatige controle van de bloedsuikerwaarden is nodig
 • als u jicht heeft: regelmatige controle van de bloedurinezuurwaarden is nodig
 • als u een verstopping (obstructie) heeft in de uitgaande urinewegen (zoals een vergrote prostaat of een vernauwing van de ureter, de verbinding tussen de nier en de blaas): uw arts zal uw aandoening controleren
 • als u lage eiwitwaarden in uw bloed heeft (hypoproteïnemie), bijvoorbeeld als u het nefrotisch syndroom heeft (verlies van eiwitten, verstoring van het vetmetabolisme en vochtretentie): uw arts zal uw dosis nauwkeurig aanpassen en u moet de aanbevelingen van uw arts exact volgen
 • als u zowel levercirrose heeft (vermoeidheid, zwakte, waterretentie, misselijkheid of braken, gewichtsverlies en verlies van eetlust, gele verkleuring van de ogen en huid, jeuk) als een verminderde nierfunctie heeft
 • als u (bloed)circulatieproblemen heeft in de hersenen (cerebrovasculaire circulatie aandoeningen) of in de bloedvaten van het hart (coronaire hartaandoening): de risico’s die geassocieerd zijn met een mogelijke bloeddrukdaling zijn groter.

Tijdens het gebruik van dit geneesmiddel zal uw arts u willen controleren en zullen er bloedtesten worden uitgevoerd.

Zorgvuldige controle is nodig als u een grote kans heeft op het ontwikkelen van elektrolytenstoornissen (bijvoorbeeld als u levercirrose heeft, als u corticosteroïden gebruikt, als u regelmatig laxeermiddelen gebruikt of als u een beperkend dieet heeft) of als u veel vocht bent verloren (bijvoorbeeld bij veel braken, bij diarree of bij heftig zweten). Elk verlies van bloed of vocht (hypovolemie of dehydratatie) of elke storing in de elektrolyt- of zuurbasebalans in uw lichaam dient te worden gecorrigeerd, waardoor uw arts mogelijk de behandeling met dit middel tijdelijk moet stoppen.

FUROSEMIDE 500 MG TEVA tabletten

U moet niet meer dan 1 kg per dag lichaamsgewicht verliezen naar aanleiding van de verhoogde urineproductie veroorzaakt door dit middel, ongeacht hoeveel urine er passeert.

Uw arts moet de werkzaamheid van de behandeling met dit middel regelmatig checken door de behandeling tijdelijk te stoppen.

Als u gelijktijdig met dit middel een ander geneesmiddel genaamd risperidon inneemt, is het zeer belangrijk dat u niet gedehydrateerd raakt. In klinische studies bij oudere patiënten met dementie stierven meer patiënten die risperidon tegelijk met furosemide innamen dan wanneer deze geneesmiddelen op zich werden ingenomen.

Vertel het uw arts als u een röntgenfoto moet maken waarbij gebruik wordt gemaakt van contrastvloeistof.

Kinderen

Dit middel kan calciumneerslag of stenen in de nieren van vroeggeboren baby’s veroorzaken en het verhoogd de kans bij vroeggeboren baby’s met ademhalingsmoeilijkheden op het openblijven van een foetaal bloedvat namelijk de ductus arteriosus welke normaal gesproken moet sluiten bij de geboorte. De arts controleert de baby om deze reden zorgvuldig.

Atleten

Dit middel kan een positief resultaat geven bij een dopingtest. Het gebruik van dit middel als prestatieverhogendmiddel kan uw gezondheid in gevaar brengen.

Gebruikt u naast Furosemide 500 mg Teva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

De volgende geneesmiddelen kunnen invloed hebben op de werking van dit middel:

 • Glucocorticoïden (“cortison”), carbenoxolon of laxeermiddelen kunnen kaliumverlies vergroten en zo de kans op kaliumdeficiëntie verhogen.
 • Anti-inflammatoire geneesmiddelen (ontstekingsremmers; NSAID’s zoals indometacine, acetylsalicylzuur) kunnen de werking van dit middel verminderen en het risico op acuut nierfalen bij bloed- of vochtverlies (hypovolemie of dehydratatie) vergroten.
 • Probenecide (bij jicht), methotrexaat (bij artritis en om het immuunsysteem te onderdrukken) en andere geneesmiddelen die uitgescheiden worden door de nieren kunnen de werking van dit middel verminderen.
 • Fenytoïne (bij epilepsie en sommige vormen van pijn) kan de werking van dit middel verminderen.
 • Carbamazepine (bij epilepsie en sommige psychische aandoeningen) kan natriumverlies verhogen en daarom is er een kans op natriumdeficiëntie.

FUROSEMIDE 500 MG TEVA tabletten

 • Sucralfaat (een maagzuurbindend middel) verminderd de opname van dit middel vanuit de darm en kan de werking hierdoor verzwakken: u moet sucralfaat en Furosemide minstens 2 uur na elkaar innemen.

Furosemide 500 mg Teva kan invloed hebben op de volgende geneesmiddelen:

 • Sommige geneesmiddelen voor het hart (glycosiden) kunnen een sterkere werking hebben vanwege de kalium- en magnesiumdeficiëntie veroorzaakt door dit middel. Geneesmiddelen die invloed hebben op het hartritme (zoals terfenadine gebruikt bij allergie, sommige geneesmiddelen om abnormale hartritmen te behandelen) hebben een hoger risico om afwijkingen in het hartritme te veroorzaken als zij gelijktijdig worden gebruikt met dit middel of als er sprake is van een elektrolytstoornis.
 • De bijwerkingen van hoge doses salicylaten (bij pijn) kunnen erger worden door dit middel.
 • De bijwerkingen van sommige geneesmiddelen voor de nieren kunnen erger worden (bijvoorbeeld antibiotica zoals aminoglycosiden, cefalosporinen, polymyxinen). Furosemide kan samen met hoge doses van sommige cefalosporinen de nierfunctie verslechteren.
 • Dit middel kan de bijwerkingen op het gehoor van sommige geneesmiddelen (bijvoorbeeld aminoglycosiden zoals kanamycine, gentamicine, tobramycine) verergeren. Deze bijwerkingen zijn niet altijd omkeerbaar. Daarom moet Furosemide niet gelijktijdig worden gebruikt met deze geneesmiddelen.
 • Het risico op gehoorbeschadiging kan vergroot zijn wanneer cisplatine (gebruik bij kanker) en dit middel gelijktijdig worden gebruikt. Voorzichtigheid is geboden omdat de bijwerking die cisplatine op de nieren kan hebben, kan verergeren.
 • De bijwerkingen van lithium (gebruikt bij bepaalde vormen van depressie) op het hart en centrale zenuwstelsel kunnen erger worden als het gelijktijdig wordt gebruikt met dit middel. Als u beide geneesmiddelen gebruikt dient uw arts uw lithiumwaarden in het bloed controleren.
 • Uw bloeddruk kan dalen als u dit middel gelijktijdig gebruikt met andere geneesmiddelen die de bloeddruk kunnen verlagen, zoals andere diuretica. Geneesmiddelen genaamd ACE-remmers en angiotensine-II-receptorblokkers kunnen vooral leiden tot enorme bloeddrukdaling tot aan shock en een verslechtering van de nierfunctie (in geïsoleerde gevallen tot aan nierfalen) wanneer de eerste dosis is ingenomen of wanneer een hogere dosis voor de eerste keer is ingenomen. Uw arts kan u vertellen dat u het gebruik van Furosemide moet stoppen gedurende 3 dagen voordat u de behandeling start met ACE-remmers of angiotensine-II-receptorblokker of voordat de dosis van deze geneesmiddelen is verhoogd.
 • Dit middel kan de uitscheiding van probenecide, methotrexaat of andere geneesmiddelen die uitgescheiden worden door de nieren verlagen, wat kan leiden tot verhoogde bloedwaarden en mogelijke bijwerkingen.
 • De werking van theofylline (bij astma) of curare-achtige spierverslappers kan verhoogd zijn als deze gelijktijdig met dit middel worden gebruikt.
 • Geneesmiddelen voor suikerziekte en producten die de bloeddruk verhogen (aminopressoren zoals adrenaline, noradrenaline) kunnen niet goed werken met dit middel.
 • Voorzichtigheid is geboden wanneer risperidon gelijktijdig met dit middel wordt gebruikt (zie ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?’).

FUROSEMIDE 500 MG TEVA tabletten

Ontsteking van de gewrichten en jicht kan voorkomen bij als dit middel gecombineerd wordt met ciclosporine A.

De bijwerking op de nieren van contrastvloeistof gebruikt bij sommige röntgenonderzoeken kan verergeren bij het gebruik van dit middel.

Bij geïsoleerde gevallen kan het gebruik van chloraalhydraat binnen 24 uur na de intraveneuze toediening van furosemide leiden tot opvliegers, zweten, rusteloosheid, misselijkheid en een snelle hartslag. Chloraalhydraat moet niet gelijktijdig gebruikt worden met dit middel.

U moet geen grote hoeveelheden drop eten als u dit middel gebruikt omdat dit het kaliumverlies kan vergroten.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Dit middel dient niet gebruikt te worden als u zwanger bent, tenzij uw arts het van essentieel belang acht.

Furosemide 500 mg Teva passeert de placenta.

Tijdens de borstvoeding dit middel niet gebruiken. Furosemide kan terechtkomen in de moedermelk en de melkproductie remmen. Als u dit middel gaat gebruiken moet u de borstvoeding stoppen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit middel kan invloed hebben op uw reactievermogen en zo invloed hebben op de rijvaardigheid en het gebruik van machines. Dit is vooral het geval in het begin van de behandeling, wanneer de dosis wordt verhoogd, wanneer het geneesmiddel wordt veranderd of als u tijdens de behandeling alcohol drinkt.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

FUROSEMIDE 500 MG TEVA tabletten

Uw arts zal beslissen wat de juiste dosering is voor u aan de hand van hoe u reageert op de behandeling. De dosis moet zo laag mogelijk zijn om het gewenste resultaat te bereiken.

Volwassenen

De startdosis is een halve tablet Furosemide 500 mg Teva (250 mg furosemide).

Uw arts zal indien gewenst de dosis geleidelijk aanpassen in stappen van een halve tablet (250 mg) met intervallen van 4 tot 6 uur tot aan een gebruikelijke maximale dosis van 2 tabletten (1000 mg). Uw arts zal u regelmatig uw urine-output en elektrolyt- en vochtbalans controleren.

Als u een chronische nieraandoening heeft kan uw arts de dosis aanpassen om zo vochtretentie (oedeem) te verminderen.

Kinderen en jongeren

Dit middel is niet aanbevolen voor kinderen en jongeren beneden de 18 jaar in verband met een tekort aan gegevens over de werkzaamheid en veiligheid: andere farmaceutische vormen/sterkten zijn meer geschikt om toe te dienen aan deze patiëntengroep.

Oudere patiënten en patiënten met een verminderde leverfunctie

Uw arts zal zorgvuldig de dosis aanpassen naar gelang uw reactie op de behandeling.

Wijze van toediening

De tablet dient ingenomen te worden in de ochtend, zonder voedsel en zonder deze te kauwen met wat vocht (zoals een glas water) ingenomen te worden.

Uw arts bepaalt hoe lang u dit middel moet gebruiken, dit is afhankelijk van de aard en ernst van de aandoening.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Furosemide 500 mg Teva bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 100 patiënten):

 • elektrolyten of vochtstoornissen die kunnen leiden tot
 1. een tekort aan natrium (hyponatriëmie, vooral gekarakteriseerd door apathie (gebrek aan emotie, motivatie), kramp in de benen, verlies van eetlust, zwakte, slaperigheid, braken en

verwardheid)

 1. een tekort aan kalium (hypokaliëmie vooral gekarakteriseerd door spierzwakte, tintelingen, lichte verlamming, braken, verstopping, opgeblazen gevoel, vaak plassen, enorme dorst en abnormale hartritmen, en in ernstige gevallen verstopping van de darmen of wijziging in

bewustzijn inclusief coma)

o een tekort aan calcium, soms leidend tot spierspasmen en kramp (tetanie)

 1. een tekort aan magnesium, zelden leidend tot spierspasmen en kramp (tetanie) of hartritmestoornissen

o gestegen pH van het bloed (metabole alkalose)

 1. significant vochtverlies kan leiden tot circulatiestoornissen geassocieerd met hoofdpijn, duizeligheid, visuele stoornissen, droge mond en dorst, lage bloeddruk (hypotensie), duizeligheid en licht in het hoofd worden bij opstaan (orthostatische regulatieproblemen), vooral bij ouderen en kinderen. Ernstig vochtverlies kan leiden tot uitdroging (dehydratatie) en flauwvallen vanwege een verminderd bloedvolume en een verhoogde kans op bloedklonters.
 • verhoging van bloedurinezuurwaarden wat bij sommige patiënten kan leiden tot jicht.
 • Soms voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten):

  • lage hoeveelheid bloedplaatjes (trombocytopenie)
  • jeuk, huid- en slijmvliesreacties: roodheid, blaren, vervelling (zoals bulleuze exantheem, netelroos, purpura, erythema multiforme, bulleuze pemfigoïd, exfoliatieve dermatitis), verhoogde gevoeligheid voor licht (fotosensitiviteit).

  Zelden voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten):

  • hoge of lage hoeveelheid witte bloedcellen (eosinofilie of leucopenie)
  • koorts
  • ontsteking van de bloedvaten (vasculitis)

  FUROSEMIDE 500 MG TEVA tabletten

  • ontsteking van de nieren (interstitiële nefritis)
  • ernstige allergische reactie (anafylactische shock): de eerste tekenen zijn huidreacties met blozen of netelroos, rusteloosheid, hoofdpijn, zweten, misselijkheid en een blauwe verkleuring van de huid (cyanose)
  • prikkelend en tintelend gevoel (paresthesie)
  • gewoonlijk omkeerbare gehoorstoornissen en/of oorsuizingen (tinnitus)
  • problemen met de spijsvertering (zoals misselijkheid, braken of diarree).

  Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

  • bloedarmoede (anemie) als gevolg van verlies (hemolytische anemie) of verminderde productie (aplastische anemie) van rode bloedcellen, lage hoeveelheid van bepaalde witte bloedcellen met een verhoogde kans op infecties en ernstige algemene symptomen (agranulocytose)
  • ontsteking van de alvleesklier, remming van de galstroom (intrahepatische cholestase), verhoogde leverfunctietestwaarden (transaminasen)
  • bepaalde ernstige huidreacties (Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse).

  Bloedsuikerwaarden kunnen verhoogd zijn tijdens de behandeling met dit middel, wat kan leiden tot een verergering van de diabetescontrole of het tot uiting komen van reeds bestaande diabetes. Bloedwaarden van vet (cholesterol en triglyceriden), creatinine of ureum kunnen ook verhoogd zijn.

  Hersenaandoeningen (hepatische encefalopathie) kan ontstaan bij patiënten met vergevorderde leveraandoeningen.

  Symptomen van blokkering van de urinewegen (zoals een vergrote prostaat of vernauwing van de ureter, de verbinding tussen nieren en blaas) kunnen ontstaan of verergeren waardoor de mogelijkheid op urineretentie en geassocieerde complicaties bestaat.

  Dit middel kan calciumneerslag of -stenen in de nieren van vroeggeboren baby’s veroorzaken en het verhoogd de kans bij vroeggeboren baby’s met ademhalingsmoeilijkheden op het openblijven van een foetaal bloedvat namelijk de ductus arteriosus welke normaal gesproken sluit bij de geboorte.

  Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Als een bijwerking plotseling ontstaat of verergert, zoek dan onmiddellijk medisch advies, omdat sommige bijwerkingen in bepaalde omstandigheden levensbedreigend kunnen zijn.

  U moet stoppen met het innemen van dit middel bij de eerste symptomen van een allergische (overgevoeligheids) reactie.

  Hoe bewaart u dit middel?

  Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

  FUROSEMIDE 500 MG TEVA tabletten

  Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht

  Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

  Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

  Anvullende Informatie

  • De werkzame stof in dit middel is furosemide. Elke tablet bevat 500 mg furosemide.
  • De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, maïszetmeel, watervrij colloïdaal silicum, talk, magnesiumstearaat en geen ijzeroxide (E172).

  De tabletten zijn licht gele, ronde, platte tabletten met een diameter van 13mm met afgeschuinde kanten en met aan de ene zijde een inscriptie “FUS” en aan de andere zijde en breekstreep waardoor de tablet in vieren kan gedeeld worden.

  Furosemide 500 mg Teva is verpakt in blisterverpakkingen à 20, 28, 30, 60, 90 en 100 tabletten en in eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) tabletten.

  Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

  Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

  Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

  Teva Nederland

  Swensweg 5

  2031 GA Haarlem

  Nederland

  Fabrikant

  Pharmachemie BV

  Swensweg 5

  2031 GA Haarlem

  Nederland

  FUROSEMIDE 500 MG TEVA tabletten

  TEVA UK Ltd.

  Brampton Road, Hampden Park

  Eastbourne

  East Sussex, BN22 9AG

  Verenigd Koninkrijk

  TEVA Santé SA

  Rue Bellocier

  89107 Sens

  Frankrijk

  TEVA Pharmaceutical Works

  Pallagi ùt 13

  4042 Debrecen

  Hongarije

  TEVA Czech Industries s.r.o.

  Ostravská 29, č.p. 305

  747 70 0pava, Komárov Tsjechië

  In het register ingeschreven onder

  RVG 106750

  Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

  Estland Furosemide Teva
  Duitsland Furo Teva 500 mg tabletten
  Italië Furosemide Teva 500 mg compresse
  Nederland Furosemide 500 mg Teva
  Verenigd Koninkrijk Furosemide 500mg Tablets

  Deze bijsluiter is goedgekeurd in april 2011.

  0411.2v.JK

  Uw persoonlijke medicijn-assistent

  Medicijnen

  Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

  Stoffen

  Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

  Ziekten

  Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

  De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

  This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.